Kamila Wasilewska
|
17 marca 2023
Spis treści

Respektowanie praw pracownika w miejscu pracy i zapewnienie dobrej atmosfery jest podstawą do zbudowania dobrego zespołu i często również do sukcesu całej firmy. Mobbing zdecydowanie nie jest zjawiskiem w tym zakresie pożądanym, jednak może okazać się poważnym zagrożeniem dla pracodawcy w każdym zakładzie pracy. Pracodawca może bowiem nie mieć świadomości, że wśród jego pracowników występują działania spełniające definicję mobbingu. Oprócz tego, że mobbing może przeszkadzać w osiągnięciu celów całego zespołu, może przede wszystkim powodować określone konsekwencje prawne. Czym dokładnie według przepisów jest mobbing i jak mu przeciwdziałać? 

Co to jest mobbing w pracy? Czyli o zastraszaniu pracownika. Przykłady

Mobbing jest uregulowany szczegółowo w kodeksie pracy i w tym kontekście istnieje również bogate orzecznictwo oraz wiele głosów doktryny, które wyjaśniają, w jaki sposób stosować przepisy. Zgodnie z kodeksową definicją, mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika, lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie, lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Co istotne, “mobberem” nie musi być bezpośrednio pracodawca, w niektórych sytuacjach możliwy jest mobbing między pracownikami tego samego szczebla, czy nawet mobbing podwładnego przeciwko przełożonemu.

Jeżeli chodzi o przykłady zachowań mobbingowych, to należy wskazać, że kodeks pracy nie określa nawet przykładowego katalogu działań, które mogą być zakwalifikowane jako mobbing. Przyjmuje się jednak, że nie mogą to być działania jednorazowe czy incydentalne, ponieważ zgodnie z kodeksową definicją mobbing to zjawisko długotrwałe i uporczywe. W kontekście przykładowych działań, które mogą spełniać znamiona mobbingu, konieczne jest sięgnięcie do orzeczeń sądów i wytycznych Państwowej Inspekcji Pracy. Przykłady mobbingu to:

 • długotrwałe i uporczywe ignorowanie współpracownika (“traktowanie go jak powietrze”)

 • stałe przerywanie wypowiedzi podczas cotygodniowych zebrań

 • uporczywe umniejszanie kompetencji i pozycji współpracownika w gronie zespołu

 • wyzwiska, przytyki słowne

 • groźby (mailowe, telefoniczne czy inne, dorozumiane)

 • alienowanie współpracownika, np. poprzez zakazywanie mu kontaktów z innymi członkami zespołu

 • ośmieszanie pracownika

Są to jednak tylko działania przykładowe, mobbing w praktyce może mieć wiele form i ocena, czy dane działanie spełnia przesłanki kodeksowej definicji mobbingu powinno odbyć się indywidualnie, w oparciu o konkretny stan faktyczny.

Bardzo ważne jest, że szczególna ochrona związana z przeciwdziałaniem mobbingowi, określona w kodeksie pracy ma zastosowanie wyłącznie do pracowników, czyli osób zatrudnionych na umowę o pracę. W stosunku do osób zatrudnionych na umowę zlecenie, umowę o dzieło czy B2B możliwe będzie w przypadku wystąpienia mobbingu skorzystanie z określonych w kodeksie cywilnym procedur dot. naruszeń dóbr osobistych.

Jak przeciwdziałać mobbingowi i jak postępować w razie jego wystąpienia ?

Jeżeli chodzi o przeciwdziałanie mobbingowi, to jest to jeden z obowiązków pracodawcy. Pracodawca może go zrealizować poprzez działania prewencyjne i działania, które są podejmowane po zidentyfikowaniu mobbingu.

Do działań prewencyjnych należy przede wszystkim wdrożenie szkoleń antymobbingowych dla pracowników i kadry zarządzającej. Pracodawca może ponadto wdrożyć procedury mające na celu przeciwdziałanie mobbingowi, które będą wyczerpująco określały zasady postępowania i konsekwencje.

W kontekście działań następczych, tj. reakcji pracodawcy na zidentyfikowany mobbing należy wskazać, że możliwe jest powołanie komisji antymobbingowej, która będzie oceniała, czy dane działanie spełnia przesłanki mobbingu i określała sankcje wobec mobbera, które następnie będą egzekwowane przez pracodawcę. Działania następcze również mogą być opisane w procedurach przeciwdziałania mobbingowi w firmie.

Kodeks pracy nie wskazuje precyzyjnie działań, które ma podjąć pracodawca, aby przeciwdziałać mobbingowi w firmie. Pracodawca powinien wziąć pod uwagę specyfikę swojego przedsiębiorstwa i dostosować środki, której jego zdaniem zminimalizują prawdopodobieństwo wystąpienia mobbingu w zakładzie pracy.

Mobbing z perspektywy pracownika

Wielu pracowników, którzy są ofiarami czy świadkami mobbingu nie wie gdzie w ich firmie zgłaszać mobbing w miejscu pracy. Przede wszystkim pracownik, który napotkał takie działania w miejscu pracy powinien sprawdzić, czy w firmie nie wdrożono procedury przeciwdziałania mobbingowi, która może być cenną wskazówką dot tego, do kogo czy na jaki adres email zgłosić mobbing w pracy.

Jeżeli pracodawca nie wdrożył żadnej instrukcji w zakresie przeciwdziałania mobbingowi, to pracownik może:

 • zgłosić mobbing bezpośrednio do pracodawcy, oczywiście o ile pracodawca nie jest sprawcą mobbingu,

 • zgłosić mobbing do Państwowej Inspekcji Pracy, właściwej ze względu na siedzibę zakładu pracy,

 • wystąpić formalnie z pozwem do właściwego sądu pracy (oczywiście uprawnionym do wystąpienia z pozwem jest jedynie osoba będąca poszkodowana czy pokrzywdzona wskutek mobbingu). Istotne jest, że aby wystąpić z pozwem pracownik nie musi rezygnować z pracy czy składać wypowiedzenia umowy. Może on w dalszym ciągu pozostawać formalnie w stosunku pracy.

Co grozi za mobbing w pracy? 

Mobbing w miejscu pracy to zjawisko powodujące bardzo duże ryzyka prawne dla pracodawcy, a także dla mobbera. Wystąpienie mobbingu może wiązać się bowiem nie tylko z obowiązkiem pracodawcy odszkodowania, ale w niektórych przypadkach może spełniać przesłanki przestępstw, określonych w kodeksie karnym. Co konkretnie grozi za mobbing w miejscu pracy?

Odpowiedzialność pieniężna

Przede wszystkim dotkliwa dla pracodawcy może być odpowiedzialność odszkodowawcza, która zazwyczaj wiąże się z obowiązkiem zapłaty określonej sumy pieniężnej. Pracownik-ofiara mobbingu, wobec którego dopuszczono się mobbingu może dochodzić zarówno odszkodowania za poniesioną szkodę, ale także i zadośćuczynienia za doznane krzywdy. Wartość odszkodowania zależy od wielu czynników, aczkolwiek nie może ona być mniejsza od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zazwyczaj jednak kwota odszkodowania nie będzie niższa od kilku-kilkunastu tysięcy złotych.

Mobbing – odpowiedzialność

Co do zasady kodeks pracy ani ustawy szczególne nie przewidują wprost odpowiedzialności karnej za mobbing w miejscu pracy. Mobbing jednak może być działaniem o daleko idących skutkach- doprowadzającym nie tylko do pogorszenia atmosfery w miejscu pracy, ale także np. powodującym poważne konsekwencje dla ofiary mobbingu. Jeżeli efekt mobbingu (np. targnięcie się przez pracownika na własne życie czy spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu) będzie spełniało przesłanki przestępstw, wówczas za mobbing możliwe jest zastosowanie nawet kary pozbawienia wolności, na zasadach szczególnych określonych w kodeksie karnym.

W praktyce oznacza to, że pracownik czy pracodawca dopuszczający się mobbingu mogą odpowiadać karnie za:

 • pomówienie (art 212 kk)

 • doprowadzenie do targnięcia się na swoje życie (art. 151 kk)

 • znieważenie (art. 216 kk)

 • znęcanie się psychiczne (art. 207 kk)

 • stosowanie przemocy bądź groźby bezprawnej (art. 191 kk)

 • spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 156 kk)

 • uporczywe naruszanie praw pracownika (art. 218 kk)

Podsumowanie

Mobbing w pracy jest zjawiskiem, któremu pracodawca z mocy kodeksu pracy jest obowiązany przeciwdziałać. W niektórych sytuacjach mobbing może także powodować odpowiedzialność karną po stronie mobbera. Przeciwdziałanie mobbingowi może mieć wiele aspektów, a w większości z nich może pomóc przedsiębiorcy kancelaria prawna, która może przygotować projekty procedur czy przeprowadzić szkolenia dla kadry zarządzającej, aby żaden z pracowników przedsiębiorcy nie dopuszczał się praktyk mobbingowych, które mogą wypełniać znamiona przestępstw.

QA

Udowodnienie mobbingu może być problematyczne, zwłaszcza jeżeli mobber ma świadomość bezprawności swojego działania i nie pozostawia po sobie śladów. Nie ulega wątpliwości, że niezależnie czy to dla inspekcji pracy czy to dla pracodawcy, udowodnienie mobbingu jest kluczowe. Warto zbierać wszystkie możliwe dowody (w tym świadków), a ewentualne wstąpienie na formalną drogę sądową uczynić w momencie, gdy dowody na wystąpienie mobbingu są bardzo mocne.

Procedura zgłaszania mobbingu w pracy powinna być szczegółowo opisana w procedurze antymobbingowej. Jeżeli jednak nie ma takiego dokumentu w firmie, to zachowania mobbingowe mogą być zgłoszone bezpośrednio do pracodawcy, o ile nie jest on mobberem. Ponadto, mobbing może być zgłoszony do PIP, a także w niektórych przypadkach można wystąpić z pozwem do sądu pracy.


Zaufali nam:


5/5 - (liczba głosów: 3)