Marcin Staniszewski
|
9 lipca 2023
Spis treści

Korzystanie z technologii OZE staje się coraz popularniejszą alternatywą dla tradycyjnych instalacji sieciowych. Jednym z takich rozwiązań jest fotowoltaika, która wykorzystuje energię słoneczną do generowania prądu stałego przez specjalnie zaprojektowane panele krzemowe. Następnie prąd stały zamieniany jest przez falownik w prąd przemienny i jako taki trafia do domowej instalacji elektrycznej, zasilając wszystkie urządzenia. Prawidłowo zoptymalizowana fotowoltaika potrafi być bardzo opłacalna. Jak wygląda proces jej montażu od strony administracyjnoprawnej? Czy trudno jest uzyskać pozwolenie na panele fotowoltaiczne (instalacja fotowoltaiczna)?

Pozwolenie na budowę a zgłoszenie na gruncie prawa budowlanego

Prawo budowlane przewiduje trzy tryby realizacji robót budowlanych:

 • uzyskanie pozwolenia na budowę;

 • zgłoszenie inwestycji do organu budowlanego (w tym planowanej mocy instalacji fotowoltaicznej);

 • możliwość realizacji inwestycji bez pozwolenia i bez jej wcześniejszego zgłaszania.

Zasadą jest, że roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę w tym w przypadku fotowoltaiki czy montażu instalacji fotowoltaicznej. Wyjątkami są przypadki wyraźnie wyłączone spod tego reżimu na mocy ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z art. 3 pkt 12) Prawa budowlanego, pozwolenie na budowę to decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. Instalacja fotowoltaiczna wymaga pozwolenia w tym od operatora sieci energetycznej. Decyzja o pozwolenia na budowę wydawana jest przez organ administracji architektoniczno-budowlanej na wniosek osoby zainteresowanej. Stronami w postępowaniu o budowę instalacji fotowoltaicznej są:

 • inwestor;

 • właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy znajdujący się w obszarze oddziaływania obiektu.

Z kolei zgłoszenia budowy lub wykonania innych robót budowlanych (w tym także montaż paneli fotowoltaicznych) dokonuje się organowi administracji architektoniczno-budowlanej. W treści zgłoszenia należy określić rodzaj, zakres, miejsce, sposób wykonania oraz termin rozpoczęcia robót budowlanych. Pismo obejmujące zgłoszenie powinno również być uzupełnione m.in. o:

 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

 • odpowiednie szkice lub rysunki – w zależności od potrzeb;

 • pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw (np. pozwolenie konserwatora zabytków).

Warto zwrócić uwagę, że – choć katalog sytuacji, kiedy powstaje obowiązek zgłoszenia inwestycji jest obszerny, nie ma w nim instalacji fotowoltaicznej (w tym nawet zamontowanego systemu fotowoltaicznego). Do przykładowych inwestycji wymagających zgłoszenia, które mogą być realizowane na nieruchomości, można zaliczyć:

 • wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, garaże i wiaty (o powierzchni zabudowy do 35 m2; łączna ilość tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni);

 • oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;

 • zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3;

 • przydomowe stacje ładowania w rozumieniu ustawy o elektromobilności i paliwach płynnych.

Czym w takim razie są panele fotowoltaiczne w rozumieniu przepisów prawa budowlanego? Główny Urząd Nadzoru Budowlanego stoi na stanowisku, że wypełniają one definicję urządzenia budowlanego, o którym mowa w art. 3 pkt 9) ustawy Prawo budowlane. Ogniwa wraz z instalacją towarzyszącą (okablowanie, inwerter centralny lub mikroinwertery, uziemienie) stanowią urządzenia techniczne związane z obiektem budowalnym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Kiedy fotowoltaika nie wymaga pozwolenia na budowę?

Niewielkie domowe instalacje fotowoltaiczne znalazły się w trzeciej grupie inwestycji, które zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt. 3 lit c) Prawa budowlanego nie wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu pomp ciepła, wolnostojących kolektorów słonecznych oraz urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW.

Inwestor, który chce zamontować na dachu lub gruncie panele fotowoltaiczne do mocy 50 kW, wprawdzie nie musi uzyskiwać administracyjnego pozwolenia, ale instalacja nadal powinna być założona przez wykwalifikowanych instalatorów, zoptymalizowana względem poziomu autokonsumpcji energii elektrycznej oraz ubezpieczona na wypadek uszkodzenia w wyniku kradzieży, aktów wandalizmu lub działania czynników atmosferycznych.

Niezależnie od kwestii administracyjnobudowlanych ustawa Prawo budowlane nakłada na inwestora obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności instalacji fotowoltaicznej z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu wykonania instalacji planowanego przystąpienia do jej użytkowania. Te dodatkowe wymagania w zakresie p-poż. dotyczą fotowoltaiki o mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 6,5 kW.

Oprócz obowiązków informacyjnych inwestor powinien również pamiętać o zgłoszeniu mikroinstalacji (takiej, której moc nie przekracza 50 kW) do operatora OSD w terminie co najmniej 30 dni przed planowanym podłączeniem do sieci.

W razie wątpliwości co do obowiązków inwestora warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnej, która krok po kroku przeprowadzi inwestora przez wszystkie formalności.

Kiedy pozwolenie na montaż fotowoltaiki lub zgłoszenie będzie wymagane?

Gdyby o konieczności uzyskania pozwolenia na budowę dla paneli fotowoltaicznych decydowała jedynie moc instalacji, większość inwestorów nigdy by o taką decyzję nie występowała. Granica 50 kW to stosunkowo wysoki próg, który dla zdecydowanej większości gospodarstw domowych jest wystarczający, by uniknąć konieczności uzyskania pozwolenia. Warto jednak pamiętać, że Prawo budowlane przewiduje szereg sytuacji, w których konieczne może okazać się uzyskanie pozwolenia lub zgłoszenie montażu instalacji niezależnie od jej mocy.

Fotowoltaika a ochrona środowiska

Pozwolenie na budowę dla instalacji fotowoltaicznej jest potrzebne w sytuacji, kiedy inwestycja wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo na obszar Natura 2000. Odpowiednie przepisy środowiskowe (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko) wskazują, że za przedsięwzięcie, które może potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko uznaje się m.in. zabudowę przemysłową, w tym zabudowę systemami fotowoltaicznymi, lub magazynową wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:

 • 0,5 ha na obszarach objętych formami przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-5, 8 i 9 ustawy o ochronie przyrody lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-3 tej ustawy;

 • 1 ha na obszarach, na których występują inne formy ochrony przyrody.

W praktyce pozwolenie na budowę w kontekście przepisów środowiskowych będzie wymagane przede wszystkim w przypadku farm fotowoltaicznych.

Fotowoltaika a ochrona zabytków

Zgodnie z art. 29 ust. 7 Prawa budowlanego roboty budowlane, o których mowa w ust. 1-4 przepisu (a więc także instalacje fotowoltaiczne oraz inne technologie wykorzystujące OZE) wymagają:

 • decyzji o pozwoleniu na budowę – jeśli prace wykonywane są przy obiekcie budowlanym wpisanym do ewidencji zabytków;

 • zgłoszenia – jeśli prace wykonywane są na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

W przypadku inwestycji, które stwarzają ryzyko naruszenia dziedzictwa kulturowego do wniosku o wydanie decyzji lub zgłoszenia należy załączyć pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane w trybie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Zgoda na wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach zabytkowych zależy nie tylko od tego, czy inwestor zagwarantuje, że stosuje metody, które minimalizują ryzyko uszkodzeń i naruszenia substancji zabytku. Wiele zależy także od kompleksowego odbioru bryły, wpływu wyglądu instalacji na elewację i inne szczegóły architektoniczne budynku. Może się okazać, że zgoda zostanie wyrażona, ale inwestor będzie musiał poszukać alternatywnych rozwiązań jak np.:

 • wybór innego koloru paneli niż podstawowy;

 • zakup i montaż niewielkich mikroinwerterów zamiast klasycznego falownika centralnego;

 • montaż paneli na rusztowaniach gruntowych zamiast na dachu.

Warto zawczasu ustalić jakie modyfikacje zwiększają szansę na wyrażenie zgody. Inwestor może wtedy lepiej zaplanować projekt całej instalacji i wystąpić o odpowiednie dofinansowania.

Montaż fotowoltaiki na dużej wysokości

Kolejna kwestia dotyczy instalacji fotowoltaicznych, które są montowane na wysokości większej niż 3 m. Zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. a) taka inwestycja również wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Będzie to dotyczyło instalacji montowanych m.in. na halach przemysłowych i magazynach, masztach telekomunikacyjnych.

Ustalenie, czy w danej sytuacji montaż instalacji fotowoltaicznej może być przeprowadzony swobodnie, czy też wymaga zgłoszenia albo uzyskania pozwolenia na budowę nie zawsze będzie proste. Aby mieć pewność, że inwestycja jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, warto skorzystać z usług kancelarii prawnej doświadczonej w zakresie stosowania przepisów prawa budowlanego.

Wymagania dla założenia farmy fotowoltaicznej

O ile mikroinstalacje nie wymagają co do zasady zgłaszania budowy ani uzyskania pozwolenia inaczej wygląda kwestia tzw. farm fotowoltaicznych, które produkują i sprzedają prąd innym użytkownikom. Inwestorzy, którzy planują wytwarzać energię elektryczną z instalacji o mocy większej niż 500 kW, powinni uzyskać koncesję wydawaną przez Urząd Regulacji Energetyki. Aby otrzymać koncesję, inwestor musi:

 • mieć miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Szwajcarii, Turcji, państwa członkowskiego EFTA lub EOG;

 • mieć środki finansowe gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności lub udokumentować możliwość ich pozyskania;

 • mieć możliwości techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności;

 • zapewnić zatrudnianie osób o właściwych kwalifikacjach zawodowych w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji;

 • uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

 • na bieżąco regulować zobowiązania podatkowe względem Skarbu Państwa (dopuszczalne jest również korzystanie ze zwolnienia podatkowego, odroczenia płatności lub rozłożenia zaległości na raty).

Koncesję należy uzyskać przed rozpoczęciem działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej. Jest ona wydawana na okres od 10 do 50 lat. Uzyskanie koncesji nie jest prostym zadaniem i wymaga od inwestora przygotowania wielu dokumentów, w tym także sprawozdań finansowych, biznesplanów oraz zaświadczeń z organów podatkowych i ZUS. Sporządzeniem wniosku o wydanie koncesji oraz zebraniem niezbędnej dokumentacji powinni zająć się prawnicy, którzy zadbają o dochowanie wymagań formalno-prawnych procedury.

Instalacja fotowoltaiki na domu jednorodzinnym lub w ogrodzie na ogół nie jest skomplikowanym przedsięwzięciem. Może się jednak okazać, że w niektórych przypadkach niezbędne będzie spełnienie dodatkowych formalności. Znacznie więcej wymagań ustawodawca stawia przed wytwarzaniem energii elektrycznej na znaczną skalę. W tym przypadku inwestycję warto planować z wielomiesięcznym wyprzedzeniem.

Pytania i odpowiedzi

Tak, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ administracji architektoniczno-budowlanej może wnieść sprzeciw w drodze decyzji. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić po upływie terminu na wniesienie sprzeciwu, chyba że organ złoży oświadczenie, że odstępuje od wniesienia sprzeciwu.

Zgodnie z art. 30 ust. 6 Prawa budowlanego organ administracji może wnieść sprzeciw jeśli:

 • zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę;

 • budowa lub wykonywania robót budowlanych narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzję o warunkach zabudowy, inne akty prawa miejscowego lub inne przepisy;

 • zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego niepołączonego trwale z gruntem i przeznaczonego do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce, w miejscu w którym taki obiekt istnieje;

 • roboty budowlane rozpoczęto z naruszeniem terminu na złożenie sprzeciwu lub przed złożeniem przez organ administracji oświadczenia o rezygnacji z tego uprawnienia.

Decyzja o pozwoleniu na budowę zachowuje swoją ważność przez 3 lata od jej wydania. Taki sam termin obowiązuje dla zgłoszenia od daty wskazanej jako początkowa dla robót budowlanych. Niedochowanie 3-letniego terminu obliguje inwestora do ponownego wystąpienia o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru realizacji inwestycji.Zaufali nam:


Oceń