Anna Maria Sobczak
|
15 kwietnia 2023
Spis treści

  Imię i nazwisko
  Email lub telefon kontaktowy
  Twoja wiadomość
  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu, w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce Prywatności.

  Sponsoring to niezwykle forma marketingu pośredniego, który pozwala kreować wizerunek firmy sponsorującej. Pojawia się w sztuce, filmie, ale także sporcie. Jakie elementy charakteryzują umowę sponsoringu sportowego i co należy o niej wiedzieć?

  Umowa sponsoringu sportowego na gruncie prawa cywilnego

  Na wstępie warto wskazać, że umowa sponsoringu nie została uregulowana przepisami prawa cywilnego i – choć powszechnie funkcjonuje w obrocie – stanowi kontrakt nienazwany łączący w sobie m.in. elementy najmu powierzchni reklamowej i zlecenia. Zgodnie z art. 3531 k.c. umowa może zostać sporządzona w sposób dowolny tak długo, jak jej treść lub cel pozostają w zgodzie z naturą stosunku prawnego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami współżycia społecznego.

  Ze względu na różnorodność celów marketingowych, a także specyfiki uprawianych dyscyplin trudno o wskazanie jednolitego szablonu umowy sponsoringu. Klasyczny najem powierzchni koszulki jako powierzchni reklamowej może sprawdzić się np. u skoczków narciarskich, gdzie kamera śledzi poszczególnych zawodników, ale u biegaczy ultra będzie to zupełnie niepraktyczne. Dlatego stworzenie kontraktu warto zlecić kancelarii prawnej, która pomoże wypracować model współpracy dopasowany do potrzeb i możliwości stron.

  Umowa sponsoringu rzeczywiście może polegać na przekazywaniu sportowcowi pieniędzy, ale równie często będzie ona opiewała na świadczenia o charakterze niepieniężnym:

  • zapewnienie dostępu do specjalistów (trenerów, dietetyków);
  • darmowy sprzęt sportowy, odzieży lub zniżki na ich zakup;
  • pokrycie kosztów udziału w zawodach;
  • pokrycie kosztów transportu, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia.

  Elementy umowy sponsoringu

  Elementy, z jakich składa się umowa sponsoringu są uzależnione od indywidualnych ustaleń między stronami i zakresu świadczonych przez nie usług. Niemniej jednak można wskazać na zapisy, które pojawiają się zawsze (lub prawie zawsze)

  • oznaczenie stron umowy;

  Umowę sponsoringu zawierają najczęściej podmioty z sektora prywatnego, natomiast podmiotem sponsorowanym może być zarówno osoba fizyczna, jak i cały klub sportowy. W przypadku sponsoringu klubu zasady wykorzystania np. wizerunku poszczególnych zawodników ustalone są zwykle w kontrakcie zawodniczym, dlatego swoboda w zakresie ich zmian jest mniejsza niż w przypadku sponsoringu indywidualnego.

  • okres obowiązywania umowy sponsoringu

  Kontrakt może być zawarty na dany sezon lub kilka sezonów. Warto rozważyć prawo stron do wcześniejszego rozwiązania umowy, np. w razie niewywiązywania się sponsora z zobowiązań lub braku osiągnięć sportowych osoby finansowanej. Z reguły określony czas umowy zapewnia większą stabilizację stosunku prawnego, ponieważ przepisy pozwalają na jej rozwiązanie wyłącznie z przyczyn wskazanych w kontrakcie.

  • świadczenia stron (lub wyłącznie sponsora w przypadku umów o sponsoring niewłaściwy)

  W przypadku wparcia o charakterze pieniężnym należy dokładnie określić jego wysokość i warunki przyznawania (np. baza oraz premia za zdobyte medale). Z kolei przy wsparciu niepieniężnym strony powinny możliwie dokładnie określić czego ma ono dotyczyć.

  • klauzule antykonkurencyjne

  Określają zakres oraz czas trwania ograniczeń nakładanych na sportowca w związku ze sponsoringiem.

  • Klauzule przeniesienia praw autorskich oraz możliwość wykorzystania wizerunku

  Sponsoring zwykle wiąże się z promowaniem przez daną osobę towarów lub usług poprzez użyczenie swojego wizerunku na potrzeby kampanii reklamowych. W takim przypadku umowa powinna dokładnie określać geograficzny i czasowy zakres i przebieg takiej kampanii, daty sesji zdjęciowych, a także miejsce ulokowania wizerunku i napisy mu towarzyszące.

  Forma umowy sponsoringu

  Forma umowy sponsoringu jest powiązana z treścią kontraktu. Zgodnie z art. 73 k.c. forma pisemna czynności prawnej, o ile nie zastrzeżono dla niej rygoru nieważności jest zastrzeżona dla celów dowodowych. Teoretycznie więc w zupełności wystarczyłoby, aby strony poczyniły ustalenia w mailu, a nawet ustnie i nadal będą one wiążące prawnie, choć ustalenie treści umowy na wypadek sporu sądowego byłoby mocno utrudnione. Dlatego w praktyce stosuje się właśnie formę pisemną dla czynności prawnej.

  Wyjątek dotyczy czynności, która wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zgodnie z art. 53 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Analogiczne wymagania dotyczą umowy licencyjnej wyłącznej na używanie znaku towarowego.

  Wykorzystanie prawa do wizerunku

  Sportowiec, jak każda inna osoba fizyczna korzysta z ochrony prawa do wizerunku na gruncie kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jeżeli sponsor chce wykorzystywać taki wizerunek komercyjnie, powinien uzyskać zgodę danej osoby. Nie może być to jednak zgoda abstrakcyjna, a naruszenie tego wymogu jest równoznaczne z naruszenie dóbr osobistych osoby fizycznej.

  W literaturze wskazuje się też, że nawet w przypadku przesłanki wyłączającej bezprawność rozpowszechniania wizerunku, o której mowa w art. 81 ust. 2 pkt 1 ustawy o prawie autorskim dopuszczalne jest jedynie rozpowszechnianie wizerunku sportowca biorącego udział w rywalizacji sportowej lub przygotowującego się do niej. Inna tematyka materiałów, jeśli nie ma oparcia umownego, prowadzi do naruszenia dóbr osobistych.

  Prawo do wizerunku a uczestnictwo w kadrze narodowej

  O ile w przypadku indywidualnych sportowców nie ulega wątpliwości, że to dana osoba jest dysponentem prawa do wizerunku, o tyle w przypadku członków kadry narodowej pojawia się wyjątek od tej reguły.

  Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o sporcie członek kadry narodowej udostępnia, na zasadach wyłączności, swój wizerunek w stroju reprezentacji kraju, polskiemu związkowi sportowemu, który jest uprawniony do wykorzystania tego wizerunku do swoich celów gospodarczych w zakresie wyznaczonym przez przepisy tego związku lub międzynarodowej organizacji sportowej działającej w danym sporcie. Analogiczne rozwiązanie przewidziano dla członków reprezentacji olimpijskiej powołanych przez Polski Komitet Olimpijski.

  Takie rozwiązania mogą budzić kontrowersje, ponieważ sprowadzają się do tego, że osoba traci kontrolę na tym kto i kiedy posługuje się jej wizerunkiem (wykładnię przepisu potwierdził m.in. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16grudnia 2009, sygn. I CSK 160/09).

  Zakaz działalności konkurencyjnej

  Umowy sponsoringu zawierane ze sportowcami, które mają na celu promowanie określonych towarów lub usług powinny skutecznie blokować działania konkurencji w tym zakresie. Dlatego w kontrakcie warto przewiedzieć klauzule antykonkurencyjne, które dokładnie określą:

  • jakich marek nie może równolegle promować dana osoba;
  • czy zakaz konkurencji obowiązuje jedynie na czas trwania współpracy, czy również po jej zakończeniu i jak długo;
  • obszar geograficzny obowiązywania zakazu (ma to kluczowe znaczenie w przypadku zawodników startujących w zawodach rangi międzynarodowej);
  • jakich towarów nie może reklamować sportowiec (zazwyczaj będą to produkty będące w asortymencie sponsora).

  Zakaz konkurencji może przybrać postać pojedynczej klauzuli, choć w przypadkach umów opiewających na duże kwoty zwykle sporządza się odrębne umowy NDA zabezpieczone obowiązkiem zapłaty kary umownej. Im dokładniej będą wyszczególnione przypadki uzasadniające żądanie zryczałtowanego odszkodowania, tym łatwiej będzie je wyegzekwować. Warto pamiętać, aby sponsor zastrzegł sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary.

  Sponsoring produktów i usług w mediach społecznościowych

  Warunki współpracy należy dobrze przemyśleć, ponieważ obowiązujące przepisy uznają np. kryptoreklamę w mediach społecznościowych za działania naruszające zasady uczciwej konkurencji. Jeżeli więc sportowiec promuje na Instagramie nowe buty do biegania, które otrzymał w ramach umowy sponsoringu, powinien uwzględnić ten fakt w swojej wypowiedzi.

  Ukrywanie promocyjnej treści stanowi naruszenie art. 7 pkt 11 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym jako kryptoreklama (vide: wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2006 r., sygn. VI ACa 543/06).

  Wytyczne Prezesa UOKiK-u z września 2022 roku są w tym zakresie jasne, promocyjny charakter treści należy oznaczyć zarówno z poziomu funkcjonalności danej platformy (np. za pomocą hashtagów), jak i w treści samego materiału. Choć dotyczą one przede wszystkim influencerów, w drodze ekstrapolacji można uznać je za adekwatne również dla innych form marketingu z wykorzystaniem portali społecznościowych.

  Sponsoring a podatek VAT

  W świetle prawa podatkowego rozróżnia się:

  • sponsoring właściwy –osoba otrzymująca świadczenie, np. sprzęt sportowy, jest zobowiązana do świadczeń wzajemnych, np. startu w określonych zawodach lub imprezach sponsorowanych, promowania obecności sponsora w mediach społecznościowych, korzystanie wyłącznie ze sprzętu danej marki;
  • sponsoring niewłaściwy – osoba otrzymująca świadczenie nie jest zobowiązana do żadnych świadczeń.

  Dokonanie rozróżnienia ma doniosłe znaczenie z punktu podatku VAT. W przypadku sponsoringu właściwego, kiedy sponsor wystawia faktury VAT ma prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem, że usługa reklamy nie jest wykorzystywana do czynności zwolnionych od podatku VAT lub niepodlegających temu podatkowi. Takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 5 sierpnia 2020 r., sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.294.2020.2.JS.

  Z kolei przy sponsoringu niewłaściwym, który de facto jest najbardziej zbliżony do umowy darowizny świadczenie jest wyłączone spod podatku VAT i nie stanowi wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług (vide: interpretacja indywidualna Dyrektora izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2016 roku, sygn. 3063-ILPP1-2.4512.155.2016.2.MR.

  Umowy to niezwykle ważna część prawa sportowego, która niestety nie doczekała się na dzień dzisiejszy ustawowej regulacji. Z tego względu budując kontrakt sponsoringu strony powinny rozważyć skorzystanie ze wsparcia kancelarii prawnej z wieloletnim doświadczeniem w negocjowaniu warunków współpracy oraz tworzeniu umów.

  Pytania i odpowiedzi

  W przypadku sponsoringu często wydziela się poszczególne obszary w ramach tzw. karty powierzchni reklamowych, które mogą być wykorzystane na potrzeby zawierania indywidualnych umów sponsoringowych i związane z nimi oznaczenia.

  Kontrakt może wskazywać, ile dni w ciągu roku osoba może poświęcić na realizację swoich zobowiązań względem sponsora (w tym liczbę dni z rzędu). Strony mogą się również umówić, że sportowiec nie będzie zobowiązany do reklamowania produktów, które godziłyby w jego wizerunek lub były społecznie nieakceptowane (np. papierosy, alkohol, substancje psychoaktywne).  Zaufali nam:


  Oceń