Marcin Staniszewski
|
19 października 2023
Spis treści

  Imię i nazwisko
  Email lub telefon kontaktowy
  Twoja wiadomość
  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu, w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce Prywatności.

  Osoby prowadzące działalność w sektorze IT nie mają zwykle świadomości licznych pułapek, które mogą na nich czekać, jeżeli nie uregulują odpowiednio zakresu swojej odpowiedzialności. Bez stosownych zapisów i wyłączeń zawartych w treści umowy mogą być zmuszeni do zapłaty wysokich odszkodowań lub ponieść dodatkowe koszty związane z rękojmią za ich usługi. Ze względu na to, że ponad połowa projektów z zakresu IT przekracza zakładany czas oraz budżet, odpowiednie zabezpieczenie swoich interesów powinno być dla wykonawcy takich usług priorytetem.

  W jaki sposób ograniczyć odpowiedzialność w umowach IT? Tego dowiesz się w niniejszym artykule.

  Co reguluje odpowiedzialność wykonawcy usług IT?

  Odpowiedzialność może wynikać z licznych przepisów Kodeksu Cywilnego (KC), związanych z wykonywaniem umów o dzieło, zlecenia, czy regulacjami dotyczącymi rękojmi. Pewne znaczenie mogą mieć też przepisy ustawy o prawach autorskich oraz prawach pokrewnych – program komputerowy stanowi utwór w rozumieniu prawa autorskiego i jako taki podlega pod zakres stosowania tej ustawy (oraz ograniczenie odpowiedzialności za świadczenie usług utrzymania oraz zachowania poufności jeśli chodzi o przedmiot umowy, czy świadczenie usług IT).

  Odpowiednie zdefiniowanie błędu lub usterki oprogramowania

  Przede wszystkim wykonawca powinien zadbać o odpowiednie uregulowanie zakresu umowy. Jako profesjonalista, wykonawca postarać się we właściwy sposób zdefiniować specyfikację zamówienia, w celu dokładnego określenia, na czym polegają jego obowiązki w ramach danej umowy. Pozwoli to na uniknięcie nieporozumień co do tego, czy dana usługa została prawidłowo wykonana ze względu na to, że strony inaczej zrozumiały zakres zamówienia.

  Warto określić czym jest błąd (błąd krytyczny, poważny czy nieistotny) lub usterka oprogramowania. Można wskazać przykłady takich błędów, co potencjalnie ogranicza ryzyko sporów. Zastrzeżenia co do sposobu funkcjonowania danego programu czy aplikacji są częstą przyczyną prób pociągnięcia do odpowiedzialności wykonawcy. Zdefiniowanie czym tak naprawdę jest błąd lub usterka oraz jakie są skutki wykrycia błędy krytycznego, a jakie nieistotnego, może pozwolić na znaczne zredukowanie ryzyka odpowiedzialności odszkodowawczej czy zapłaty kary umownej w ramach umowy wdrożeniowej na stworzenie oprogramowania czy też umowy o świadczenie usług w najszerszym możliwym zakresie jesli chodzi o zasady rozliczenia po stronie wykonawcy na rzecz zamawiającego czy też karę umowną w kodeksie cywilnym lub dodatkowe pytania do określonej kwoty czy współpraca stron i harmonogram prac.

  Odpowiednio zdefiniowanie wady jest istotne także z punktu widzenia odbioru: pozwala zweryfikować czy prace zostały wykonane poprawnie, jak i ewentualnych świadczeń reklamacyjnych czy gwarancyjnych.

  Określenie warunków odbioru oprogramowania

  Zdefiniowanie momentu ostatecznego lub częściowego odbioru prac przez klienta również jest kwestią wartą uwagi. Inaczej bowiem wyglądają prawa kontrahenta w przypadku wykrycia wad jeszcze na etapie tworzenia oprogramowania czy wykonywania usługi, a inaczej – gdy wady zostaną wykryte po ich odbiorze.

  Odbiór systemu stanowi świadome potwierdzenie przez zleceniodawcę, że akceptuje dany program w przekazanej wersji i potwierdza jego zgodność z umową. W praktyce można uzależnić odbiór oprogramowania od niestwierdzenia wad istotnych, krytycznych czy też wyeliminowania wszystkich wad. Odbiór (także częściowy) warto też potwierdzić pisemnymi dokumentami, np. protokołami.

  Zgodnie z art. 55 prawa autorskiego, do chwili przyjęcia utworu, zmywający ma prawo do odstąpienia od umowy (albo zażądać zmniejszenia ceny), pod warunkiem wcześniejszego wyznaczenia twórcy odpowiedniego terminu na usunięcie usterek. Twórca zachowuje w takim przypadku prawo do otrzymanej części wynagrodzenia, nie wyższej jednak niż 25% wynagrodzenia umownego. Również przepisy kodeksu cywilnego regulujące umowy o dzieło zawierają przepisy pozwalające na odstąpienie od umowy przez zamawiającego, jeżeli dzieło realizowane jest w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową (art. 636 KC). Także w tym przypadku konieczne jest jednak wezwanie wykonawcy do jego prawidłowej realizacji i wyznaczenie terminu. Dopiero jego upływ pozwala na odstąpienie od umowy.

  Jeśli więc nie wskażemy odpowiedniego terminu odbioru, może wstąpić konflikt co do tego, czy odbiorca ma prawo do odstąpienia od umowy, co ma wpływ na uprawnienia zamawiającego oraz potencjalną odpowiedzialność wykonawcy.

  Po przyjęciu oprogramowania, zamawiającemu przysługują co do zasady uprawnienia z rękojmi.

  Reklamacja (rękojmia) usług IT

  Prawa z tytułu rękojmi nazywa się potocznie reklamacją. Rękojmia stanowi szczególny rodzaj odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy. Wada może mieć charakter wady fizycznej (usterki) lub prawnej. Wada fizyczna (wbrew nazwie) dotyczyć może także oprogramowania – wady te polegają na niezgodności rzeczy z umową. Zatem wadą taką może być oprogramowanie, które nie spełnia omówionych funkcji: strona internetowa sklepu internetowego, która nie pozwala na dokonanie płatności, niedziałające opcje wyszukiwania, niedziałający formularz kontaktowy łączący klienta z zamawiającym, niekompletna baza danych itp. Wady prawne natomiast to zasadniczo sytuacje, gdy wykonawca wykorzystywał cudze oprogramowanie, do którego nie posiadał autorskich praw majątkowych.

  Uprawnienia z tytułu rękojmi obejmują m. in. możliwość obniżenia ceny z powodu występowania wady czy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Przysługują one zamawiającemu z mocy ustawy, zatem w przypadku braku odrębnych uregulowań umowy, jeżeli klient zauważy usterki lub wady i odmówi odbioru przedmiotu umowy – albo oczekuje od wykonawcy poprawienia oprogramowania – wykonawca nie będzie miał podstaw do odmowy zamawiającemu tego typu świadczenia.

  Istotną wiadomością jest jednak to, że Kodeks Cywilny (dalej: KC) pozwala, w relacjach między przedsiębiorcami, ograniczyć (np. tylko do jednego rodzaju świadczenia) a nawet wyłączyć odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Wymaga to zamieszczenia w umowie odpowiedniego i jednoznacznego postanowienia z tym związanego.

  Gwarancja a usługi IT

  Pamiętać należy, że gwarancja nie jest tym samym, co rękojmia, z którą jest często mylona. Jest osobną umową, której celem jest zapewnienie beneficjentowi określonego świadczenia lub przysporzenia majątkowego w określonych w umowie sytuacjach, polegających zasadniczo na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu zobowiązania przez wykonawcę. W przeciwieństwie do rękojmi, gwarancja nie przysługuje z mocy prawa, nie można zatem jej domniemywać. Zakres ochrony wykonawcy jest tym samym większy. Gwarancja ma charakter terminowy, określany każdorazowo w umowie.

  Jeśli planujemy udzielenie klientowi gwarancji, w umowie warto zawrzeć jasne wskazanie zakresu gwarancji, oznaczenie jej terminu czy oznaczenie terytorialne obowiązywania gwarancji. W innym przypadku dojść do może do znacznego rozszerzenia zakresu naszej odpowiedzialności.

  Jeżeli nie chcemy udzielać gwarancji, warto wprost wskazać, że nie zostaje udzielana gwarancja na działanie oprogramowania i inne rezultaty powstałe lub przekazane w wyniku realizacji usług. Szczególnie nie ma większego sensu udzielanie gwarancji w sytuacji, gdy umowa zakłada utrzymanie (serwis) systemu przez wykonawcę. Usługi serwisowania zawierają bowiem zasady zgłaszania wad, terminy ich usuwania itp. – pokrywają się zatem z zakresem gwarancji.

  Czy można ograniczyć wysokość odszkodowania?

  Zgodnie z art. 471 KC, zasadą jest, że należyte lub nienależyte wykonanie zobowiązanie skutkuje obowiązkiem naprawienia szkody, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Nieterminowe wykonanie zobowiązania też stanowi formę jego nienależytego wykonania.

  W praktyce w branży IT stosunkowo rzadko spotykane jest dochodzenie odszkodowania na zasadach ogólnych, zwłaszcza jeśli chodzi o kontrakty wdrożeniowe. Wynika to z faktu, że zazwyczaj ciężko jest określić wysokość szkody. Zgodnie z kodeksem, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje nie tylko straty, które poszkodowany poniósł, ale też korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

  Oznacza to, że jeśli w umowie wykonawca nie ograniczy swojej odpowiedzialności, jego odszkodowanie obejmie nie tylko rzeczywistą stratę, którą odniósł kontrahent, ale także tzw. utracone korzyści, tj. wartość przychodów, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nieprawidłowe działania wykonawcy. Warto nadmienić, że w przypadku umów z zakresu IT trudno jest wykazać powiązanie szkody z niewykonaniem zobowiązania (zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła), równie ciężko jest ocenić ,,utracone korzyści”. Skutkiem tego kontrahent może domagać się w rzeczywistości bardzo wysokiej kompensaty.

  Z tego względu, jeżeli umowa przewiduje odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych, rozważyć należy formy ograniczenia odpowiedzialności. Można to zrobić np. poprzez wskazanie, że odpowiedzialność ogranicza się do jedynie do szkody rzeczywistej jaką poniósł zamawiający. Odszkodowanie nie obejmie zatem utraconych korzyści.

  Odpowiedzialność wykonawcy można ograniczyć na jeszcze jeden sposób: wprowadzając jej kwotowy limit. W takim wypadku wykonawca będzie odpowiadać jedynie w ramach wartości wskazanych wprost w umowie. W takim wypadku limit obejmie zarówno odszkodowanie jak i możliwe kary umowne. Często limit ten ogranicza się do wysokości wynagrodzenia wykonawcy.

  W branży IT częściej stosowaną formą uzyskania odpłaty za nieprawidłowe wykonanie zobowiązania jest zastosowanie kar umownych. Najczęściej są one dostosowane do konkretnych obszarów ryzyk, które mogą wyniknąć w ramach danej umowy. W takim wypadku konieczne jest ich odpowiednie i precyzyjne zdefiniowanie oraz odpowiednie określenie ich wysokości. Nie powinno się zgadzać na zbyt restrykcyjne i zawyżone karty albo odnoszące się do nieistotnych wad czy problemów. W przypadku wskazania w umowie kary, należy się ona zamawiającemu w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości, bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne.

  Uważaj na pułapki. Już dziś spróbuj ograniczyć swoją odpowiedzialność jako wykonawcy usług IT

  Przepisy związane z odpowiedzialnością dłużnika zostawiają dość szerokie pole do ograniczenia jej zakresu, jeżeli odpowiednie zapisy pojawią się w umowie już na etapie jej zawierania. Jeżeli prowadzisz biznes w branży IT i chcesz dowiedzieć się, czy umowa, na podstawie której świadczysz swoje usługi daje ci odpowiedni zakres ochrony, skontaktuj się z nami – nasi prawnicy chętnie przeanalizują jej treść i wskażą możliwości polepszenia Twojej sytuacji.

  O innych pułapkach związanych z umowami IT czytaj tutaj: https://rpms.pl/umowa-b2b-w-branzy-it/

  Pytania i odpowiedzi

  Nie ma obowiązku udzielania gwarancji na dokonanie usługi. Szczególnie nie ma to sensu w przypadku, gdy umowa zakłada wykonanie usług wdrożeniowych. Natomiast rękojmia przysługuje zamawiającemu z mocy prawa. W relacjach między przedsiębiorcami możliwe jest jednak potencjalnie jest ograniczenie lub wyłączenie. Wyłączenie rękojmi wymaga zgody kontrahenta.

  W przypadku zawierania tego typu umów warto zwrócić uwagę na sposób określenia zakresu usług oraz zdefiniowanie błędów i usterek. Warto także zastanowić się nad możliwościami wykluczenia odpowiedzialności odszkodowawczej lub jej ograniczenia poprzez limitowanie, wprowadzenie kar umownych albo wyłączenie utraconych korzyści. Ponadto, warto dokonać przeglądu kar umownych pod kątem tego, czy nie są one zbyt wysokie lub nie dotyczą zbyt błahych usterek.


  Zaufali nam:


  5/5 - (liczba głosów: 2)