Marcin Staniszewski
|
20 maja 2022
Spis treści

Zmiany w systemie podatkowym nazywane potocznie Polskim Ładem dotyczą szeregu zagadnień. Jednym z częściej komentowanych są obniżone stawki ryczałtu dla specjalistów z sektora IT, np. programistów, testerów, czy informatyków. Na czym polega ta zmiana, kto może z niej skorzystać i na jakich zasadach?

Na czym polega ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Uproszczona forma opodatkowania polega na wprowadzeniu stałej stawki – od 2 do 17%, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. To także możliwość zastosowania uproszczonej księgowości.

W tym modelu podstawę opodatkowania stanowi przychód po odliczeniu od niego dostępnych odliczeń. To popularna forma opodatkowania dla osób, które nie ponoszą wysokich kosztów związanych z biznesem. Rozlicza się ją znacznie prościej niż podatek na zasadach ogólnych, a koszty uzyskania przychodu w ogóle nie są brane pod uwagę.

Nie jest to rozwiązanie pozbawione wad. Przedsiębiorca, który nie korzysta z ryczałtu:

 • nie może złożyć wspólnego zeznania podatkowego z małżonkiem,

 • nie dostanie ulgi na dziecko dla samotnego rodzica (w wysokości 1500 zł).

Kto może skorzystać z rozliczenia ryczałtem?

Uproszczona forma opodatkowania tj. zryczałtowanym podtku dochodowym, jest dostępna dla przedsiębiorców działających jako:

 • osoby fizyczne zarejestrowane w CEIDG,

 • spółki jawne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne,

 • spółki cywilne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne,

 • przedsiębiorstwa znajdujące się w zarządzie sukcesyjnym (tzw. przedsiębiorstwa w spadku),

 • spółki cywilne osób fizycznych oraz przedsiębiorstw w spadku.

Ważne, aby dochody przedsiębiorcy nie przekroczyły 2 milionów euro obliczonego według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego. Ważne jest, że do tej kwoty nie wlicza się zmniejszenia lub zwiększenia przychodu w wyniku opóźnień w płatności wierzytelności przekraczających 90 dni. Jeżeli więc Twój dłużnik zwleka z zapłatą, Twoja sytuacja się przez to nie pogarsza, ponieważ przepisy przewidują tzw. ulgę za złe długi.

Czym jest przedsiębiorstwo w spadku? To rodzaj zarządu firmą po śmierci przedsiębiorcy, który może dotyczyć tylko przedsiębiorstw wpisanych do CEIDG. Po wskazaniu zarządcy i wpisaniu go do rejestru przedsiębiorców spadkobiercy zyskują czas na decyzję, co dalej zrobić z firmą spadkodawcy, ponieważ:

 • przejęcie zarządu następuje płynnie bez konieczności dopełniania skomplikowanych formalności,

 • umowy z pracownikami i kontrahentami zachowują ciągłość,

 • zarządca może starać się o udzielenie koncesji lub zezwolenia.

Zarząd sukcesyjny wygasa w terminie 2 lat po śmierci przedsiębiorcy, ale istnieje możliwość jego przedłużenia do 5 lat.

Rozliczenie ryczałtem dostępne jest zarówno dla przedsiębiorców, którzy już działają na rynku, jak i dla tych nowo zarejestrowanych.

W przypadku firm, które wybrały ryczałt jako kolejną formę opodatkowania, limit przychodów dla ryczałtu jest obliczany dla każdej formy prowadzenia działalności gospodarczej odrębnie (np. w formie spółki oraz indywidualnie). W takiej sytuacji przekroczenie progu 2 milionów euro wyłącznie dla jednej formy działalności nie przekreśla możliwości skorzystania z niej dla innej.

Przedsiębiorcy, którzy dopiero rejestrują działalność gospodarczą, stosują ryczałt od dnia odniesienia pierwszego przychodu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za założenie działalności gospodarczej nie uważa się jednak:

 • zmiany branży poprzez wpisanie innego PKD,

 • zmiany nazwy, formy prawnej, umowy lub poszerzenie składu osobowego,

 • powstania przedsiębiorstwa w spadku poprzez ustanowienie zarządcy sukcesyjnego.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się, czy ryczałt jest dla Ciebie odpowiednią formą opodatkowania i jaka powinna być twoja stawka ryczałtu, skorzystaj z usług doradców podatkowych

Kiedy możliwość skorzystania z ryczałtu jest wyłączona?

Forma rozliczenia podatkowego w formie ryczałtu nie jest dostępna dla wszystkich przedsiębiorców, nawet jeżeli prowadzą oni działalność we wskazanej wyżej formie. Kto nie skorzysta z tego rozwiązania?

 • przedsiębiorca, który zamienił działalność wykonywaną samodzielnie na prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

 • małżonkowie, którzy wcześniej wspólnie prowadzili działalność w formie spółki i zdecydowali się na odrębne prowadzenie biznesów,

 • małżonek, który prowadzi działalność samodzielnie w miejsce współmałżonka, który wcześniej również prowadził działalność samodzielnie.

Jeżeli w danym roku podatkowym podatnik rozlicza się w innej formie niż ryczałt, zmiana na tę postać rozliczenia jest dopuszczalna dopiero w kolejnym roku podatkowym.

Warto również pamiętać, że z ryczałtu nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy mieliby świadczyć pracę na rzecz byłego pracodawcy, o ile jej zakres nie uległ zmianie w danym lub poprzednim roku podatkowym. Wynika z tego, że programista, który wcześniej był zatrudniony w software house na podstawie umowy o pracę, musiałby zmienić pracę, jeżeli planuje zarejestrować własną firmę i przejść na ryczałt. Inaczej na zastosowanie ryczałtu musi czekać dwa lata.

Należy wskazać, że łączenie kilku rodzajów działalności, w tym takich, które nie pozwalają na opodatkowanie ryczałtem, sprawia, że przedsiębiorca nie może wybrać tej formy opodatkowania. W takiej sytuacji od dnia utraty prawa do rozliczania się według ryczałtu przedsiębiorca musi rozliczać się według zasad ogólnych.

Niezbędne formalności, czyli jak wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Oświadczenie o wyborze opodatkowania należy złożyć do Naczelnika Urzędu Skarbowego w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania lub aktualizując wpis do CEIDG. Termin do złożenia oświadczenia będzie różny w zależności od okoliczności:

 • osoby, które dopiero zakładają działalność, mogą wybrać formę ryczałtu od samego początku (z wyłączenie przypadków pracy na rzecz poprzedniego pracodawcy),

 • do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, kiedy przedsiębiorca uzyskuje pierwszy przychód,

 • do końca roku kalendarzowego, jeżeli przedsiębiorca uzyskał przychód w grudniu.

Dla spółki cywilnej oświadczenia muszą złożyć wszyscy wspólnicy. W przypadku przedsiębiorstwa w spadku odpowiednim urzędem skarbowym będzie właściwy według ostatniego miejsca zamieszkania przedsiębiorcy.

Konsekwencją wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjowanych jest to, że w kolejnych latach podatkowych firma również rozlicza się w te sam sposób. Nie ma potrzeby corocznego składania oświadczenia, chyba, że przedsiębiorca chce wybrać inną formę opodatkowania.

Terminy rezygnacji z ryczałtu są analogiczne, jak w przypadku składania oświadczenia o wyborze formy opodatkowania z tą różnicą, że do Naczelnika Urzędu Skarbowego należy złożyć oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem. W zależności od decyzji przedsiębiorcy:

 • wybór opodatkowania według stawki liniowej wymaga złożenia odpowiedniego oświadczenia,

 • wybór zasad ogólnych nie wymaga składania oświadczenia, ponieważ jest to domyślna forma opodatkowania.

Ile wynosi stawka w ramach ryczałtu dla branży IT?

Ustalenie stawki ryczałtu dla specjalistów IT nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać. Wszystko zależy bowiem od zakwalifikowania faktycznego rodzaju świadczonych usług według PKWiU. Co do zasady wynosi jednak 12% zgodnie z art. art. 12 ust. 1 pkt. 2 oraz 2b ustawy o zryczałtowanym podatku od przychodów ewidencjonowanych (przed wprowadzeniem Polskiego Ładu wynosiła 15%). Klasyfikacji dokonuje sam podatnik.

Należy także wskazać, że w określonych grupach usług ustawodawca posługuje się oznaczeniem „EX”. Oznacza to, że danej grup nie można interpretować rozszerzająco, na zasadzie analogii, ale obejmuje ona wyłącznie wskazaną usługę, zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Stawka podatku 12% obejmuje usługi związane z:

 • wydawaniem pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybach online,

 • wydawaniem pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),

 • wydawaniem pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),

 • wydawaniem oprogramowania komputerowego pobieranego z internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie online,

 • doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0),

 • oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1),

 • grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2),

 • doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02),

 • instalowaniem oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0),

 • zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

W praktyce można spotkać się także z interpretacjami Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej, które dopuszczają stosowanie niższej stawki ryczałtu w wysokości 8,5% pod warunkiem, że podatnik uzyskuje przychody z działalności usługowej nieobjętej stawką 12%. Takie stanowisko zawarł Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej 0113-KDIPT2-1.4011.808.2021.2.MGR z dnia 19 listopada 2021 roku dopuszczając obniżoną stawkę ryczałtu dla projektowania i testowania oprogramowania (PKWiU 62.01.12.0).

Warto jednak pamiętać, że wykładnia dokonywana przez KIS nie jest wiążącą wykładnią obowiązującego prawa dla organów podatkowych w przypadku kontroli. Przedsiębiorca w razie wątpliwości ma także możliwość wystąpienia do Głównego Urzędu Statystycznego z wnioskiem o zakwalifikowanie rodzaju świadczonych usług według PKWiU.

Jeżeli prowadzisz działalność w branży IT i chcesz zastosować ryczałt, upewnij się, że stosujesz właściwą stawkę. Rozważ skorzystanie z usług kancelarii prawnej, która pomoże Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie.

W jakich terminach należy płacić ryczałt?

Ryczałt od przychodów ewidencjowanych można płacić:

 • miesięcznie,

 • kwartalnie.

W przypadku wyboru rozliczania miesięcznego przedsiębiorca płaci za zobowiązanie:

 • do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który należny jest ryczałt,

 • za grudzień – przed upływem terminu na złożenie zeznania rocznego.

Wariant płatności kwartalnych mogą wybrać przedsiębiorcy, którzy:

 • dopiero założyli działalność gospodarczą i wybrali formę opodatkowania w postaci ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

 • byli opodatkowani ryczałtem w poprzednim roku podatkowym i w ramach działalności prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki osiągnęli przychody nieprzekraczające 200 tysięcy euro.

Wybór kwartalnej częstotliwości opodatkowania pociąga za sobą konieczność płacenia ryczałtu:

 • za dany kwartał – do 20. dnia po jego upływie,

 • za ostatni kwartał w danym roku podatkowym – przed upływem terminu do złożenia zeznania rocznego.

Czy ryczałt dla specjalistów IT to dobre rozwiązanie?

Polski Ład stworzył preferencyjne warunki dla specjalistów z branży IT. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że nie zawsze będzie to optymalne rozwiązanie. Nad inną formą opodatkowania powinni zastanowić się przedsiębiorcy, którzy mogą udokumentować wysokie koszty uzyskania przychodu.

Innym atrakcyjnym rozwiązaniem może okazać się ulga IP BOX. Pozwala ona na opodatkowanie kwalifikowanych praw własności intelektualnej niższą stawką podatku dochodowego w wysokości 5%.

Aby znaleźć optymalne rozwiązanie, warto zwrócić się o poradę do wykwalifikowanych prawników, którzy mają wieloletnie doświadczenie w branży IT, IP oraz prawie podatkowym.

Pytania i odpowiedzi:

Tak, ale dopiero po dwóch latach. Wcześnie nie może on wybrać jako formy opodatkowania ryczałtu, jeżeli świadczy na rzecz byłego pracodawcy usługi w podobnym jak dotychczas zakresie.

Do niedawna organy podatkowe stały na stanowisku, że ciężar kwalifikacji PKWiU obciąża podatnika. Coraz częściej jednak w orzecznictwie pojawia się stanowisko, że wnioskiem o wydanie interpretacji można objąć także klasyfikację działalności (m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 marca 2021 roku, sygn. I FSK 134/19).

Możliwość rozliczania się w oparciu o ryczałt 12% zależy od klasyfikacji świadczonych usług. W niektórych sytuacjach ustawodawca uzupełnił oznaczenia PKWiU o oznaczenie „Ex”. W tych przypadkach tylko usługi wymienione wprost objęte są określoną stawką.

Zaufali nam:


5/5 - (liczba głosów: 1)