Anna-Maria Sobczak
|
23 sierpnia 2023
Spis treści

Przygotowanie publikacji, która następnie ma trafić do druku to nie tylko ciężka praca, ale też konieczność poniesienia znacznych nakładów finansowych. Udostępnienie odbiorcy końcowemu książki lub czasopisma to jednak nie koniec procesu wydawniczego. Poniżej omówimy obowiązki wydawcy w świetle obowiązujących przepisów.

Jak rozumieć pojęcie wydawcy?

W języku powszechnym pojęcie wydawcy odnosi się do osoby lub instytucji zajmującej się wydawaniem książek, czasopism, płyt, portalu internetowego lub innego rodzaju mediów. Obowiązujące przepisy przewidują kilka definicji wydawcy, dlatego warto przyjrzeć się im, aby lepiej zrozumieć zakres ciążących na takim podmiocie obowiązków.

Ustawa prawo prasowe w art. 8 nie definiuje pojęcia wydawcy wprost, ale odnosi się do podmiotowego zakresu tego pojęcia. Zgodnie z powołanym przepisem wydawcą może być osoba prawna, fizyczna lub inna jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej. W szczególności wydawcą może być:

 • organ państwowy;
 • przedsiębiorstwo państwowe;
 • organizacja polityczna;
 • związek zawodowy;
 • organizacja spółdzielcza, samorządowa i inna organizacja społeczna;
 • kościół i inny związek wyznaniowy.

Użycie przez ustawodawcę zwrotu w „szczególności” sugeruje, że rolę wydawcy mogą pełnić również inni uczestnicy rynku.

Inną definicję wydawcy ustawodawca wykorzystał w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Stosownie do art. 15 tego aktu prawnego domniemywa się, że producentem lub wydawcą jest osoba, której nazwisko lub nazwę uwidoczniono w tym charakterze na przedmiotach, na których utwór utrwalono albo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu. W praktyce może być to np. książka, czasopismo, a w przypadku wydawnictw muzycznych lub producentów filmowych – płyta z muzyką lub zapisanym na niej filmem.

Chyba najszersza i najbardziej kompleksowa definicja wydawcy pojawia się w ustawie o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych. Zgodnie z art. 2 ust. 1 tej ustawy przez określenie wydawca należy rozumieć osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub osobę fizyczną, która prowadzi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej działalność polegającą na publikowaniu dzieł. Podobnie jak w przypadku ustawy o prawie autorskim także tutaj wskazano, że domniemywa się, że wydawcą jest osoba, której nazwę lub nazwisko uwidoczniono w tym charakterze na egzemplarzach publikacji i która posiada przeniesienie autorskich praw majątkowych na piśmie przy pierwszym udostępnieniu utworu publiczności w tym na stronie wydawcy czy w umowie wydawniczej lub mediach społecznościowych.

Jak należy rozumieć pojęcie publikacji?

Publikacja, to dzieło m.in. literackie, muzyczne czy z obszaru IT – zwielokrotnione dowolną techniką, w celu rozpowszechniania. Ustawa o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych, jako przykład publikacji wskazuje dzieła:

 • piśmiennicze, jak: książki, broszury, gazety, czasopisma i inne wydawnictwa ciągłe, druki ulotne, afisze;
 • graficzne i graficzno-piśmienniczych, jak: mapy, plakaty, plany, wykresy, tabele, rysunki, ilustracje, nuty;
 • audiowizualne utrwalające dźwięk, obraz lub obraz i dźwięk, jak płyty, taśmy, kasety, przeźrocza, mikrofilmy, mikrofisze;
 • zapisane na informatycznych nośnikach danych;
 • będące oprogramowaniem komputerowym.

Ustawodawca nie precyzuje, o jaki rodzaj rozpowszechniania chodzi. Można więc przypuszczać, że pod tym pojęciem mieszczą się wszelkie formy udostępnienia dzieła innym osobom. Zazwyczaj będzie chodziło o zbycie publikowanego egzemplarza utworu w drodze zawarcia umowy sprzedaży (np. zakup książki w księgarni). Nie można też wykluczyć przeniesienia praw autorskich majątkowych do danego dzieła lub udzielenie licencji na korzystanie z niego w interesie wydawcy i w oparciu o procedurę zgłaszania jeśli chodzi o autorskie prawa osobiste czy prawo autorskie.

Do czego są zobowiązani wydawcy?

Opracowanie dzieła i udostępnienie go odbiorcy to nie wszystko. Na wydawcy ciąży szereg obowiązków, które muszą być realizowane, aby działalność wydawnicza była prowadzona zgodnie z prawem. Jakie są to obowiązki?

Obowiązkowe egzemplarze biblioteczne

Ustawa o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych w art. 3 nakazuje wydawcy, który udostępnia publicznie egzemplarze publikacji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, nieodpłatne przekazanie uprawnionym bibliotekom odpowiedniej liczby egzemplarzy publikacji.

Oprócz egzemplarzy obowiązkowych wydawca ma obowiązek przekazywać też:

 • kolejne wydania tego samego dzieła;
 • poszczególne mutacje gazet i czasopism, w tym również poszczególnych wersji językowych;
 • wydania bibliofilskie;
 • reprinty dzieł już wcześniej publikowanych;
 • dzieła, które pierwotnie nie były publicznie udostępniane, w tym takie, które utraciły charakter tajny lub poufny.

W sytuacji, kiedy wydawca publikuje to samo dzieło, ale w różnych standardach edytorskich (np. APA, AMA, MLA, NLM) obowiązek przekazania egzemplarzy dotyczy wyłącznie standardu najwyższego.

Kiedy obowiązek przekazywania publikacji jest wyłączony?

Artykuł 4 ust. 1 ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych wprowadza wyłączenia w zakresie przekazywania dzieł obowiązkowych. Wydawcy są zwolnieni od tego obowiązku w zakresie:

 • druków przeznaczonych wyłącznie do użytku służbowego organów administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, wojska oraz do użytku wewnętrznego organizacji politycznych, społecznych i innych, jeżeli takie przeznaczenie zostało określone przed wykonaniem druku;
 • papierów i znaków wartościowych;
 • druków artystycznych o charakterze oryginału;
 • druków, zapisów utrwalających dźwięk, obraz albo obraz i dźwięk dokonywanych na dowolnym nośniku lub dowolną techniką, przeznaczonych do użytku osobistego;
 • formularzy, biletów, etykiet i opakowań.

Katalog ma de facto charakter otwarty, ponieważ minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego może wyłączyć z obowiązku przekazywania egzemplarzy obowiązkowych również inne dzieła na mocy rozporządzenia.

Które biblioteki i na jakich zasadach otrzymują egzemplarze obowiązkowe dzieła?

Ustawa o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych nakazuje, aby przekazywać:

 • po dwa egzemplarze obowiązkowe Bibliotece Narodowej w Warszawie oraz Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie;
 • po jednym egzemplarzu obowiązkowym dziennika urzędowych organów administracji rządowej Bibliotece Sejmowej w Warszawie.

Pozostałe biblioteki uprawnione do otrzymania egzemplarzy obowiązkowych zawsze otrzymują po jednym egzemplarzu i zostały zidentyfikowane w rozporządzeniu ministra kultury i sztuki z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji i trybu ich przekazywania. Wśród podmiotów uprawnionych można wymienić m.in. Bibliotekę Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu, Książnicę Pomorską w Szczecinie czy Bibliotekę Uniwersytetu Gdańskiego. Wszystkie te podmioty otrzymują po 1 egzemplarzu utworu.

Oprócz bibliotek uprawnionych do otrzymywania wszystkich pozycji wydawniczych przepisy rozporządzenia zawierają również wykaz bibliotek uprawnionych do otrzymywania publikacji o tematyce regionalnej, związanej z historią konkretnych regionów (np. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Poznaniu).

Termin na przekazanie egzemplarzy obowiązkowych jest dosyć krótki, liczy się go od zakończenia procesu produkcji publikacji i wynosi on:

 • 5 dni w przypadku egzemplarzy należnych Bibliotece Narodowej w Warszawie oraz Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie;
 • 14 dni w pozostałych przypadkach.

Przesyłanie egzemplarzy czasopisma do sądu

Jedną z sankcji stosowaną szeroko w polskim prawie karnym jest podanie wyroku do publicznej wiadomości. Realizacja tego obowiązku odbywa się na zasadach określonych w kodeksie karnym wykonawczym. Stosownie do art. 198 k.k.w. w razie wydania wyroku, który ma zostać wydrukowany w czasopiśmie, sąd przesyła do wybranego czasopisma jego treść wraz z poleceniem druku. Z kolei redakcja czasopisma ma obowiązek zawiadomić sąd o wykonaniu polecenia, przesyłając jednocześnie egzemplarz, w którym zamieszczono ogłoszenie.

Jednocześnie prawo prasowe nakazuje w art. 35 ust. 1 publikować redaktorowi naczelnemu we wskazanym lub uzgodnionym terminie:

 • prawomocny wyrok sądu lub inne orzeczenie zawierające klauzulę o opublikowaniu;
 • ogłoszenie sądu lub innego organu państwowego.

Obowiązek rejestracji czasopisma

Każde czasopismo przed wprowadzeniem do obiegu musi zostać zarejestrowane w sądzie okręgowym właściwym dla siedziby wydawcy stosownie do art. 20 prawa prasowego. Wniosek o rejestrację powinien zawierać następujące dane:

 • tytuł dziennika lub czasopisma oraz siedzibę i dokładny adres redakcji;
 • dane osobowe redaktora naczelnego;
 • określenie wydawcy, jego siedziby i dokładnego adresu;
 • częstotliwość ukazywania się dziennika lub czasopisma.

Opłata od wniosku o wpis ma charakter stały i wynosi 100 zł.

Możliwość zawieszenia czasopisma przez organ rejestrowy

Należy pamiętać, że sam fakt zarejestrowanie dziennika lub czasopisma przez sąd rejestrowy nie oznacza jeszcze, że taka rejestracja jest bezwarunkowa. Przede wszystkim organ rejestrowy może zawiesić wydawanie prasy na czas określony, nie dłuższy niż 1 rok w sytuacji, kiedy co najmniej w tym dziennik lub czasopiśmie zostało popełnione przestępstwo (nie wykroczenie).

Co więcej, rejestracja dziennika lub czasopisma traci ważność w razie ich niewydawania przez okres 1 roku od dnia nabycia uprawnień do ich wydawania na czas nieokreślony. Jeżeli uprawnienie zostało nadane na czas określony, rejestracja traci ważność, jeżeli wydawania zaniechano na okres roku, a redakcja nie wystąpiła o zachowanie rejestracji.

Każdą zmianę danych należy zgłosić do sądu rejestrowego. Jeżeli sąd nie zajmie stanowiska w terminie 30 dni od zgłoszenia, wydawca może zacząć wydawanie dziennika lub czasopisma również bez jego zgody.

Obowiązki wydawcy w zakresie nadzoru nad publikowanym materiałem

Prawo prasowe nakłada na redaktora naczelnego, jako osobę kierującą redakcję, obowiązek sprawowania nadzoru nad organizowaniem pracy redakcji. Przede wszystkim chodzi o:

 • redakcję materiałów prasowych;
 • sprawy związane z bieżącą pracą redakcji i kwestie finansowe;
 • poprawność języka materiałów prasowych i przeciwdziałanie jego wulgaryzacji.

Należy też pamiętać o obowiązku odpowiedniego oznaczania materiału reklamowego, ale także prawie do odmowy publikacji materiału, który odbiega od linii programowej lub charakteru publikacji.

Oznaczanie druków prasowych

Każdy egzemplarz druków periodycznych, serwisów agencyjnych oraz innych druków prasowych powinien być oznaczony poprzez umieszczenie konkretnych informacji, takich jak:

 • dane wydawcy, redakcji i redaktora naczelnego;
 • miejsce i data wydania;
 • nazwa zakładu wykonującego cały druk prasowy;
 • międzynarodowy znak informacyjny;
 • bieżącą numerację.

Uzyskanie numerów ISBN albo ISSN

Publikacje zwarte (np. książki) są oznaczane za pomocą kodów ISBN. Z kolei publikacje ciągłe (np. gazety) otrzymując numer ISSN. Choć uczestnictwo w obu systemach jest całkowicie dobrowolne, większość wydawnictw korzysta z tej możliwości. To nie tylko dobra praktyka, ale także łatwiejsza możliwość identyfikacji czasopisma i lepsza rozpoznawalność na rynku.

Numer ISSN nadają ośrodki krajowe koordynowane przez Międzynarodowe Centrum ISSN w Paryżu. W Polsce jest to Narodowy Ośrodek ISSN w Bibliotece Narodowej. Do uzyskania numeru ISBN niezbędna jest rejestracja w systemie e-ISBN. Informacje te, poza publicznymi systemami informacji bibliotecznej, trafiają do International ISBN Agency z siedzibą w Londynie.

Należy pamiętać, że zarówno ISBN, jak i ISSN nie przyznają żadnej ochrony w zakresie prawa autorskiego.

Realizacja obowiązków wydawcy wymaga dobrej znajomości obowiązujących przepisów. Zignorowanie nakazów ustawowych może skończyć się nałożeniem na firmę wysokiej grzywny, a w przypadku czasopism nawet odmową ich rejestracji lub zawieszeniem. Dlatego bieżącą działalność warto konsultować z kancelarią prawną doświadczoną w zakresie obsługi podmiotów z sektora wydawniczego.

Pytania i odpowiedzi

Tak, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych obowiązek dotyczy również producentów krajowych, którzy działają na zamówienie firmy zagranicznej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych wydawca, który uchyla się od przekazania egzemplarzy obowiązkowych podlega karze grzywny nakładanej w trybie postępowania o wykroczenia.


Zaufali nam:


5/5 - (liczba głosów: 4)