Kamila Wasilewska
|
4 maja 2023
Spis treści

W dobie Internetu cały świat jest na wyciągnięcie ręki. Nic zatem dziwnego, iż dokonywanie zakupów online jest bardzo popularną formą nabywania wszelkich dóbr. Jak wynika z raportu „E-commerce w Polsce 2022”, odsetek internautów, którzy deklarują kupowanie online ustabilizował się i wynosi obecnie aż 77%, przy czym znacząco więcej osób dokonuje zakupów na stronach polskich (75%) niż zagranicznych (32%). To z kolei przeniosło się na popularyzację samej idei sprzedaży internetowej pośród Polaków. Ta forma sprzedaży posiada bowiem wiele zalet – nie wymaga ona wysokiego wkładu początkowego, daje już na starcie dostęp do milionów klientów na całym świecie, nie ogranicza sprzedawców co do czasu i miejsca prowadzenia działalności. Dodatkowo jej prowadzenie jest stosunkowo proste technicznie, można bowiem bez tworzenia własnych stron internetowych skorzystać z gotowych portali sprzedażowych. Może być też prowadzona w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Sprzedaż przez internet a działalność gospodarczą – definicja

Czy sprzedaż internetowa wymaga od nas założenia działalności gospodarczej? Odpowiedź brzmi – zależy od sytuacji.

Przede wszystkim wyjaśnić należy czym jest działalność gospodarcza. Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. W orzecznictwie przyjmuje się, że cechami działalności gospodarczej są: zawodowy (a więc stały) charakter, związana z nią powtarzalność podejmowanych działań, podporządkowanie zasadzie racjonalnego gospodarowania i uczestnictwo w obrocie gospodarczym. Podkreśla się także, iż dla uznania określonej przedmiotowo działalności, za działalność gospodarczą konieczne jest łączne zaistnienie trzech jej cech funkcjonalnych: zarobkowości, zorganizowania i ciągłości. Przyjmuje się zatem, że działalność gospodarcza z założenia jest działalnością wykonywaną w sposób zorganizowany i nastawioną na nieokreślony z góry okres, a ponadto związana jest z nią konieczność ponoszenia przez przedsiębiorcę ryzyka gospodarczego. Przy tym nie ma znaczenia forma prowadzenia działalności, która może być tak w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki prawa handlowego (np. spółki cywilnej czy z ograniczoną odpowiedzialnością). Potrzeba jedynie rejestracji w ramach urzędu skarbowego. Mozliwe, choć raczej trudne, jest też założenie działalności nierejestrowanej, co pozwoli na obniżenie koszty prowadzenia działalności, w tym jeśli chodzi o podatek dochodowy.

Definicja działalności gospodarczej a sprzedaż internetowa

Czy prowadzenie sklepu internetowego wpisuje się w powyższą definicję działalności gospodarczej?

Tak, sprzedaż w sklepie internetowym jest bowiem kolejno działalnością zarobkową, gdyż jest ona nastawiona na zysk, jest działalnością zorganizowaną, gdyż należy podjąć konkretne czynności, aby zorganizować prowadzenie sklepu internetowego – należy stworzyć stronę internetową lub założyć konto na konkretnym portalu sprzedażowym, należy zamówić i zakupić towar (lub samemu go stworzyć, jak w przypadku rękodzielnictwa, sprzedaży dzieł sztuki czy na przykład bardzo popularnych ebooków). Prowadzenie sklepu internetowego to również prowadzenie sprzedaży w sposób ciągły. Sprzedaż w sklepie internetowym nie ma charakteru incydentalnego ani przypadkowego i jest prowadzona na zasadzie powtarzalnego procesu. Jeżeli to my zamierzamy zostać sprzedawcą- prowadzona ona będzie we własnym imieniu, nie jesteśmy bowiem pracownikiem zatrudnionym jedynie do obsługi klienta. W takim przypadku będzie to jednoosobowa działalność gospodarcza.

Co możemy sprzedawać prowadząc działalność nierejestrowaną?

Co do zasady działalność nierejestrowana pozwala na sprzedaż praktycznie wszystkiego za wyjątkiem produktów i usług, które wymagają zdobycia zezwolenia czy koncesji.

Sprzedaż incydentalna a prowadzenie działalności gospodarczej

Czy zatem każdorazowo prowadząc sprzedaż internetową prowadzimy działalność gospodarczą?

Jeżeli ograniczamy się do sprzedaży incydentalnej na portalach internetowych, to nie mówimy o działalności gospodarczej, bowiem nie zostają spełnione przesłanki ciągłości prowadzenia działalności, przy jednoczesnym podjęciu minimalnej organizacji sprzedaży. Należy tu przytoczyć także treść uzasadnienia wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 kwietnia 2017 r. (I FSK 1480/15), zgodnie z którym to „okoliczności takie jak: duża częstotliwość i ciągłość sprzedaży dokonywanej na przestrzeni kilku lat, zorganizowany charakter działalności przejawiający się w sprzedaży przez ogłoszenia za pośrednictwem portalu internetowego, założenie kont na Allegro i ponoszenie kosztów obsługi tych kont, korzystanie z konta bankowego do obsługi tych transakcji, samodzielność w prowadzeniu działalności na własny rachunek, świadczą o tym, że skarżący realizował zasadę ciągłego, zarobkowego, zorganizowanego działania, które wypełniało znamiona działalności gospodarczej.” Stanowisko to pozwala wnioskować, iż faktycznie incydentalna sprzedaż nie może zostać uznana za działalność gospodarczą.

Wysokość dochodu ze sprzedaży internetowej jako przesłanka kwalifikacji działalności

Dodatkowo, w zgodzie z art. 5 wspomnianej ustawy, nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Z przepisu tego wynika zatem, że aby nasza działalność nie była uznawana za działalność gospodarczą, należy zatem spełnić kumulatywnie dwie przesłanki – uzyskiwane przychody sklepu (kwoty należne, nawet jeśli nie zostaną faktycznie otrzymane) nie mogą przekraczać w żadnym miesiącu 50% kwoty przewidzianego ustawowo minimalnego wynagrodzenia za pracę i w okresie ostatnich 60 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie działalności naszego sklepu internetowego nie wykonywaliśmy działalności gospodarczej. Działalność ta musi być także wykonywana samodzielnie.

Sprzedaż internetowa – zalety działalności nierejestrowanej

Działalność nierejestrowana jest świetnym rozwiązaniem, jeżeli nasz sklep internetowy ma być dla nas jedynie dodatkowym źródłem dochodu, lub też gdy chcemy rozkręcać nasz biznes powoli, nie nastawiając się początkowo na wysokie kwoty ze sprzedaży. Sprzedaż nie musi się oczywiście ograniczać do formy sklepu internetowego. Wygodną formą są platformy typu market place, takie jak np. Amazon, Allegro czy Ebay. Platformy te przewidują prowadzenie sprzedaży także przez osoby nie prowadzące działalności gospodarczej, co szczegółowo zostało wyjaśnione w regulaminach tych portali.

Brak przyporządkowanego do naszej działalności numeru PKD zadeklarowanego w CEiDG powoduje, iż zmiana asortymentu nie będzie wiązała się dla nas z żadnymi formalnościami. Dodatkowym plusem jest fakt, iż osoba prowadząca nierejestrowaną działalność gospodarczą nie musi opłacać żadnych składek ZUS ani ubezpieczenia zdrowotnego.

Działalność nierejestrowana a kwestie podatkowe

Należy jednak pamiętać, iż działalność ta podlega opodatkowaniu, choć tylko przy zaistnieniu konkretnej przesłanki – gdy osiągamy również dochody z innego źródła, które powodują zwiększenie naszego dochodu rocznego do kwoty przekraczającej kwotę wolną od podatku. Przyczyna jest prosta – zakładając, iż w każdym miesiącu roku podatkowego osiągamy maksymalny dla działalności nierejestrowanej dochód, rocznie łączny dochód wyniesie 20.940,00 zł (wyliczenie już przy zastosowaniu minimalnego wynagrodzenia przewidzianego w 2023 r.), a zatem nie przekroczy kwoty wolnej od podatku, tj. 30.000,00 zł. W przypadku przekroczenia kwoty wolnej od podatku, osoba prowadząca taką działalność jest zobowiązana do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych na koniec roku podatkowego. Podatek wyliczany jest na zasadach ogólnych według skali podatkowej, tj. 17% i 32%. Osoba prowadząca działalność nieewidencjonowaną nie jest zobowiązana do uiszczania comiesięcznych zaliczek na podatek. Podatek w działalności nierejestrowanej zapłaci po zakończeniu roku podatkowego i złożeniu właściwej deklaracji.

Prowadząc działalność korzystamy ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT dla osób, których wartość sprzedaży nie przekroczyła 200 000 zł rocznie. Wyjątkiem jest tu sprzedaż towarów objętych obowiązkowym podatkiem VAT np. elektroniki, kosmetyków.

Sprzedaż internetowa – ograniczenia i wady

Oprócz licznych zalet, sprzedaż internetowa ma jednak pewne wady i ograniczenia. Należy zwrócić uwagę, iż przy sporach z klientem z innego kraju problematyczna może być kwestia, którego kraju prawo należy zastosować. Kwestię tę przedsiębiorcom w ramach Unii Europejskiej reguluje to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I), w zgodzie z którym w przypadku sprzedaży przedsiębiorcy strony mają swobodę wyboru, którego państwa prawo chcą zastosować, zaś w przypadku konsumenta, co do zasady stosuje się prawo właściwe dla miejsca stałego pobytu konsumenta.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, sprzedawca ma także obowiązek określania zasad świadczenia usług drogą elektroniczną w regulaminie. Jeżeli sklep internetowy jest również adresowany do konsumentów, to wówczas konieczne jest uwzględnienie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Ustawa ta nakłada na sklepy internetowe obowiązek przekazania konsumentom określonych w niej informacji w konkretnym czasie. Przepisy te nakładają również obowiązek wprowadzenia przycisku z informacją o złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty lub innej równoznacznej.

Konieczne jest także przestrzeganie przepisów RODO, czyli przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz dokładne opisanie polityki prywatności

Sprzedaż internetowa poprzez dedykowane portale – potencjalne problemy i ograniczenia

Przed jakimi problemami stać można w przypadku prowadzenia nierejestrowanej działalności na portalu Allegro?

Konieczne jest bezwzględne przestrzeganie regulaminu portalu. Reklamacjami i zwrotami należy zajmować się samodzielnie – portal bowiem nie zajmuje się nimi w naszym imieniu. Portal nie wspiera nas również w wypełnianiu obowiązków wynikających z RODO. Sami musimy również przedstawić klientowi regulamin sprzedaży.

Jako osoba fizyczna nie mamy możliwości założenia na allegro konta firmowego i korzystania z jego możliwości, co skutkować będzie m.in. tym, iż nasze oferty będą wyświetlane niżej niż oferty przedsiębiorców.

Portal Allegro dąży do profesjonalizacji, wobec czego sprzedaż na tej platformie prowadzona przez osoby nie prowadzące działalności gospodarczej jest utrudniona. Portal wprowadził program Allegro Smart dla sprzedających i kupujących, produktyzację (grupowanie ofert z takim samym produktem od różnych sprzedawców) i prowizję od kosztów wysyłki. Miejscem, w którym osoby nieprowadzące zarejestrowanej działalności gospodarczej stało się Allegro Lokalnie. Aktualnie oferty umieszczane na Allegro Lokalnie widoczne są również na portalu głównym Allegro, jednak w przyszłości udogodnienie to ma zniknąć.

Powyższe może stanowić istotne ograniczenie dla działalności nierejestrowanej, wobec czego decydując się na nią warto rozważyć także sprzedaż za pomocą innego portalu, lub sprzedaż poprzez własny sklep internetowy, który dzięki dostępnym w sieci szablonom możemy otworzyć szybko i bez wymogu posiadania wiedzy programistycznej.

Przekształcenie działalności nierejestrowanej w standardową działalność gospodarczą

Na koniec wskazać należy, iż osoba wykonująca działalność nierejestrowaną może złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Działalność ta staje się działalnością gospodarczą z dniem określonym we wniosku. Jeżeli przychód należny z działalności przekroczył w danym miesiącu wskazaną wysokość, działalność ta staje się działalnością gospodarczą, począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie tej wysokości. W takim przypadku, osoba wykonująca działalność gospodarczą składa wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie tej wysokości.  Przez przychód należny, rozumie się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.Zaufali nam:


5/5 - (liczba głosów: 1)