Koronawirus a obniżenie czynszu najmu lokalu użytkowego

Czy istnieje możliwość obniżenia czynszu najmu lokalu użytkowego w związku z wystąpieniem nadzwyczajnej okoliczności (Koronawirus 2020)

Po wydaniu przez Ministra Zdrowia w dniu 13 marca 2020 r. rozporządzenia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z wystąpienie koronawirusa (COVID-19) wiele branż stanęło w miejscu z dnia na dzień tracąc swoje źródło dochodu.

W chwili obecnej ciężko jest przewidzieć jak długo takie obostrzenia będą w naszym kraju stosowane, dlatego tym bardziej nie sposób przewidzieć jaką skalę osiągną straty nimi spowodowane. Zamykanie galerii handlowych, salonów usługowych, siłowni, kawiarni, klubów, czy kin wpływa na całą gospodarkę, płynność finansową,  a od przetrwania tego okresu zależy jak wiele z zamkniętych w chwili obecnej firm powróci na rynek.

W chwili obecnej ciężko jest przewidzieć jaki rodzaj pomocy będzie stosowany w stosunku do rodzimych biznesów, jednak już teraz można próbować obniżyć czynsz za wynajmowane lokale handlowe.

sek1

Pacta sunt servanda – umów należy dotrzymywać

wyrok-tsue

Nie budzi wątpliwości fakt, że zawieszenie wykonywania działalności w lokalu czy problemy finansowe podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (czyt. profesjonalistów), co do zasady nie zwalniają z obowiązku zapłaty czynszu.

Obowiązujące prawo również nie daje nam możliwości jednostronnego jego zmniejszenia lub całkowitego zaprzestania jego płacenia nawet w przypadku zagrożenia epidemią koronawirusa (COVID-19). Nie oznacza to jednak, że jesteśmy całkowicie bezradni.

Nadzwyczajna zmiana stosunków a zobowiązania umowne

Pomimo nadrzędnej zasady o dotrzymywaniu zawartych umów, w tym umów najmu lokalu użytkowego polskie prawo cywilne przewiduje sytuacje tzw. nadzwyczajnej zmiany stosunków przez którą najogólniej rozumie się taki stan rzeczy, który zdarza się rzadko, jest niebywały i niezwykły.

Do takich stanów możemy zaliczyć różnego rodzaju klęski żywiołowe, operacje wojenne, strajki, czy właśnie epidemie.

Chodzi zatem o takie okoliczności, które nie są objęte typowym ryzykiem umownym, a ponadto są obiektywne i niezależne od stron. Co istotniejsze, nadzwyczajna zmiana stosunków nie może mieć charakteru indywidualnego np. choroby jednej ze stron, członka jej rodziny, czy pożaru.

Windykacja RPMS (2)

Nadmierna trudność świadczenia – zapłaty należności lub zagrożenie nadmierną stratą

AdobeStock_157dsds105065dsdsd

Następstwem nadzwyczajnej zmiany stosunków o której była mowa w powyższym akapicie powinno być pojawienie się nadmiernej trudności w terminowym uiszczaniu czynszu w ustalonej w umowie wysokości lub zagrożenie rażącą stratą tym spowodowaną.


Nadmierną trudność można wykazać m.in. poprzez stwierdzenie i realne udowodnienie, że zapłata czynszu, co prawda jest możliwa ale z uwagi na przymusowe zamknięcie lokalu znacznie utrudniona w ustalonej dotychczas wysokości.


W kwestii natomiast zagrożenia rażącą stratą owa strata powinna być „rażąca”, a więc zdecydowanie ponadprzeciętna. Można by stwierdzić, że w chwili obecnej ta ponadprzeciętność już występuje z uwagi na konieczność płacenia czynszu za nieużywany lokal, który nie z naszej winy nie przynosi żadnych dochodów, czego nie byliśmy w stanie przewidzieć w momencie zawierania umowy.

zasada rebus sic stantibus przy nadzwyczajnej zmianie stosunków (Art. 3571K.C.)

Zgodnie z art 357 (1) § 1 Kodeksu Cywilnego:

Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę sąd może w miarę potrzeby orzec o rozliczeniach stron, kierując się zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym.

Nieprzewidziane Następstwa nadzwyczajnych okoliczności

Nie ulega wątpliwości, że skoro strony na moment zawarcia umowy nie przewidywały nadzwyczajnej zmiany stosunków spowodowanej jakąkolwiek epidemią to nie obejmowały również swoją świadomością następstw tej zmiany.

Co do zasady zatem samo wykazanie związku przyczynowo skutkowego pomiędzy jednym a drugim jest wystarczającym argumentem przemawiającym za obniżeniem czynszu lub odroczeniem jego wymagalności na czas kiedy znów będziemy mogli korzystać z lokalu i świadczyć w nim swoje usługi.

W przypadku jednak, gdy wynajmujący nie zgodzi się na obniżenie czynszu z uwagi na powyższą argumentację będziemy musieli liczyć się z koniecznością dochodzenia obniżenia czynszu lub nawet rozwiązania umowy na drodze postępowania sądowego.

ZUS Koronawirus Podatki

Postępowanie sądowe a zasady współżycia społecznego

AdobeStock_292971884

W przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, oprócz rozważenia powyższych przesłanek i interesów stron, kierując się zasadami współżycia społecznego

sąd może oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy.

Trzeba pamiętać jednak o tym, że choć postępowanie sądowe jest ostatecznością to należy liczyć się z tym, że zamknięte w czasach pandemii koronawirusa np. galerie handlowe również ponoszą znaczne straty, co sąd z pewnością będzie brał pod uwagę w przypadku orzekania o wysokości należnego za okres przestoju czynszu.

Siła wyższa a czas pandemii koronawirusa

W niektórych przypadkach od konieczności pertraktacji z wynajmującym w zakresie obniżenia czynszu lub w ostateczności, postępowania sądowego mogą nas uchronić postanowienia umowne w zakresie „siły wyższej”. Okoliczności tzw. „siły wyższej” zwalniają strony z obowiązków umownych w razie wystąpienia niezależnych od nich okoliczności.


Zarówno w orzecznictwie jak i w doktrynie powszechnie przyjmuje się, że siłą wyższą jest zdarzenie:

  • – zewnętrzne;
  • – niemożliwe lub prawie niemożliwe do przewidzenia;
  • – którego skutkom nie można zapobiec.

Z uwagi na powyższe za przejawy siły wyższej uznaje się katastrofalne zjawiska wywołane działaniem sił natury takie jak powodzie, pożary, trzęsienia ziemi czy właśnie epidemie, ale również zjawiska społeczne lub polityczne o wielkiej skali oraz akty władzy publicznej np. blokady granic i portów.

Najemcy posiadający postanowienia w zakresie siły wyższej w swoich umowach mogą żądać na ich podstawie zwolnienia z czynszu na czas trwania ograniczeń w handlu, należy jednak wcześniej sprawdzić, czy dana umowa faktycznie daje nam takie prawo.


Uchwalenie tzw “Tarczy antykryzysowej” a zobowiązania z tytułu najmu


Wygaszanie zobowiązań czynszowych za najem lokali w galeriach handlowych

W dniu 1 kwietnia 2020 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw tzw. tarczę antykryzysową.

Przyjęta ustawa wprowadziła przepis, który będzie miał zastosowanie do czynszu najmu lokali w galeriach handlowych. Zgodnie z brzmieniem nowego przepisu:

w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej.

Oznacza to, że wynajmujący nie otrzyma zatem żadnego czynszu od jakiegokolwiek najemcy z uwagi,  na fakt, że ustawa nie ustanowiła tutaj ograniczenia do podmiotów objętych zakazem prowadzenia działalności. Każdy najemca bez względu na objęcie go zakazem prowadzenia określonej działalności nie będzie zobowiązany do zapłaty czynszu wynajmującemu.


Co budzi dyskusję, ustawa wskazuje na wygaśnięcie wzajemnych zobowiązań a zatem nie tylko zobowiązania z tytułu czynszu po stronie najemcy ale również brak zobowiązania do udostępnienia lokalu po stronie wynajmującego. Poza tym wygaszone zostaną także zobowiązania akcesoryjne (uboczne) tj. obowiązek ubezpieczenia lokalu lub obiektu, prowadzenia działań reklamowych, czy udzielenia zabezpieczenia.

Kontrowersyjność tego przepisu na tym się jednak nie kończy, nakłada on na najemcę obowiązek złożenia wiążącej oferty wynajmującemu na przedłużenie umowy najmu na okres trwania zakazu przedłużonego o 6 miesięcy. Oferta ta powinna zostać złożona w okresie 3 miesięcy od dnia zniesienia zakazu. Na dzień dzisiejszy nie można też stwierdzić, czy wynajmujący będzie miał wybór co do przyjęcia oferty, czy też będzie musiał ją przyjąć bezwarunkowo. Co więcej brak złożenia oferty przez najemcę będzie skutkował utratą uprawnienia w zakresie wygaśnięcia wzajemnych zobowiązań. Najemca poprzez złożenie lub nie oferty będzie decydował, czy zapłaci czynsz najmu i inne świadczenia związane z umową za okres trwania zakazu wraz z odsetkami, czy też bardziej będzie mu się opłacało przedłużyć umowę w zamian za zwolnienie z opłat.

Przepis ten z pewnością wzbudzi szereg dyskusji nie tylko przez wzgląd na jego nieprecyzyjność ale również skutki ekonomiczne jakie może przynieść wygaszenie zobowiązań z tytułu zawartych umów najmu.

kanelaria gdańs RPMS (2)

Ulgi w zakresie czynszów za lokale od miast i gmin

koronawirus ZUS

Tzw. Tarcza antykryzysowa wprowadziła również uprawnienie dla organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego do postanowienia, w drodze uchwały, o odstąpieniu od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu koronawirusa i które złożą wniosek o odstąpienie od dochodzenia należności.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które wynajmują lokale od miast i gmin będą mogły zatem liczyć na ulgi w zakresie zapłaty opłat czynszowych w postaci umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty. Warunkiem będzie jednak spełnienie wymogów uchwały i złożenie stosownego wniosku o odstąpienie od dochodzenia należności.


UWAGA!

Do czasu wydania powyżej wskazanej uchwały wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa będzie mógł postanowić o odstąpieniu od dochodzenia należności z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty) na wniosek podmiotu, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Najem lokalu użytkowego – pozostałe przypadki

Pomimo wprowadzenia w ustawie o tarczy antykryzysowej powyższych rozwiązań nie są one wolne od błędów i niejednoznaczności. Dają one jednak nadzieję na zachowanie płynności finansowej w czasach kryzysu, niestety na razie tylko dla części przedsiębiorców wynajmujących lokale w galeriach handlowych lub od miast czy gmin.

Pozostali – czyli jak się zdaje większość przedsiębiorców wynajmujących lokale użytkowe na cele związane z prowadzoną działalnością – będą zmuszeni do renegocjacji warunków wiążących ich umów nie tylko przez wzgląd na ciężki czas w którym znajdują się w tej chwili wszyscy przedsiębiorcy ale i choćby przez wzgląd na zasady współżycia społecznego.

 

Małgorzata Sajkowska

Aplikant radcowski

Kancelaria Prawna RPMS

Poznań, 17 marca 2020r.

aktualizacja: 1 kwietnia 2020r.

M.Sajkowska Kancelaria prawna poznań (RPMS)

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy ?

Daj znać w sekcji komentarz poniżej lub poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY

 


Pozostałe artykuły

Komentarze (50)

Pytanie dlaczego wynajmujący ma nie mieć przychodu jeśli nie z jego winy uniemozliwiono najemcy korzystanie z lokalu…

Pani Anno, powyższe wynika z możliwości zastosowania zasady z art Art. 357(1), o którym mowa w artykule i to pod warunkiem zaistnienia wszystkich wskazanych tam okoliczności. Jednocześnie to na podmiocie, która chce z powyższej opcji skorzystać, ciąży udowodnienie “nadzwyczajnych trudności” w realizowaniu świadczenia, np. poprzez przedstawienie ksiąg rachunkowych etc. – zgodnie z zasadą rozkładu ciężaru dowodu.
Jednocześnie proszę pamiętać, że zgodnie z Art. 495. KC –

Jeżeli jedno ze świadczeń wzajemnych stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które żadna ze stron odpowiedzialności nie ponosi, strona, która miała to świadczenie spełnić, nie może żądać świadczenia wzajemnego, a w wypadku, gdy je już otrzymała, obowiązana jest do zwrotu według przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.

Oznacza to, że wynajmujący ma prawo żądania opuszczenia lokalu przez najemcę, tak by umożliwić mu generowanie przychodu przez innych najemców. Tym nie mniej mając na uwadze interes stron, a także obecną sytuację, gdzie wynajmujący prawdopodobnie nie znajdzie nowego najemcy (albo będzie to znacznie utrudnione) raczej byłoby wskazane dojście do porozumienia w przedmiocie zasad rozliczeń i korzystania z lokalu na czas występowania problemów.

Warto również wspomnieć, że w.w art 495. KC ma również zastosowanie w przypadku, gdy wskutek decyzji organów publicznych dana jednostka jest zamknięta (np. żłobki, przedszkola, centra handlowe).
W takim wypadku to wynajmujący co do zasady nie może żądać zapłaty czynszu od najemcy, jeżeli wyłączona jest możliwość korzystania z lokalu zgodnie z umową i jego przeznaczeniem.

Wynajmuje lokal od spółdzielni mieszka owej prowadzę gastronomię która jest zamknięta obniżono mi czynsz częściowo resztę muszę płacić czy można coś z tym zrobić nie mam z czego placic

W chwili obecnej kiedy działalność gastronomiczna została objęta rygorystycznymi ograniczeniami począwszy od rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r., ponowna renegocjacja warunków umowy najmu jest jak najbardziej możliwa, tym bardziej, że w dalszym ciągu nie jest znany czas trwania tych ograniczeń.

Proszę o bezpośredni kontakt mailowy, postaramy się pomóc.

Tata ma dyskotekę, która jest zamknięta z powodu pandemi. Wielokrotnie prosił o zniesienie czynszu za lokal, do spółdzielni która jest właścicielem. Spółdzielnia niestaty obniżyła czynsz o połowę, ale resztę musiał zapłacić. Obecnie nie ma żadnego dochodu, a jak długo można dopłacać do interesu. Jeżeli będzie musiał zapłacić za kolejny miesic, niestety będzie musiał zamknąć lokal. I zostanie bez środków do życia. Jak państwo pomaga w takiej sytuacji? Dlaczego nikt się nie interesuje takimi przypadkami?

Witam, mam pytanie od strony praktycznej, czy jeżeli najemca zwróci się z wnioskiem (czy też oświadczeniem) o obniżenie czynszu w okresie epidemii to wynajmujący może na tej podstawie wystawić obniżone rachunki czy też jest tu niezbędna zmiana warunków umowy, tzn. aneks dotyczący wysokości czynszu…?Pozdrawiam

Małgorzata Sajkowska

Panie Pawle, w każdym przypadku bez względu na ustne ustalenia z wynajmującym należy sporządzić do umowy pisemny aneks. W większości umów najmu znajdują się postanowienia o możliwości zmiany umowy jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, dlatego tym bardziej należy zadbać aby każdą jej zmianę udokumentować pisemnym aneksem.

Dzień dobry, czy dobrze zrozumiałem w Państwa wcześniejszym komentarzu, że jeśli w danym lokalu prowadzę Klub Malucha oraz Klubokawiarnię, tj. salę zabaw dla dzieci, (lokal podzielony na dwie takie przestrzenie) i obie jednostki musiałem zamknąć wskutek decyzji organów, czy mogę uchylić się od zapłaty vzynszy, powołując się na art. 495 kc?

Witam. Wynajmuje wyspę handlowa w galerii. Pani od wynajmu powtarzała ze galeria ma 2000 tys metrów i że narazie jesteśmy zwolnieni z zapłaty czynszu, 10 kwietnia przyszła faktura za same koszty eksploatacyjne, zaś 22 kwietnia całą kwota do zapłaty za czynsz. Teraz Pani stwierdziła że galeria nie ma 2000 tys metrów i że trzeba płacic. Proszę o pomoc.. Co mogę zrobić w tej sytuacji?

Czy mogę rozwiązać umowę najmu lokalu z wypowiedzeniem 3 miesięcznym wynikającym z umowy podczas koronowirusa .w danym momencie nie handlujemy ponieważ posiadamy boksy w pawilonie bez zabezpieczeń na tak zwany zamykany na łańcuszek właściciel zobowiązał się o obniżenie czynszu na ten okres czy ja mogę dać wypowiedzenie ponieważ nie zarobkuje bo zamknięty jest pawilon

Witam, posiadam budynek który dzierżawę na przedszkole niepubliczne.
Dzierżawca zwrócił się do mnie o obniżenie czynszu o 90%. Sam też prowadzę działalność która jest mocno zagrożona z dnia na dzień jest coraz gorzej również wynajmuję lokal starałem się o obniżenie czynszu lecz otrzymałem odmowę. Angażuję wszystkie prywatne środki na ratowanie swojej działalności, biorę kredyt. Proszę o poradę co powinienem zrobić?

Witam, co jeżeli jestem właścicielką dostałam pismo o obniżenie czynszu a firma działa, niedawno zatrudniła pracownika i według mnie nie ponosi strat jakich kolwiek? Na jakie przepisy najlepiej się powołać, żeby wiedzili że to można podpiąć pod wymuszenie oraz jak napisać że mają udowodnić swoje “straty”. Z góry dziękuję

Witam.
Czy jest możliwość niepłacenia czynszu do spółdzielni w czasie ,gdy moja branża jest odgórnie zamknięta, zaznaczę,że mam lokal własnościowy.

A czy takie obniżenie czynszu, czy nawet jego nienaliczenie, będzie dla mnie jako przedsiębiorcy stanowiło udzielenie pomocy publicznej? Jestem najemcą gminnego lokalu użytkowego i już uzyskałam pomoc de minimis. obawiam się, że gmina będzie wymagała ode mnie całej papierologii dot. udzielenia pomocy publicznej…. więc mogę się nie załapać….

Przy całkowiej rezygnacji z pobierania opłat za wynajem lokalu użytkowego ( mówimy o okresie trwania epidemii), wynajmujący nie będzie generował żadnych dochodów. Właściciele lokali użytkowych (wynajmujący) są jednak zobowiązani w dalszym ciągu uiszczać opłaty za czynsz do spółdzielni mieszkaniowych. Czy brak przychodów wiąże się z brakiem płacenia 8,5% ryczałtu do Urzędu Skarbowego? Czy taka sytuacja wymaga poinformowania US o braku przychodów z tego tytułu. Czy należy ten fakt odnotować w aneksie między osobami Umowy najmu? Jak rozwiązać kwestię opłacania czynszu do Spółdzielni Mieszkaniowej przy zamkniętym lokalu w tym okresie?

kielkce witam czy posiadacie panstwo m0ozliwosc udostepnienie pisma z paragrafami w celu przedstawienia osobie od ktorej wynajmuje lokal ,chcialbym sie z nim dogadac lecz chce to zrobic formalnie -pisemnie ze wzgledu na stan obecny z gory dziekuje pozdrawiam

Proszę mi pomóc, wynajmujący na piśmie wystąpił o obniżenie czynszu o 50%. Nie stać mnie o obniżenie czynszu ponieważ kwota jest przeznaczona na opłatę czynszu do spółdzielni, podatku jak i kredytu za lokal. Jak mogę skutecznie się odwołać.

Dzień dobry. Czy jeśli Najemca lokalu handlowego. Prowadząca sklep odzieżowy w moim lokalu znajdującym się w na rynku gdzie nie ma obowiązku zamknięcia tej działalności na obecną chwilę. Składa mi wypowiedzenie 1 miesięczne mimio że ma 3 miesięczne w umowie. Ma prawo się powoływać na stan obecnej epidemii?? Wkoncu ja jako osoba wynajmując również posiadam swoje zobowiązania itp. I co wiadomo w obecnej chwili nie będzie mozliwosci wynajmu innym osoba

Panie Mikołaju wszystko zależy od treści zawartej umowy, jeżeli najemca składa wypowiedzenie jednocześnie skracając jego okres wbrew postanowieniom umowy to nie można go uznać za wiążące w zakresie tego terminu. Inaczej byłoby w przypadku, gdyby miał Pan w umowie zawarte odrębne postanowienia odnośnie siły wyższej.

Proszę o przesłanie wiążącej Pana z najemcą umowy najmu, postaramy się pomóc.

Dzien dobry ,jestem właścicielem lokalu,który wynajmuję jest to sklep odzieżowy. Pani prowadząca działalność poinformowała mnie dzisiaj, że lokal już zamknęła i będzie zawieszać swoją dzialalność na 2-3 miesiace.Czy mam prawo do pobierania czynszu w całości ,bo podatek do urzędu skarbowego i urzędu miejskiego(od nieruchomości będę musiała zapłacić.Powodem dezyzji jest oczywiście pandemia.

Poprosimy o kontakt na @. Postaramy się pomóc.

Witam, prowadzę działalność turystyczną i gastronomiczną, nasza spółka z o.o. najmuje budynek na cele hotelowe i gastronomiczne. Obecnie nie prowadzimy żadnej działalności w związku z wprowadzonymi zasadami. Właściciel nie obniży czynszu, czy sprawa musi trafić do sądu? Działalność straciła całkowicie możliwość zarobków.

Postępowanie sądowe w tych realiach jest raczej ostatecznością – możliwą ale sugerowalibyśmy jednak dojść do porozumienia. Mamy natomiast liczne zgłoszenia o próbach nadużyć jednej ze stron w przypadku najmu lokali polegających albo na żądaniu obniżenia czynszu o 100-90 % (ze strony najemców), albo zapłaty 100 % czynszu ze strony Wynajmujących. Niestety zgłaszane przypadki mają bardzo często indywidualny charakter i wymagają odrębnej analizy. Część z nich kwalifikuje się bowiem do skorzystania ze zniżki czynszu, a część wymaga zapłaty całości.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu bezpośredniego. Chętnie pomożemy “dojść” do porozumienia z kontrahentem.

Dzień dobry
A co z lokalami wynajmowanymi od Skarbu Państwa i możliwościami obniżki ,przy braku zapisu o sile wyższej

Panie Zbyszku proszę o przesłanie do nas mailowo skanu wiążącej Pana umowy najmu. Postaramy się pomóc również i w tym zakresie.

Świetnie. Przedstawiają Państwo problemy najemców, a co z wynajmującymi. Jestem właścicielem kamienicy, którą kupiłem kilka lat temu. Zainwestowałam nie tylko swoje oszczędności, ale również wziąłem kredyt. Dopiero co wyremontowałem znaczną część, tak, żeby była bardziej atrakcyjna. Faktycznie widzę, że najemcom ( po powiększeniu parkingu i odświeżeniu elewacji) zwiększyły się obroty. Sami zresztą mi to mówili. Teraz przesłali pisma, żeby mogli przez 3 m-ce nie płacić czynszu. Sam mam jeszcze w tym samym budynku działalność gastronomiczną ( założoną w zeszłej jesieni ). Wiadomo, że nie działam – mam 2 pracowników. przychody z czynszów są więc jedynym źródłem utrzymania mojej rodziny. Bank udzielił mi wakacji kredytowych – na 3 m-ce. Oznacza to, że i tak przecież będę musiał zapłacić. Jeżeli nie będę miał przychodu przez 3 m-ce to sam nie będę miał z czego żyć. Denerwuje mnie, że wszystkim się wydaje, że mając lokale i je wynajmując nic się nie robi a kasa sama wpływa. to dlaczego ktoś nie kupi sobie lokalu, tylko go bierze w najem? Remont trwał ponad 3 lata i był to najbardziej intensywny okres w moim życiu. Zajmując się remontem nie mogłem podjąć żadnej innej pracy. Teraz widzę, że kupno tej nieruchomości to był największy błąd w moim życiu. Bank zabierze mi to na co tak ciężko pracowałem ja i moja żona. a najemca po skończeniu pandemii pójdzie sobie w inne miejsce i będzie się cieszył, że mu się udało nie płacić a całe wyposażenie miał darmowo przechowywane…

W chwili obecnej prowadzimy wiele spraw wynajmujących, którzy są dokładnie w takiej samej sytuacji jak ta którą opisał Pan w komentarzu nie jest to jednak tak czarno białe jak Pan to przedstawia. W zakresie obniżenia czynszu należy również wykazać adekwatny związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy wystąpieniem epidemii koronawirusa a niemożliwością świadczenia przez najemcę. Nie wszyscy bowiem przedsiębiorcy zostali objęci ograniczeniami w zakresie prowadzonej przez nich działalności.

Proszę przesłać do nas skany wiążących Pana umów najmu wraz z treścią wypowiedzeń. Przeanalizujemy je i zaproponujemy Panu odpowiednie rozwiązania.

Dzień dobry,
Prowadzę studio fotograficzne i w związku z pandemią byłam zmuszona zawiesić działalność. Jestem najemcą lokalu z podpisaną umową
najmu na 5 lat zawartą w ubiegłym roku i z podpisanym aktem notarialnym art’ T77 $ 1 punkt 4 k.p.c. Zapisu o sile wyższej nie mam w umowie, bo z czymś takim chyba większość spotyka się po raz pierwszy. Wynajmujący nie zgodził się na obniżkę
czynszu lokalu. Zaproponował inne rozwiązanie jak odroczenie płatności 1/2 części czynszu . Z mojej strony kiedy nie mam żadnych przychodów i nie wiadomo kiedy nastąpią chciałabym rozwiązać umowę najmu. Czy w związku z tym jaka jest sytuacja i co podpisałam ( taki wymóg był ze strony wynajmującego) obowiązuje mnie bezwzględnie i konsekwencje podpisania tego dokumentu jeśli nie jestem w stanie płacić dalej za lokal?

Proszę przesłać nam skan wiążącej Panią umowy najmu, przeanalizujemy ją i wskażemy Pani proponowane przez nas możliwości jej rozwiązania.

Witam, ja też jestem właścicielem małego lokalu w którym jest prowadzona działalność gastronomiczna. Najemca zawiesił zupełnie działalność. Jest to jedno ze źródeł mojego dochodu. Normalnie pracuję jak jeszcze na dwóch umowach: umowa o pracę i umowa zlecenie. Dochody z umowy zlecenia obecnie 0 zł, pozostaje mi dochód z umowy o pracę 2 200. Nie jestem nie robem. Mam kredyt hipoteczny 2 400zł umowa developerska, oplaty za wynajmowany lokal do Wspólnoty Mieszkaniowej 900zł, na chwilę obecną sama mieszkam na wynajętym mieszkaniu, dodatkowy koszt 900zł, mam mamę w ZOL- u , co miesiąc dostaję fakturę z ZOL-u na kwotę ok 1 200 zł. Czemu z wynajmujących robicie bezdusznych milionerów, ja nim nie jestem. Nie mam męża. Nikt mi nic nie da. Czy wynajmujacych ujęto w tarczy antykryzysowej, najemcy mogą liczyć na pomoc, zwolnienie z Zus, dopłata do wynagrodzeń, jak również pożyczka w wysokości 5 000 zł zwrotna bądź bezwrotna jeśli utrzymają stanowiska pracy, właśnie na pokrycie kosztów najmu, czy opłat na świadczenia.

Czy z powodu epidemii mozna prosic o obniżenie czynszu za mieszkanie?

Pani Małgorzato sprawa nie jest tak czarno – biała jak ją Pani przedstawia. Wielu z naszych klientów to wynajmujący, którzy borykają się dokładnie z takimi problemami jak Pani. Bierzemy czynny udział w renegocjacji warunków umów i na chwilę obecną udaje nam się wypracować dla obu stron umowy satysfakcjonujący konsensus. Wielu wynajmujących nierzadko poświęciło znaczne środki po to aby móc się utrzymywać z pobieranego od najemców czynszu w późniejszym okresie.

Proszę przesłać wiążącą Panią umowę najmu, przedstawić sytuację oraz stanowisko najemcy. Przeanalizujemy sprawę i przedstawimy Pani możliwości jej rozwiązania.

Witam, jesteśmy najemcami lokalu na działalność, być może w sytuacji podobnej do naszej znaleźli się również inni najemcy. W związku z sytuacją z Covid-19, właściciel naszego lokalu przystał na obniżenie nam czynszów za 2 miesiące (kwiecień i maj), o co wnioskowaliśmy, z 2300zł / mies. do 1 zł + VAT, więc praktycznie do zera. Ale – w zamian wymaga wydłużenia okresu wypowiedzenia umowy najmu o miesiąc (w tej chwili to 3 miesiące). Wypowiedzenie 4 miesięczne wydaje nam się długie i czujemy się trochę przyparci do muru. Nie mieliśmy zamiaru wypowiadać umowy najmu ale też nie wiemy jak cała sytuacja z wirusem się rozwinie w najbliższych miesiącach. Rozumiem, że właściciel (komercyjny, developer) chce się zabezpieczyć ale – czy nie jest to jednak wykorzystanie przez niego sytuacji? Jak to wygląda w świetle prawa?

Jesteśmy podmiotem wynajmującym, do którego najemca zgłosił wniosek o odstąpienie od części czynszu z tytułu utrudnienia prowadzenie działalności gastronomicznej że względu na pandemię, w zawartej umowie nie ma wzmianki dotyczącej takiej sytuacji, czy powinniśmy aneksować umowę uwzględniając takie przypadki, czy wystarczy podpisanie czasowego porozumienia ?

Witam.Prowadze działalność z odzieza i wynajmuje lokal od prywatnego wynajmującego czy mogę zaprzestać płacenia czynszu albo dać 1 miesięczne wypowiedzenie i zawiesić działalność.Podkresle że na umowie mam 3 miesięczne wypowiedzenie.

Jeżeli wiąże Pana trzy miesięczny okres wypowiedzenia to w braku innych postanowień umownych powinien Pan złożyć wypowiedzenie z zachowaniem tego okresu. W innym przypadku będzie musiał Pan negocjować z najemcą i rozwiązać umowę za porozumieniem stron, jeżeli zastrzeżony w umowie okres wypowiedzenia jest dla Pana zbyt długi.

Jeżeli jest Pan zainteresowany naszą pomocą w tej sprawie, proszę przesłać do nas skan wiążącej Pana umowy najmu, postaramy się pomóc.

Dzien dobry
Mam pytanie jestem włascicielem lokalu usługowego znajdującego sie pasażu handlowym, ktory funkcjonuje pod wspólną nazwą, ktora wynika z aktu notarialnego jako “część biurowo-usługowa” z powierzchnia napewno powyżej 2500m2. w zwiazku z tym,iż w lokalu tym znajduje sie gabinet kosmetyczny od dnia 15 marca jestesmy zamknieci. od 1 kwietnia mamy rzadowy zakaz wykonywania usług- własnie dostałam fakturę i notę ksiegową za miesiące marzec, kwiecien, która otrzymujemy w ramach utrzymania mediow w lokalu oraz w czesci wspólnej. Czy w tej sytuacji istnieje jakakolwiek możliwość odstąpienia od płacenia czynszu administracyjnego? Nadmienię, że wspólnota nie posiada regulaminu i jej administratorem jest wspólnota mieszkaniowa

Pani Anno proszę o przesłanie nam skanu wiążącej Panią umowy najmu, przeanalizujemy ją i sprawdzimy, czy sytuacja którą Pani opisuje znajduje swoje odzwierciedlenie w unormowaniach ustawy tzw. tarczy antykryzysowej i zaproponujemy odpowiednie rozwiązania.

Przedszkole Miejskie nr 220

Witam, jestem dyrektorem przedszkola miejskiego. Część powierzchni przedszkola wynajmuje osobie prowadzącej prywatny żłobek, inną powierzchnię stowarzyszeniu, które prowadzi szkolenia dla nauczycieli. Obydwie jednostki są obecnie zamknięte i nie maja możliwości prowadzenia działalności. Czy w związku z tym jako dyrektor placówki oświatowej prowadzonej przez miasto, powinnam obniżyć czynsz za wynajem lokalu? Jeśli tak, to w jakim procencie i jakich dokumentów użyć? Czy też powinnam zwrócić się do Wydziału Oświaty o stanowisko w tej sprawie?

Witam. Jestem studentką i ze względu na koronawirusa wróciłam do domu i obecnie nie mieszkam w wynajętym mieszkaniu już dwa miesiące. Czy możliwe jest w tym wypadku żądanie obniżenia czynszu?

Pani Anno, jak najbardziej ma Pani możliwość renegocjowania warunków umowy z wynajmującym, jednak pamiętać należy, że sam fakt, iż nie przebywa Pani w wynajętym mieszkaniu nie będzie tutaj dostatecznym argumentem pomimo, że z przyczyn odgórnych zajęcia na uczelniach wyższych nie odbywają się już stacjonarnie. Wynajmujący w dalszym ciągu udostępnia Pani mieszkanie a Pani ma możliwość korzystania z niego, nie przekreśla to jednak wyrażenia zgody przez wynajmującego na pewne ustępstwa.

Witam ,jestem wynajmującym lokal na sklep spożywczo -przemysłowy. Otrzymałem 15 kwietnia od najemcy informację wysłaną 1-go kwietnia, że za kwiecień będzie obniżony czynsz o 30% .Natomiast w późniejszym okresie, jak będzie pandemia się przedłużać to czynsz nie będzie mi się należał. W umowie istnieje zapis o,, sile wyższej”.Powołano się na ten zapis. Uzasadniono ,iż handel jest ograniczony ze względu na obecne ,,spec ustawy”.Twierdzą że zaburzy to płynność finansową. Jednak jako wynajmujący cały czas sprawdzam co się dzieje w sklepie i od personelu sklepu i klientów słyszałem, że sklep bardzo dobrze prosperuje ,nawet lepsze są obroty niż wcześniej. Jednak nie mam możliwości sprawdzenia obrotów firmy. Bardzo proszę o radę ,czy muszę zgadzać się na obniżkę czynszu ?.

Piszą tu tylko najemcy…
A co z prywatnym wynajmującym, który zawiesił najemcy na czas epidemii płatność czynszu za wynajmowany lokal ? Czy w tej sytuacji musi zapłacić za okres niepobierania czynszu podatek do US – 8,5% ?

Witam
Jestem właścicielem firmy zajmującej się motoryzacją i w wyniku epidemii koronawirusa moje przychody spadły o 80 %. Zarządca terenu który ma użytkowanie wieczyste zaproponował 20% obniżki czynszu argumentując że tylko tyle może obniżyć należności ponieważ nie obejmuje go tarcza antykryzysowa. Dodam, że zatrudnia więcej niż 9 osób. Chciałbym się zapytać czy w związku z tym można ubiegać się większą obniżkę czynszu czy np. mogę ubiegać się o pokrycie kosztów z kaucji?

Drodzy Państwo …jestem zażenowana postawą powoływania się na tworzone na poczet chwili przepisy prawa i zmienianie w ten sposób podstaw umów cywilno -prawnych. szczerze jest to NIEKONSTYTUCYJNE..nikt nie może zmienić mojej umowy nawet sad może wpłynąć na sposób jej realizowania ale nie może i nie ma prawa jej zmieniać jeśli ma to sprawę oddaje się wyżej do Strasburga bo jest to nadzwyczajne bezprawie i dlaczego tak na to nie patrzycie…posiadam lokal w którym prowadziłam działaność w związku ze zmianą działan zawodowych i rozwojem w zupełnie innej dziedzinie lokal ten wynajęłam ..i teraz Drodzy Państwo ze względu na dotacje (nie sponsoring a Kredyt unijny co oznacza że spłacam cały kapitał kredytu a z unii mam czesciowo refundowane niskie oprocentowanie tego kredytu)do działalności jaka prowadziłam ową działaność musiałam prowadzić min.3 lata i nie mogłam w tym czasie podjamowac swojego lokalu poniewaz dotacja również dotyczyła remontu owego lokalu a fundacja poprzez którą otrzymałam dotację regularnie kontrolowała prowadzona w lokalu działalność tak więc reasumując zmianiając kierunek zawodowy przez ponad pół roku miałam swój pusty lokal nie prowadziłam tam formalnie działalności bo nie miałam kiedy a musiałam cały czas płacić kredyt z pensji i utrzymywać lokal ( bo moment od kiedy zmieniałam kierunek zawodowy a owe 3 lata konieczności prowadzenia działalności to było ponad półroku gdzie w lokalu już nie przebywałąm nie wykonywałąm działań które pozwalały na spłatę zobowiązań a jednak musiałam je spłacać)..w momencie gdy miałam juz mozliwość zawieszenia działalności i najmu lokalu uczyniłam to tak że najem jest dokłądnie w wysokości zaciągnietych zobowiązań..czy ktoś zwolnił mnie z opłat??z umowy?? wiedziałam co podpisuję..okoliczności wyjątkowe moga zdarzac się w różnych sytuacjach..czy myślą państwo ze teraz fundacja zwalnia mnie z opłat za cały czas spłacany kredyt z dotacją uniją??nie..idąc dalej..zwrócił się do mnie najemca powołując się na wyżej wymienione artykuły – poinformowałam go iż mnie nikt nie zwolnił ze zobowiązań jakie wynikają z posiadania tego lokalu..czy tez cokolwiek zmieniło się wedł.podpisanej umowy jaka świadomie i dobrowolnie podpisał??? nie! zaproponowałam tak jak państwo Polskie odroczenie czynszu przez ustalony okres i spłacanie go do końca umowy w ratach doliczając do ustalonej kwoty najmu..myślicie że najemca się zgodził? nie bo ubzdurał sobie że z owych przepisów wynika że w czasie epidemii NIE MUSI WYWIĄZYWAC SIĘ Z UMOWY a ja muszę z tego powodu ponosić koszty..proszę Państwa propagowanie bezprawia i błędnie rozumianych przepisów pisanych na kolanie przez rząd totalnie nieprzygotowany do sytuacji jak i ludzi szeroko wykorzystujących te własnie luki jest pomyłką..uczciwy najmujący przyjąłby moje warunki bo wiedziałby że zobowiązania należy spłacać tak jak ja spłacam wszystkie wobec banku czy jest epidemia czy nie..przecież zawsze może wypowiedzieć owa umowę..a ja wykorzystam ten lokal w sposób właściwy gdzie sumasumarum nawet w czasie epidemii mogłabym wznowić zawieszoną działalność bo branża w jakiej działałam nie posiada owych obostrzeń..a jednak najmujący wolałby miec gwarancję na rok najmu za darmo ..no kochani jeśli nasze Państwo jest tak Bogate i stać je na sponsorowanie tych którym nie kazali wykonywac pracy to musi sobie z tym Państwo poradzić na pewno nie ustawami które podważają ważność umów cywilno-prawnych

Wynajmuje lokal z zasobow miejskich (branza obuwnicza) Miasto obnizylo czynsz do kosztów administracyjnych najemcom lokali w branzy gaczstronomicznej, fryzjerskiej i kosmetycznej.Czy jest to zgodne z zasada rownego traktowania podmiotow gospodarczychzwazywszy na fakt ze nie angazuja one nakladow kapitał owych z wyprzedzeniem ,tak ja ma to miejsce w przypadku mojej branzy , iodokonuja zakupow na bieżąco. W mojej braznzy,obuwie zamawiam z 6miesiecznym wyprzedzeniem a towar otrzymywałam od stycznia 2020. Sklep jest otwarty a utargi i tak sa zerowe bo obowiazuje zakaz swobodnego poruszania się . i nie ma klientów. Czy mam możliwość i jakakolwiek szanse by naklłłonic miasto do obniżenia opłaty czynszowej? Na dzień dzisiejszy Prezydent mam wrazenie a nawet pewność kierował się swoim widzimisię. proszę opomoc i poradę. Wierzyciele za chwile rzuca się takim jak ja do gardeł czego sygnały już do mni docierają.

Dzien dobry, prowadze studio fryzjerskie, zaproponowałem właścicielowi wypłacenie 2000pln zamiast 3600pln na poczatku kwietnia, stwierdził ze go to nie zadowala ale dopiero po wystawieniu faktury za kwiecień na kwotę obowiązującą w umowie, twierdzi że jest otwarty na rozmowe jednak wystawia faktury na bierząco mimo moich propozycji do ktorych się nie odniusł pisemnie, co można zrobić w takiej sytuacji?

Proszę o pomoc. Prowadze działalnosć handlową ( mały box z odzieżą damską ) w Centrum Handlowym , ktore ma powierzchnię mniejszą niż 2000 m2 – jest to spółka , Zarząd spólki rząda za miesiac marzec , kwiecień i maj czynszu pomniejszonego o 10% – ujeto w obniżce mniejsze zużycie pradu , brak sprzątaczek , brak dezynfekcji w obszarze z ktorego wszyscy korzystamy ( np.wc) my w boxach mamy obowiązek dezynfekcji. Ja nie prowadziłam dzialalnosci handlowej od połowy marca do konca kwietnia z obawy o swoje życie i najbliższych , z ktorymi mieszkam .Teraz musze zaplacić czynsz , a niestety nie mam z czego . Czy mogę jakos się odwoływać i prosic o zmniejszenie czynszu za miesiace , w ktorych nie pracowalam czyli połowę marca i kwiecień ? Chodzi o to , ze jestem zależna poniekąd od klientow – a jeśli oni mieli obostrzenia , siedzieli w domach na kwarantannie to mimo tego , ze przyszlabym do pracy nikogo by nie bylo zresztą zaczal sie maj , obostrzenia poluzowane przez panstwo a ludzi na razie brak.Bardzo prosze o pomoc , bo znalazlam sie w trudnej sytuacji – przyszla do mnie Pani prezes i żąda szybkiej zaplaty czynszow zaległych strasząc sądem i wypowiedzeniem najmu lokalu !

Wynajmujemy lokal na działanie kuchni w szpitalu. W związku ze spadkiem obrotów firma wynajmująca wystosowała pismo aby umorzyć część czynszu za miesiąc kwiecień.
Chcemy się zgodzić. Co ze sprawami podatkowymi? czytałam , że mimo obniżenia czynszu podatek i vat powinnam odprowadzić do US od całej kwoty najmu.
Proszę o pomoc,
Frankowska

Wynajmuję lokal na terenie budynku Urzędu Miasta. Umowę mam podpisaną z Burmistrzem Miasta. Od 13 marca br. nie mogę prowadzić działalności gospodarczej z uwagi na ograniczony dostęp do pomieszczenia przeze mnie wynajmowanego. Wnioskowałem do burmistrza o umorzenie czynszu w całości. Czy umorzenie jest możliwe wyłącznie przez burmistrza?
Czy urząd musi wystawiać mi faktury za najem /za miesiące, w których mi nie udostepniono pomieszczenia/?
p.s.
Ponadto Rada Miasta podjęła uchwałę ws. o odstąpieniu od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu koronawirusa i które złożą wniosek o odstąpienie od dochodzenia należności.

Zostaw komentarz

Translate »