Marcin Staniszewski
|
26 marca 2020
Spis treści
10 (Demo)

W chwili obecnej wszyscy przedsiębiorcy zmagają się z widmem niewypłacalności spowodowanej epidemią koronawirusa (COVID-19). Problem ten dotyczy niemal każdej firmy, jednak w sposób najbardziej dotkliwy małych przedsiębiorców, którzy mogą stać się niewypłacalni na skutek recesji wywołanej epidemią koronawirusa (COVID-19).

Nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe, która weszła w życie w dniu 24 marca 2020 r. zrównuje sytuację osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą z sytuacją osób fizycznych, które takiej działalności nie prowadzą. Ustawodawca uznał za bezcelowe traktowanie przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w sposób bardziej restrykcyjny niż zwykłych konsumentów, zrównując ich pozycje poprzez umożliwienie jednoosobowym działalnościom gospodarczym ogłoszenia upadłości na zasadach analogicznych jak konsumenci.

NAJWAŻNIEJSZYMI ZMIANAMI USTAWY PRAWO UPADŁOŚCIOWE SĄ:

of2
  1. możliwość oddłużenia dłużnika nawet w sytuacji, gdy pomimo jego nieodpowiedzialnego zachowania nie doprowadził się do niewypłacalności celowo lub celowo nie zwiększył stopnia swojej niewypłacalności;
  2. prostsze uzyskanie statusu upadłego, jednak w przypadku, gdy dłużnik doprowadził się do stanu niewypłacalności celowo lub celowo zwiększył stopień swojej niewypłacalności sąd może w postanowieniu kończącym postępowanie odmówić oddłużenia;
  3. możliwość zachowania, przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, części środków ze środków uzyskanych ze sprzedaży w postępowaniu upadłościowym mieszkania lub domu jednorodzinnego tak aby mieć pieniądze na wynajem innego lokum przez okres od 12 do 24 miesięcy;
  4. możliwość całkowitego umorzenia zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jedynie w sytuacji, gdy sytuacja osobista dłużnika będzie wskazywała, że jest on trwale niezdolny do dokonywania spłat w ramach planu spłaty wierzycieli;
  5. możliwość warunkowego umorzenia zobowiązań bez planu spłaty wierzycieli na okres 5 lat w przypadku, gdy niezdolność do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach spłaty wierzycieli będzie wynikała z osobistej sytuacji dłużnika, która nie będzie miała charakteru trwałego;
  6. objęcie planem spłaty maksymalnie okresu 3 lat, a w przypadku umyślnych działań dłużnika prowadzących do jego niewypłacalności od minimum 3 do 7 lat;
  7. możliwość ochrony części dochodów z masy upadłości na poziomie umożliwiającym pokrywanie kosztów niezbędnego utrzymania.
znak_head_bg

PODSUMOWANIE


Niezwykle rzadko zdarza się sytuacja, gdzie nowelizacja ustawy, w tym przypadku przygotowana pół roku wcześniej, wchodzi w życie w okolicznościach, gdzie nowe rozwiązania mogą od razu znaleźć swoje zastosowanie.

Nowe przepisy z pewnością przyspieszą postępowanie, ale również znacząco pomogą w skutecznym oddłużeniu się niewypłacalnych dłużników. Biorąc pod uwagę powyżej wskazane zmiany oraz ich zakres, zastosowanie ich w praktyce może przyczynić się do umożliwienia szybkiego odnalezienia się w nowych realiach nie tylko przez konsumentów, ale i przez przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w czasie recesji spowodowanej epidemią koronawirusa (COVID-19).

FAQ

Ciekawe jest, że w przypadku upadłości konsumenckiej osób prowadzących kiedyś działalnośćgospodarczą, nie ma znaczenia charakter długu. Zasadą jest bowiem, że do masy upadłości wejdzie każdy dług, który powstał przed dniem ogłoszenia upadłości. Długi prywatne, jak i długi firmowe- jeżeli powstały przed ogłoszeniem upadłości- mogą zostać oddłużone.

Obecnie nie ma co do tego zgody, czy przedsiębiorca prowadzący działalność jednoosobową może podejść do upadłości konsumenckiej bez wykreślenia firmy z CEIDG. Praktyka jest taka, że dla bezpieczeństwa klienci jednego dnia wykreślają się z CEIDG, a kolejnego mogą podejść do upadłości jako konsumenci, z bagażem długów firmowych.

Podobnie jak w przypadku charakteru długów, syndyk będzie podejmował próbę likwidacji każdego majątku- zarówno prywatnego majątku upadłego, jak i majątku, który wchodził w skład jego działalności. W praktyce oznacza to, że syndyk będzie sprzedawał zarówno maszyny firmowe, jak i prywatne mieszkanie upadłego.


MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ POMOCY?

DAJ NAM ZNAĆ W SEKCJI “KOMENTARZE” LUB SKORZYSTAJ Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO

5/5 - (liczba głosów: 1)