Filip Nowaczyk
|
10 marca 2023
Spis treści

Według stanu prawnego na dzień 26 maja 2022 roku w rejestrze dzienników i czasopism określanym powszechnie mianem rejestru prasowego było zarejestrowane ponad 14 tysięcy tytułów prasowych. Osoby, które planują zacząć wydawać własne czasopismo, powinny zadbać o formalnoprawny aspekt całego procesu. Jak przebiega rejestracja czasopisma i co należy o niej wiedzieć?

Pojęcie prasy, dziennika i czasopisma w rozumieniu przepisów

Ustawa Prawo prasowe rozróżnia pojęcia prasy, dziennika i czasopisma. Jako prasę rozumie się publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej całości i ukazują się nie rzadziej niż raz w roku. Muszą być opatrzone stałym tytułem albo nazwą, numerem bieżącym i datą.

Dziennikiem jest ogólnoinformacyjny druk periodyczny lub przekaz za pomocą dźwięku albo obrazu i dźwięku (np. podcast lub vlog) ukazujący się częściej niż raz w tygodniu.

Wreszcie terminem czasopisma określa się druk periodyczny, który ukazuje się nie częściej niż raz w tygodniu i nie rzadziej niż raz w roku. Obejmuje też przekaz dźwiękowy lub dźwiękowo-wizualny o analogicznej częstotliwości rozpowszechniania.

Czy w tym wszystkim jest miejsce na prasę internetową, która wymaga rejestracji? Okazuje się, że tak, ale taki blog będący prasą musi spełniać kilka przesłanek. Przede wszystkim znaczenie ma periodyczność ukazywania się kolejnych publikacji oraz ich otwarty charakter, czyli kierowanie informacji do ogółu społeczeństwa. Znacznie ma również tytuł bloga i możliwość ustalenia dat kolejnych publikacji.

Wreszcie, klasyczne posty blogowe mają zwykle charakter opiniotwórczy. Ich autor dzieli się z czytelnikami swoimi przemyśleniami na różne tematy. Prasa powinna mieć charakter wyłącznie informacyjny, czyli relacjonować określone zdarzenia społeczne, gospodarcze lub polityczne. W większości przypadków blogerzy nie muszą się więc obawiać otrzymania kary grzywny.

Rejestracja czasopisma a przepisy prawa prasowego

Obowiązek rejestracji prasy wprowadza Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. Zgodnie z jej art. 20 wydawanie dziennika lub czasopisma wymaga rejestracji w sądzie okręgowym właściwym miejscowo dla siedziby wydawcy. W przeciwnym razie organ rejestracyjny odmówi rejestracji i przekaże do właściwego sądu co przedłuży postępownie. Postępowanie jest realizowane na podstawie przepisów o procedurze cywilnej z zachowaniem odrębności regulacji prawa prasowego.

Wniosek o rejestrację (napisany jako pisemne oświadczenie redaktora naczelnego) składa się do sądu właściwego miejscowo. W jego treści należy podać następujące informacje:

 • tytuł dziennika lub czasopisma;

 • dokładny adres redakcji;

 • dane osobowe redaktora naczelnego;

 • określenie wydawcy, jego siedzibę i adres;

 • częstotliwość ukazywania się dziennika lub czasopisma.

O zmianie którejkolwiek z tych danych wnioskodawca powinien niezwłocznie zawiadomić właściwy sąd okręgowy.

Organ rejestracyjny powinien wydać postanowienie w przedmiocie wniosku w terminie 30 dni od jego otrzymania, w oparciu o przesłanki określone w stosownych przepisach. Niedochowanie tego terminu uprawnia do wydawania prasy bez ryzyka sankcji. Odmowa rejestracji jest obligatoryjna w przypadku niepodania danych wymienionych powyżej (po bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia braków), a także w sytuacji, gdy rejestracja prowadziłaby do naruszenia prawa do ochrony nazwy wcześniej zarejestrowanego tytułu prasowego. W ten sposób ustawodawca chroni dobra osobiste w postaci prawa do określonej nazwy.

Czy organ rejestracyjny może z urzędu zawiesić wydawanie czasopisma?

Przepisy przewidują możliwość zawieszenia tytułu prasowego w sytuacji, kiedy w danym roku kalendarzowym doszło w nim przynajmniej trzykrotnie do popełnienia przestępstwa. Ustawa nie precyzuje jednak, o jakie przestępstwa chodzi.

W doktrynie wskazuje się, że przepis dotyczy wszystkich czynów zabronionych, jakie można popełnić poprzez publikację prasową lub działalność dziennikarską z nią związaną, np. poprzez zniesławienie, znieważenie oraz propagowanie treści faszystowskich lub totalitarnych. Do stwierdzenia popełnienia przestępstwa niezbędne jest uprawomocnienie się wyroku sądu karnego.

Niekiedy można również spotkać się z podziałem na przestępstwa prasowe właściwe (dotyczące działalności dziennika lub dziennikarza sensu stricto, o których mowa w prawie prasowym) oraz przestępstwa prasowe niewłaściwe (obejmujące też czyny zabronione stypizowane w kodeksie wykroczeń lub kodeksie karnym), które mogą, ale nie muszą mieć związku z działalnością prasową.

Zawieszenie może nastąpić wyłącznie na czas oznaczony, nie dłuższy niż 1 rok.

Czy zgoda na wydawanie czasopisma jest bezterminowa?

Sąd Okręgowy rejestruje czasopismo, ale nie jest to wpis bezterminowy. Rejestracja traci ważność, jeśli dziennik lub czasopismo jest niewydawane przez okres 1 roku od dnia przyznania uprawnień lub gdy przerwa w wydawaniu wynosi minimum rok, a redakcja nie wystąpiła o zachowanie rejestracji.

W jaki sposób zorganizowany jest rejestr dzienników i czasopism?

Strukturę rejestru prasowego określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 1990 r., w sprawie rejestru dzienników i czasopism. Księga rejestrowa składa się z dziewięciu rubryk – w każdej z nich umieszczane są inne informacje dotyczące tytułu prasowego. Szczególną uwagę warto zwrócić na ostatnie trzy kolumny:

 • w rubryce 7. znajdują się informacje o czasowym zawieszeniu dziennika lub czasopisma oraz terminie ich zawieszenia;

 • w rubryce 8. znajdują się wzmianki o utracie ważności rejestracji przez dziennik lub czasopismo;

 • w rubryce 9. umieszcza się uwagi ogólne, np. dotyczące możliwości wydawania czasopisma przed jego zarejestrowaniem lub informacje o wyrokach skazujących za przestępstwa, o których mowa w prawie prasowym.

Podstawą postanowienia o wpisie mogą być wyłącznie dokumenty złożone do akt rejestrowych. Po złożeniu wniosku, a przed dokonaniem wpisu właściwy sąd okręgowy zasięga rady Sądu Okręgowego w Warszawie czy nazwa dziennika lub czasopisma nie jest zbieżna z zarejestrowanym tytułem prasowym. Sąd właściwy zawsze ma możliwość odmowy wpisu, jeżeli okaże się, że byłoby to niezgodne z obowiązującymi przepisami lub faktycznym stanem rzeczy.

Jak wygląda rejestracja czasopisma krok po kroku?

Rejestracja prasy oraz inne procedury związane z wydawaniem prasy lub dziennika to postępowania nieprocesowe prowadzone na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Postępowanie nieprocesowe jest realizowane przez sąd. Niektóre czynności mogą być też realizowane przez referendarza sądowego (nie dotyczy to zawieszenia wydawania dziennika lub czasopisma).

Zgodnie z art. 511 §1 k.p.c. wniosek o wszczęcie postępowania powinien czynić zadość przepisom o pozwie z tą zmianą, że zamiast pozwanego należy wymienić zainteresowanych w sprawie, a zamiast powoda, wnioskodawcę. Niestawiennictwo uczestników podczas postępowania nieprocesowego nie wstrzymuje rozpoznania sprawy.

Przepisy nie narzucają również obowiązku przeprowadzania rozprawy, choć sąd dysponuje taką kompetencją. Rozstrzygnięcia co do istoty sprawy w postępowaniu nieprocesowym, zapadają w postaci postanowień (nie w formie wyroków), ale zaskarża się je analogicznie, jak w postępowaniu procesowym – apelacją. Rozstrzygnięcia wpadkowe skarżone są zażaleniem. Jeżeli orzeczenie wydał referendarz sądowym, właściwym środkiem zaskarżenia będzie skarga.

Jakie informacje powinien zawierać wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego?

Wnioski składane w prawie prasowym stanowią kwalifikowane pismo procesowe. W związku z tym stosuje się do nich odpowiednio art. 126 i 187 k.p.c., a pismo powinno zawierać:

 • oznaczenie sądu;

 • oznaczenie stron (wraz ze wskazaniem miejsca zamieszkania, adresu siedziby, numeru PESEL lub KRS), ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

 • oznaczenie rodzaju pisma;

 • osnowę pisma, czyli jego merytoryczna treść;

 • wskazanie faktów, oświadczeń i dowodów na ich poparcie;

 • podpis strony, jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

 • wymienienie załączników.

Choć postępowania prowadzone na podstawie przepisów Ustawy Prawo prasowe nie należą do skomplikowanych, warto zasięgnąć porady profesjonalnego pełnomocnika co do treści, kompletności oraz poprawności wniosku.

Wniosek o rejestrację prasy

Wniosek należy skierować do wydziału cywilnego sądu okręgowego. W treści pisma należy wskazać następujące informacje:

 • tytuł dziennika lub czasopisma;

 • siedzibę i dokładny adres redakcji;

 • dane osobowe redaktora naczelnego, w tym imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL oraz adres zamieszkania, a także jego oświadczenie o:

 • korzystaniu z pełni praw publicznych;

 • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

 • posiadaniu obywatelstwa polskiego;

 • nazwę i siedzibę wydawcy, w tym adres siedziby i nazwę prowadzonej działalności gospodarczej; jeżeli jest nim spółka cywilna, konieczne jest wskazanie danych wszystkich wspólników;

 • częstotliwość ukazywania się dziennika lub czasopisma.

Jako załączniki do pisma wnioskodawca powinien przygotować dowód uiszczenia opłaty sądowej, oświadczenie redaktora naczelnego zawierające wszystkie niezbędne dane oraz zaświadczenie o wpisie do CEIDG albo wypis z KRS w przypadku wydawcy.

Załączniki należy przedłożyć w kopiach poświadczonych notarialnie lub za zgodność z oryginałem, jeśli wnioskodawcę reprezentuje pełnomocnik procesowy.

Zgodnie z art. 25 ust. 2 Ustawy Prawo prasowe redaktorem naczelnym może być wyłącznie osoba posiadająca obywatelstwo polskie. Organ rejestracyjny działając w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych, może jednak zwolnić redaktora z tego obowiązku. Aby zwiększyć prawdopodobieństwo otrzymania pozytywnego rozstrzygnięcia, warto uargumentować zasadność zwolnienia we wniosku.

Wniosek o wpisanie zmian do rejestru

Jeżeli którekolwiek z danych dotyczących czasopisma uległo zmianie, należy ujawnić ją w rejestrze prasowym. W tym celu trzeba złożyć wniosek zawierający:

 • dane wnioskodawcy;

 • tytuł i numer rejestru;

 • nowe dane podlegające wpisowi.

Zmiany mogą obejmować np. nowy adres siedziby redakcji, zmianę redaktora naczelnego lub przekształcenie spółki będącej wydawcą w inną formę prawną. Każda taka zmiana kosztuje 100 zł. Do pisma należy załączyć dokumenty potwierdzające zmianę danych. W zależności od okoliczności może to być oświadczenie nowego redaktora naczelnego lub aktualny odpis z KRS.

Wniosek o zachowanie ważności rejestracji

Rejestracja tytułu prasowego, który nie ukazywał się przez odpowiednio długi czas, podlega unieważnieniu. Aby zapobiec konieczności przeprowadzania procedury rejestracyjnej od nowa, trzeba złożyć wniosek o zachowanie ważności rejestracji dotychczasowego periodyku. Należy wskazać w nim:

 • dane wnioskodawcy;

 • tytuł i jego numer w rejestrze;

 • wskazanie daty, od której zaprzestano wydawania czasopisma, czyli datę ukazania się ostatniego numeru periodyku.

Należy również uzupełnić wniosek o załącznik w postaci kserokopii strony tytułowej ostatniego numeru prasy.

Jaka sankcja grozi za wydawanie dziennika bez rejestracji?

Zgodnie z art. 45 w zw. z art. 54c Ustawy Prawo prasowe wydawanie dziennika bez zgłoszenia podlega karze grzywny nakładanej na podstawie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Grzywna może zostać nałożona w wysokości od 50 do 5 000 zł. Warto jednak pamiętać, że odesłanie do procedury wykroczeniowej umożliwia wnioskowanie o nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpienie przez sąd od stosowania kary lub środków karnych. W sytuacji, gdy sprawa o wydawanie dziennika bez rejestracji trafi na wokandę, warto rozważyć skorzystanie z pomocy prawników doświadczonych w prowadzeniu postępowań sądowych.

Rejestracja czasopisma lub dziennika jest niezbędna, aby prasa mogła ukazywać się zgodnie z prawem. Wydawnictwa, które planują poszerzać swoją ofertę o kolejne periodyki, ale mają wątpliwości co do stosowania właściwych przepisów, mogą skorzystać z pomocy prawników z wieloletnim doświadczeniem w zakresie obsługi podmiotów z szeroko rozumianego sektora mediów, w tym także branży prasowej.

Pytania i odpowiedzi

Opłata od wniosku ma charakter stały i wynosi 100 zł. Jest płatna w znakach opłaty sądowej lub przelewem bezpośrednio na rachunek właściwego sądu okręgowego.

Tak, skarga kasacyjna w postępowaniu nieprocesowym przysługuje wnioskodawcy na podstawie art. 5191 k.p.c. Wyłączenie prawa do skargi znalazło się w §4 tego przepisu, ale nie ma w nim wzmianki o sprawach z zakresu prawa prasowego.


Zaufali nam:


5/5 - (liczba głosów: 2)