Anna-Maria Sobczak
|
6 października 2023
Spis treści

  Imię i nazwisko
  Email lub telefon kontaktowy
  Twoja wiadomość
  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu, w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce Prywatności.

  Patenty procedur medycznych, choć budzą niekiedy obawy, to jednak niosą za sobą duże korzyści. Na przykład dzięki patentowaniu można promować dokonane odkrycia, które stają się w ten sposób powszechnie znane oraz dostępne dla innych lekarzy, a to z kolei wpływa na poprawę jakości leczenia pacjentów.

  Patent

  Patent jest to prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku przez określony czas, w sposób zarobkowy (przemysłowy, handlowy) na terytorium danego państwa lub państw, przyznane przez kompetentny organ państwowy, regionalny lub międzynarodowy. W Polsce prawo to udzielane jest przez Urząd Patentowy RP.

  Udzielone patenty podlegają wpisowi do rejestru patentowego, a informacja o jego udzieleniu publikowana jest w Wiadomościach Urzędu Patentowego.

  Zgodnie z art. 24 Prawa własności przemysłowej patenty są udzielane na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania, a ich wykorzystanie byłoby sprzeczne nie z przepisami prawa.

  Patent w medycynie

  Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy patentów nie udziela się na sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach i zwierzętach, oraz mieszanin stosowanych, które wyłączone spod patentowania z uwagi na przygotowanie wytwarzania leku, nie są objęte ochroną patentową i pod kątem własności intelektualnej czy w zakresie medycyny. Przepis ten nie dotyczy jednak produktów – w szczególności mieszanin lub substancji stosowanych w diagnostyce, lub leczeniu.

  Przetwarzanie tkanek lub płynów ustrojowych po ich usunięciu z ciała ludzkiego, lub zwierzęcego nie są pozbawione zdolności patentowej, o ile płyny te lub tkanki nie są zwracane do tego samego organizmu. Patenty mogą być udzielane również na przyrządy terapeutyczne, chirurgiczne lub diagnostyczne i aparaturę stosowaną w diagnostyce, lub leczeniu. Opatentowaniu mogą podlegać również rozwiązania obejmujące wyroby medyczne w szczególności substancji związanych z porządkiem publicznym w unii europejskiej jeśli chodzi o ich zastosowanie.

  Korzyści i zagrożenia związane z rozwojem innowacji i patentów

  Rozwój innowacji i patentów jest bardzo istotny z punktu widzenia postępu cywilizacyjnego, do czego przyczyniają się między innymi łatwo dostępne opisy zróżnicowanych technologii, sposobów oraz metod. Wpływa to tym samym na poszerzanie wiedzy, rozwój oraz doskonalenie w różnych dziedzinach życia, w tym również w medycynie, w przypadku której patentowanie sprzyja przede wszystkim dzieleniu się nowymi odkryciami z całym środowiskiem lekarskim.

  Prawo patentowe wyróżniają dwie istotne zalety:

  1. Zapewnia skuteczną ochronę prawną wynalazcy.
  2. Wymaga od wynalazcy ujawnienia zasad działania opracowanego przez niego rozwiązania, które z biegiem lat wejdzie do powszechnego stosowania.

  Rozpowszechnianie odkryć

  Główną korzyścią, jaką niesie za sobą patentowanie procedur medycznych jest promowanie dokonanych odkryć, dzięki czemu stają się one powszechnie znane. Tradycja etyczna medycyny zobowiązuje lekarzy do dzielenia się swoimi odkryciami i osiągnięciami z całą społecznością lekarską, przyczyniając się w ten sposób do zwiększenia zakresu i jakości opieki nad pacjentami. Patentowanie ułatwia tym samym m.in. rozpowszechnianie informacji.

  Ochrona innowacyjnych rozwiązań

  Posiadanie patentu, poza gwarancją ochrony innowacyjnej procedury medycznej, daje również ochronę przed zawłaszczeniem lub nielegalnym, bezprawnym wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań. Ponadto dzięki patentowi stają się one składnikiem majątku osobistego lub firmowego, dzięki czemu można na nich zarabiać.

  Podsumowanie

  Pomimo obaw, wynikających z potencjalnych zagrożeń jakie może nieść za sobą patentowanie procedur medycznych, istnieją również ku temu pozytywne przesłanki, przynoszące duże korzyści dla społeczeństwa. Patentowanie daje nie tylko gwarancję ochrony, ale również wpływa na rozwój oraz postęp cywilizacyjny. W przypadku procedur medycznych sprzyja to rozpowszechnianiu nowoczesnych metod leczenia, które w dalszej perspektywie znajdują swoje odzwierciedlenie w podnoszeniu standardów opieki medycznej.

  Pytania i odpowiedzi

  Czas trwania patentu wynosi 20 lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym.

  Zgodnie z przepisami ustawy Prawo własności przemysłowej poprzez uzyskanie patentu nabywa się prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Można także ubiegać się o patent europejski oraz międzynarodowy, jednakże wymagają one poddania się innym procedurom, niż standardowa procedura krajowa.


  Zaufali nam:


  5/5 - (liczba głosów: 1)