Kinga Grzelak
|
1 lutego 2023
Spis treści

Właściciele nieruchomości, które zyskują na wartości, nie zawsze rozumieją istotę opłaty adiacenckiej, potocznie nazywanej ,,podatkiem przekształceniowym’’. Przyczyną są trudności interpretacyjne wynikające ze skomplikowanych regulacji zawartych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Kogo obowiązuje opłata?

  • Właścicieli oraz niektórych użytkowników wieczystych nieruchomości, które zyskały na wartości na skutek budowy urządzeń infrastruktury technicznej ze środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, budżetu UE lub źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

  • Właścicieli oraz niektórych użytkowników wieczystych nieruchomości, które zyskały na wartości w wyniku podziału.

  • Właścicieli, użytkowników wieczystych oraz samoistnych posiadaczy nieruchomości, które zyskały na wartości w wyniku scalenia i podziału.

Czym jest wzrost wartości nieruchomości?

Przepisy wyraźnie wskazują, że operat szacunkowy stworzony przez rzeczoznawcę majątkowego jest wyłącznym dowodem wzrostu wartości nieruchomości.

Właściwy organ naliczyć może opłatę adiacencką tylko wtedy, gdy:

W2 – W1 > 0

gdzie:

W2 –  wartość nieruchomości po (budowie infrastruktury/ podziale/ scaleniu i podziale)

W1 –  wartość nieruchomości przed (budową infrastruktury/ podziałem/ scaleniem i podziałem)

Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy w drodze uchwały. Jeśli rzeczoznawca majątkowy na podstawie ww. wzoru udowodni wzrost wartości nieruchomości, opłata nie może przekraczać odpowiednio 30% różnicy wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości oraz 50% w wyniku scalenia i podziału lub na skutek budowy urządzeń infrastruktury technicznej. Wszczęcie postępowania ws. nałożenia opłaty może nastąpić w terminie 3 lat od dnia, w którym zapadła decyzja zatwierdzająca budowę infrastruktury/ podział nieruchomości/ scalenie i podział nieruchomości.

Opłata adiacencka, jako udział w kosztach infrastruktury technicznej

Przez budowę infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowane pod ziemią albo na ziemi, jak również nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.

Opłata adiacencka w tym przypadku jest formą przymusowego udziału właścicieli w kosztach budowy takich urządzeń, zwiększających jednocześnie wartość nieruchomości. Dotyczy także użytkowników wieczystych (tych, którzy nie mają obowiązku wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste lub wnieśli za zgodą organu jednorazowo opłaty roczne za cały okres użytkowania). Z ustawy o gospodarce nieruchomościami wynika, że obowiązek istnieje niezależnie od tego, czy właściciel chce i będzie korzystać z urządzeń.

Art. 145 u.g.n. przewiduje, że wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w drodze decyzji, ustalić opłatę adiacencką każdorazowo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej. Wysokość opłaty nie może przekraczać 50% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń, a wartością, jaką prezentuje po ich wybudowaniu. Przykładowo więc, jeśli działka pierwotnie warta była 600 tys.zł, a na skutek budowy sąsiadującej gminnej drogi jej wartość wzrosła do 800 tys. zł, wówczas opłata nie może być wyższa, niż 100 tys. zł. Przekroczenie górnej granicy stawki procentowej i ustalenie jej np. na 60% różnicy wartości stanowiłoby przesłankę do stwierdzenia nieważności uchwały. Warto podkreślić, że rzeczoznawca określając wartość nieruchomości nie uwzględnia części składowych tj. budynków, urządzeń i roślin.

Dużo wątpliwości przysparza pytanie, kto ponosi opłatę w przypadku zbycia nieruchomości, która świeżo zyskała na wartości. Linie orzecznicze wskazują, że koszty ponosi ten, któremu prawo własności do nieruchomości przysługuje w chwili stworzenia warunków podłączenia do urządzenia. Nie da się więc kosztów przenieść na nabywcę gruntu i dzięki temu uniknąć zobowiązania.

Opłata adiacencka za podział nieruchomości

Kolejną wspomnianą już kategorią podmiotów zobowiązanych do uiszczenia opłaty adiacenckiej są właściciele lub użytkownicy wieczyści (którzy na podstawie odrębnych przepisów nie mają obowiązku wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste lub wnieśli, za zgodą właściwego organu, jednorazowo opłaty roczne za cały okres użytkowania wieczystego) nieruchomości, które w wyniku podziału zyskały na wartości. Rzeczoznawca majątkowy porównuje wartości z dwóch dat – dnia wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości oraz z dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna.

Wartość nieruchomości po podziale przyjmuje się jako sumę wartości działek możliwych do samodzielnego zagospodarowania wchodzących w skład nieruchomości podlegającej podziałowi.

Wprowadzenie opłaty w tym przypadku nie jest obowiązkowe, a jedynie możliwe. Decyzja podejmowana jest w ramach uznania administracyjnego i daje organowi możliwość wyboru rozstrzygnięcia. Stawka procentowa, nie może być wyższa, niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.

Rozliczenie należności następuje co do zasady w formie pieniężnej. Dopuszczono jednak możliwość rozliczenia jej w formie przeniesienia na rzecz gminy praw do działki gruntu wydzielonej w ramach dokonanego podziału. Następuje to za pomocą ugody.

Opłata w przypadku scalenia i podziału nieruchomości

Scalenie i podział nieruchomości to proces prowadzący do przekształcenia niekorzystnie ukształtowanych nieruchomości, w celu umożliwienia ich wykorzystania i zgodnie ze wskazaniem mpzp. Rezultatem jest bardziej racjonalny przebieg granic działek, a także korzystniejszy układ pod względem dostępu do dróg i urządzeń infrastruktury technicznej.

Z tytułu wzrostu wartości nieruchomości będącego wynikiem scalenia i podziału właściciele, użytkownicy wieczyści oraz posiadacze samoistni są zobowiązani do wniesienia opłat adiacenckich, których wysokość nie może przekroczyć 50% wzrostu wartości nieruchomości.

Opłata jest ustalana na podstawie różnicy wartości nieruchomości dotychczasowej, określonej na dzień wejścia w życie uchwały o przystąpieniu do scalenia i podziału, i wartości nieruchomości przyznanej po scaleniu i podziale, określonej na dzień wejścia w życie uchwały o scaleniu i podziale nieruchomości, podlega ona waloryzacji na dzień wydania decyzji o opłacie adiacenckiej.

Wartość nieruchomości wydzielonych w wyniku scalenia i podziału rzeczoznawca majątkowy określa z uwzględnieniem planowanych przez gminę inwestycji infrastruktury technicznej, pomimo że nie są one jeszcze zrealizowane. Zasada ta obowiązuje również w przypadku, gdy inwestycje te będą realizowane ze środków uczestników scalania i podziału nieruchomości. Wtedy jednak wartość nieruchomości z uwzględnieniem urządzeń infrastruktury technicznej będzie pomniejszona o wartość nakładów poniesionych przez uczestników scalenia i podziału nieruchomości.

W art. 107 ust. 5 u.g.n. ustawodawca przewidział możliwość rozliczenia należności z tytułu opłaty adiacenckiej lub z tytułu zaległości we wniesieniu tej opłaty w formie przeniesienia na gminę prawa do działki gruntu wydzielonej w wyniku podziału. Nie jest możliwe przeniesienie na gminę praw do innej działki niż ta, która została wydzielona w wyniku scalenia i podziału.

Czy da się obejść obowiązek wniesienia opłaty?

Ustawa o gospodarce nieruchomościami nie przewiduje zwolnień z opłaty adiacenckiej. Możliwe są jednak ulgi oraz umorzenie opłaty w przypadkach przewidzianych w ustawie o finansach publicznych. Należności mogą być umorzone w całości np. w momencie śmierci zobowiązanego, który nie pozostawił żadnego majątku, wykreśleniu osoby prawnej z rejestru w przypadku braku majątku, lub gdy zachodzi interes publiczny.

Na wniosek dłużnika należności mogą być umorzone w całości w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym. Opłatę można też umorzyć w części w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika. Istnieje również możliwość rozłożenia kwoty na roczne raty na okres do lat dziesięciu.

Czego nie mylić z opłatą adiacencką?

Zarówno opłata adiacencka, jak i renta planistyczna są związane ze wzrostem wartości nieruchomości. Są to jednak regulacje innej kategorii. Renta planistyczna opisana w art. 36 ust. 4 u.p.z.p. Jest daniną odprowadzaną od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego zmianą przeznaczenia gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Dzieje się to przykładowo w momencie odrolnienia. Obowiązek uiszczenia renty planistycznej powstaje, dopiero gdy właściciel zbywa nieruchomość, podczas gdy opłata adiacencka jest niezależna od zbycia.


Zaufali nam:


5/5 - (liczba głosów: 2)