Maciej Pięta
|
27 października 2023
Spis treści

  Imię i nazwisko
  Email lub telefon kontaktowy
  Twoja wiadomość
  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu, w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce Prywatności.

  Dla wielu przedsiębiorców jednym z kluczowych aspektów restrukturyzacji jest ochrona posiadanego majątku przed egzekucją komorniczą. Dotyczy to często nie tylko nieruchomości, ale także udziałów, pojazdów, maszyn czy innych praw majątkowych. Wszystkie te składniki majątku łączy jedna rzecz- mogą stać się tzw. masą restrukturyzacyjną. Z czym jest związane to pojęcie, kiedy masa restrukturyzacyjna występuje i co się z nią dzieje w trakcie restrukturyzacji?

  Masa restrukturyzacyjna – gdzie jest uregulowana?

  Aktem prawnym regulującym wszystkie kluczowe kwestie związane z postępowaniem restrukturyzacyjnym jest ustawa prawo restrukturyzacyjne. Ustawa reguluje wszystkie kwestie związane z przeprowadzaniem restrukturyzacji w przedsiębiorstwie, m.in. kwestie rozpoczęcia postępowania, jego przebiegu, skutków oraz kompetencje podmiotów biorących w restrukturyzacji udział (postępowanie sanacyjne majątku dłużnika, czyli otwarcie przyspieszonego postępowania układowego prowadzone wobec dłużnika niewypłacalnego w dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego gdzie suma wierzytelności spornych uprawniających do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika jest wysoka).

  W ustawie tej jednak nie znajdziemy definicji pojęcia „masa restrukturyzacyjna”. Przyjmuje się, że masę restrukturyzacyjną stanowi:

  • w przypadku postępowania układowego i przyspieszonego postępowania układowego: masa układowa (uregulowana w art. 240, w związku z art. 273 pr.restr)
  • w przypadku postępowania sanacyjnego: masa sanacyjna (uregulowana w art. 294 pr. restr.).

  Warto w tym miejscu przypomnieć, że w polskim systemie prawnym istnieją 4 rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych, a najpopularniejszym z nich (zgodnie ze statystykami z Krajowego Rejestru Zadłużonych) jest postępowanie o zatwierdzenie układu. W postępowaniu tego rodzaju co do zasady nie powstaje masa układowa ani masa sanacyjna, ponieważ w postępowaniu o zatwierdzenie układu nie dochodzi do formalnego „otwarcia” postępowania. Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych opisujemy także w tym tekście.

  Masa restrukturyzacyjna to oczywiście wyłącznie aktywa. Masą restrukturyzacyjną nie będą zobowiązania restrukturyzowanego przedsiębiorcy. Z definicji, które przytaczamy poniżej wynika, że masa restrukturyzacyjna to mienie, a w kontekście mienia, należy przyjąć definicję i rozumienie tego pojęcia z kodeksu cywilnego. Zgodnie z kodeksem cywilnym mienie to własność i inne prawa majątkowe.

  Masa układowa

  Masa układowa to termin ściśle związany z postępowaniem układowym (PU) i przyspieszonym postępowaniem układowym (PPU).

  Postępowanie układowe i przyspieszone postępowanie układowe rozpoczyna się z dniem wydania postanowienia sądu restrukturyzacyjnego o otwarciu postępowania. Z dniem otwarcia PU i PPU mienie służące prowadzeniu przedsiębiorstwa oraz mienie należące do dłużnika staje się masą układową. Masa układowa obejmuje mienie służące prowadzeniu przedsiębiorstwa oraz mienie należące do dłużnika zarówno w dniu otwarcia restrukturyzacji, jak i w każdym momencie jego trwania. Z powyższego wynika, że masą układową będą także składniki mienia nabyte w trakcie trwania postępowań układowych.

  Warto wskazać, że w niektórych przypadkach do masy układowej mogą wchodzić składniki majątku nie będące de facto własnością restrukturyzowanego przedsiębiorcy, a które są jedynie w jego posiadaniu i służą mu do prowadzenia przedsiębiorstwa. Wynika to wprost z brzmienia art. 240 prawa restrukturyzacyjnego. Do masy układowej mogą wejść zatem np. pojazdy będące przedmiotem leasingu czy dzierżawione nieruchomości. Jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność jednoosobową i jest w związku małżeńskim, do masy układowej wchodzi także majątek wspólny małżonków.

  Z drugiej strony w kontekście składu masy układowej należy wskazać, że ustawa zawiera kilka wyłączeń- dotyczą one np. składu masy układowej w przypadkach restrukturyzacji uczestnika systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych czy dłużnika będącego stroną umowy o subpartycypację.

  Masa sanacyjna

  Zgodnie z prawem restrukturyzacyjnym, z dniem otwarcia postępowania sanacyjnego mienie służące prowadzeniu przedsiębiorstwa oraz mienie należące do dłużnika stają się masą sanacyjną. Definicja ustawowa masy sanacyjnej i masy układowej w zasadzie jest tożsama.

  Czy występują zatem jakieś różnice w kontekście masy układowej i masy sanacyjnej? Przede wszystkim główną różnicą pomiędzy masą sanacyjną a masą układową jest, że w niektórych przypadkach składniki masy sanacyjnej mogą być zbywane przez zarządcę sądowego. Wynika to ze specyfiki postępowania sanacyjnego, gdzie zarządca ma znacznie większe kompetencje niż nadzorca sądowy w postępowaniach układowych. Może on podejmować wszystkie czynności faktyczne i prawne, aby doprowadzić do poprawy sytuacji przedsiębiorstwa – w tym np. sprzedać część majątku.

  Inną różnicą jest, że w masę sanacyjną ustala zawsze zarządca sądowy. W przypadku masy układowej natomiast, sędzia-komisarz może postanowić, aby ustalenia składu masy dokonał dłużnik pod nadzorem nadzorcy sądowego. W postępowaniu sanacyjnym przepisy nie dopuszczają takiego działania.

  Nie można jednak zapominać, że masa sanacyjna nie ma służyć bezpośrednio zaspokojeniu wierzycieli, w odróżnieniu od tzw. masy upadłości. Wielu przedsiębiorców postrzega sanację jako przedpole upadłości, niemniej jednak regulacje prawa restrukturyzacyjnego w kontekście masy sanacyjnej nie dają podstaw do kojarzenia tych dwóch instytucji. Masie sanacyjnej jest znacznie bliżej do masy układowej, aniżeli do masy upadłości. Wynika to również z przepisów, zgodnie z prawem restrukturyzacyjnym do masy sanacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy o masie układowej. Uzasadniony zatem jest wniosek, że te dwie konstrukcje są do siebie bardzo podobne.

  Co dzieje się z masą restrukturyzacyjną?

  Masa restrukturyzacyjna objęta jest szczególną ochroną. Przede wszystkim wynika ona z zakazu wszczynania postępowań egzekucyjnych skierowanych przeciwko dłużnikowi w restrukturyzacji.

  Na samym początku konieczne jest ustalenie składu masy restrukturyzacyjnej. Zgodnie z przepisami, odpowiedzialny za jej ustalenie jest nadzorca sądowy (w postępowaniach układowych) lub zarządca (w postępowaniu sanacyjnym). Zgodnie z przepisami, powinno to zostać wykonane w terminie 30 dni od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Podstawą do ustalenia składu masy restrukturyzacyjnej są wpisy w księgach dłużnika oraz dokumenty bezsporne.

  Ustalenie składu masy restrukturyzacyjnej na dzień otwarcia postępowania następuje przez sporządzenie w Krajowym Rejestrze Zadłużonych spisu ruchomości, nieruchomości, środków pieniężnych oraz przysługujących dłużnikowi praw majątkowych, a także przez sporządzenie spisu należności.

  Warto wskazać, że w postępowaniach restrukturyzacyjnych nie ma obowiązku sprzedaży składników masy restrukturyzacyjnej, wręcz przeciwnie- w postępowaniach restrukturyzacyjnych masa restrukturyzacyjna objęta jest szczególną ochroną prawną. Poprzez wszczęcie restrukturyzacji zatem przedsiębiorca może skutecznie ochronić swój majątek.

  Czy masa restrukturyzacyjna różni się od masy upadłości?

  W związku z faktem, że znacznie popularniejsze do 2021 roku były w zasadzie postępowania upadłościowe aniżeli restrukturyzacyjne, wielu przedsiębiorcom stwierdzenie „masa restrukturyzacyjna” może przywoływać konotacje do „masy upadłości”, która w związku ze znaczną liberalizacją przepisów upadłościowych od 2016 roku była popularniejsza w praktyce.

  Masa restrukturyzacyjna i masa upadłości to nie są jednak pojęcia tożsame i mają wiele istotnych różnic. Poniżej prezentujemy naszym kluczowe z nich (aczkolwiek trzeba mieć na uwadze że różnic jest znacznie więcej, poniżej prezentujemy jedynie wybrane).

  Po pierwsze, w przypadku upadłości, upadły obowiązany jest wydać wszystkie składniki wchodzące w skład masy upadłości syndykowi. Oznacza to w praktyce obowiązek wydania np. ruchomości czy pojazdów i brak możliwości korzystania z nich w trakcie procesu. W przypadku masy układowej czy sanacyjnej co do zasady takiego obowiązku nie ma, a upadły może dalej swobodnie korzystać z przedmiotów wchodzących w skład masy restrukturyzacyjnej.

  Po drugie, masa upadłości musi być w całości sprzedana przez syndyka. Sprzedaż przez syndyka to sprzedaż wymuszona, czyli zazwyczaj odbywająca się na warunkach gorszych od sprzedaży rynkowej. Przepisy prawa restrukturyzacyjnego nie przewidują wymogu sprzedaży składników masy restrukturyzacyjnej, a sprzedaż przymuszona może (nie musi) nastąpić w zasadzie tylko w postępowaniu sanacyjnym.

  Po trzecie, w skład masy upadłości wchodzi tylko mienie, które należy do dłużnika. Przypominamy w tym miejscu, że w skład masy restrukturyzacyjnej wchodzi oprócz mienia należącego do dłużnika także mienie będące w jego posiadaniu, które służy mu do prowadzenia przedsiębiorstwa. Wynika to z odmiennych funkcji masy upadłości i ,masy restrukturyzacyjnej- ta pierwsza służy zaspokojeniu wierzycieli i musi zostać sprzedana przed zakończeniem postępowania, podczas gdy ta druga jest obejmowana ochroną, aby przedsiębiorca mógł dalej prowadzić swoją działalność pomimo problemów finansowych.

  Podsumowanie

  Masa restrukturyzacyjna to pojęcie dość ogólne, które obejmuje zarówno masę układową, jak i masę sanacyjną. Ogólnie można przyjąć, że do masy restrukturyzacyjnej wchodzi całe mienie przedsiębiorcy, ale nie można także zapominać o tym, że składem masy restrukturyzacyjnej mogą być także przedmioty niebędące własnością dłużnika, które służą mu do prowadzenia przedsiębiorstwa. Ważne jest jednak, że w odróżnieniu do masy upadłościowej, masa restrukturyzacyjna nie zawsze podlega likwidacji. W związku z powyższym, przedsiębiorca wszczynając restrukturyzację ma realną szansę ochrony całego swojego majątku.

  Pytania i odpowiedzi

  Zgodnie z przepisami prawa restrukturyzacyjnego, w przyspieszonym postępowaniu układowym nie sporządza się spisu inwentarza. Wynika to z tego, że z założenia przyspieszone postępowanie układowe jest postępowaniem krótkim, a przy otwarciu postępowania dłużnik zobowiązany jest sporządzić wykaz majątku (który jest przyjmowany jako punkt wyjścia i do dnia zakończenia postępowania nie powinny w nim zajść rażące zmiany, np. wynikające ze zmiany oszacowania danej rzeczy).

  Tak jak sygnalizowaliśmy w tekście, w postępowaniu układowym nie ma konieczności dokonywania sprzedaży wymuszonej majątku przedsiębiorcy. Nie ma jednak przeszkód, żeby składniki masy układowej były zbywane na mocy dobrowolnej decyzji dłużnika, ale co do zasady należy wtedy działać wspólnie z nadzorcą układu (lub nawet formalnie uzyskać jego zgodę pod rygorem nieważności).

  To pytanie może być trochę mylące- skład masy restrukturyzacyjnej wynika bowiem z przepisów prawa (art. 240 i 294 pr. restr) i nie można go dowolnie modyfikować czy wyłączać poszczególnych składników z masy restrukturyzacyjnej. Wiele problemów praktycznych powoduje jednak ustalenie, co wchodzi w skład masy restrukturyzacyjnej (ustalenie, a nie podjęcie decyzji w tym zakresie). Tutaj organem kompetentnym jest nadzorca lub zarządca sądowy, a w przypadku masy układowej w niektórych przypadkach ustalenia może dokonać samodzielnie dłużnik, za zgodą sądu i pod nadzorem nadzorcy sądowego.


  Zaufali nam:


  5/5 - (liczba głosów: 2)