Kamila Wasilewska
|
21 lutego 2023
Spis treści

Zwłaszcza w dobie kryzysu gospodarczego i złej koniunktury na rynku, wielu przedsiębiorców nie realizuje zobowiązań wynikających z transakcji handlowych terminowo. W obrocie gospodarczym brak terminowych płatności i występowanie zatorów płatniczych oczywiście nie są zjawiskami pożądanymi. W niektórych sytuacjach bowiem brak płatności w terminie może poważnie zaburzyć płynność finansową zwłaszcza małych firm. Na kanwie takiego stanu faktycznego wprowadzono tzw. ustawę antyzatorową, która została znacząco znowelizowana, a ostatnie zmiany wchodzą w życie w 2023 roku.

Zatory płatnicze: obecny stan prawny

Przepisy mające na celu przeciwdziałanie zatorom płatniczym zostały wprowadzone w Polsce w 2013 roku w ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Ustawa ta została wprowadzona w celu wdrożenia przepisów unijnych w kontekście przeciwdziałania zatorom płatniczym i do dziś była kilkakrotnie nowelizowana. Na podstawie tego aktu prawnego między innymi można od dłużnika dochodzić zryczałtowanej rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w wysokości 40, 70 albo nawet 100 euro od każdej niezapłaconej w terminie faktury.

Obecna ustawa antyzatorowa nakłada na niektórych przedsiębiorców szereg obowiązków, należą do nich przede wszystkim

 • zakaz opóźniania się z płatnościami pod rygorem wszczęcia postępowania w przedmiocie nadmiernych opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (dotyczy to zwłaszcza dużych przedsiębiorców),
 • obowiązek corocznego składania sprawozdań ze stosowanych terminów w transakcjach handlowych (dotyczy niektórych, największych podmiotów i grup kapitałowych),
 • zakaz stosowania nadmiernie długich terminów handlowych przez dużych przedsiębiorców,
 • obowiązek współpracy z prezesem UOKiK w razie ewentualnego postępowania w sprawie nadmiernego spóźniania się z płatnościami.

O ile obowiązki, które wynikają z obecnej ustawy antyzatorowej dotyczą raczej największych przedsiębiorców (których obroty przekraczają 50 mln euro rocznie), o tyle w zasadzie każdy przedsiębiorca powinien zapoznać się z nowym brzmieniem ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Co zmieni się w ustawie antyzatorowej w 2023 roku?

Niektóre zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych weszły w życie już 8 grudnia 2022 roku. Pozostała część natomiast wejdzie w życie z początkiem 2023 roku. Wynika to z przepisów intertemporalnych zawartych w ustawie z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych. Jakie konkretnie zmiany czekają przedsiębiorców w 2023 roku?

Zmiany w sprawozdaniach ze stosowanych terminów zapłaty

Niektóre, największe podmioty (których obroty przekraczają 50 mln euro rocznie) są zobowiązane w terminie do 31 stycznia roku kolejnego do składania sprawozdań o stosowanych terminach zapłaty w relacjach z innymi przedsiębiorcami. W tym kontekście przedsiębiorcy powinni mieć na uwadze kilka najważniejszych zmian wynikających z nowej ustawy antyzatorowej:

 • nowy termin do złożenia sprawozdania będzie wydłużony do dnia 30 kwietnia,
 • zmieni się treść sprawozdania: przedsiębiorcy będą od 2023 roku podawać wyłącznie wartość świadczeń, w przypadku których nie dotrzymano terminu płatności,
 • świadczenia pieniężne, których termin płatności nie został otrzymany, będą musiały być podzielone na:
  • nie więcej niż 5 dni,
  • 6 do 30 dni,
  • 31 do 60 dni,
  • 61 do 120 dni,
  • więcej niż 120 dni,
 • w nowych przepisach zniesiono obowiązek informowania w sprawozdaniach o świadczeniach pieniężnych związanych z działalnością ubezpieczeniową i reasekuracyjną,
 • zmieniono również zasady korygowania sprawozdania. Przedsiębiorca, który ma obowiązek składania sprawozdania będzie musiał złożyć korektę, o ile w co najmniej jednej pozycji przekazanego sprawozdania dane uległy zmianie o co najmniej 10 proc. wartości.

Nowe kompetencje UOKiK

Obecnie Prezes UOKiK może przeciwdziałać zatorom płatniczym w zasadzie wyłącznie przez wszczęcie postępowania administracyjnego, w efekcie którego może zostać nałożona stosowna kara. Prezes UOKiK w pewnych okolicznościach może także poprzestać na stwierdzeniu faktu opóźniania się z płatnościami i takiej kary nie nakładać.

Po nowelizacji Prezes UOKiK będzie mógł bez formalnego wszczynania postępowania, „wystąpić” do podmiotów zalegających z płatnościami, informując ich o tym, że nadmiernie opóźniają się z płatnościami. Zdaniem ustawodawcy ma się to przyczynić do zwiększenia świadomości uczestników rynku i być niejako działaniem „prewencyjnym ” w kontekście zatorów płatniczych.

Zmiany dla grup kapitałowych

Rozliczenia w jednej grupie kapitałowej, w skład której wchodzi wiele spółek, mogą być problematyczne nie tylko dla działów księgowości, ale również dla działów sporządzających sprawozdania ze stosowanych terminów zapłaty. Zdarza się, że transakcje handlowe w ramach grupy są płacone nieterminowo, przy czym żaden z podmiotów z grupy de facto może nie ponosić w związku z tym szkody. Obecnie takie transakcje, jeżeli występują w nich opóźnienia, również muszą być zgłaszane w sprawozdaniu i mogą przyczynić się do nałożenia kary za powodowanie zatorów płatniczych.

Ustawodawca jednak słusznie zauważył w uzasadnieniu nowelizacji ustawy antyzatorowej, że „opóźnienia w spełnianiu świadczeń pieniężnych, generowane między podmiotami działającymi w ramach jednej grupy kapitałowej, nie mają wpływu na zewnętrzny rynek ani na działające na nim podmioty. W konsekwencji nie przyczyniają się one do powstawania zatorów płatniczych”.

W związku z powyższym, w 2023 roku spółki wchodzące w skład podatkowych grup kapitałowych zostały zwolnione z obowiązku składania sprawozdania ze stosowanych terminów zapłaty.

Zniesienie zakazu cesji wierzytelności

Obecnie, zgodnie z kodeksem cywilnym, strony umowy mogą zastrzec w umowie tzw. zakaz cesji, czyli postanowić, że bez zgody dłużnika wierzyciel nie może przenieść wierzytelności na osobę trzecią (wynika to wprost z art. 509 kc).

W znowelizowanej ustawie antyzatorowej przewidziano „uwolnienie ” do pewnego stopnia handlu wierzytelnościami. Dotyczy to przede wszystkim stosunków prawnych w relacji duży przedsiębiorca (dłużnik) – przedsiębiorca mikro/mały/średni (wierzyciel). Nowelizacja przewiduje, że postanowienie o zakazie cesji w relacji określonej powyżej stanie się bezskuteczne, jeżeli zapłata nie nastąpi w terminie określonym w umowie, a jeżeli natomiast tego terminu w umowie nie określono, to stanie się ono bezskuteczne od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego

Przepis ten nie będzie jednak stosowany do transakcji handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny.

Co zmieni się dla małych i średnich firm?

Tak jak sygnalizowaliśmy powyżej, obowiązki związane ze sprawozdaniami i kontrolą UOKiK dotyczy co do zasady największych przedsiębiorców, zatem nie będzie to zmartwienie firm z sektora MŚP.

Niemniej jednak należy przypomnieć, że w dalszym ciągu każdego przedsiębiorcy dotyczą przepisy w zakresie naliczania rekompensat za koszty dochodzenia należności od każdej faktury. Nieterminowe płatności faktury wynikających z transakcji handlowych mogą zatem wiązać się ze znacznymi dodatkowymi kosztami.

Również istotne dla firm z sektora MŚP mogą okazać się złagodzenia w zakresie zakazu dokonywania cesji wierzytelności. Przepis ten może istotnie wpływać na praktykę największych podmiotów i może otwierać wielu mniejszym firmom drogę do skorzystania z faktoringu.

Czy nowa ustawa antyzatorowa jest potrzebna?

Przepisy dot. przeciwdziałania zatorom płatniczym funkcjonują już kilka lat i faktycznie na jaw wychodzą liczne ich niedoskonałości, które wymagają poprawy. Należy do nich, chociażby zbytnia przewlekłość w obecnie toczących się postępowaniach, która jest spowodowana zbyt dużą ilością danych, która musi zbadać UOKiK.

Wprowadzenie opisywanych powyżej zmian w teorii powinno przyczynić się do zmniejszenia zatorów płatniczych. Zobaczymy jednak jak w praktyce przepisy, organy i przedsiębiorcy będą je wprowadzać w życie. Moment na finalną ocenę przepisów w naszej ocenie nadejdzie dopiero po kilku miesiącach obowiązywania przepisów.

Mając jednak na uwadze obecny kształt ustawy antyzatorowej, należy dojść do wniosku, że przynajmniej nowelizacja ustawy była potrzebna, aby rozwiązać obecnie istniejące problemy praktyczne w kontekście zatorów płatniczych.

Podsumowanie

Zmiany w przepisach dot. przeciwdziałaniu zatorom płatniczym, które wejdą w życie w 2023 roku co do zasady należy ocenić pozytywnie. Nowelizacja może znacznie zwiększyć efektywność Prezesa UOKiK w kontekście przeciwdziałania zatorom płatniczym, a zniesienie zakazu cesji może być bardzo korzystne dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców. Aby jednak w pełni jednoznacznie ocenić zmiany ustawy antyzatorowej konieczna będzie nie tylko ocena samej regulacji, ale przede wszystkim ocena praktyki i stosowania nowych przepisów.

Pytania i odpowiedzi

Jeżeli są spełnione przesłanki określone w ustawie (tj. w umowie między dużym przedsiębiorcą a przedsiębiorcą małym, średnim lub mikro został zawarty zakaz cesji i doszło do opóźnienia w płatności), to zakaz ten będzie uznany za bezskuteczny z mocy prawa. Nie będzie zatem wywoływał żadnych skutków prawnych.

W przepisach intertemporalnych, tzw. przejściowych przewiduje się, że do transakcji handlowych zawartych przed dniem wejścia w życie nowelizacji stosuje się przepisy dotychczasowe. W praktyce będzie to oznaczało, że spółka, która w momencie zawarcia transakcji była kwalifikowana jako duży przedsiębiorca, ale ten status straciła w wyniku zmniejszenia obrotów, wciąż będzie podlegała ustawie co do transakcji zawartych przed wejściem nowelizacji w życie.


Zaufali nam:


5/5 - (liczba głosów: 2)