Marcin Staniszewski
|
5 lipca 2023
Spis treści

Transport drogowy ma kluczowe znaczenie dla gospodarki nie tylko polskiej, ale również europejskiej. Przewóz towarów, materiałów budowlanych czy źródeł energii pozwala na zaspokojenie potrzeb odbiorcy końcowego. Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, który chce rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w branży transportowej?

Na czym polega transport drogowy?

Pojęcie transportu drogowego, zarówno krajowego, jak i międzynarodowego, zostało zdefiniowane w ustawie o transporcie drogowym [dalej” “u.t.d.”]. Zgodnie z art. 4 pkt 1 tej ustawy krajowy transport drogowy to działalność gospodarcza polegająca na przewozie osób lub rzeczy pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi w kraju (wykonywania zadań zarządzającego transportem), przy czym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi mieć miejsce:

 • jazda pojazdu;

 • miejsce rozpoczęcia lub zakończenia podróży i przejazdu;

 • droga pokonana przez pojazd.

Z kolei międzynarodowy transport drogowy zakłada (nawet w przypadku innego przedsiębiorcy), że jazda pojazdu, między miejscem początkowym i docelowym, odbywa się z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej jeśli chodzi o wykonywanie transportu drogowego.

Transport drogowy jest działalnością regulowaną, co oznacza, że do jej rozpoczęcia niezbędne jest uzyskanie zezwolenia wydanego przez właściwy organ administracyjny.

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego uprawnia do wykonywania przewozów wyłącznie na obszarze Polski i udzielane jest na czas nieoznaczony. Zezwolenia nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić wynikających z niego praw na osobę trzecią.

Jakie wymagania musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia?

Warunki, których spełnienie jest niezbędne do podjęcia działalności transportowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, określa nie tylko ustawa o transporcie drogowym, ale też rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

Posiadanie rzeczywistej i stałej siedziby

Posiadanie siedziby oznacza, że przedsiębiorca musi dysponować lokalami, w których przechowuje dokumentację związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, np. umowy przewozowe, akta pracownicze, dane z tachografów. Dodatkowo baza powinna pozwalać na taką organizację pracy, aby pojazdy wykorzystywane w przewozach międzynarodowych wracały do niej przynajmniej raz na 8 tygodni. Oznacza to m.in. konieczność zagwarantowania odpowiedniej liczby miejsc postojowych. Wśród innych wymagań w tym zakresie można wymienić:

 • posiadanie przynajmniej jednego pojazdu, który został zarejestrowany lub wprowadzony do ruchu i dopuszczony do użytkowania (niezależnie od tytułu prawnego, np. własność, najem, leasing);

 • wykorzystanie w sposób rzeczywisty i ciągły sprzętu i urządzeń znajdujących się w lokalach do prowadzenia działań administracyjnych i handlowych oraz zarządzanie przewozami z wykorzystaniem pojazdów;

 • dysponowanie liczbą pojazdów i kierowców adekwatną do skali prowadzonej działalności gospodarczej.

Przepisy unijne dodatkowo nakładają wymagania zatrudnienia personelu administracyjnego lub zarządzającego transportem posiadających odpowiednie kwalifikacje. Przedsiębiorca powinien też zadbać o infrastrukturę inną niż sprzęt techniczny, proporcjonalną do prowadzonej działalności. W praktyce będzie to zazwyczaj oprogramowanie CRM do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa i czasem pracy kierowców.

Korzystanie z pomocy zarządzającego transportem

Przedsiębiorcy, którzy sami nie posiadają niezbędnych kwalifikacji zawodowych, mogą prowadzić przedsiębiorstwo transportowe, jeżeli zatrudnią osobę określaną jako „zarządzający transportem”. To osoba fizyczna, która zarządza w sposób ciągły i rzeczywisty operacjami transportowymi przedsiębiorcy. Musi ona mieć miejsce zamieszkania na terenie Wspólnoty Europejskiej.

Obowiązki zarządzającego transportem należy sprecyzować w umowie, ale zwykle będą one obejmowały:

 • utrzymanie i konserwację pojazdów;

 • sprawdzanie umów i dokumentów przewozowych;

 • podstawową księgowość;

 • przydzielanie ładunków lub usług kierowcom i pojazdom;

 • sprawdzanie procedur związanych z bezpieczeństwem.

Przepisy unijne nakładają na zarządzającego transportem ograniczenia w zakresie możliwości obsługi kilku przedsiębiorstw jednocześnie. Dopuszcza się świadczenie usług na rzecz maksymalnie 4 przedsiębiorstw, wykorzystujących połączoną ze sobą flotę nie więcej niż 50 pojazdów. Poszczególne państwa członkowskie mogą zaostrzyć wymagania poprzez obniżenie podanych liczb, ale nie mogą ich zliberalizować.

Wymagania finansowe

Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie transportu wymaga też spełnienia określonych wymagań finansowych, zmierzających do stworzenia rękojmi rzetelnego realizowania zobowiązań. Ustawa o transporcie drogowym zawiera enumeratywne wyliczenie dokumentów, które mogą służyć za dowód spełnienia wymagań finansowych. Zgodnie z art. 5c ust. 3 tej ustawy wymogi finansowe potwierdza się:

 • rocznym sprawozdaniem finansowym;

 • dokumentami potwierdzającymi:

  • dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami;

  • posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych;

  • udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych;

  • własności nieruchomości.

Rozporządzenie unijne dopuszcza też możliwość potwierdzenia zdolności finansowych poprzez przedłożenie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej zawodowej. Artykuł 7 rozporządzenia określa minimalną sumę kapitału i rezerw, które muszą wynosić przynajmniej:

 • 9 tysięcy euro na pierwszy wykorzystywany pojazd silnikowy;

 • 5 tysięcy euro na każdy dodatkowy pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony;

 • 900 euro na każdy dodatkowy wykorzystany pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony, ale nie przekracza 3,5 tony.

Wartość euro jest przeliczana po kursie z pierwszego dnia roboczego miesiąca października, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Opłaty obowiązują od 1 stycznia kolejnego roku kalendarzowego.

Warto zwrócić uwagę, że ustawa o transporcie drogowym nakłada obowiązek dodatkowego zabezpieczenia majątkowego na przedsiębiorcę realizującego krajowy transport drogowy w zakresie przewozu rzeczy, o którym mowa w art. 5b ust. 2 pkt 1 ustawy. W tym przypadku wydanie licencji jest uzależnione od dysponowania środkami finansowymi lub majątkowymi w kwocie minimum 50 tysięcy euro (niezależnie od wymagań nałożonych przez rozporządzenie).

Dobra reputacja

Dobra reputacja przedsiębiorcy to przede wszystkim możliwość okazania zaświadczenia o niekaralności w kontekście wybranych przestępstw dotyczących m.in:

 • czasu pracy i odpoczynku kierowców;

 • używania urządzeń kontrolnych (tachografów cyfrowych);

 • maksymalnej masy i wymiarów pojazdów używanych do transportu;

 • uchylania się od opodatkowania;

 • zatajania prowadzenia działalności gospodarczej lub jej rozmiaru;

 • nierzetelnego wystawiania (lub niewystawiania) faktur;

 • dokonywania sprzecznego z prawem nabycia lub dostaw wewnątrzwspólnotowych towarów.

Warunek dobrej reputacji musi być spełniony nie tylko w momencie składania wniosku, ale także w całym okresie prowadzenia działalności gospodarczej. Wymagania dotyczą szerokiego kręgu podmiotów, w tym:

 • przewoźnika drogowego;

 • osób zarządzających firmą;

 • osoby zarządzającej transportem na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorcą.

Obowiązek niekaralności w kontekście wybranych przestępstw (np. przeciwko wiarygodności dokumentów, bezpieczeństwu w komunikacji, warunkom pracy i płacy) dotyczy również członków organu zarządzającego spółką, osób zarządzających lub przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą.

W jaki sposób przedsiębiorca może wykazać kompetencje zawodowe?

Unijne przepisy nakładają na przedsiębiorcę realizującego przewóz drogowy (albo działającego w jego imieniu zarządzającego transportem) obowiązek posiadania kwalifikacji zawodowych, które stwarzają gwarancję rzetelnego wykonywania działalności. Potwierdzenie wiedzy i umiejętności dokonuje się poprzez zdanie egzaminu, który powinien być cyklicznie powtarzany, aby certyfikat kompetencji utrzymał ważność. Dziedziny objęte egzaminem obejmują wybrane zagadnienia z zakresu:

 • prawa cywilnego;

 • prawa handlowego;

 • prawa socjalnego;

 • prawa podatkowego;

 • działalności gospodarczej i zarządzania finansami przedsiębiorstwa;

 • dostępu do rynku;

 • norm technicznych i technicznych aspektów działalności;

 • bezpieczeństwa drogowego.

Certyfikat wydawany jest przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie.

Jak uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika krok po kroku

Procedura ubiegania się o wydanie zezwolenia rozpoczyna się od złożenia wniosku do starostwa powiatowego. Należy do niego załączyć komplet dokumentów potwierdzających:

 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem;

 • kopię certyfikatu kompetencji zawodowych;

 • oświadczenie przedsiębiorcy stwierdzające spełnienie wymagań określonych w przepisach w stosunku do osób zatrudnionych lub niezatrudnionych, ale wykonujących pracę na rzecz przedsiębiorcy;

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego oraz oświadczenie o niekaralności dotyczące poważnego naruszenia przepisów wspólnotowych;

 • dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej (np. sprawozdanie finansowe, gwarancja bankowa lub ubezpieczenie);

 • oświadczenie przedsiębiorcy dotyczące bazy eksploatacyjnej;

 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.

W przypadku działania za pośrednictwem pełnomocnika do wniosku należy załączyć też pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej. Całą procedurę trzeba sfinalizować przed rozpoczęciem wykonywania działalności przewoźnika, dlatego warto zacząć kompletować dokumentację z odpowiednim wyprzedzeniem.

Kolejny krok to formalna analiza wniosku przez urząd. W razie wystąpienia braków formalnych wnioskodawca jest wzywany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Jeżeli zgłoszenie nie ma braków, organ wyda decyzję o udzieleniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika. Zezwolenia nie można przenieść na inny podmiot, ponieważ stanowi to przesłankę do jego cofnięcia zgodnie z art. 24 ust. 4 pkt 4 u.t.d.

Po uzyskaniu zezwolenia należy jeszcze złożyć do urzędu, który wydał pozwolenie, wykaz pojazdów zgodnie z art. 7 a ust. 7 u.t.d., który obejmuje:

 • markę i typ pojazdu;

 • rodzaj przeznaczenia pojazdu;

 • numer rejestracyjny pojazdu;

 • kraj rejestracji pojazdu;

 • numer VIN;

 • wskazanie tytułu prawnego do dysponowania pojazdem;

 • dopuszczalną masę całkowitą;

 • oświadczenie o wykorzystaniu pojazdów wyłącznie do transportu drogowego rzeczy.

Dodatkowo do końca marca każdego roku przedsiębiorca ma obowiązek przekazywać informacje o stanie zatrudnienia bez względu na jego formę.

Trzeba także pamiętać, że przepisy zabraniają posiadania wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w łącznej liczbie większej niż liczba pojazdów, dla których udokumentowano posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej (9000 euro na pierwszy pojazd i po 5000 euro na każdy następny). Oznacza to, że trzeba zwrócić ponadliczbowe wypisy do organu, który je wydał. 

Rejestracja przedsiębiorstwa przewozowego jest skomplikowanym procesem, który wymaga przygotowania zróżnicowanych dokumentów oraz dobrej znajomości przepisów. Aby zapewnić sobie sprawny przebieg procedury rejestracyjnej, warto skorzystać ze wsparcia kancelarii prawnej doświadczonej w obsłudze sektora TSL.

Pytania i odpowiedzi

Ustawodawca unijny w art. 4 ust. 1 pkt b rozporządzenia nr 1071/2009 wskazuje, że związek zarządzającego transportem z przedsiębiorstwem musi mieć charakter rzeczywisty. Zarządzający może być m.in. pracownikiem, dyrektorem, właścicielem lub udziałowcem firmy.

Zezwolenie ważne jest bezterminowo, ale może ono zostać cofnięte w razie zaistnienia jednej z ustawowych przesłanek, m.in. naruszenia lub zmiany warunków na jakich zostało udzielone zezwolenie lub niewykonywanie przez przedsiębiorcę przewozów regularnych przez co najmniej 3 miesiące z przyczyn od niego zależnych.

Wydanie zezwolenia kosztuje 1 tysiąc złotych i dodatkowo 10% tej kwoty (100 zł) za każdy zgłoszony pojazd. Za wydanie wypisu zezwolenia dla pojazdów opłata wynosi 1% kwoty bazowej (10 zł) od pojazdu.Zaufali nam:


5/5 - (liczba głosów: 1)