Anna-Maria Sobczak
|
4 sierpnia 2022
Spis treści

Badanie znaku towarowego przed jego rejestracją to złożony i wielowątkowy proces. Jednym z jego elementów zawsze powinna być analiza wyników wyszukiwania w urzędowych bazach danych, a zwłaszcza bazie eSearch oraz TM View. Jak z nich korzystać i jakie funkcje oferują te usługi?

Baza danych eSearch Plus

W bazie danych eSearch Plus można znaleźć wyczerpujące informacje nie tylko o znakach towarowych i ich właścicielach, ale także pełnomocnikach, wzorach i biuletynach. Baza oraz wszystkie jej moduły jest publicznie dostępna na stronie EUIPO.

W stosunku do każdego znaku można ustawić powiadomienie monitorujące lub śledzące. To pierwsze jest uruchamiana każdorazowo po spełnieniu wybranych kryteriów dotyczących m.in.:

 • zmiany statusu znaku towarowego;

 • zmiany właściciela lub pełnomocnika znaku towarowego;

 • zbliżającego się upływu terminu do wniesienia sprzeciwu.

Z kolei powiadomienie śledzące polega na uruchomieniu alertu za każdym razem, kiedy do bazy zostanie dodany znak spełniający określone kryteria (np. należący do określonej klasy klasyfikacji nicejskiej).

Zarządzanie oboma rodzajami powiadomień jest skuteczną metodą ochrony sfery IP firmy.

Rekordy zwrócone przez algorytm wyszukiwania można również przeglądać w formacie .pdf oraz wysyłać jako wizytówki Vcard, np. na smartfona.

Wyszukiwanie podstawowe

Bazową opcją jest wyszukiwanie podstawowe. Można ją wykorzystać w celu szybkiego zlokalizowania podstawowych informacji o:

 • znaku towarowym;

 • właścicielu;

 • przedstawicielu.

Podstawowe wyszukiwanie nie uwzględnia danych dotyczących codziennej publikacji. W tym celu należy skorzystać z poszerzonych opcji wyszukiwania. Po wpisaniu hasła w polu wyszukiwania system segreguje dane i zwraca pasujące rekordy, spośród których każdy zawiera:

 • numer znaku towarowego (np. 000003582);

 • typ znaku towarowego (np. słowny, graficzny, słowno-graficzny);

 • data złożenia wniosku i data rejestracji (z podziałem na dzień, miesiąc i rok);

 • klasę według klasyfikacji nicejskiej (to zarządzony przez WIPO podział utworzony na potrzeby rejestracji znaków towarowych);

 • status znaków towarowego (np. zarejestrowany, wniosek odrzucony, rejestracja wygasła itp.);

 • rodzaj znaku towarowego (np. EUTM jako znak wspólnotowy, ang. European Union Trade Mark);

 • powiązania z innymi znakami towarowymi.

Dodatkowo w rejestrze podstawowym znajduje się numer ID oraz nazwa właściciela i przedstawiciela, a także data ostatniej publikacji.

Warto zaznaczyć, że eSearch Plus, oprócz wyszukiwania znaków towarowych może służyć także do wyszukiwania wzorów przemysłowych (ang. industrial designs). Wyszukując wzory przemysłowe, system automatycznie podpowiada konkretne klasy według klasyfikacji lokarneńskiej.

Wyszukiwanie zaawansowane

Bardziej kompleksową metodą lokalizowania danych jest opcja wyszukiwania zaawansowanego. Pozwala ona na precyzyjny dobór kryteriów tak, aby możliwe było znalezienie dokładnej informacji. W tym trybie użytkownik może również pobierać tzw. biuletyny, czyli codzienne informacje o zmianach w bazie eSearch.

Zaawansowane kryteria obejmują określone ciągi znaków (lub ich wykluczenie), a także zakresy dat publikacji. W zależności od potrzeb kolejne kryteria mogą zostać dodane lub odjęte tak, aby zawęzić pole poszukiwań.

Baza danych eSearch wprowadza trzy operatory logiczne:

 • „I” – pozwala na sumowanie poszukiwanych kryteriów;

 • „ALBO” – wprowadza alternatywę w ustalaniu warunków;

 • „NIE” – wprowadza wykluczenie danego kryterium.

Każdy operator ma zastosowanie wyłącznie do wiersza, w którym znajduje się dane kryterium. Oznacza to, że w celu wprowadzenia negacji dwóch różnych warunków trzeba dodać je do algorytmu osobno i dla każdego zastrzec operator „NIE”.

Wyszukiwanie zaawansowane oferuje także spore możliwości co do wyszukiwania ciągu znaków. Jeżeli użytkownik nie jest pewny dokładnej pisowni, może zlokalizować string poprzez wybór jednej z kilku opcji:

 • jest – dokładnie odzwierciedla pisownię;

 • zawiera – lokalizuje wszystkie znaki zawierające dany ciąg tekstowy;

 • zaczyna się od – lokalizuje wszystkie znaki, których nazwa zaczyna się od danego ciągu znaków;

 • kończy się na – lokalizuje wszystkie znaki, których nazwa kończy się określonym ciągiem znaków.

Wyszukiwanie zaawansowane uwzględnia także klasyfikację wiedeńskąi podpowiada kryteria wyszukiwania.

Zaawansowane opcje uwzględniają także znaki globalne. Można ich używać wielokrotnie w jednym ciągu znaków, a także łączyć ze sobą w różne kombinacje:

 • Znak zapytania „?” zastępuje dowolny, nieznany znak w wyszukiwaniu;

 • Gwiazdka „*” działa tak jak znak zapytania, ale zastępuje również spację;

 • Cudzysłów „” ogranicza wyniki wyszukiwania wyłącznie do znaków w nim ujętych.

Dowolne wyszukiwanie można przeprowadzić w taki sposób, aby obejmowało elastycznie dobrane kryteria wyszukiwania, w tym konkretne frazy, znaki globalne, wykluczenia. Dzięki temu wyszukanie rekordu zabiera znacznie mniej czasu.

Posługiwanie się wyszukiwaniem zaawansowanym wymaga wprawy, dlatego warto rozważyć zlecenie researchu kancelarii prawnej z doświadczeniem w stosowaniu prawa IP. To gwarancja wyszukania wszystkich, istotnych informacji.

Widok szczegółowy dokumentacji

Skorzystanie z opcji szczegółowego podglądu informacji dla znaku towarowego pozwala na prześledzenie jego kompletnej historii, w tym:

 • pierwszeństwach i starszeństwach;

 • wniesionych sprzeciwach oraz ich statusie;

 • dokonanych wpisach.

Wszystkie dane można wyświetlić również w postaci tzw. horyzontu czasowego. To graficzne odwzorowanie zdarzeń z udziałem znaku według chronologicznego porządku. Znak można również wyświetlić w postaci graficznego odwzorowania, jeżeli należy on do rodzaju oznaczeń:

 • graficznych;

 • trójwymiarowych;

 • kolorowych;

 • dźwiękowych;

 • innych.

Dostęp do poszerzonych informacji znajduje się pod nazwą lub linkiem wybranego znaku towarowego z odnośnikiem „+info”. W tym panelu użytkownik po zalogowaniu może poprosić o wydanie uwierzytelnionej kopii formularza zgłoszeniowego lub świadectwa rejestracji. Dotyczy to:

 • zgłoszeń opublikowanych;

 • zgłoszeń znaków wspólnotowych dokonanych po 1 stycznia 2008 r.;

 • certyfikacji rejestracji znaku wspólnotowego, jeżeli nastąpiła ona po 1 stycznia 2001 r.;

 • uwierzytelnionych kopii certyfikatu rejestracji wzoru wspólnotowego.

Na poziomie widoku szczegółowego użytkownik może również komunikować się z EUIPO elektronicznie, wykorzystując do tego sekcję „Działania i wiadomości”. To tutaj będą się aktualizowały informacje dotyczące aktualnego stanu znaku, jak np. Wycofanie, Ograniczenie, Rozszerzenie, czy Kontynuacja postępowania.

Cała korespondencja z EUIPO może być segregowana według daty, tematu, numeru zgłoszenia lub postępowania tak, aby zgłaszający mógł szybko wyszukać konkretną pozycję.

Zalogowani właściciele lub pełnomocnicy znaków towarowych mogą także zmienić wybrany numer referencyjny zgłoszenia (nie jest to ten sam numer, który znakowi nadaje EUIPO!), a także pobrać pliki w formacie .pdf mające związek ze znakiem (np. zgłoszenie).

Wyszukiwanie obrazem

Dla ułatwienia wyszukiwania, w module eSearch Plus została udostępniona opcja wyszukiwania obrazem. Polega ona na przeciągnięciu wybranego oznaczenia w formacie .jpg, .png, .tiff lub gif na specjalne pole wyszukiwania. Zaimplementowany algorytm wyszukuje takie same oraz podobne znaki towarowe. Nie uwzględnia jednak warstwy słownej (literowego stringu), ale:

 • kolor;

 • kształt;

 • teksturę.

Narzędzie obsługuje do 1 znaku towarowego jednocześnie oraz do 7 wzorów użytkowych i pozwala na badania zarówno całości znaku albo wzoru, jak i ich wybranej części. Inteligentne wyszukiwanie automatycznie dopasowuje sugerowane oznaczenia z klasyfikacji wiedeńskiej (dla znaków towarowych)i lokarneńskiej (dla wzorów przemysłowych.

Wyniki researchu grafiki można wyeksportować do zewnętrznego pliku. Aby usprawnić wyszukiwanie obrazem, EUIPO zaleca zastosowanie kilku prostych metod:

 • Plik z graficznym odwzorowaniem obrazu powinien mieć neutralne, czyste tło. Wszelkiego rodzaju szumy sprawiają, że wyniki stają się mniej dokładne;

 • obszar wyszukiwania powinien obejmować jak największą część znaku lub wzoru, który chce zbadać użytkownik.

Zaleca się również, aby dla zwiększenia efektywności wyszukiwania powtórzyć procedurę dla kilku rzutów tego samego przedmiotu (np. mebla), a także przebadać grafikę różnego typu, np. zdjęcia, szkice techniczne i rysunki.

Ten moduł wyszukiwania również funkcjonuje w wersji prostej i zaawansowanej. Ta druga odsłona pozwala na połączenie go m.in. z:

 • wyszukiwaniem warstwy słownej;

 • rodzajem znaku towarowego;

 • datą zgłoszenia;

Połączenie obu narzędzi w jeden, kompleksowy filtr zapewnia najdokładniejsze wyniki.

Baza danych eSearch Case Law

Kolejnym narzędziem, które EUIPO oddaje w ręce użytkowników, jest wyszukiwarka wyroków TSUE, decyzji administracyjnych EUIPO oraz krajowych urzędów patentowych. Judykaty można znaleźć, wpisując sygnaturę sprawy (np. R 2100/2021-4) albo nazwę strony postępowania.

Opcja wyszukiwania zaawansowanego, podobnie jak w przypadku bazowego modułu eSearch Plus składa się z wielu filtrów, które można dowolnie konfigurować. Wśród kryteriów można wymienić m.in.:

 • daty;

 • frazy;

 • języki, w jakich został sporządzony judykat;

 • podstawę prawną;

 • nazwę i numer znaku lub wzoru;

 • ID właściciela lub pełnomocnika znaku oraz jego przeciwnika;

 • rezultat postępowania.

Kolejne filtry mogą być dodawane z zastosowaniem operatorów logicznych „I”, „ALBO” oraz „NIE” tak, aby stworzyć maksymalnie precyzyjne narzędzie do wyszukiwania.

Każde orzeczenie dostępne w module Case Law można pobrać jako plik w formacie .pdf.

Narzędzie Case Law jest nieocenione przy planowaniu strategii procesowej w przypadku sporu sądowego lub administracyjnego, a także budowaniu linii argumentacyjnej w oparciu o okoliczności, które wystąpiły w innych sprawach, determinując dane rozstrzygnięcie.

Warto zaznaczyć, że do płynnego korzystania z wyszukiwarki eSearch Case Law wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego, w tym branżowego legal english.

Wyszukiwanie międzynarodowych znaków towarowych w TM View

O ile eSearch Plus znajduje zastosowanie do badania zasobów IP obecnych na terenie wspólnoty europejskiej, TMView ma znacznie szerszy zakres. Obejmuje znaki towarowe (zarejestrowane oraz niezarejestrowane):

 • pochodzące z krajowych urzędów ochrony własności intelektualnej;

 • z EUIPO;

 • z urzędów partnerskich spoza Unii Europejskiej (np. Rosja, Islandia, ale też Afryka, Azja, Oceania, czy Australia).

Bazowe wyszukiwanie jest możliwe według rodzajów dóbr (wedle klasy), terytoriów oraz konkretnych urzędów. Dla niektórych krajów dostępna jest też opcja researchu za pomocą obrazu (w tym dla UPRP).

W trybie zaawansowanym pojawiają się dodatkowe kryteria jak status znaku towarowego i jego rodzaj, czy nazwa zgłaszającego.

Wyszukiwarka wzorów przemysłowych TMView jest dostępna w języku polskim.

Kompleksowe przeszukanie dostępnych baz danych to jedynie pozornie proste zadanie. Mnogość dostępnych opcji, możliwość ich łączenia, a także ilość zwróconych rekordów, która potrafi sięgnąć kilku tysięcy, sprawia, że to zadanie warto zlecić rzecznikowi patentowemu

Pytania i odpowiedzi:

Research marki to nie tylko przejrzenie łatwo dostępnych zasobów sieci. O ochronie znaku lub jej braku decydują przepisy prawa oraz decyzje administracyjne i wyroki sądowe. Dlatego umiejętność korzystania z narzędzi typu eSearch lub TM View jest niezbędna dla podjęcia przemyślanych i bezpiecznych działań.

Podstawowe informacje z zakresu IP publikowane są na stronie Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Przemysłowej (EUIPO). Konkretne prawa i roszczenia zawsze wynikają z norm prawa krajowego lub europejskiego.

W ramach swoich kompetencji EUIPO może pośredniczyć w rozwiązaniu sporu lub udziela odpowiedzi w ramach usługi świadczonej pro bono przez współpracujące podmioty. W celu uzyskania pomocy wnioskodawca powinien wypełnić formularz dostępny na stronie EUIPO.


Zaufali nam:


5/5 - (liczba głosów: 1)