Antonina Schneider
|
7 listopada 2023
Spis treści

  Imię i nazwisko
  Email lub telefon kontaktowy
  Twoja wiadomość
  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu, w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce Prywatności.

  W prawie polskim pojęcie transportu drogowego obejmuje nie tylko przewóz, ale również działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz osób. Mówi o tym art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Licencja spedycyjna jest więc tak naprawdę zgodnie z literą prawa – licencją na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. Konieczność jej posiadania reguluje art. 5b ust. 2 ustawy o transporcie drogowym.

  Warunki udzielenia licencji spedycyjnej

  O licencję spedycyjną można ubiegać się niezależnie od formy, w jakiej prowadzona jest działalność – zarówno jako osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, jak również jako właściciel spółki.

  Przed wydaniem decyzji organ właściwy weryfikuje czy przedsiębiorca spełnia odpowiednie kryteria, aby ubiegać się o licencję. Wymagania te wymienione zostały w art. 5c ust. 2 ustawy o transporcie drogowym.

  W związku z powyższym ubiegający się o wydanie licencji spedycyjnej (w zakresie transportu drogowego i wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego) powinni wykazać, że:

  1. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, bądź żaden z członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową:
  • nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu,
  • nie posiadają prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu.
  1. Posiadają odpowiednią zdolność finansową – określoną dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50 000 euro.
  2. Przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub zarządzająca transportem drogowym w przedsiębiorstwie legitymuje się certyfikatem kompetencji zawodowych.

  Zdolność finansowa jako warunek uzyskania licencji spedycyjnej

  Jak wspomniano powyżej – jednym z warunków uzyskania licencji (oprócz uzyskania certyfikat kompetencji zawodowych) jest spełnienie wymogu odpowiedniej sytuacji finansowej, tj. dysponowaniem środkami pieniężnymi lub majątkiem w wysokości 50 000 euro. Zgodnie z art. 5c ust. 3 ustawy o transporcie drogowym, aby potwierdzić zrealizowanie tego warunku można udokumentować swój status finansowy rocznym sprawozdaniem lub dokumentami potwierdzającym:

  • dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunku bankowym, albo dostępnymi aktywami,
  • posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
  • udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
  • własność nieruchomości.

  Przy ocenie zdolności finansowej stosowany jest średni kurs ogłaszany przez NBP na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok dokonywania oceny.

  Dokumenty niezbędne do uzyskania licencji spedycyjnej

  Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o transporcie drogowym – udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy następuje w drodze decyzji administracyjnej.

  Aby móc uzyskać decyzję o udzieleniu licencji należy dopełnić odpowiednich formalności, które wskazane zostały w art. 8 ustawy:

  • wnieść stosowną opłatę i dołączyć do wniosku dowód jej uiszczenia;
  • wypełnić wniosek o udzielenie licencji.

  Do wniosku załączyć należy:

  1. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem o pełnieniu swojej roli w przedsiębiorstwie oraz kopię jej certyfikatu kompetencji zawodowych.
  2. Oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą o spełnianiu wymogu dobrej reputacji.
  3. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku odpowiedniej sytuacji finansowej – wymienione powyżej.

  Ponadto w przypadku składania pełnomocnictwa należy również dołączyć potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej.

  Braki formalne

  Jeżeli po sprawdzeniu dostarczonych dokumentów stwierdzone zostaną błędy lub braki formalne we wniosku, to urząd wezwie interesanta do wniesienia poprawek lub uzupełnienia braków. Przysługuje na to 7 dni od chwili otrzymania wezwania. W przypadku przekroczenia określonego terminu lub nieusunięcia braków urząd zawiadamia interesanta, że nie będzie rozpatrywał dalej sprawy, tzn. że pozostawi jego wniosek bez rozpoznania.

  Odwołanie od decyzji

  Jeżeli po sprawdzeniu wniosku oraz załączników urząd uzna, że wszystko jest poprawne, kompletne i spełnione są wszelkie wymagania prawne, wyda decyzję o udzieleniu licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

  Jednakże w przypadku wydania decyzji odmownej, interesantowi przysługuje odwołanie, które wnosi się do samorządowego kolegium odwoławczego. Składa się je za pośrednictwem starostwa w terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania decyzji.

  Koszty związane z uzyskaniem licencji spedycyjnej

  Aby móc uzyskać licencję transportową należy uiścić stosowną opłatę, której wysokość została ustalona w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

  Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 niniejszego rozporządzenia za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy należy wnieść opłatę, której wysokość uzależniona jest od okresu, przez jaki licencja ta ma pozostać ważna. Przedstawia się to następująco:

  1. od 2 do 15 lat – 800 zł
  2. od 15 do 30 lat – 900 zł
  3. od 30 do 50 lat – 1000 zł.

  W przypadku pełnomocnictwa należy również uiścić stosowną opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy pełnomocnictwo jest udzielane mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

  Pytania i odpowiedzi

  Organem właściwym w zakresie udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia licencji spedycyjnej jest starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorstwa określonej w KRS lub w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – adresu stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej zdefiniowanego w CEIDG. (art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym)

  Licencję uzyskuje się na czas oznaczony – nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat. (art. 5b ust. 3 ustawy o transporcie drogowym)

  Na decyzję starosty czeka się nie dłużej niż miesiąc. W szczególnych przypadkach termin ten może został wydłużony do 2 miesięcy, jednak o takiej sytuacji urząd informuje zainteresowane osoby odpowiednio wcześniej.


  Zaufali nam:


  5/5 - (liczba głosów: 3)