Marcin Staniszewski
|
6 lutego 2022
Spis treści

W celu uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy należy dokonać rejestracji oznaczenia przykładowo w Urzędzie Patentowym RP, który wybieramy, jeżeli chcemy chronić markę na terenie naszego kraju. Ochronę znaku towarowego uzyskujemy od razu w momencie złożenia wniosku. Korzyści z posiadania zarejestrowanego znaku towarowego chyba nie trzeba tłumaczyć, natomiast należy przy tym pamiętać, że tylko posługiwanie się zarejestrowanym znakiem towarowym umożliwia dochodzenie swoich praw w związku z jego posiadaniem.

Musimy jednocześnie pamiętać, że z procesem zabezpieczenia marki i zastrzeżenie znaku towarowego związana jest konieczność uiszczenia opłat urzędowych i ich zarejestrowanie przez urząd patentowy.

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że koszt znaku towarowego może różnić się w zależności od: 

 • ilości klas, dla których zostało dokonane zgłoszenie;
 • wybranego zakresu terytorialnego ochrony (Polska, Unia Europejska, wybrane kraje świata); 
 • rodzaju znaku towarowego (innymi słowy czy zabezpieczony ma być logotyp, czy nazwa). 

Koszty zastrzeżenia znaku towarowego mogą być różne w zależności od tego gdzie i jaki znak towarowy chcemy zarejestrować. Ile zatem będzie kosztowało zastrzeżenie mojej nazwy? Poniżej prezentujemy krótkie zestawienie kosztów rejestracji znaków towarowych i udzielenie prawa ochronnego w 2022 roku.

REJESTRACJA ZNAKU TOWAROWEGO KOSZTY NA TERENIE POLSKI 2022

W przypadku chęci zabezpieczenia marki a przez to zastrzeżenia znaku towarowego w Polsce należy złożyć stosowne podanie w Urzędzie Patentowym RP o rejestrację znaku towarowego. Zgłoszenie rozpatrywane jest przez rzecznika patentowego, a jeżeli nie stwierdzi on żadnych przeszkód, rozpoczyna się okres sprzeciwowy trwający 3 miesiące. W tym okresie każdy zainteresowany może dokonać wniesienia sprzeciwu jeśli posiada w tym zakresie uzasadniony interes. Warto zaznaczyć, że prawo ochronne do znaku towarowego obowiązuje od daty zgłoszenia. Oznacza to po prostu tyle, że objęcie znaku ochroną następuje od razu, nawet przed wydaniem decyzji w sprawie o rejestrację znaku towarowego i trwaniem procesu rejestracji znaku czy to w Polsce, Unii Europejskiej czy w ramach WIPO. Po skutecznym zakończeniu procesu otrzymamy świadectwo rejestracji znaku towarowego w Polsce, które obowiązywać będzie na terenie całego kraju. Samo przygotowanie wniosku nie jest trudne, natomiast może wymagać pomocy rzecznika patentowego w postaci indywidualnej pomocy prawnej przed dokonaniem zgłoszenia. Urząd patentowy nie pobiera przy tym opłat urzędowych za publikację, w związku z czym koszt opublikowania informacji będzie zerowy.

KOSZT ZGŁOSZENIA – opłaty, które należy uiścić w momencie zgłoszenia znaku towarowego do Urzędu Patentowego RP w dniu składania oświadczenia: 

 • Oplata za zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie towarowej: 450,00 zł;
 • Opłata za zgłoszenie znaku towarowego za każdą następną klasę towarową: 120,00 zł.

KOSZT OCHRONY – opłaty, które należy uiścić po ok. 5-6 miesiącach od dokonania zgłoszenia znaku towarowego do Urzędu Patentowego RP:

 • Opłata za 10-letni okres ochrony za każdą klasę towarową: 400,00 zł;
 • Opłata za publikację informacji o udzielonym prawie ochronnym: 90,00 zł. 

Przykładowo zatem, za rejestrację znaku towarowego (1) w trzech klasach całkowity koszt urzędowy, będzie kształtował się w sposób następujący: 

Zgłoszenie:

 • Opłata za zgłoszenie w jednej klasie: 450,00 zł;
 • Opłata za zgłoszenie za każdą następną klasę: 240,00 zł (120,00 zł + 120,00 zł); 
 • Łącznie: 690,00 zł. 

Ochrona:

 • Opłata za 10-letni okres za każdą klasę towarową: 1200,00 zł (400,00 + 400,00 + 400,00); 
 • Opłata za publikację informacji o udzielonym prawie ochronnym: 90,00 zł;
 • Łącznie: 1290,00 zł. 

KOSZTY ZASTRZEŻENIA ZNAKU TOWAROWEGO W 2022 ROKU NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ 

Jeżeli znak towarowy ma być objęty ochroną na terenie całej Unii Europejskiej, zastrzeżenie znaku towarowego musi dokonać się w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej [EUIPO]. W tym przypadku proces zabezpieczenia marki, o ile nie wystąpią żadne przeszkody, powinien trwać ok. 6 miesięcy i zakończyć się skutecznym zastrzeżenie znaku towarowego. 

W odróżnieniu od kosztów dokonywanych na rzecz Urzędu Patentowego RP, w przypadku ochrony udzielanej na terenie Unii Europejskiej dokonuje się jednorazowej płatności do EUIPO w momencie zgłoszenia zastrzeżenia znaku towarowego. Po skutecznie przeprowadzonym procesie urząd własności intelektualnej prześle do nas świadectwo ochronne potwierdzające udzielenie prawo ochronne na zarejestrowany znak towarowy.

KOSZT ZASTRZEŻENIA ZNAKU TOWAROWEGO (ZGŁOSZENIA I OCHRONY): 

 • Opłata podstawowa za zgłoszenie indywidualnego znaku towarowego UE: 1000 EUR;
 • Opłata podstawowa za zgłoszenie indywidualnego znaku towarowego UE za pomocą środków elektronicznych: 850 EUR;
 • Opłata za drugą klasę towarów i usług w przypadku indywidualnego znaku towarowego: 50 EUR;
 • Opłata za każdą klasę towarów i usług po przekroczeniu dwóch klas w przypadku indywidualnego znaku towarowego: 150 EUR. 

Przykładowo zatem, w przypadku jeśli zgłosimy za pomocą środków elektronicznych zastrzeżenie znaku towarowego w trzech klasach całkowity koszt urzędowy (koszt rejestracji znaku towarowego), będzie kształtował się w sposób następujący: 

 • Opłata podstawowa: 850 EUR;
 • Opłata za drugą klasę towarów i usług  50 EUR;
 • Opłata za trzy lub większą liczbę klas: 150 EUR;
 • Łącznie: 1050 EUR. 

KOSZTY REJESTRACJI ZNAKU TOWAROWEGO NA TERENIE WYBRANYCH PAŃSTW ŚWIATA

W celu skorzystania z procedury międzynarodowej i rejestracji znaku towarowego na terenie wybranych krajów należy w pierwszej kolejności zastrzec znak w Polsce lub Unii Europejskiej. W tym przypadku mamy bowiem do czynienia z rozszerzeniem prawa ochronnego. 

Zgłoszenia należy dokonać w Biurze Światowej Organizacji Własności Intelektualnej [WIPO]. W tym przypadku podobnie jak przy dokonaniu zgłoszenia na terenie UE opłatę urzędową wnosi się tylko raz, zatem ogólny koszt jeśli chodzi o zastrzeżenie znaku towarowego, będzie podobny jak powyżej, a sam znak towarowy chroniony będzie na całym świecie. 

KOSZT ZGŁOSZENIA I OCHRONY (na przykładzie Stanów Zjednoczonych) 

 • Opata podstawowa za zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie: 
 • Jeżeli znak towarowy nie jest przedstawiony w kolorach: 653,00 CH; 
 • Jeżeli znak towarowy jest przedstawiony w kolorach: 903,00 CHF.
 • Opłata za wskazane państwo (w naszym przypadku Stany Zjednoczone): 460,00 CHF 

Należy pamiętać, że urzędowa opłata za zgłoszenie znaku może różnić się w zależności od wybranego kraju. 

Przykładowo zatem za znak towarowy słowny (nazwę), który jest zarejestrowany w polskim Urzędzie Patentowym w trzech klasach, a następnie został zgłoszony na terenie trzech krajów: Wielką Brytanię, USA oraz Kanadę należy uiścić opłatę urzędową:  

 • Opata podstawowa za zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie: 653,00 CHF; 
 • Opłata za wskazane państwa rejestracji znaku: 2126,00 CHF;
 • Łącznie: 2779,00.


Zaufali nam:


3,7/5 - (liczba głosów: 6)