Anna-Maria Sobczak
|
17 lutego 2023
Spis treści

  Imię i nazwisko
  Email lub telefon kontaktowy
  Twoja wiadomość
  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu, w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce Prywatności.

  Prawidłowo skonstruowana reklama warunkuje możliwość dotarcia do odbiorców usługi z przekazem marketingowym, a tym samym zwiększenie zysków przedsiębiorstwa z prowadzonej działalności. O ile każdy przekaz reklamowy musi spełniać wymagania ogólne, o których mowa w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czy ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, wybrane branże są poddane szczególnej regulacji. Na czym polegają ograniczenia reklamy w usługach sensytywnych i co należy o nich wiedzieć?

  Ograniczenia reklamy w branżach wrażliwych

  Ustawodawca wyodrębnił szereg usług, w których reklama została poddana daleko idącym ograniczeniom. Mają one na celu przede wszystkim ochronę potencjalnego odbiorcy usługi przed ryzykiem związanym z nieświadomym skorzystaniem z oferty usługodawcy.

  Ograniczenia w reklamie usług bankowych i płatniczych

  Granice reklamy usług bankowych i płatniczych reguluje szereg aktów prawnych, w tym:

  • ustawa prawo bankowe;
  • ustawa o usługach płatniczych;
  • ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych;
  • ustawa o kredycie konsumenckim.

  Zgodnie z art. 138 ust. 1 pkt 3 prawa bankowego Komisja Nadzoru Finansowego może w ramach nadzoru zlecić bankowi zaniechanie określonych form reklamy. Jednocześnie ustawa w sposób jednoznaczny w art. 3 definiuje, które podmioty mogą używać w nazwie określenia „bank ” i „kasa „.

  Artykuł 40a ust. 1f prawa bankowego zakazuje powoływania się na informację o uczestnictwie w systemie gwarantowania w charakterze reklamowym. Ograniczeniem reklamowym zostały objęte również banki zagraniczne, które mogą odwoływać się wyłącznie do usług objętych udzielonym zezwoleniem.

  Odrębna regulacja została przewidziana dla reklamy lokat strukturyzowanych. Artykuł 88c prawa bankowego informacje rozpowszechniane przez bank w celu reklamy i promocji lokat strukturyzowanych powinny:

  • być rzetelne i niebudzące wątpliwości i niewprowadzające w błąd;
  • być prezentowane w sposób, który pozwala zrozumieć charakter danej usługi, ryzyko z nią związane oraz podjąć adresatowi reklamy świadomą decyzję.

  Analogiczne rozwiązania wprowadza art. 71 ust. 1 pkt 4 ustawy o SKOK-ach. Na tej podstawie Komisja Nadzoru Finansowego może w ramach nadzoru nakazać kasie lub Kasie Krajowej zaniechanie określonych form reklamy. Co więcej, art. 28a ust. 7 i 8 nakazuje podawać informacje osobom korzystającym lub planującym korzystać z usług kasy w sposób jednoznaczny i zrozumiały. Fakt uczestnictwa w systemie gwarantowania nie może być wykorzystany w charakterze reklamowym.

  Z kolei ustawa o usługach płatniczych ogranicza wykorzystanie określenia „wydawca pieniądza elektronicznego ” (art. 4 ust. 2a, 2b, 6 oraz 7).Nakazuje też posługiwanie się w sposób przejrzysty i czytelny w komunikatach reklamowych kierowanych do konsumentów pojęciami zawartymi w wykazie usług reprezentatywnych (art. 20b ust. 2 ustawy o usługach płatniczych). Dodatkowo artykuł 73 ustawy nakazuje przekazywanie informacji dotyczących usług płatniczych w sposób rzetelny i zrozumiały.

  O tym, jak bardzo surowe kary grożą za naruszenie postanowień ustawowych w zakresie reklamy, mówi m.in. art. 171 ust. 2 ustawy prawo bankowe. Każdy, kto prowadząc działalność zarobkową wbrew warunkom określonym w ustawie używa w nazwie jednostki organizacyjnej określenia „bank ” albo „kasa ” podlega grzywnie do 20 milionów złotych i karze pozbawienia wolności do lat 5. Dodatkowe zasady reklamowania usług bankowych może wprowadzić również KNF na mocy uchwały.

  Aby uniknąć surowych sankcji każda instytucja finansowa, która planuje kampanię reklamową, powinna zasięgnąć porady prawnej co do zgodności przekazu marketingowego z przepisami.

  Ograniczenia reklamy w branży ubezpieczeniowej

  Reklamę w branży ubezpieczeniowej reguluje przede wszystkim ustawa o dystrybucji ubezpieczeń. Zgodnie z jej art. 7 ust.3 wszystkie informacje, w tym informacje o charakterze reklamowym i marketingowym, kierowane przez dystrybutora ubezpieczeń do klienta są:

  • jasne, rzetelne i niewprowadzające w błąd;
  • sporządzone w języku urzędowym państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym umowa ubezpieczeniowa lub umowa gwarancji ubezpieczeniowej jest zawierana lub w innym języku, jeżeli wyrażą na to zgodę strony umowy.

  Niezależnie od tego wszystkie informacje o charakterze marketingowym powinny być wyraźnie oznaczone, jako posiadające charakter reklamowy.

  Reklama usług kredytowych

  Ograniczenia w zakresie reklamy są doskonale widoczne w sektorze kredytów konsumenckich. Ustawa o kredycie konsumenckim nakłada na instytucje kredytowe i pożyczkowe rozległy obowiązek informacyjny, który ma zminimalizować ryzyko zawarcia umowy na niesprzyjających dla klienta warunkach.

  Zgodnie z art. 7 tego aktu prawnego kredytodawca lub pośrednik kredytowy w reklamach dotyczących kredytu konsumenckiego zawierających dane dotyczące kosztu kredytu, w szczególności stopę oprocentowania, podaje konsumentowi w sposób jednoznaczny, zrozumiały i widoczny:

  • stopę oprocentowania kredytu ze wskazaniem, czy jest ona stała, zmienna, czy mieszana;
  • całkowitą kwotę kredytu;
  • roczną rzeczywistą stopę oprocentowania (RRSO);
  • czas obowiązywania umowy;
  • całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta oraz wysokość rat;
  • cenę towaru oraz usługi, a w przypadku płatności BNPL (z odroczonym terminem) również zaliczek, jeśli takie występują.

  Dodatkowo kredytobiorca powinien otrzymać informację o kosztach lub obowiązku ewentualnego ubezpieczenia (jeśli kosztów nie da się ustalić).

  Przepisy ustawy o kredycie konsumenckim nakazują, aby przekaz obejmujący wskazane wyżej informacje był tak samo czytelny, widoczny i słyszalny, jak pozostałe informacje podawane w reklamie.

  Aby zrozumienie informacji przekazywanych konsumentowi było łatwiejsze, należy przedstawić je na tzw. przykładzie reprezentatywnym. Są to syntetycznie określone warunki umowy o kredyt konsumencki, na których kredytodawca lub pośrednik kredytowy spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju. Przy tworzeniu przykładu reprezentatywnego kredytodawca powinien uwzględnić:

  • średni okres kredytowania;
  • całkowitą kwotę kredytu;
  • częstotliwość występowania na rynku umów danego rodzaju.

  Wymagania należy stosować do każdego rodzaju reklamy usług – zarówno klasycznego przekazu marketingowego, jak i nowoczesnego e-marketingu.

  Ograniczenia w reklamie gier hazardowych

  Szczególnym ograniczeniom zostały poddane gry hazardowe regulowane ustawą o grach hazardowych. Zgodnie z art. 29 ust. 1 tej ustawy zabrania się reklamy i promocji:

  • gier cylindrycznych;
  • gier w karty;
  • gier w kości;
  • gier na automatach;
  • zakładów wzajemnych.

  Wyłączenie możliwości reklamy dotyczy też informacji o sponsoringu z wykorzystaniem nazwy handlowej lub znaku towarowego podmiotu organizującymi gry hazardowe (z częściowym wyłączeniem zakazu w zakresie zakładów wzajemnych). Zakłady wzajemne mogą być reklamowane po spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 29b ustawy o grach hazardowych:

  • reklama nie jest adresowana do małoletnich, nie przedstawia ich i nie odbywa się przy ich udziale;
  • reklama nie łączy uczestnictwa w zakładach ze sprawnością intelektualną, fizyczną albo szansą łatwej wygranej;
  • reklama nie sugeruje, że udział w grach hazardowych ma działanie uspokajające, relaksujące albo sprzyja rozwiązywaniu konfliktów osobistych lub problemów finansowych;
  • reklama nie przedstawia w negatywnym świetle powstrzymania się od uczestnictwa w grach hazardowych;
  • reklama nie zachęca do uiszczania wyższych stawek jako czynnika zwiększającego szansę wygranej;
  • reklama nie wywołuje skojarzeń z atrakcyjnością seksualną, relaksem lub wypoczynkiem, nauką lub pracą albo sukcesem zawodowym, życiowym lub finansowym.

  Dodatkowe ograniczenia dotyczą czasu i miejsca umieszczania reklamy zakładów wzajemnych. Ustawodawca warunkuje jej zgodność z prawem od umieszczenia w treści przekazu marketingowego informacji o konsekwencjach udziału w nielegalnych grach hazardowych, ryzyku udziału w hazardzie oraz zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zakładów wzajemnych.

  Zakazy reklamowe nie obowiązują w ośrodku gier lub punkcie przyjmowania zakładów wzajemnych. Przedsiębiorca może też oznaczyć nazwą podmiotu i logo stronę internetową oraz umieścić reklamę w treści witryny.

  Poprzez reklamę lub promocję gier hazardowych i zakładów wzajemnych rozumie się działania, o których mowa w art. 29 ust. 6-9 ustawy o grach hazardowych. Może to być np. publiczne rozpowszechnianie znaków i symboli kojarzących się z grami hazardowymi, zamieszczanie linków sponsorowanych w treściach promujących tego rodzaju usługi, a także zachęcanie do wstępu do lokalu hazardowego albo przekonywanie o zaletach tego rodzaju rozrywki.

  Reklama aptek

  Prawo farmaceutyczne w art. 94a wprowadza daleko idące ograniczenie w zakresie działalności reklamowej aptek. Przede wszystkim zabroniona jest sama reklama aptek i punktów aptecznych za wyjątkiem podawania informacji o ich lokalizacji oraz godzinach pracy. Zakaz dotyczy też placówek obrotu pozaaptecznego.

  Nadzór nad przestrzeganiem zakazu reklamy sprawuje Wojewódzki inspektor farmaceutyczny. W razie stwierdzenia, że zakaz został naruszony ma on prawo zakazać realizowania reklamy na mocy decyzji administracyjnej, które nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

  W orzecznictwie sądów administracyjnych pojęcie reklamy apteki traktuje się bardzo szeroko (vide: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lipca 2017 r., sygn. II GSK 2583/15). Pod tym pojęciem rozumie się już samo zachęcanie klientów do zrobienia zakupów w danej placówce, nazwę firmy wskazującą na jakość świadczonych usług, a nawet czas wykonania leku recepturowego, który sugeruje, że dana placówka wykona go szybciej niż konkurencja.

  Sądy administracyjne uznały za reklamę apteki banner reklamowy dużych rozmiarów, na którym przedsiębiorca umieścił jedynie wskazówki dojazdu i odległość do obiektu. Jako argumentację przyjęto fakt czynienia znacznych nakładów finansowych oraz logistycznych w celu zwiększenia zainteresowania odbiorców swoją działalnością.

  Za reklamę nie uważa się jednak podawania wyłącznie cen towarów lub ilości dostępnych sztuk preparatów.

  Reklama usług medycznych

  Zakaz reklamy dotyczy również usług medycznych na podstawie przepisów ustawy o działalności leczniczej. Zgodnie z jej art. 14 podmiot wykonujący działalność leczniczą podaje do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych. Treść i forma tych informacji nie mogą mieć cechy reklamy.

  W praktyce oznacza to, że charakteryzując doświadczenie poszczególnych członków zespołu medycznego, placówka może opisać ich doświadczenie (z powołaniem się na konkretne fakty – staże, publikacje, wyjazdy zagraniczne). Nie może jednak promować usług w sposób typowo marketingowy , określając swoich specjalistów jako „najlepszych „, „zaangażowanych ” itp.

  Jako ciekawostkę warto wskazać, że ustawa o działalności leczniczej nie mogą być prowadzone zakłady usług pogrzebowych, a także realizowana ich reklama.

  Prawidłowe stworzenie przekazu reklamowego w wielu branżach jest trudne i wymaga pogodzenia celów sprzedażowych, wartości marketingowej brandu oraz obowiązujących przepisów. Wszelkie wątpliwości warto konsultować z kancelarią prawną w celu minimalizacji ryzyka biznesowego.

  Pytania i odpowiedzi

  Zgodnie z art. 110a kodeksu karnego skarbowego prowadzenie reklamy lub umieszczenie informacji o sponsoringu gier hazardowych i zakładów wzajemnych w sposób niezgodny z prawem podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. Tej samej sankcji podlega czerpanie korzyści z reklam zleconych lub prowadzonych niezgodnie z przepisami ustawy. W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

  • sprzeczną z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiającą godności człowieka;
  • wprowadzającą w błąd, która może wpłynąć na decyzję klienta o zakupie towaru lub usługi;
  • odwołującą się do uczuć klientów przez wywołanie lęku, odwołanie się do przesądów lub łatwowierności dzieci;
  • stanowiącą istotną ingerencję w sferę prywatności;
  • sprzeczną z dobrymi obyczajami reklamę porównawczą

  Zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez KNF przekaz reklamowy dotyczący funduszu inwestycyjnego powinien dbać o dobro inwestorów, a także informować o ryzyku inwestycyjnym poprzez wskazanie, że:

  • fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego lub osiągnięcia wyniku finansowego;
  • uczestnik funduszu musi liczyć się z utratą przynajmniej części zainwestowanych środków;
  • szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w określonym dokumencie – memorandum informacyjnym, prospekcie emisyjnym albo w warunkach emisji.


  Zaufali nam:


  5/5 - (liczba głosów: 3)