Kamila Wasilewska
|
3 października 2023
Spis treści

  Imię i nazwisko
  Email lub telefon kontaktowy
  Twoja wiadomość
  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu, w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce Prywatności.

  Wykrywanie i przeciwdziałanie korupcji oraz nadużyciom w firmach wspomaga prawidłowy rozwój biznesu i uczciwe praktyki rynkowe. Aby skutecznie móc przeciwdziałać korupcji i konfliktom interesów, przedsiębiorcy powinny rozważyć wdrożenie w swoich organizacjach procedur antykorupcyjnych i antykonfliktowych. Poniżej wyjaśniamy, jaki jest zakres i cel procedur oraz w jaki sposób skutecznie egzekwować wykonywanie zawartych w nich obowiązków.

  Czemu służyć mają procedury antykorupcyjne i antykonfliktowe?

  W każdej organizacji – czy to podmiocie prywatnym czy publicznym, dużym czy małym – może dochodzić do różnego rodzaju nadużyć. U ich podłoża nierzadko leży egoizm pracowników lub osób zaangażowanych w działanie podmiotu, kadry kierowniczej czy członków organów. Wśród ryzyk, które podmioty te ustawicznie identyfikują, pojawiają się ryzyka związane z nieprawidłowościami wynikającymi z korupcji i konfliktów interesów którym zapobiegać mają procedury przeciwdziałaniu praniu pieniędzy czy finansowaniu terroryzmu i sytuacji konfliktowych.

  Korupcja jest to nielegalne działanie mające na celu wykorzystanie uprzywilejowanej pozycji dla uzyskania własnych korzyści. W ślad za rządowymi portalami można przyjąć, że korupcja w szczególności przejawia się jako żądanie, proponowanie, wręczanie lub przyjmowanie, bezpośrednio lub pośrednio, łapówki lub jakiejkolwiek innej nienależnej korzyści lub jej obietnicy, które wypacza prawidłowe wykonywanie jakiegokolwiek obowiązku lub zachowanie wymagane od osoby otrzymującej łapówkę, nienależną korzyść lub jej obietnicę.

  Z konfliktem interesów mamy tymczasem do czynienia w sytuacji, gdy aktualizuje się konflikt interesu podmiotu dla dana osoba którego pracuje, lub w którym pełni funkcję, i jej interesów prywatnych, albo też interesów osoby jej bliskiej lub osoby trzeciej od niej zależnej. Mamy wówczas do czynienia z przypadkiem, gdy osoba ta musi podjąć decyzję, czyjemu interesowi nada prymat w danych okolicznościach.

  Procedury antykorupcyjne i antykonfliktowe są środkami bezpieczeństwa, które podmioty powinny wdrożyć, aby zmitygować ryzyka w powyższym zakresie. Stanowią narzędzie do walki zarówno z korupcją jak i konfliktami interesów. W jaki sposób je skonstruować, aby wypełniały swoją funkcję i były przez pracowników przestrzegane? Poniżej zawarliśmy kilka wskazówek. Na wstępie należy jednak zaznaczyć, że aby spełniały one swoją funkcję, powinny zawierać postanowienia, które mogą zostać zastosowane w konkretnej działalności biznesowej. To znaczy, że o ile możliwe jest korzystanie z gotowych szkiców i wzorów, o tyle niezwykle istotne jest dostosowanie jej do własnej organizacji. W przypadku wątpliwości – warto skonsultować się z profesjonalistą, który doradzi na jakie aspekty w szczególności położyć nacisk.

  Ocena ryzyka – czyli do czegoś trzeba zacząć

  Skąd wiedzieć, jakie działania wdrożyć i jakie zasady ustanowić, aby skutecznie przeciwdziałać korupcji i konfliktom interesów w naszym biznesie? Przede wszystkim, należy rozpocząć od zweryfikowania z jakimi ryzykami i na jakich płaszczyznach borykamy się w naszym podmiocie najbardziej. Poznanie zagrożonych ryzykiem obszarów, pozwoli na sprawne nimi zarządzanie i wdrożenia adekwatnych środków zaradczych.

  Krok pierwszy to przeprowadzenie oceny ryzyka. Podczas takiej analizy należy wyodrębnić poszczególne ryzyka i wprost je wskazać. Szczegółowy opis ryzyka wspomoże dobranie do niego właściwych środków zaradczych. Należy także zidentyfikować czynniki które wpływają na pojawienie się lub zaostrzenie takiego ryzyka. I oczywiście, o czym nie należy zapominać, konieczne jest zadanie sobie pytania, kto w naszej organizacji jest lub potencjalnie mógłby być, zaangażowany w takie ryzyko? Czy będą to szeregowi pracownicy? A może kadra managerska? Może konkretne departamenty lub zespoły? Wreszcie, należałoby także rozważyć, czy wspomniane ryzyko ma charakter czysto wewnętrzny. Może zdarzyć się bowiem tak, że na jego pojawienie będę wpływały czynniki zewnętrzne, na przykład zmowa konkurentów. Wśród czynników, które mają wpływ na pojawianie się i rozwój nadużyć można wskazać w szczególności:

  • stosowanie różnego rodzaju zachęt;
  • uzależnienie jednostek organizacyjnych od siebie nawzajem w zakresie realizacji zadań;
  • stosowanie kryteriów różnicujących przyznawanie nagród wśród pracowników;
  • przeszkody komunikacyjne;
  • zawiłości prawne;
  • nadmierna biurokracja;
  • duży popyt na pracowników danej kategorii.

  Przeprowadzenie takiej oceny nie jest procesem łatwym – ale niezwykle istotnym z perspektywy późniejszych środków zaradczych. Możliwe jest także skorzystanie z pomocy podmiotów wyspecjalizowanych w audycie wewnętrznym oraz zarządzaniu ryzykiem nadużyć. Warto taką ocenę prowadzić w sposób regularny i na bieżąco badać pojawianie się i zanikanie poszczególnych ryzyk w organizacji. Pojawianie się przestrzeni do nadużyć ma bowiem charakter dynamiczny – cykliczny monitoring pozwoli na zrozumienie, w jaki sposób możliwe jest zarządzanie ryzykiem w organizacji.

  Do kogo adresowane są procedury antykorupcyjne i antykonfliktowe?

  Procedury anykorupcyjne i antykonfliktowe będą kierowane do tej grupy osób, w ramach której zidentyfikowano ryzyko pojawienia się konfliktów interesów i korupcji. Najczęściej będą to jednak pracownicy. Dlatego właśnie w obu wyżej wspomnianych procedurach najwięcej uwagi poświęcić należy na precyzyjne opisanie zasad postępowania ze zdarzeniami korupcyjnymi tudzież konfliktami interesów.

  Co powinny zawierać procedury?

  Każda procedura powinna być zawsze indywidualnie dopasowana do danej organizacji – o czym zostało już wcześniej wspomniane. Możemy jedna z łatwością wskazać na kilka podstawowych elementów, których zarówno w procedurze antykonfliktowej jak i antykorupcyjnej, nie powinno zabraknąć.

  Procedura antykorupcyjna:

  1. Wskazanie jakie okoliczności powodują powstanie zdarzenia określanego mianem korupcyjnego. Należy uwrażliwić pracowników na przypadki, w których mogą – czasami nieświadomie – znaleźć się w sytuacji wyczerpującej znamiona korupcji. Warto posługiwać się w tym celu przykładami i wskazywać, że formą korupcji będę m.in. drogie prezenty, propozycje udziałów w kosztownych szkoleniach itp.
  2. Wskazanie zasad postępowania w przypadku wykrycia zdarzenia lub uczestniczenia w zdarzeniu, które może zostać zakwalifikowane jako zdarzenie korupcyjne. Pracownicy muszą wiedzieć do kogo i w jaki sposób zgłosić taki incydent.
  3. Wskazanie co dzieje się po zgłoszeniu – kto i w jaki sposób reaguje na zasygnalizowany incydent. W tym miejscu należałoby także wskazać, jaką dokumentację powinien sporządzić organ zajmujący się incydentem, dla celów wykazania jakie czynności były podejmowane w sprawie. Istotnym zagadnieniem jest powołanie i prowadzenie Rejestru zgłoszonych incydentów korupcyjnych, co pozwala na bieżącą weryfikację ryzyka i prawidłową archiwizację zgłoszeń.
  4. Wskazanie definicji negatywnej korupcji, czyli jakie rodzaje „prezentów” nie będą stanowiły incydentów korupcyjnych. Należy mieć na uwadze, że w biznesie nie sposób powstrzymać się od stosowania czy przyjmowania drobnych wyrazów przychylności, np. wręczenia kontrahentowi długopisu lub zaproszenia na lunch. Najważniejsze jest podkreślenie, że od otrzymania danej korzyści nie może wynikać wykonanie jakiegoś świadczenia lub pozytywne rozpoznanie sprawy dla osoby która ten profit świadczy.
  5. Wskazanie zakresu odpowiedzialności. W procedurze niezwykle istotnym punktem jest wskazanie, kto sprawuje nadzór nad przestrzeganiem procedury w podmiocie i weryfikuje jej stosowanie wśród pracowników. Pracownicy będą zwykle odpowiedzialni za postępowanie zgodnie z jej zapisami, kierownicy jednostek natomiast – za przeszkolenie i zapoznanie pracowników z procedurą. Kadra zarządzająca zwykle odpowiada za prowadzenie postępowania w sprawie zgłoszeń incydentów oraz podjęcie odpowiednich kroków w sprawach.

  Procedura zapobiegania konfliktom interesów

  1. Wskazanie źródeł konfliktów interesów. Należy szczegółowo wskazać czym jest konflikt interesów i kiedy możemy o nim mówić. W szczególności należy położyć nacisk na fakt, iż konflikt interesów nie musi dotyczyć tylko jednej konkretnej osoby, ale mamy z nim do czynienia także w sytuacji gdy wzajemnie sprzeczny jest interes organizacji z interesem osoby bliskiej, lub innego podmiotu.
  2. Wskazanie w jaki sposób podmiot zarządza konfliktami interesów. Zidentyfikowanie i nazwanie konfliktów to wciąż zbyt mało, by można było powiedzieć, że podmiot stosuje środki zaradcze. Procedura antykonfliktowa, w której zidentyfikowane zostały już potencjalne lub realne konflikty w podmiocie, powinna wskazywać instrumenty i narzędzia dla łagodzenia istniejącego konfliktu lub zapobiegania konfliktowi, który majaczy na horyzoncie. W szczególności należy wskazać, że w przypadku wystąpienia konfliktu interesów, osoba której konflikt dotyczy, wyłącza się od podejmowania decyzji, głosowania, zawierania umów etc.
  3. Wskazanie sposobu ujawniania konfliktów interesów. Może bowiem zdarzyć się tak, że na pierwszy rzut oka konflikt nie istnieje, jest niedostrzegalny, objęty zmową milczenia lub też – ujawnia się w późniejszym okresie. Bez względu na to, w jaki sposób powstanie, zarządzający podmiotem powinni udostępnić osobom posiadającym wiedzę o tym konflikcie możliwość zgłoszenia tego faktu. W szczególności, należy udostępnić ścieżkę zgłoszenia dla osoby, której konflikt dotyczy. W tym celu niezbędne będzie opracowanie metodyki zgłaszania konfliktów oraz opracowanie rejestru, w którym informacje na ten temat będą przechowywane.
  4. Ustanowienie mechanizmów kontrolnych – wdrożenie rozwiązań które mają prowadzić do zwiększenia świadomości wśród pracowników na temat konfliktów interesów. Wśród takich narzędzi wskazać można m.in. szkolenie pracowników czy przygotowywanie cyklicznych sprawozdań z zakresu kontroli konfliktów interesów przez jednostki odpowiedzialne za kontrolę wewnętrzną w podmiocie.

  Podsumowanie

  Celem wprowadzenia w organizacjach procedur antykorupcyjnych i antykonfliktowych, jest przede wszystkim identyfikacja i zwalczanie zachowań patologicznych, które mogą prowadzić do naruszenia interesów danego podmiotu lub osób trzecich. Są jednym ze środków prewencyjnych, stosowanych wobec pracowników dopuszczających się nadużyć na płaszczyźnie korupcyjnej oraz konfliktów interesów. Ich wdrożenie pozwoli nie tylko zabezpieczyć się przed incydentami związanymi z nadużyciami, ale także wpłynie korzystnie na wizerunek podmiotu, na jego reputację oraz stabilizację prowadzonej działalności.

  Pytania i odpowiedzi

  Tak, jest to zapis dopuszczalny.

  Różne podmioty stosują różne metody. Najczęściej organizacje przyjmują dla ułatwienia kryterium kosztu – otrzymane lub wręczone benefity nieprzekraczające wskazanej w procedurze wartości, nie stanowią zachowania korupcyjnego.

  Tak, jest to zalecane. Zakres procedur obejmować może organy spółek, w tym także ich wspólników lub akcjonariuszy.


  Zaufali nam:


  5/5 - (liczba głosów: 3)