Kamila Wasilewska
|
31 maja 2023
Spis treści

Obowiązujące przepisy prawa pracy przyznają pracodawcy kompetencje do zawieszenia stosowania niektórych norm w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Nadal obowiązują również przepisy ustawy covidowej. Kiedy pracodawca ma możliwość autonomicznego wprowadzenia zmian w stosunku pracy i jakich przepisów to dotyczy, a w szczególności czy może wstrzymać wypłatę premii?

Jakie przepisy prawa pracy może zawiesić pracodawca?

Materialna podstawa zawieszenia przepisów prawa pracy znajduje się w art. 91 k.p. Zgodnie z tym przepisem pracodawca ma prawo zawiesić stosowanie w całości lub części przepisów prawa pracy, określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy, o ile jest to uzasadnione jego sytuacją finansową. W doktrynie wskazuje się, że ta instytucja dotyczy wyłącznie aktów wewnątrzzakładowych, czyli:

 • regulaminów;

 • statutów;

 • wewnątrzzakładowych porozumień;

 • układów zbiorowych pracy.

Pracodawca nie ma możliwości zawieszenia przepisów rangi ustawowej, a także innych norm wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (rozporządzeń).

W jaki sposób zawierane jest porozumienie o zawieszeniu stosowania przepisów?

Zgodnie z art. 91 §2 k.p. porozumienie zawiera pracodawca oraz reprezentująca pracowników organizacja związkowa. Jeżeli w zakładzie pracy takiej organizacji nie ma, zawarcie porozumienia następuje między pracodawcą a przedstawicielstwem pracowników wybranym z zachowaniem zasad obowiązujących w zakładzie pracy.

Porozumienie może być zawarte na czas nie dłuższy niż 3 lata. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby pracodawca podzielił ten okres np. na 3 równe części, badał po każdym roku sytuację finansową przedsiębiorstwa i podejmował decyzję o przedłużeniu ograniczenia lub rezygnacji z niego. Po upływie 3-letniego okresu pracodawca, który w dalszym ciągu chce ograniczyć stosowanie wybranych przepisów, musi opracować w koordynacji z pracownikami nowe porozumienie. To dobra okazja to zmodyfikowania lub przynajmniej częściowego „odmrożenia” zawieszonych przepisów prawa pracy.

Co więcej, pracodawca ma obowiązek zgłosić porozumienie do okręgowego inspektora pracy właściwego ze względu na miejsce położenia zakładu pracy. Czynność przekazania informacji ma jednak charakter wyłącznie informacyjny, natomiast zawieszenie stosowania przepisów następuje z datą zawarcia porozumienia. Brak przekazania zawiadomienia nie wpływa w żaden sposób na ważność porozumienia.

Porozumienia oraz układy zawieszające stosowanie przepisów mają walor aktu normatywnego wewnętrznego, dlatego obowiązują bez konieczności wprowadzania zmian w już obowiązujących umowach.

Zawieszenie przepisów w małych zakładach pracy

Firmy, które zatrudniają mniej niż 20 pracowników lub nie wprowadziły układu zbiorowego, również mogą zawiesić obowiązujące w zakładzie regulacje na podstawie art. 231a k.p.w zw. z art. 91 k.p. Zgodnie z powołaną podstawą prawną porozumienie dotyczy stosowania mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikających z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu.

Odesłanie do art. 91 k.p. przesądza o 3-letnim stosowaniu ograniczenia.

Celem art. 231a k.p. oraz art. 91 k.p. jest umożliwienie pracodawcy zmianę warunków pracy i płacy bez konieczności przeprowadzania procedury wypowiedzenia zmieniającego. Czasowe zawieszenie stosowania przepisów pozwala na zbiorcze uregulowanie sytuacji osób zatrudnionych, a także ograniczenie wydatków zakładu pracy, który w przeciwnym razie byłby zmuszony przez okoliczności do ogłoszenia upadłości lub wejścia w restrukturyzację.

Regulaminy i statuty, czyli co może zmienić pracodawca?

Prawo do czasowego zawieszenia stosowania przepisów prawa pracy obejmuje wyłącznie akty wewnątrzzakładowe, czyli m.in. regulaminy pracy i wynagradzania. Warto pamiętać, że w obu tych aktach mogą znaleźć się postanowienia wyłącznie równie (więc de facto równorzędne z zapisami kodeksu pracy) lub bardziej korzystne niż normy ustawowe.

Regulamin pracy jest obligatoryjny dla pracodawców, którzy zatrudniają powyżej 50 pracowników. Przy mniejszej liczbie osób zatrudnionych (ale większej niż 20) akt ma charakter fakultatywny, chyba że zażądała go zakładowa organizacja związkowa. Typowe zagadnienia, które znajdują odzwierciedlenie w regulaminie pracy, obejmują:

 • organizację pracy (np. zasady przebywania na terenie zakładu pracy oraz jego opuszczania);

 • wyposażenie pracowników w indywidualne środki ochrony (np. rękawice, maseczki, obuwie);

 • zakres pory nocnej;

 • systemy czasu pracy oraz okresy rozliczeniowe;

 • obowiązki dotyczące BHP;

 • prace dozwolone oraz wzbronione kobietom oraz pracownikom młodocianym;

 • sposób potwierdzania przybycia oraz opuszczenia miejsca pracy.

Zawieszenie regulaminu może polegać w tej sytuacji np. na rezygnacji z przyznawania pracownikom środków ochrony indywidualnej ponad niezbędne minimum albo wprowadzenie systemów teleinformatycznych, które będą służyły do potwierdzania obecności w pracy.

Z kolei regulamin wynagradzania służy uregulowania zasad wypłaty wynagrodzeń oraz określenia ich składników. Dlatego jego zapisy będą dotyczyły najczęściej:

 • określenia systemu wynagradzania obowiązującego w zakładzie pracy (np. czasowego, miesięcznego lub prowizyjnego);

 • wynagrodzenia zasadniczego;

 • zasad przyznawalności świadczeń dodatkowych, niebędących wynagrodzeniem zasadniczym, np. premii lub prowizji;

 • świadczeń związanych ze świadczoną pracą, np. dodatki funkcyjne, stażowe, premie i nagrody;

 • świadczeń związanych z wyjazdami służbowymi pracowników.

Czy w takim razie pracodawca, decydując się na czasowe zawieszenie stosowania przepisów prawa pracy ma prawo zawiesić wypłatę takich świadczeń jak premia lub dodatek stażowy? Może, ponieważ nie są to elementy wynagrodzenia, które wynikają z obowiązujących przepisów rangi ustawowej, a decyzja pracodawcy uzewnętrzniona w formie regulaminu.

Przepisy przewidujące zawieszenie stosowania norm prawa pracy pozwalają na autonomiczne wprowadzenie sytuacji zmian wobec wielu pracowników jednocześnie. W przypadku modyfikacji, których nie można wdrożyć w ten sposób, pracodawca musi zaproponować aneks do już obowiązującej umowy.

Jeżeli pracownik nie akceptuje nowych warunków, pracodawca zawsze może wręczyć wypowiedzenie zmieniające. W przypadku braku jego akceptacji stosunek pracy ulegnie jednak rozwiązaniu.

Ustawa covidowa a przepisy prawa pracy

Na stosowanie przepisów prawa pracy ma wpływ również ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. ustawa covidowa). Akt z dnia 2 marca 2020 uchwalony na początku pandemii w przeważającej części nadal obowiązuje niezależnie od tego, czy na terenie Polski ogłoszono pandemię czy też stan zagrożenia epidemicznego. Jakie możliwości ma w związku z tym pracodawca?

 • Możliwość skierowania pracownika na przymusowy urlop

Zgodnie z art. 15gc ustawy pracodawca może udzielić pracownikowi w terminie przez siebie wskazanym i bez zgody zatrudnionego, a także z pominięciem planu urlopu, urlopu kalendarzowego niewykorzystanego do tej pory w wymiarze do 30 dni, a pracownik ma obowiązek go wykorzystać.

 • Szkolenia BHP on-line i badania lekarskie

Artykuł 12e ustawy covidowej zezwala na przeprowadzenie szkolenia wstępnego z zakresu BHP w całości on-line. Nie dotyczy to wyłącznie:

 • pracowników zatrudnionych na stanowisku roboczym;

 • pracowników zatrudnionych na stanowisku, gdzie występuje ryzyko narażenia na czynniki niebezpieczne;

 • pracownika przenoszonego na wymienione wyżej stanowiska;

 • ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu lub studenta podczas praktyk studenckich.

Dodatkowo, zgodnie z art. 31m orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych lub kontrolnych badań, których ważność upłynęła po 7. marca 2020 r. zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 180 dni od dnia odwołania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

 • Możliwość ograniczenia wysokości odszkodowania

Dla firm szczególnie istotnym przepisem jest też art. 15gd ustawy covidowej. W sytuacji, kiedy pracodawca wykaże spadek obrotów gospodarczych lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, wysokość odprawy, odszkodowania lub innego świadczenia pieniężnego wypłacanego pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę nie może przekroczyć 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Przepisy dotyczą nie tylko pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ale również wykonywania przez nich zlecenia albo innych umów o świadczenie usług do których odpowiednio stosuje się przepisy o zleceniu lub dziele.

 • Możliwość wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji

Ustawa covidowa w art. 15gf wprowadza „furtkę” dla podmiotów, które są związane umową o zakazie konkurencji po ustaniu współpracy. Podmioty związane zakazem mogą ją wypowiedzieć w terminie 7 dni. Uprawnienie przysługuje osobom, które wykonywały swoje obowiązki na podstawie:

 • stosunku pracy;

 • umowy agencyjnej;

 • umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której przepisy o zleceniu mają zastosowanie;

 • umowy o dzieło.

Wśród innych „covidowych” uprawnień można wymienić również możliwość zmniejszenia wymiaru czasu pracy oraz objęcie pracowników przestojem ekonomicznym. Pracodawca ma też możliwość wydłużyć okresy rozliczeniowe, skrócić okresy odpoczynku, a także wprowadzać zmiany w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, m.in. poprzez zawieszenie wypłaty świadczeń urlopowych. W praktyce więc ingerencja w stosunki pracy może być bardzo daleko idąca.

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że instytucja zawieszenie obowiązujących przepisów, a także rozwiązania wprowadzone na czas pandemii pozwalają pracodawcy na dopuszczanie się nadużyć poprzez arbitralne kształtowanie stosunku pracy. W wielu przypadkach okazuje się jednak, że czasowe zawieszenie stosowania niektórych norm pozwoliło na uzdrowienie sytuacji gospodarczej podmiotu na tyle, że uniknął on złożenia wniosku o upadłość, restrukturyzację lub wszczęcia procedury zwolnień grupowych. Obecnie, aby powołać się na regulacje przewidziane ustawą covidową, pracodawca musi nadal wykazać spadek obrotów zgodnie z przepisami. Te normy wprawdzie nadal obowiązują, ale skorzystanie z nich w aktualnych realiach gospodarczych jest znacznie trudniejsze niż w czasie pandemii.

Pytania i odpowiedzi

W judykaturze wskazuje się, że do określenia sytuacji finansowej przedsiębiorcy uprawnione są strony porozumienia, tj. sam pracodawca oraz organizacja lub przedstawicielstwo reprezentujące interesy pracowników. Zasadne jest oczekiwanie w tym zakresie współpracy oraz transparentności, np. poprzez udostępnienie przez pracodawcę sprawozdania finansowego, ksiąg rachunkowych lub innej dokumentacji. Żadna ze stron nie ma jednak prawa żądać, aby sytuacja finansowa była badana przez inny podmiot, np. biegłego rewidenta (vide: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 grudnia 2005 r., sygn. III PK 91/05).

Pojęcie spadku obrotów gospodarczych zostało zdefiniowane w art. 15g ust. 9 ustawy covidowej i może być rozumiane w ujęciu ilościowym lub jakościowym jako zmniejszenie obrotów o przynajmniej:

 • 15% obliczanych jako stosunek dowolnych 2 następujących po sobie miesięcy kalendarzowych do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy kalendarzowych poprzedniego roku;

 • 25% obliczanych jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego do obrotów z miesiąca poprzedniego.

W obu przypadkach terminu muszą przypadać między 31 grudnia 2019 r. a dniem złożenia wniosku o przyznanie świadczenia na ochronę miejsc pracy.Zaufali nam:


Oceń