Kinga Grzelak
|
10 lipca 2023
Spis treści

Planowanie inwestycji na określonej nieruchomości powinno być poprzedzone weryfikacją, czy dla danego terenu został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Nie zawsze jednak taka analiza jest wystarczająca. Niekiedy dochodzi do sytuacji, kiedy plan zostaje uchwalony lub zmieniony już po nabyciu nieruchomości, zmieniając istotnie jej przeznaczenie, co niekiedy może zablokować projektowaną inwestycję. Czy w takiej sytuacji właściciel lub użytkownik wieczysty może dochodzić odszkodowania? W jaki sposób oblicza się jego wysokość?

Czym jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Zgodnie z art. 14 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi akt prawa miejscowego. Określa on przeznaczenie terenów, w tym przeznaczenie dla inwestycji celu publicznego. Definiuje też sposoby ich zagospodarowania i zabudowy. Uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podejmuje rada gminy, działając z własnej inicjatywy lub na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Dla inwestorów plan miejscowy jest niezwykle ważny, ponieważ określa jakiego rodzaju inwestycje można przeprowadzić na danym terenie, określa dopuszczalne parametry tych inwestycji, wprowadza określone zakazy, uwzględnia zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, a także zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu.

Każdy plan miejscowy składa się z dwóch części – tekstowej i graficznej. Część tekstowa obejmuje przede wszystkim:

 • informacje o przeznaczeniu terenów;
 • zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
 • zasady, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu;
 • ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • zasady oraz warunki podziału i scalania nieruchomości.

Z kolei część graficzna to mapa z zaznaczonym obszarem objętym planem wraz z jego otoczeniem.

Plan miejscowy odzwierciedla aktualną politykę architektoniczną gminy, dlatego w miarę jak ta ulega zmianie, może pojawić się potrzeba zmiany treści planu. W rezultacie często doprowadzi do zmiany przeznaczenia nieruchomości (np. w związku z planem budowy autostrady przebiegającej przez tereny, na których wcześniej stały domy jednorodzinne). Często też, w celu ochrony krajobrazu gmina decyduje się na wprowadzenie całkowitego zakazu zabudowy określonych terenów. 

Kiedy należy się odszkodowanie z tytułu uchwalenia planu miejscowego?

Materialnoprawną podstawą żądania odszkodowania w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego jest art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z ustępem pierwszym tego przepisu aktualizacja roszczenia następuje w momencie, kiedy korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone i nastąpiło to w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą. Właściciel albo użytkownik wieczysty może wówczas żądać od gminy:

 • odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę;
 • wykupienia nieruchomości lub jej części.

Artykuł 36 ust. 2 ustawy przewiduje jeszcze trzecią metodę zaspokojenia roszczeń właściciela lub użytkownika wieczystego – gmina może z własnej inicjatywy zaoferować mu nieruchomość zamienną. W takiej sytuacji wszelkie roszczenia wygasają z chwilą zawarcia umowy zamiany pod warunkiem, że właściciel lub użytkownik wieczysty wyrażą zgodę na zamianę. Nieruchomość na zamianę jest oferowana z zasobu danej jednostki samorządu terytorialnego. 

Roszczenia właściciela lub użytkownika wieczystego powinny zostać zaspokojone w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. W przeciwnym razie strona postępowania ma możliwość dochodzenia ochrony swoich praw w sporze przed sądem powszechnym, w tym także żądania odsetek ustawowych za opóźnienie w wypłacie odszkodowania.

Kiedy zmiana planu miejscowego nie uprawnia do zgłaszania roszczeń?

Ustawodawca przewiduje kilka sytuacji, w których zgłoszenie roszczenia nie będzie możliwe. Dotyczy to okoliczności, kiedy treść planu nie została ustalona samodzielnie przez gminę, ale wynika z:

 • uwarunkowań hydrologicznych, geologicznych, geomorfologicznych lub przyrodniczych dotyczących występowania powodzi i związanych z tym ograniczeń;
 • decyzji dotyczących lokalizacji lub realizacji inwestycji celu publicznego wydanych przez inne niż organy gminy, organy administracji publicznej lub Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie;
 • zakazów lub ograniczeń zabudowy lub zagospodarowania terenu określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

Spadek i wzrost wartości nieruchomości wskutek zmiany planu miejscowego

W sytuacji, kiedy uchwalenie lub zmiana planu miejscowego doprowadziła do zmniejszenia wartości nieruchomości, a jej właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa ją, nie skorzystawszy wcześniej z roszczeń przyznanych na mocy ustawy, ma prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego od gminy. Wysokość tego odszkodowania jest równa różnicy w wartości nieruchomości przed zmianą lub uchwaleniem planu oraz po tej zmianie lub uchwaleniu aktu prawa miejscowego.

Inaczej wygląda sytuacja, kiedy wartość nieruchomości wzrosła wskutek zmiany planu miejscowego, np. poprzez wybudowanie na jej terenie infrastruktury zaspokajającej potrzeby publiczne. W razie zbycia nieruchomości pobierana jest jednorazowa opłata określona w planie miejscowym tytułem rekompensaty za zysk sprzedającego. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości i stanowi dochód własny gminy. 

Opłata uiszczana przez właściciela lub użytkownika na rzecz gminy to tzw. renta (opłata) planistyczna i nie należy mylić jej z opłatą adiacencką.

W jaki sposób oblicza się odszkodowanie oraz opłatę planistyczną?

Zgodnie z treścią art. 37 ustawy, wysokość odszkodowania oraz opłaty planistycznej określa się na dzień sprzedaży nieruchomości poprzez porównanie ze sobą dwóch stanów faktycznych:

 • wartości nieruchomości określonej przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego po uchwaleniu lub zmianie planu miejscowego;
 • wartości nieruchomości określonej przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu, obowiązującego przed zmianą tego planu lub faktycznego sposobu wykorzystywania nieruchomości przed jego uchwaleniem.

Wysokość odszkodowania lub opłaty planistycznej to różnica między pierwszą a drugą wyceną nieruchomości.

Jak określić wartość nieruchomości na potrzeby wyliczenia odszkodowania?

Zasady wyliczania odszkodowania określa art. 36 ust. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z tym przepisem:

 • w sytuacji, gdy na skutek uchwalenia planu miejscowego dla terenów nieobjętych dotychczas takim planem albo nieobjętych w dniu uchwalenia tego planu planem miejscowym niemożliwe lub istotnie ograniczone stało się dalsze faktyczne użytkowanie terenu i gruntu w sposób zgodny z faktycznym użytkowaniem – wartość nieruchomości określa się na podstawie wyłącznie faktycznego użytkowania terenu i gruntu oraz dostępu do istniejących w dniu wejścia w życie planu miejscowego:
  • dróg publicznych;
  • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych i telekomunikacyjnych;
 • w sytuacji, gdy na skutek zmiany lub uchwalenia planu miejscowego korzystanie z nieruchomości lub jej części w sposób zgodny z jej dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone – wartość nieruchomości określa się na podstawie dotychczasowego jej przeznaczenia w planie, który jest uchylany lub zmieniany.

Wartość nieruchomości w świetle przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami

W sposób precyzyjny wartość nieruchomości określa się na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami [dalej jako: „ugn”] poprzez sporządzenie operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego (art. 37 ust. 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Dobór zasad oraz metod wyceny nieruchomości określają przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego, a także PKZW (Powszechne Krajowe Zasady Wyceny). Do metod wyceny zalicza się m.in. określenie wartości rynkowej, odtworzeniowej lub katastralnej. Z kolei wśród podejść do wyceny wyróżnia się m.in. podejście porównawcze, dochodowe i mieszane.

Zgodnie z ogólną zasadą określającą kryteria wyceny nieruchomości wyrażoną w art. 154 ust. 2 ugn, przy określaniu podejścia, metody i techniki szacowania nieruchomości biegły do spraw wyceny powinien uwzględnić przede wszystkim:

 • cel wyceny;
 • rodzaj i położenie nieruchomości;
 • przeznaczenie w planie miejscowym;
 • stan nieruchomości;
 • dostępne dane o cenach, dochodach i cechach nieruchomości podobnych.

Stosownie do art. 156 ust. 3 ugn, operat szacunkowy może być co do zasady wykorzystany przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia. Po tej dacie może zostać wykorzystany wyłącznie wtedy, gdy autor go zatwierdzi.

Strona, która uważa, że wartość nieruchomości została zaniżona lub zawyżona, może złożyć uzasadnione zarzuty do wyceny biegłego. Ma też możliwość przedstawienia w sprawie operatu sporządzonego na własne zlecenie, a także zwrócenie się do organizacji zawodowej zrzeszającej biegłych do spraw nieruchomości o poddanie operatu ocenie w trybie art. 157 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W razie oceny negatywnej, dokument traci walor opinii o nieruchomości.

Zmiana planu miejscowego niejednokrotnie krzyżuje plany inwestorom i utrudnia bieżące prowadzenie działalności gospodarczej. Dlatego podmiot dysponujący tytułem prawnym do nieruchomości powinien pamiętać o możliwość dochodzenia odszkodowania z tytułu utrudnień będących skutkiem uchwalenia aktów prawa miejscowego. Terminy przedawnienia roszczeń są dosyć krótkie, dlatego prowadzenie sprawy warto zlecić prawnikom z wieloletnim doświadczeniem z zakresu obsługi sektora nieruchomości.

FAQ

Termin przedawnienia jest inny w zależności od tego czy zmiana planu miejscowego doprowadziła do obniżenia wartości nieruchomości czy też spowodowała niemożliwość korzystania z niej. W pierwszym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem 5 lat od dnia w którym plan miejscowy lub jego zmiana zaczęły obowiązywać. W drugim przypadku obowiązuje ogólny termin przedawnienia, który wynosi 6 lat lub 3 lata w przypadku nieruchomości związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 36 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odszkodowanie lub opłata podlegają zwrotowi, odpowiednio na rzecz gminy lub aktualnego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości.Zaufali nam:


Oceń