Kamila Wasilewska
|
17 października 2023
Spis treści

  Imię i nazwisko
  Email lub telefon kontaktowy
  Twoja wiadomość
  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu, w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce Prywatności.

  Choć od 2011 r. Unia Europejska wdrożyła szereg inicjatyw ustawodawczych umożliwiających państwom członkowskim udostępnianie w różny sposób informacji finansowych w celach podatkowych, w obliczu szybko zmieniającego się sektora kryptowalut oraz kryptoaktywów, jak i ich rosnącego rynku, konieczne stało się wprowadzenie kolejnej regulacji, aby umożliwić organom podatkowym radzenie sobie z wyzwaniami.

  W dniu 8 grudnia 2022 r. Komisja Europejska opublikowała proponowaną dyrektywę w sprawie współpracy administracyjnej obejmującej sprawozdawczość podatkową dotyczącą kryptowalut (DAC8) i zaproponowała ustanowienie ram sprawozdawczości, które wymagałyby od dostawców usług kryptograficznych zgłaszania transakcji dokonywanych przez klientów z UE, co ma pomóc organom podatkowym w śledzeniu handlu kryptoaktywami i uzyskiwanych dochodów i zysków, a w konsekwencji zmniejszenie ryzyka oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania. Planowanym jest, by wdrożenie nowych ram sprawozdawczości weszło w życie 1 stycznia 2026 r.

  Zakres podmiotowy dyrektywy DAC8:

  Projektowana dyrektywa określa dwa rodzaje podmiotów, które byłyby zobowiązane do przekazywania informacji władzom lokalnym/urzędom skarbowym:

  1. Dostawcy aktywów kryptograficznych (zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie rynków kryptowalut (MiCA)) – każda osoba prawna lub przedsiębiorstwo, których działalnością jest świadczenie jednej lub więcej usług związanych z kryptoaktywami na rzecz osób trzecich,
  2. Operatorzy aktywów kryptograficznych – dostawcy usług związanych z kryptoaktywami (nie są objęci zakresem MiCA, ale świadczą usługi wedle MiCA).

  Jakie zmiany wprowadza dyrektywa DAC8?

  Na mocy omawianej dyrektywy DAC8 wprowadzone zostaną następujące rozwiązania, które mają na celu usprawnienie wykrywania i przeciwdziałania oszustwom podatkowym, jak również uchylaniu się i unikaniu opodatkowania:

  – wszyscy zgłaszający dostawcy usług kryptowalutowych zobowiązani będą do raportowania urzędom skarbowym transakcji klientów mających miejsce zamieszkania w Unii Europejskiej. Dotyczy to zarówno transakcji krajowych i transakcji transgranicznych.

  – instytucje finansowe zobowiązane będą do składania sprawozdań dotyczących pieniądza elektronicznego, jak również walut cyfrowych banku centralnego.

  – rozszerzona zostanie automatyczna wymiana zaliczkowych orzeczeń transgranicznych dla osób posiadających minimum 1mln euro w majątku finansowym lub inwestycyjnym, jak również w zarządzanych aktywach. Kraje członkowskie wymieniać będą informacje o wydanych, zmienionych lub przedłużonych w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2025 r. zaawansowanych orzeczeniach transgranicznych.

  – ustanowiony zostanie wspólny minimalny poziom kar za najpoważniejsze zachowania niezgodne z przepisami.

  Dodatkowo, dyrektywa DAC8 przewiduje m.in. zmiany we wspólnym standardzie automatycznej wymiany informacji podatkowych, które mają na celu objęcie zakresem regulacji nowych aktywów finansowych, doprecyzowanie wymogów sprawozdawczych oraz wzmocnienie procedur należytej staranności, co ma skutkować zwiększeniem użyteczności informacji zbieranych przez organy podatkowe.

  Konsekwencją wejścia w życie DAC 8 może być zakończenie ery, kiedy właściciele portfeli kryptograficznych byli anonimowi względem organów podatkowych. Powszechnie przyjmuje się, że rzeczywista tożsamość osób, które wykonują transakcje kryptowalutami, jest tajna. Jedną z głównych idei rozwoju technologii blockchain jest bowiem udostępnienie łatwych, szybkich, bezpiecznych, a przede wszystkim anonimowych transakcji. Elementy systemu, takie jak adresy oraz prywatne i publiczne klucze, są zapisywane w ciągach tekstowych i w przeciwieństwie do środków ulokowanych w bankach nie prowadzą bezpośrednio do żadnej osoby lub instytucji, a przynajmniej nie można ich od razu zidentyfikować. Są to argumenty przedstawiane przez właścicieli i dostawców kryptoaktywów w kontekście trudności ze stworzeniem systemu umożliwiającego wymianę danych na potrzeby podatkowe. W rzeczywistości jednak sieć blockchain przechowuje informacje o wszystkich transakcjach. Możliwe jest sprawdzenie, z jakiego adresu przetransferowano konkretną sumę środków. Jeżeli klient korzysta z publicznego systemu rozproszonego rejestru, przeglądanie operacji jest możliwe przez innych użytkowników. Jeżeli natomiast rejestr ma charakter prywatny, dane mogą zostać zweryfikowane przez dostawców lub wyspecjalizowane przedsiębiorstwa.

  DAC8 – Jakie aktywa i transakcje będzie raportować?

  Zgodnie z proponowaną dyrektywą DAC8, dostawcy aktywów kryptograficznych oraz operatorzy aktywów kryptograficznych zobowiązani będą raportować wszystkie kryptoaktywa, które można wykorzystać do celów inwestycyjnych i płatniczych. Pod uwagę brane są pieniądz elektroniczny, tokeny pieniądza elektronicznego i waluty cyfrowe banku centralnego (CBDC).

  Dodatkowo, podmioty te zobowiązane będą raportować wszystkie transakcje wymiany i transfery kryptoaktywów podlegających zgłoszeniu (zarówno transakcje krajowe, jak i transgraniczne), w tym transakcje kryptoaktywów podlegających zgłoszeniu w walutach fiducjarnych oraz transakcje między podlegającymi zgłoszeniu kryptoaktywami.

  DAC8 – Jakie dane będzie raportować?

  Zgodnie z treścią dyrektywy DAC8, w każdym roku kalendarzowym lub innym okresie sprawozdawczym, zobowiązani dostawcy aktywów kryptograficznych, zobowiązani będą do raportowania w odniesieniu do swoich użytkowników kryptowalut (którzy są użytkownikami podlegającymi zgłoszeniu lub posiadają osoby kontrolujące, które są osobami raportowanymi) następujących danych

  1. imię i nazwisko, adres, państwo(-a) członkowskie zamieszkania, NIP oraz w indywidualnych przypadkach datę i miejsce urodzenia każdego zgłaszanego użytkownika oraz, w przypadku każdego zgłaszanego podmiotu, który po wdrożeniu procedur due dilligence zostanie zidentyfikowany jako posiadający co najmniej jedną osobę kontrolującą, która jest osobą raportowaną – nazwę, adres, państwo(-a) członkowskie zamieszkania i NIP Podmiotu oraz imię i nazwisko, adres, państwo członkowskie zamieszkania, NIP oraz datę i miejsce urodzenia każdej osoby raportowanej, a także sprawowaną funkcję, na mocy której każda osoba raportowana jest osobą kontrolującą jednostkę;

  2. nazwę, adres, NIP oraz, jeżeli jest dostępny, indywidualny numer identyfikacyjny oraz numer identyfikacyjny i globalny identyfikator dostawcy usług w zakresie aktywów kryptograficznych;

  3. w przypadku każdego raportowanego kryptoaktywu, w odniesieniu do którego zostały zrealizowane transakcje podlegające zgłoszeniu:

  – pełne nazwy krypto-aktywów oraz ich typ

  – kwoty zapłacone lub otrzymane podczas wymiany krypto-aktywów na walutę fiducjarną, liczba takich transakcji, liczba jednostek objętych transakcją

  – wartość kryptoaktywu (w momencie nabycia) oraz wpływy brutto (po zbyciu), a w przypadku transakcji typu crypto-to-crypto- ilość takich transakcji i ilość jednostek podlegających transakcji

  – transfery do niehostowanych rozproszonych rejestrów

  – detaliczne transakcje płatnicze podlegające zgłoszeniu

  Dostawcy aktywów kryptograficznych będą musieli zgłaszać te dane państwu członkowskiemu, które przyznało im na podstawie MiCA upoważnienie do wydawania i handlu krypto-tokenami. Operatorzy kryptowalut, którzy nie są objęci MiCA, muszą zarejestrować się w wybranym przez siebie państwie członkowskim i tam składać raporty. Operatorzy kryptowalut spoza UE mogą zostać zwolnieni z obowiązku rejestracji w UE i sprawozdawczości w UE w przypadkach, gdy państwo trzecie, w którym ma siedzibę operator krypto-aktywów, ma już podobne ramy raportowania i wymiany informacji z państwami członkowskimi UE w zakresie zobowiązań podatkowych czy transakcje klientów zamieszkałych oraz zysków podlegających opodatkowaniu z definicji określonych w ustawie oraz wspólnym standardem sprawozdawczości, szczególnie przy walutach cyfrowych i identyfikacji dochodów na poziomie prawa ponadnarodowego w dziedzinie opodatkowania jeśli chodzi o roczne raporty, czy ujednolicenie przepisów związanych.

  Kary minimalne według DAC8

  Jeśli chodzi o kary, dyrektywa DAC8 proponuje wprowadzenie ujednoliconego minimalny poziomu kar dla całego DAC (tj. nie tylko związanego z DAC8). W przypadku gdy więcej niż 25 % zgłoszeń osoby fizycznej lub prawnej składa się z niekompletnych, błędnych lub fałszywych danych lub gdy raport nie został złożony w ogóle (w tym po dwóch upomnieniach administracyjnych), państwa członkowskie wprowadzają kary w minimalnej kwocie finansowej. Pod uwagę brane jest to, czy dany podmiot jest osobą fizyczną czy prawną, a w przypadku osoby prawnej – jaki jest jej obrót. W przypadku osób fizycznych kara minimalna wynosi 20.000 euro, osób prawnych o obrocie poniżej 6.000.000 euro kara minimalna wynosi 50.000 euro i w przypadku osób prawnych o obrocie powyżej 6.000.000 euro kara minimalna wynosi 150.000 euro.


  Zaufali nam:


  5/5 - (liczba głosów: 4)