Kamila Wasilewska
|
2 listopada 2023
Spis treści

  Imię i nazwisko
  Email lub telefon kontaktowy
  Twoja wiadomość
  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu, w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce Prywatności.

  Udział w dużych i skomplikowanych przedsięwzięciach wymagających zaplecza kadrowego i sprzętowego często jest nieosiągalny dla pojedynczego podmiotu. Z tego względu przedsiębiorcy mogą podjąć decyzję zawarcia umowy o konsorcjum. Co to takiego i jak powinna wyglądać umowa o konsorcjum?

  W jakim celu zawiera się umowę o konsorcjum?

  Udział w dużym przetargu o udzielenie zamówienia publicznego najczęściej wymaga spełnienia określonych wymagań przez startujące w nim podmioty. Może się okazać, że pojedynczy przedsiębiorcy nie mają wystarczająco dużych mocy przerobowych lub zaplecza technicznego, aby zrealizować wszystkie kryteria. Z tego względu łączą ze sobą siły, tworząc konsorcjum. Konsorcja występują również poza przetargami i są tworzone w celu realizacji wspólnego celu gospodarczego określonego w umowie konsorcjum (lub umową spółki cywilnej). Niekiedy konsorcjum zawiera się też w celu otrzymania dofinansowania ze środków publicznych na realizację przedsięwzięcia (objętego przez umowę konsorcjum), gdzie potrzebna jest wiedza z łączonych dziedzin a skupiona wśród członków takiego konsorcjum (treści umowy konsorcjum).

  Pod pojęciem konsorcjum należy więc rozumieć porozumienie gospodarcze między niezależnymi od siebie podmiotami zawarte w jednym, zarobkowym celu. Konstrukcję konsorcjum stosuje się przede wszystkim w branży budowlanej (np. na budowę skomplikowanego obiektu użyteczności publicznej, jak lotnisko), ale także sektorze medycznym (np. utworzenie kliniki), bankowym (np. w celu udzielenia wspólnego kredytu), czy innym (wyprodukowanie nowego rodzaju produktu z wykorzystaniem wiedzy naukowej, czyli połączenie biznesu i nauki). Za powyższe odpowiadają lider konsorcjum i zawiązanie konsorcjum poparte umową konsorcjum w ramach czasu trwania konsorcjum jesli chodzi o przedmiot umowy i pojęcie konsorcjum.

  Samo konsorcjum nie ma osobowości prawnej, nie podlega rejestracji, nie ma też wyznaczanej siedziby. Organy podatkowe wskazują, że konsorcjum nie można utożsamiać również ze spółką prawa handlowego lub spółką cywilną (vide: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 24 lutego 2010 r., sygn. IPPP1/443-1316/09-5/AW). Tym co łączy jego uczestników, jest wspólny cel gospodarczy.

  Niezależność podmiotów wchodzących w skład konsorcjum oznacza, że zarówno lider, jak i uczestnicy ponoszą koszty związane z realizacją zadań przypisanych im według umowy i zgodnie z treść umowy konsorcjum, pod kątem spełnienia świadczenia w tym przy zamówieniach publicznych i stron umowy będących podmiotem gospodarczym. Na podstawie porozumienia każdy z uczestników partycypuje w kosztach przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem zakresu prac i dokumentuje poniesione przez siebie koszty indywidualnie co reguluje każda umowa konsorcjum i każda definicja konsorcjum.

  W jakiej formie prawnej działa konsorcjum?

  Podmioty wchodzące w skład konsorcjum samodzielnie decydują o tym w jakiej formie nawiążą ze sobą współpracę. Próba ograniczenia tego wyboru w dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego jest niezgodna z prawem, stosownie do art. 58 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (vide: wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 28 kwietnia 2017 r., sygn. 695/17).

  Z reguły będzie to spółka cywilna, warto jednak pamiętać, że brak podmiotowości konsorcjum powoduje, że zamówienie udzielanie jest udzielane w rzeczywistości każdemu podmiotowi wchodzącemu w skład porozumienia. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby konsorcjum przybrało postać osobowej spółki komandytowej lub nawet spółki kapitałowej.

  Jak zorganizowane jest konsorcjum?

  Konsorcjum jest kierowane przez tzw. lidera. Zwykle jest nim największy podmiot spośród członków porozumienia lub posiadający najdalej idące uprawnienia. Podstawowym zadaniem lidera jest utrzymywanie kontaktu z zamawiającym oraz orhanem dofinansowującym. Do pozostałych obowiązków lidera konsorcjum należy zazwyczaj:

  • reprezentacja konsorcjum w kontaktach z klientami i osobami trzecimi;
  • podpisywania z klientem umów w imieniu konsorcjum;
  • wystawianie faktur na rzecz klienta z tytułu wykonanych prac.

  Klienci konsorcjum opłacają faktury wystawione przez lidera, natomiast otrzymana przez niego kwota jest dzielona według postanowień umowy między członków porozumienia.

  Jak powinna wyglądać umowa o konsorcjum?

  Sama umowa o konsorcjum ma charakter kontraktu nienazwanego, co oznacza, że strony kształtują wiążące je relacje w sposób dowolny z zachowaniem zasady swobody umów. Ustawodawca wprost wskazał na możliwość zawarcia umowy konsorcjalnej w art. 58 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Z treści przepisu wynika, że wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

  Poza koniecznością wyznaczenia pełnomocnika stosownie do art. 58 ust. 2 ustawy kontrakt może zawierać zróżnicowane postanowienia. Niekiedy minimalny zakres umowy o konsorcjum określają regulaminy konkursów. Do typowych elementów kontraktu można zaliczyć:

  • określenie danych podmiotów tworzących konsorcjum – w praktyce będzie to oznaczenie podobne do tego, jakiego używa się do identyfikacji stron w umowach cywilno-prawnych;
  • cel zawiązania konsorcjum, np. wspólne złożenie wniosku o dofinansowanie i realizacja projektu w przypadku otrzymania dofinansowania;
  • wskazanie lidera konsorcjum i upoważnienie go do działania we własnym imieniu oraz w imieniu i na rzecz pozostałych przedsiębiorców wchodzących w skład konsorcjum;
  • podział zadań i przypisanie ich poszczególnym członkom konsorcjum;
  • obowiązki lidera konsorcjum oraz pozostałych jego członków, w tym obowiązki dotyczące:
   • realizacji projektu;
   • wykonania zadań przy jednoczesnym osiągnięciu zakładanych wskaźników oraz zachowania trwałości konsorcjum przynajmniej przez czas określony w umowie;
   • zapewnienia wkładu własnego oraz środków osobowych, technicznych i organizacyjnych niezbędnych do realizacji celu umowy;
   • udzielania zamówień w ramach projektu;
   • zasad i terminów dostarczania dokumentacji i informacji mających wpływ na realizację projektu;
   • warunków przechowywania i udostępniania dokumentacji, w tym pomieszczeń, w których są one przechowywane, a także urządzeń, systemów informatycznych i nośników danych;
   • bieżącego monitorowania realizacji projektu poprzez wyznaczenie poszczególnych etapów i kontrolę ich sfinalizowania;
   • zaprojektowania procedury, która pozwala na efektywny audyt zarówno przez upoważnione organy, jak i beneficjenta;
  • zasady komunikacji między stronami;
  • informacje dotyczące wewnętrznego podziału odpowiedzialności, jeżeli uczestnicy konsorcjum decydują się na jego wprowadzenie (nie ma on wpływu na ogólne zasady odpowiedzialności wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli ustawa ta znajduje zastosowanie);
  • zasady zachowania poufności przez członków konsorcjum;
  • zakazu podejmowania działań konkurencyjnych przez podmioty wchodzące w skład porozumienia.

  W zależności od przedmiotu umowy może ona określać kwestie związane z przeniesieniem praw autorskich (np. przy projektowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych), ochroną praw autorskich czy procedurami AML/CFT (np. w konsorcjach bankowych). Zazwyczaj niezbędne będzie określenie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych oraz podmiotów, które są do tego uprawnione.

  Z uwagi na fakt, że konsorcjum przypomina nieco spółkę, konieczne jest doprecyzowanie wewnętrznej organizacji, udziału w zyskach i stratach poszczególnych podmiotów, ale też opisanie procesu decyzyjnego tak, aby beneficjent nie miał wątpliwości, który z uczestników porozumienia de facto decyduje o podjęciu określonych działań.

  Oczywiście są to jedynie ramowe postanowienia umowy konsorcjalnej, które strony mogą dowolnie uzupełnić tak długo, jak działają w granicach obowiązującego prawa oraz w zgodzie z ewentualnymi wymaganiami zamawiającego.

  Wśród innych postanowień, które często pojawiają się w porozumieniach, można wymienić np. zasady rozwiązywania sporów między członkami konsorcjum, czas trwania porozumienia oraz sposób postępowania w przypadku niewywiązywania się z warunków współpracy lub wykorzystania otrzymanej kwoty dofinansowania, lub zaliczki w sposób nieprawidłowy.

  Jak wygląda finansowa strona konsorcjum?

  Podmioty wchodzące w skład konsorcjum powinny opracować metodę rozliczania wydatków i ponoszenia kosztów, a także dostarczania związanych z finansami informacji i dokumentacji. Umowa określa również zasady składania wniosku o płatność, jeżeli taki jest cel konsorcjum. Jako ciekawostkę można wskazać, że w przypadku ubieganie się o środki pochodzące z Funduszy Europejskich właściwym do złożenia wniosku systemem jest SL2014.

  Ważne jest, aby dokładnie opisać sposób, w jaki zostanie podzielona otrzymana kwota dofinansowania oraz ewentualna zaliczka. Konieczne jest wskazanie rachunków bankowych tworzonych na potrzeby funkcjonowania konsorcjum, zasad księgowości oraz ustanawiania i zwalniania zabezpieczenia, jeżeli jest ono wymagane.

  Czy można wycofać się z umowy konsorcjum?

  Z uwagi na złożony charakter umowy konsorcjum oraz rozmiar realizowanych z jego udziałem inicjatyw gospodarczych w umowie powinny znaleźć zasady rozwiązania porozumienia. Warto pamiętać, że przy konsorcjum składającym się z dwóch podmiotów rezygnacja przez jeden z nich z dalszej współpracy wyklucza możliwość dalszego funkcjonowania konsorcjum.

  Jeżeli umowa została zawarta na czas nieoznaczony, warto przewidzieć w niej zasady i terminy wypowiedzenia. Z reguły będą one wielomiesięczne, aby umożliwić utrzymanie ciągłości realizacji prac, natomiast samo oświadczenie woli powinno być złożone na piśmie. W przypadku umów zawartych na czas oznaczony, które mają na celu petryfikację stosunku prawnego, należy zadbać o precyzyjny katalog przesłanek pozwalających skutecznie dokonać wypowiedzenia.

  Umowa konsorcjum powinna dokładnie określać skutki wypowiedzenia, tj.:

  • prawa i obowiązki podmiotu występującego;
  • konieczność rozliczenia się z wykonanych prac oraz należnego wynagrodzenia;
  • odpowiedzialność podmiotu po wystąpieniu z porozumienia.

  Odpowiedzialność podmiotów wchodzących w skład konsorcjum

  Ogólną zasadę odpowiedzialności podmiotów współtworzących konsorcjum mających na celu wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego określa art. 445 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 445 ust. 1 wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Solidarna odpowiedzialność oznacza, że zamawiający może żądać wykonania umowy od każdego z osobna, niektórych lub wszystkich spośród wykonawców. Odpowiedzialności solidarnej nie znosi odmienny podział obowiązków w umowie o konsorcjum, ponieważ ma on charakter jedynie wewnętrzny.

  Jeżeli jednak zamówienie zostało udzielone w trybie partnerstwa innowacyjnego wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia, każdy z nich ponosi odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia w części, jaką wykonuje na podstawie umowy zawartej między wykonawcami.

  W przypadku kiedy współpraca nie ma na celu ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego, ale np. wspólną współpracę naukową, zasady odpowiedzialności oraz jej zakres należy dokładnie określić w umowie, ponieważ regulacja dotycząca zamówień publicznych nie znajdzie zastosowania.

  Ułożenie umowy konsorcjalnej tak, aby jednocześnie czyniła zadość wymaganiom danego projektu, a jednocześnie zapewniała ochronę i zysk poszczególnym uczestnikom, nie jest łatwym zadaniem z uwagi na brak wyczerpującej regulacji prawnej. Dlatego wszelkie wątpliwości w tym zakresie warto skonsultować z kancelarią prawną, która zadba o odpowiednie sformułowanie poszczególnych postanowień.

  Pytania i odpowiedzi

  Zasady zmiany składu konsorcjum powinna określać umowa konsorcjalna. Niekiedy organizator przetargu wymaga, aby kontrakt wykluczał zmiany podmiotowe całkowicie lub wprawdzie dopuszczał je, ale dopiero po uzyskaniu uprzedniej zgody. Warto pamiętać, że zmiany podmiotowe mogą mieć również postać np. przekształcenia jednego z uczestników czy połączenia się kilku konsorcjów w jedno. Umowa powinna precyzować każdy z tych wariantów.

  Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 9 lutego 2011 r., sygn. III CZP 130/10 zwrócił uwagę, że członkowie konsorcjum nie mogą, analogicznie jak wspólnicy spółki cywilnej, dochodzić należności wchodzących w skład majątku spółki. Oznacza to, że nawet w sytuacji kiedy członek porozumienia wytacza powództwo obejmujące swoim zakresem prace, które wykonywał samodzielnie, po stronie powodowej powinny znaleźć się wszystkie podmioty tworzące konsorcjum. Samodzielne dochodzenie roszczeń jest możliwe dopiero po rozwiązaniu umowy konsorcjum.

  W takiej konfiguracji nie obowiązuje zasada odpowiedzialności solidarnej. Reguły odpowiedzialności powinna kształtować umowa między danym podmiotem a członkami konsorcjum. W razie braku jej regulacji należy pozwać wszystkich członków konsorcjum.


  Zaufali nam:


  5/5 - (liczba głosów: 2)