Kamila Wasilewska
|
30 maja 2023
Spis treści

Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawcę obowiązek dbania o rozwój zawodowy pracowników. Jednym ze sposobów realizacji tej powinności jest podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych poprzez umożliwienie im udziału w różnego rodzaju kursach i szkoleniach. Co na ten temat mówią obowiązujące przepisy prawa pracy i na czym polega umowa lojalnościowa?

Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych a przepisy prawa pracy

Truizmem jest twierdzenie, że pracodawca ma prawo określać kwalifikacje wymagane od pracowników do zajmowania określonego stanowiska lub wykonywania określonego rodzaju pracy w zakładzie pracy. W zakresie nieuregulowanym przez przepisy kodeksu pracy te wymagania można określić w:

 • regulaminie wynagradzania;

 • układzie zbiorowym pracy;

 • przepisach szczególnych.

W żadnym z tych przypadków warunki stawiane pracownikom nie mogą być mniej korzystne niż przepisy rangi ustawowej. Co więcej, kodeks pracy wprowadza narzędzie określane jako umowa szkoleniowa, które pozwala na dopasowanie kwalifikacji pracowników do wymagań zakładu pracy.

Jak rozumieć podnoszenie kwalifikacji zawodowych i kto może o nie wnioskować?

Pod pojęciem podnoszenia kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Oznacza to, że:

 • o podniesienie kwalifikacji może wnioskować sam pracownik, np. poprzez skierowanie do przełożonego wniosku o sfinansowanie udziału w szkoleniu;

 • pracodawca może samodzielnie podjąć decyzję o skierowaniu pracowników do udziału w szkoleniu (zewnętrznym lub wewnętrznym).

W doktrynie przyjmuje się, że pracodawca może wyrazić zgodę w sposób dowolny, w tym dorozumiany, np. poprzez zwrot kosztów dojazdu lub noclegu w związku ze szkoleniem.

Ważne jest, aby szkolenie mające na celu podniesienie kwalifikacji pracownika pozwalało na przeprowadzenie zamkniętego toku kształcenia, czyli takiego, w wyniku którego osoba zyska konkretne umiejętności lub wiedzę. Ma ono służyć również rozwojowi zawodowemu, a nie inwestowaniu w wiedzę ogólną osoby zatrudnionej.

Zgoda pracodawcy a zakres uprawnień pracownika do świadczeń

Należy zaznaczyć, że pracownik, który chce otrzymać świadczenia obligatoryjne (lub fakultatywne) od pracodawcy w związku z kształceniem nie musi uzyskiwać od niego zgody na rozwój zawodowy przed podjęciem działań w tym kierunku (np. zapisaniem się na szkolenie). Równie dobrze może ujawnić ten fakt już w trakcie nauki.

Nie może być jednak mowy o zgłaszaniu roszczeń przez pracownika w sytuacji, kiedy nie poinformował on przełożonego o nauce i prowadził ją całkowicie na własną rękę. 

Choć formalnie nie ma takiego obowiązku, zaleca się, aby pracodawca zawarł z pracownikiem umowę o podnoszenie kwalifikacji zawodowych (określaną też jako umowa szkoleniowa lub lojalnościowa). Dzięki temu możliwe będzie jednoznaczne określenie praw i obowiązków stron, a także zakresu ewentualnych roszczeń.

Obowiązek zawarcia umowy powstaje (w myśl art. 1034 §3 k.p.a contrario) w sytuacji, kiedy pracodawca chce zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po zakończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Taki kontrakt należy zawrzeć na piśmie.

Jakie świadczenia musi, a jakie może zagwarantować pracodawca?

Zakres świadczeń pracodawcy można podzielić na obligatoryjne oraz fakultatywne. Te pierwsze zostały przewidziane w art. 1031 k.p. i obejmują:

 • urlop szkoleniowy;

 • zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, aby punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.

Za czas nieobecności w pracy w związku ze szkoleniem pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Przepisy prawa pracy precyzują, że urlopu udziela się pracownikowi w dni, które są dla niego dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. To szczególnie istotne w przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy lub wykonujących pracę w innym systemie niż standardowy, np. wahadłowy, w ruchu ciągłym lub systemie przerywanym.

Wymiar urlopu jest zróżnicowany w zależności od rodzaju kształcenia realizowane przez pracownika i wynosi:

 • 6 dni dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych (płatnych egzaminów zewnętrznych), egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, lub egzaminu zawodowego;

 • 21 dni w ostatnim roku studiów na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Warto zaznaczyć, że analogiczne rozwiązania zostały wprowadzone przez różnego rodzaju ustawy branżowe. Dobrym przykładem jest ustawa o radcach prawnych, która przyznaje aplikantom radcowskim prawo do uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach szkoleniowych (z zachowaniem prawa do wynagrodzenia lub bez, w zależności od tego, czy pracodawca wyraził chęć „finansowania” takiej inicjatywy), a także 30 dni kalendarzowych na przygotowanie się do egzaminu radcowskiego.

Urlop szkoleniowy może być udzielony jednorazowo, ale też w częściach odpowiadających terminom egzaminów. Szczegóły porozumienia w tym zakresie należy dopasować do specyfiki kształcenia.

Z kolei świadczenia fakultatywne pracodawcy znalazły się w art. 1033 k.p. i obejmują opłaty za:

 • kształcenie;

 • przejazd;

 • podręczniki;

 • zakwaterowanie.

Lista świadczeń fakultatywnych jest otwarta i nic nie stoi na przeszkodzie, aby pracodawca przyznał również innego rodzaju profity, np. sfinansował udział w konferencji, zagraniczny wyjazd edukacyjny lub zwrócił wydatki pracownika na wyżywienie.

Pracodawca może też premiować indywidualną inicjatywę pracowników na podstawie art. 1036 k.p. Osoby, które dbają o swój rozwój, ale w inny sposób niż określony przepisami kodeksu pracy, mogą otrzymać urlop bezpłatny oraz zwolnienie z części albo całości dnia pracy w związku z kształceniem. W tym przypadku uprawnienia mają charakter fakultatywny i są uzależnione od swobodnej decyzji pracodawcy.

Jak i kiedy pracodawca może dochodzić zwrotu wydatków?

Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych to nie tylko obligacje dla finansującego, ale również dla pracownika. Pracodawca ma prawo żądać od pracownika zwrotu wydatków poniesionych w związku ze świadczeniami dodatkowymi, jeżeli osoba zatrudniona:

 • bez uzasadnienia nie podejmie podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo przerwie kształcenie;

 • doprowadzi do rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia ze swojej winy w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukończeniu w terminie wskazanym w umowie, nie dłuższym niż 3 lata;

 • rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem, z wyłączeniem wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn mobbingu;

 • rozwiąże stosunek pracy z powołaniem się na mobbing lub ciężkie naruszenie podstawowych praw pracowniczych pomimo braku spełnienia przesłanek wymienionych odpowiednio w art. 943 k.p. oraz 55 k.p.

Obowiązek zwrotu nie oznacza, że pracownik rekompensuje pracodawcy wszystkie wydatki. Należy wyliczyć je proporcjonalnie do okresu zatrudnienia po ukończeniu szkolenia lub w jego trakcie.

W judykaturze zwraca się uwagę, że pracodawca może żądać zwrotu kosztów jedynie rzeczywiście poniesionych. Nie wystarczy, że zostały one wskazane w umowie, w razie sporu sądowego niezbędne będzie wykazanie konkretnych wydatków po stronie zakładu pracy (vide: wyrok SA w Gdańsku z dnia 13 grudnia 2017 r., sygn. APa 19/17).

W uzasadnieniu powołanego orzeczenia sąd wskazał, że wydatek musi prowadzić do powstania kosztów uzyskania przychodu po stronie pracodawcy, np. być przeznaczony jako wynagrodzenie firmy zewnętrznej. W sytuacji, kiedy szkolenie jest organizowane przy użyciu środków należących do pracodawcy (np. sprzęt IT, korzystanie z własnej sali i materiałów), zwrotu takich kosztów nie można dochodzić od pracownika, choćby były zastrzeżone w umowie lojalnościowej. Jednocześnie wskazano, że wydatkiem pracownika nie jest amortyzacja środków trwały lub wydatek na paliwo.

Jeżeli okaże się, że pracownik rzeczywiście jest zobowiązany do zwrotu kosztów na rzecz pracodawcy, pracownik powinien zostać w pierwszej kolejności wezwany do zapłaty określonej kwoty. Następnie, w razie braku spełnienia świadczenia sprawę należy skierować do sądu powszechnego.

Niedozwolone postanowienia w umowach o podnoszenie kwalifikacji

Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych nie może przewidywać mniej korzystnych rozstrzygnięć niż przewidziane w kodeksie pracy. Oznacza to, że pracodawca nie może np.

 • obniżyć wymiaru urlopu szkoleniowego;

 • zobowiązać pracownika do „odpracowania” w firmie zrealizowanego szkolenia przez czas dłuższy niż 3 lata;

 • obniżyć wymiaru zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy np. do połowy dnia w sytuacji, kiedy szkolenie trwa cały dzień.

We wszystkich tych przypadkach zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy kodeksu pracy wprowadzające regulacje modelowe. Pracodawca może jednak zrezygnować z udzielania jakichkolwiek świadczeń dodatkowych.

Pracownik nie będzie zobowiązany do zwrotu wydatków poniesionych przez pracodawcę, jeśli:

 • pracodawca wypowie stosunek pracy ze swojej inicjatywy lub strony rozwiążą umowę na podstawie porozumienia;

 • umowa o pracę wygaśnie lub ulegnie rozwiązaniu bez wypowiedzenia i bez winy pracownika (np. z pozbawieniem pracownika wolności dłuższym niż 3 miesiące);

 • dojdzie do przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę, a pracownik skorzysta z uprawnienia, o którym mowa w 231 §5 k.p. i rozwiąże stosunek pracy.

Przykładowa umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Co powinna zawierać?

Umowa szkoleniowa powinna zawierać przynajmniej następujące elementy:

 • oznaczenie pracodawcy i pracownika;

 • określenie przedmiotu umowy poprzez wskazanie kursu lub szkolenia objętego finansowaniem;

 • identyfikacja obowiązków stron;

 • świadczenia pracodawcy (przede wszystkim fakultatywne, ponieważ obligatoryjne wynikają z kodeksu pracy).

Dodatkowo strony mogą wprowadzić do umowy obowiązek lojalnościowy kontynuowania zatrudnienia przez pracownika przez określony czas, który nie może być dłuższy niż 3 lata, licząc od dnia rozpoczęcia lub zakończenia szkolenia.

Umowa o pracę na czas określony a umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych

W przypadku wygaśnięcia umowy o pracę na czas określony pracodawca nie może zobligować pracownika do podpisania kolejnej umowy o pracę pod rygorem żądania zwrotu kosztów związanych ze szkoleniem. Jeżeli umowa terminowa wygasa i pracodawca proponuje osobie zatrudnionej możliwość dalszej współpracy należy zawrzeć odrębną umowę szkoleniową na piśmie (nie ustnie). Tylko w tym przypadku możliwe jest żądanie zwrotu kosztów.

Umowy cywilnoprawne a umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Należy zaznaczyć, że umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych została uregulowana w kodeksie pracy, zatem dotyczy stosunków pracy. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby pracodawca przyjął na siebie koszty związane ze szkoleniem pracownika wykonującego swoje obowiązki na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia. W tych przypadkach jednak należy skonstruować umowę w oparciu o zasadę swobody umów wyrażoną w kodeksie cywilnym. Rozwiązania te mogą być podobne do przewidzianych w kodeksie pracy, nie ma tutaj jednak automatyzmu stosowania rozwiązań.

Umowa szkoleniowa to przydatne narzędzie, którego umiejętne zastosowanie pozwala pracodawcy odnieść korzyść dwukrotnie.

Przede wszystkim zyskuje on wykwalifikowany personel, co przełoży się na większą efektywność prowadzonej działalności. Co więcej, wszystkie wydatki przeznaczane na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników mogą zostać przypisane jako koszty uzyskania przychodu, o ile pozostają w związku z osiągnięciem, zachowaniem lub zabezpieczeniem dochodu. Przy konstruowaniu wzorca umowy szkoleniowej warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnej z wieloletnim doświadczeniem z zakresu stosowania przepisów prawa pracy. Dzięki temu kontrakty będą należycie zabezpieczały interes pracodawcy.

Pytania i odpowiedzi

W takiej sytuacji pracownik nie może skorzystać z ustawowego zwolnienia w związku z zajęciami.

Należne pracownikowi wynagrodzenie należy wyliczyć analogicznie jak w przypadku urlopu wypoczynkowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalenia wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy (§5).Zaufali nam:


5/5 - (liczba głosów: 1)