Anna-Maria Sobczak
|
21 października 2022
Spis treści

Projektowanie szaty graficznej nowych produktów zdaniem niektórych jest kluczem do sukcesu na rynku. Przy jej projektowaniu, szczególnie na początku działalności, przedsiębiorcy nie decydują się na skorzystanie z usług profesjonalnej agencji graficznej, ale próbują we własnym zakresie projektować etykiety, korzystając z programów graficznych takich jak Canva, w której oprócz narzędzi graficznych można znaleźć zdjęcia. Czy na sprzedawanych przez przedsiębiorcę produktach (np. winie czy t-shircie) można umieścić zdjęcie z Canvy?

Czym jest Canva i czy można z niej korzystać komercyjnie?

Canva jest to bardzo popularny program do obróbki graficznej, również w użytku amatorskim. Za jego pośrednictwem możliwe jest tworzenie różnych treści marketingowych, również przy użyciu gotowych materiałów (takich jak ścieżki dźwiękowe, grafiki czy zdjęcia).

Canva jak większość programów i stron internetowych wymaga założenia konta i akceptacji kluczowych dokumentów prawnych. W przypadku Canvy należą do nich przede wszystkim regulamin i umowy licencyjne. Dokumenty te zawierają liczne, istotne postanowienia w zakresie korzystania z materiałów umieszczonych w bibliotece programu Canva.

Czy z materiałów przygotowanych na Canvie, również przy użyciu gotowych grafik udostępnionych w systemie można korzystać w sposób komercyjny? Co do zasady ze zdjęć i innych utworów można korzystać zarówno w sposób niekomercyjny, jak i komercyjny.

Wykorzystanie zdjęcia z Canvy na etykiecie wina lub t-shircie

Tak jak wspominaliśmy powyżej, zdjęcia i inne materiały umieszczone na Canvie mogą być wykorzystane w komercyjny sposób. Niemniej jednak ich użycie musi odbywać się zgodnie z regulaminem Canvy i dokumentami licencyjnymi. Zgodnie z ww. dokumentami, zdjęcia bez uprzedniej przeróbki (o charakterze twórczym, kreatywnym), nie mogą być sprzedawane osobno (na przykład w bazie zdjęć, jako grafika czy na t-shircie).

W praktyce będzie oznaczało to, że przedsiębiorca nie może umieścić zdjęcia z Canvy na etykiecie wina czy t-shircie, jeżeli zdjęcie nie jest przerobione. Zgodnie z regulaminem Canvy bowiem aby zdjęcie było mogło być prowadzone ponownie do obrotu, musi zostać uzupełnione o tak zwaną wartość dodaną, czyli, innymi słowy, musi być przerobione w twórczy sposób przez autora.

Warto nadmienić, że każdy użytkownik omawianego oprogramowania musi stosować się do regulaminów i dokumentów umieszczonych na tej stronie, które kształtują ograniczenia w wykorzystaniu zdjęć w komercyjnej działalności (które omawiamy powyżej). Każdy użytkownik musi bowiem przed założeniem konta zaakceptować wszystkie niezbędne dokumenty prawne, które sprawiają, że wykorzystanie zdjęcia z Canvy bez uprzedniej przeróbki nie będzie legalne.

W większości przypadków jednak przerobienie zdjęcia tak, aby miało ono wartość dodaną, nie powinno sprawiać przedsiębiorcom nadmiernych trudności. Wartość dodana nie jest jednak pojęciem jednoznacznym, zatem nie ma zatem pewności dot. tego kiedy zdjęcie będzie przerobiony wystarczająco, aby mogło być ponownie wprowadzone do obrotu na przykład na etykiecie winę czy t-shircie.

Kiedy zdjęcie ma „wartość dodaną”?

Tak jak wspomnieliśmy powyżej, wartość dodana do zdjęcia nie ma definicji legalnej. Można jednak dopatrywać się pewnych analogii z prawa autorskiego. W prawie autorskim granicą między plagiatem a dozwolonym wykorzystaniem utworu jest między innymi tak zwany utwór inspirowany. Przy analizie tego pojęcia należy wyjść od podstaw, czyli pojęcia utworu. Utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia Utwór inspirowany natomiast jest to utwór, który powstał w wyniku inspiracji dziełem innego twórcy. Aby dany utwór mógł zostać zakwalifikowany jako inspirowany, musi mieć indywidualne cechy, które będą odróżniały go od utworu zależnego. W utworze inspirowanym konieczne jest, aby nowy wytwórca wprowadził treści twórcze i oryginalne, a nie jedynie stworzył np. opracowanie istniejącego utworu. W praktyce zatem, wprowadzenie do zdjęcia z Canvy wartości dodanej będzie musiało doprowadzić do powstania nowego utworu, spełniającego definicję przytoczoną powyżej.

Na gruncie wykorzystania zdjęcia z Canvy można wskazać, że wartość dodana może być interpretowana w sposób zbliżony do wprowadzenia treści twórczych i oryginalnych do utworu inspirowanego. W praktyce będzie oznaczało to, że zdjęcie widoczne na t-shircie czy etykiecie wina będzie musiało być w kreatywny sposób przerobione przez przedsiębiorcę, aby następnie mogło zostać wprowadzone do obrotu

Bardzo ważne jest podkreślenie, że nie ma jednoznacznej definicji wartości dodanej. Nie jest zatem wiadome kiedy zdjęcie będzie wystarczająco przerobione. Ocena w tym zakresie powinna odbywać się indywidualnie, w konkretnym przypadku, a ryzyko spoczywa niestety na przedsiębiorcy. Jeżeli te kwestie budzą Państwa wątpliwości, warto rozważyć skorzystanie z usług wyspecjalizowanej w prawach autorskich kancelarii.

Jak sprawdzić, czy mogę wprowadzić dany t-shirt czy wino do obrotu?

W zakresie wykorzystania zdjęć z Canvy, w szczególności w działalności gospodarczej najtrudniejsza jest właśnie ocena czy zdjęcie zostało wystarczająco przerobione, aby mogło zostać umieszczone na etykiecie wina czy t-shircie, oraz wykorzystane zgodnie z regulaminem Canvy. Nadmienić należy, że skutki naruszenia mogą być dla przedsiębiorcy bardzo kosztowne – są nimi m.in. roszczenia uprawnionych z tytułu naruszenia autorskich praw osobistych i majątkowych co do zdjęcia, będącego podstawą etykiety wina czy t-shirtu.

Nasza kancelaria ma rozbudowany zespół prawników i specjalistów, którzy będą mogli pomóc Państwu ocenić czy dane zdjęcie może legalnie zostać wykorzystane w prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na przykład na wprowadzeniu t-shirtu z nadrukiem, czy win z oryginalnymi etykietami do obrotu gospodarczego.

Podsumowanie

W kreowaniu marki czy wizerunku danych produktów bardzo ważna jest odpowiednia obróbka graficzna. Wykorzystanie Canvy w tym zakresie może być dla przedsiębiorcy bardzo pomocne. Warto jednak pamiętać o tym, że wykorzystanie zdjęcia z Canvy wiąże się z pewnymi obowiązkami, do których należy między innymi konieczność jego przerobienia przed wprowadzeniem do obrotu. Ocena czy dany produkt może sobie legalnie wprowadzone do obrotu powinna być dokonana indywidualnie, najlepiej z pomocą prawnika specjalizującego się w prawach własności intelektualnej.

Q&A

Co do zasady ze zdjęć umieszczonych na Canvie można korzystać w sposób komercyjny. Niemniej jednak, aby zdjęcie można było wykorzystać bezpośrednio, wprost w kalendarzu, konieczne jest dodanie do niego wartości dodanej. Chodzi tutaj przede wszystkim o wykonanie twórczej modyfikacji w zdjęciu.

Zdjęcie z Canvy przerobione przez przedsiębiorcę może spełniać przesłanki utworu z prawa autorskiego. Oznacza to, że w pewnych sytuacjach na dzieło, które zawiera zdjęcie z Canvy może przysługiwać ochrona prawnoautorska. Niemniej ocena powinna się odbywać indywidualnie.


Zaufali nam:


Oceń