Anna-Maria Sobczak
|
12 stycznia 2023
Spis treści
Ubieganie się o ochronę przewidzianą w prawie własności przemysłowej jest często jedną z pierwszych czynności, które wykonują przedsiębiorcy przy rozpoczęciu nowego projektu. Takie działanie oczywiście jest słuszne, bo kradzież nazwy produktu czy podszywanie się pod cudzy brand może mieć dla przedsiębiorcy bardzo negatywne konsekwencje, w tym finansowe. Czy tytuł gry spełnia przesłanki znaku towarowego i może uzyskać ochronę?

Czym jest znak towarowy?

Znak towarowy jest to stosowane w handlu oznaczenie, które służy do odróżniania towarów czy usług jednego przedsiębiorcy od towarów, czy usług innego przedsiębiorcy. Znak towarowy musi być także możliwy do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w taki sposób, aby możliwe było jednoznaczne ustalenie przedmiotu ochrony. Podstawą praktycznego funkcjonowania znaku towarowego jest ustawa prawo własności przemysłowej.

Aby na znak towarowy udzielić ochrony, konieczne jest łączne spełnienie dwóch przesłanek:

  1. Znak towarowy musi mieć charakter odróżniający,
  2. Musi nadawać się do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych.

W praktyce wyróżnia się wiele rodzajów znaków towarowych- graficzne, słowno-graficzne, przestrzenne, dźwiękowe czy hologramy. Warto wskazać, że katalog znaków towarowych możliwych do zarejestrowania. Oznacza to, że każdy znak towarowy spełniający przesłanki określone powyżej będzie miał szanse nabycia ochrony przewidzianej przepisami prawa własności przemysłowej.

Jaką ochronę zapewnia znak towarowy?

Znak towarowy jest chroniony prawem, co oznacza, że jego właściciel ma wyłączne prawo do posługiwania się danym oznaczeniem w obrocie gospodarczym.

Wielu przedsiębiorców może sobie zadawać pytanie: „co daje mi znak towarowy w praktyce? ” Znak towarowy nie gwarantuje przedsiębiorcy, że jego towar czy usługa nie będą naruszane. Jeżeli oznaczenia stosowane przez przedsiębiorcę są zastrzeżone jako znaki towarowe, to jego sytuacja w razie ewentualnych naruszeń jest znacznie lepsza. Przede wszystkim nie musi udowadniać, że jest autorem danego oznaczenia czy że stosował je przed naruszycielem. Jeżeli danemu podmiotowi przysługuje prawo ochronne na znak towarowy, to w dużym uproszczeniu żaden inny przedsiębiorca nie może się posługiwać jego oznaczeniem.

Nie można pominąć także tego, że sam fakt posiadania zastrzeżonego znaku towarowego działa także odstraszająco na potencjalnych naruszycieli. Jest to jednoznaczny sygnał, że przedsiębiorca jest zdeterminowany na ochronę swojej marki i będzie podejmował stosowne kroki prawne w razie naruszeń.

Kiedy tytuł gry może spełniać przesłanki znaku towarowego?

Tak jak wspominaliśmy powyżej, katalog oznaczeń, które mogą stać się znakami towarowymi, w myśl prawa własności przemysłowej jest otwarty. Na gruncie praktycznym oznacza to, że tytuł gry może spełniać przesłanki znaku towarowego i uzyskać ochronę przewidzianą w prawie własności przemysłowej.

Czy każdy tytuł gry może być znakiem towarowym? Odpowiedź na to pytanie jest negatywna- tylko taki tytuł gry może zostać znakiem towarowym, który spełnia przesłanki określone w prawie własności przemysłowej. Oznacza to, że jeżeli tytuł gry będzie miał charakter odróżniający (czyli będzie umożliwiał odróżnianie jednej gry od innej gry innego przedsiębiorcy) i będzie nadawał się do ujawnienia w rejestrze znaków towarowych (a zazwyczaj każdy tytuł gry będzie się do tego nadawał), to może zostać zarejestrowany jako znak towarowy.

Podkreślenia wymaga, że w Polsce nie obowiązują przepisy szczególne w zakresie prawa własności przemysłowej dla branży gamingowej. Tytuł gry będzie zatem oceniany na zasadach ogólnych, tak samo, jak inne towary, np. nazwa proszku do prania, model komputera czy określenie specyficznej usługi.

Zasadą jest jednak, że znaczna większość tytułów gier będzie kwalifikowała się jako znaki towarowe. Warto jednak przed podjęciem czynności zmierzających do rejestracji tytułu gry jako znaku towarowego przeprowadzić analizę, którą można zlecić prawnikowi specjalizującemu się w zakresie ochrony praw własności intelektualnej.

Aspekty praktyczne rejestracji znaku towarowego.

Jeżeli przedsiębiorca jest zainteresowany uzyskaniem ochrony ze znaku towarowego, musi dopełnić formalności w Urzędzie Patentowym w tym zakresie- w szczególności złożyć dokumentację zgłoszeniową i uiścić opłatę.

Zgłoszenie znaku towarowego powinno zawierać w szczególności jego precyzyjne określenie (tak, aby nadawało się ono do wpisania do rejestru znaków towarowych), dowód pierwszeństwa, a w niektórych przypadkach (w szczególności znaków towarowych słowno-graficznych) także fotografię znaku towarowego lub jego kopię na nośniku danych.

Do zastrzeżenia znaku towarowego konieczne jest także uiszczenie opłaty. Jej finalna wysokość zależy od wielu zmiennych i opisujemy ją także w tym tekście. Najważniejszym czynnikiem determinującym finalną wysokość opłaty jest ilość klas towarowych, w których znak towarowy zostanie zastrzeżony.

Jeżeli formalności związane z zastrzeżeniem znaku towarowego będą wydawały się dla game developera zbyt skomplikowane, warto nadmienić, że na każdym etapie postępowania może być on reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika.

Korzyści z zastrzeżenia tytułu gry jako znak towarowy

Faktem powszechnie znanym w branży gamingowej jest, że tytuł gry (szczególnie gdy game developer przewiduje wydanie więcej niż jedną grę w serii) może być bardzo cenny. Chwytliwy pomysł na tytuł może być szybko skradziony przez konkurencję. Z innej strony natomiast, w przypadku gdy dany tytuł gry ma ugruntowaną pozycję wykonywanie podróbek przez inne firmy może również pozbawić game developera zysku.

Tak jak wspominaliśmy powyżej, nabycie dla danego tytułu gry ochrony przewidzianej dla znaku towarowego może znacząco ułatwić ochronę danego tytułu przed naruszeniami. Faktem jest, że prawo ochronne na znak towarowy czyni danego game developera wyłącznym uprawnionym do wydawania kolejnych gier pod danym tytułem. Warto nadmienić, że ochrona danego tytułu gry może dotyczyć nie tylko innych gier wydanych przez podmioty nieuprawnione, ale także gadżetów, opracowań czy innych utworów.

Ochrona tytuły gry jako znak towarowy może zatem w praktyce sprawić, że przedsiębiorca będzie miał monopol nie tylko na wydawanie innych gier z serii, ale także na wydawaniu np. koszulek, kubków czy książek. Szczególnie przy tytułach gier o znacznej wartości taki aspekt ochrony wynikający z zastrzeżenia znaku towarowego może być bardzo istotny.

Nie można jednak zapominać, że ochrona przewidziana dla znaków towarowych jest ochroną czasową- zatem przedsiębiorca chcący chronić tytuł swojej gry powinien także pamiętać o przedłużeniu ochrony na kolejny okres (jeżeli jest ona konieczna).

Podsumowanie

Tytuł gry co do zasady może stanowić znak towarowy i nabyć ochronę w tym zakresie. Kwestia skutecznego zabezpieczenia tytułu gry jako znaku towarowego może jednak na gruncie praktycznym budzić wiele wątpliwości (chociażby co do wyboru znaku towarowego słownego czy słowno-graficznego, a także co do wyboru ilości klas towarowych, w których znak towarowy ma być zastrzeżony). Zarówno w zakresie analiz poprzedzających złożenie wniosku, jak i w samym postępowaniu rejestracyjnym game developera może reprezentować wyspecjalizowana kancelaria prawna.

Pytania i odpowiedzi

Nie każdy tytuł gry może być znakiem towarowym, niemniej jednak znaczna większość tytułów gier będzie mogła być zastrzeżona jako znak towarowy. Ocena powinna jednak odbywać się w każdym przypadku indywidualnie, mając na uwadze konkretny stan faktyczny.

Zastrzeżenie znaku towarowego co do zasady nie wymaga obecności pełnomocnika (radcy prawnego czy adwokata) na żadnym etapie procesu. W praktyce jednak dobrze jest skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej, zarówno na etapie analiz wstępnych, jak i na etapie właściwego postępowania przed urzędem patentowym.


Zaufali nam:


5/5 - (liczba głosów: 2)