Filip Nowaczyk
|
19 czerwca 2023
Spis treści

Ustawa prawo restrukturyzacyjne wprowadza cztery tryby postępowania restrukturyzacyjnego. Jednym z nich jest przyspieszone postępowanie układowe, które pozwala na skrócenie czasu trwania procedury nawet do 2-4 miesięcy. Jak wygląda procedura przyspieszona i co warto o niej wiedzieć?

Jakie są ogólne założenia przyspieszonego postępowania układowego?

Ogólne założenia przyspieszonego postępowania układowego zostały ujęte w art. 3 ust. 3 ustawy prawo restrukturyzacyjne, zgodnie z którym procedura polega na umożliwieniu dłużnikowi zawarcia układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie.

Dla dłużnika bardzo ważne jest, że w tym przypadku postępowanie może być prowadzone wyłącznie w sytuacji, kiedy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% całkowitej sumy wierzytelności uprawniającej do głosowania nad układem. Warto zwrócić uwagę, że w przypadku „zwykłego” postępowania układowego suma wierzytelności spornych musi przekraczać 15%.

Przyspieszone postępowanie układowe wyróżnia się większym formalizmem niż procedura zatwierdzania układu, ale postępowanie sądowe nadal jest znacznie prostsze, niż np. w postępowaniu sanacyjnym.

Jak przebiega przyspieszone postępowanie układowe?

Przyspieszone postępowanie układowe jest inicjowane poprzez złożenie wniosku. Jego treść została określona w art. 227 ustawy prawo restrukturyzacyjne i obejmuje:

 • dane pozwalające na identyfikację dłużnika (imię, nazwisko, adres zamieszkania albo nazwa i siedziba, numer PESEL albo KRS);
 • numer NIP, jeżeli dłużnik go posiada;
 • propozycje układowe wraz ze wstępnym planem restrukturyzacyjnym;
 • wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika wraz z aktualnym wykazem i szacunkową wyceną jego składników;
 • bilans sporządzony przez dłużnika dla celów postępowania;
 • wykaz wierzycieli;
 • wskazanie sumy wierzytelności, w tym wierzytelności spornych;
 • informację, czy dłużnik podlega prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego oraz, czy w ciągu ostatnich 2 lat obroty dłużnika nie przekroczyły określonego w ustawie pułapu.

Sąd opiniuje wniosek na posiedzeniu niejawnym wyłącznie na podstawie załączonych do wniosku dokumentów i wydaje rozstrzygnięcie w ciągu tygodnia. Do wniosku o wszczęcie postępowania dłużnik musi również załączyć dowód uiszczenia zaliczki na poczet wydatków związanych z realizacją czynności restrukturyzacyjnych. Nieuzupełnienie braków w tym zakresie skutkuje zwrotem wniosku.

Uwzględnienie wniosku skutkuje wydaniem postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego. W przypadku odmowy dłużnik ma prawo do złożenia zażalenia na postanowienie.

Plan restrukturyzacji wraz z listą wierzytelności zwykłych i spornych jest składany w terminie 2 tygodni sędziemu komisarzowi przez nadzorcę sądowego. Niezwłocznie po złożeniu dokumentów zwoływane jest zgromadzenie wierzycieli w celu oddania głosów. Wierzyciele sporni, którzy chcą uczestniczyć w zgromadzeniu, muszą uprawdopodobnić (nie udowodnić) istnienie wierzytelności.

Po zatwierdzeniu spisu wierzytelności wyznaczana jest rozprawa w celu wykonania układu. Wykonanie kontroluje nadzorca, składając co kwartał sprawozdanie do sądu. Wykonanie układu jest zatwierdzane postanowieniem.

Czym skutkuje otwarcie przyspieszonego postępowania układowego?

Po otwarciu postępowania dłużnik ma obowiązek udostępnić całą dokumentację związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, a w szczególności księgi rachunkowe, nadzorcy sądowemu. Zasadniczo jednak zachowuje on zarząd własny, chyba że:

 • naruszy prawo w zakresie sprawowania zarządu, czym doprowadzi do – nawet potencjalnego – pokrzywdzenia wierzycieli;
 • nie gwarantuje gwarancji prawidłowego wykonywania zarządu lub ustanowiono dla niego kuratora;
 • nie wykonuje poleceń sędziego komisarza lub nadzorcy sądowego.

We wszystkich tych przypadkach sąd może uchylić zarząd własny dłużnika i ustanowić zarządcę.

Po otwarciu postępowania przyspieszonego nie jest możliwe obciążenie składników majątku dłużnika ograniczonym prawem rzeczowym. Bez zezwolenia rady wierzycieli nie jest możliwe również rozwiązanie umów o kluczowym znaczeniu dla przedsiębiorcy, w tym kontraktów:

 • najmu lub dzierżawy, w których znajduje się lokal służący do prowadzenia działalności gospodarczej;
 • leasingu;
 • ubezpieczeń majątkowych;
 • rachunku bankowego;
 • poręczeń;
 • gwarancji, akredytyw.

Ustalenie, która umowa jest zabezpieczona na czas trwania postępowania, nie zawsze będzie proste. W razie wątpliwości warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnej z doświadczeniem w zakresie upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Choć względem dłużnika po wszczęciu postępowania nadal mogą być prowadzone postępowania sądowe, sądowoadministracyjne oraz przed sądami polubownymi, nie jest jednak możliwe prowadzenie egzekucji względem wierzytelności objętych układem. Istnieje również możliwość zawieszenia postępowania egzekucyjnego względem wierzytelności nieobjętych układem na maksymalnie 3 miesiące, jeżeli jest skierowane do przedmiotu niezbędnego do prowadzenia działalności.

Główne różnice między przyspieszonym postępowaniem układowym oraz pozostałymi postępowaniami restrukturyzacyjnymi

Warto zwrócić uwagę, że limit spornych wierzytelności nie jest jedyną różnicą w stosunku do pozostałych postępowań restrukturyzacyjnych. O czym jeszcze należy pamiętać?

 • Zgodnie z art. 90 prawa restrukturyzacyjnego zastrzeżenia co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności może zgłosić wyłącznie dłużnik (wierzyciele nie mają takiego prawa) – jeśli jednak suma wierzytelności spornych przekroczy 15%, sąd odmówi zatwierdzenia wniosku. Uproszenie w zakresie spisu powoduje też, że na zgromadzeniu wierzycieli dochodzi nie tylko do głosowania nad układem, ale również zatwierdzenia spisu;
 • Dłużnik, składając wniosek o wszczęcie przyspieszonego postępowania układowego musi złożyć wraz z wnioskiem aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników oraz bilans dla celów postępowania, sąd dokonuje analizy wyłącznie dokumentów złożonych przez dłużnika;
 • W przyspieszonym postępowaniu układowym nie sporządza się spisu inwentarza;
 • Choć dłużnik ma obowiązek uiścić zaliczkę na poczet wydatków w toku postępowania, nie musi on uprawdopodobnić, że dysponuje budżetem na pokrycie kosztów postępowania;
 • Z dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego do czasu jego zakończenia zawieszeniu ulega egzekucja dotycząca wierzytelności objętych układem (dłużnik może też wnosić o uchylenie zajęć rachunków). Ograniczeniu ulegają możliwości wierzycieli w zakresie egzekucji wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo (jedynie w zakresie zabezpieczenia);
 • Dłużnik ma możliwość żądać zawieszenia postępowań egzekucyjnych obejmujących wierzytelności nieobjętych z mocy prawa układem na okres 3 miesięcy pod warunkiem, że przedmiot zabezpieczenia jest niezbędny do prowadzenia przedsiębiorstwa.
 • Dłużnik nie ma obowiązku spełniania świadczeń wynikających z wierzytelności objętych układem, których obowiązek spłaty powstał przed wszczęciem postępowania.

Charakterystyka przyspieszonego postępowania układowego wskazuje, że ustawodawca przewidział je dla przedsiębiorców, u których sytuacja majątkowa nie budzi większych wątpliwości, a szanse na „uzdrowienie” biznesu są relatywnie wysokie. Założeniem procedury jest zapewnienie płynności poszczególnych czynności i ich skoncentrowanie, nawet kosztem pewnego osłabienia pozycji wierzycieli. Niebagatelne znaczenie dla dłużnika ma jednak fakt, że w razie niepowodzenia przyspieszonego postępowania układowego nadal może on skorzystać z uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości.

Wady przyspieszonego postępowania układowego

Przyspieszone postępowanie układowe pozwala na maksymalną koncentrację poszczególnych czynności. Wśród wad tego modelu można wymienić przede wszystkim bardzo krótki czas na wypracowanie wspólnego stanowiska między dłużnikiem a wierzycielami oraz brak możliwości skorzystania przez wierzycieli z instytucji sprzeciwu, która pozwalała kwestionować zaniżenie lub pominięcie wierzytelności.

Warto również pamiętać, że wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo (np. hipoteką) nadal mogą prowadzić egzekucję względem przedmiotu zabezpieczenia.

Filip Nowaczyk

Pytania i odpowiedzi

Zgodnie z art. 230 prawa restrukturyzacyjnego zaliczka jest równa przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale poprzedniego roku. W październiku 2022 r. wynosiło ono 6687,75 zł.

Nie, zgodnie z art. 247 prawa restrukturyzacyjnego postanowienia umowy, które pozwalają na zmianę lub rozwiązanie stosunku prawnego na wypadek złożenia wniosku o restrukturyzację lub jej otwarcia, są nieważne z mocy prawa.


Zaufali nam:


5/5 - (liczba głosów: 3)