Marcin Staniszewski
|
3 grudnia 2021
Spis treści

Co do zasady w RP obowiązuje reguła swobody działalności gospodarczej, wyrażona w ustawie prawo przedsiębiorców. Swoboda działalności gospodarczej oznacza, że każdy może co do zasady podejmować działalność gospodarczą w dowolnej branży, o ile odrębne przepisy nie przewidują ograniczeń prowadzenia działalności. Jednym z ograniczeń swobody działalności gospodarczej jest tzw. działalność regulowana. Aby przedsiębiorca mógł podjąć działalność regulowaną, konieczne jest spełnienie dodatkowych przesłanek określonych w odrębnych przepisach. Jedną z tych przesłanek może być np. zdobycie szczególnego rodzaju zezwolenia.

Obrót paliwami z zagranicą jest działalnością regulowaną. Do prowadzenia działalności gospodarczej w tym zakresie konieczne jest uzyskanie koncesji. Niniejszy artykuł przybliża w jaki sposób taką koncesję uzyskać i do czego ona uprawnia.

Czym jest koncesja OPZ

Koncesja na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą (OPZ) jest zezwoleniem umożliwiającym handel hurtowy i detaliczny z podmiotami zagranicznymi. Paliwa zostały zdefiniowane w rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych. Należą do nich m.in:

 • benzyny silnikowe
 • benzyny lotnicze
 • paliwa do silników odrzutowych
 • LPG
 • Oleje napędowe
 • Biopaliwa ciekłe

Co istotne, do uzyskania koncesji OPZ konieczne jest posiadanie koncesji OPC (na obrót paliwami ciekłymi na terenie kraju). Jak uzyskać koncesję OPC dowiedzą się Państwo w innym artykule kancelarii, dostępnej pod tym linkiem. Uzyskanie koncesji OPC umożliwia obrót powyżej wymienionymi produktami na terenie kraju. Jeżeli natomiast przedsiębiorca chce rozpocząć handel paliwami z podmiotem zagranicznym, konieczne jest uzyskanie nie tylko koncesji OPC, ale także OPZ. Koncesja na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą regulowana jest przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, a organem właściwy do jej wydania jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Kto może otrzymać koncesję?

Przedsiębiorcy, którzy ubiegają się o koncesję OPZ muszą spełnić określone w art. 33 Prawa Energetycznego wymogi. Należąc do nich:

 • Prowadzenie działalności gospodarczej, posiadanie siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Polski i nabywanie paliw ciekłych na potrzeby działalności prowadzonej na terytorium RP.
 • dysponowanie środkami finansowymi gwarantującymi prawidłowe wykonywanie działalności
 • posiadanie możliwości technicznych, które gwarantują prawidłowe wykonywanie działalności
 • zapewnienie, że w działalności będą zatrudniane osoby o właściwych kwalifikacjach
 • uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeżeli była wymagana)
 • niezaleganie z zapłatą podatków na rzecz budżetu państwa. Co istotne, w myśl ustawy udzielone odroczenie rozłożenie na raty lub układ nie tamuje udzielenia koncesji OPZ
 • posiadanie instalacji magazynowania paliw ciekłych lub zawarcie umowy przedwstępnej w tym zakresie
 • Wymóg bycia zarejestrowanym jako podatnik VAT

Ponadto, podmiot ubiegający się o koncesję musi przedstawić zabezpieczenie majątkowe w wysokości 10 milionów złotych. Zabezpieczenie może być udzielone w jednej z kilku ustawowo przewidzianych form. Może być to m.in. poręczenie wekslowe banku lub gwarancja bankowa.

Wymogi formalne wniosku

Wymogi formalne wniosku zostały określone w art. 35 ustawy prawo energetyczne. Wniosek kierowany jest do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Powinien być w formie pisemnej i zawierać:

 1. oznaczenie wnioskodawcy, w tym numer KRS, o ile wnioskodawca taki posiada.
 2. określenie przedmiotu wniosku,
 3. informacje finansowe o dotychczasowej działalności,
 4. określenie czasu na jaki koncesja ma być udzielona oraz
 5. określenie środków jakimi dysponuje podmiot ubiegający się o koncesję, w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności

O ile sporządzenie samego dokumentu wniosku może nie stanowić nadmiernego problemu, o tyle razem z wnioskiem należy złożyć liczne załączniki. Brak któregokolwiek z wymaganych załączników może wydłużyć całe postępowanie w przedmiocie udzielenia koncesji. Załączniki można zbiorczo podzielić na:

 • Dokumenty wskazujące, że spełnione zostały wymogi formalnoprawne oraz organizacyjne. W tym zakresie podmiot występujący o koncesję musi przedłożyć w szczególności odpisy z rejestru przedsiębiorców, listę wspólników, dane osób upoważnionych do reprezentacji czy zaświadczenie z KRK o niekaralności osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorcy, a także zaświadczenie o niekaralności przedsiębiorstwa jako podmiotu zbiorowego. Wnioskodawca musi także przedłożyć stosowne oświadczenia, wymagane przez prawo energetyczne (w tym m.in. oświadczenie o prognozowane wielkości przywozu i wywozu paliw) W ramach tej kategorii należy także dołączyć opłatę skarbową za wydanie koncesji.
 • Dokumenty określające możliwości techniczne przedsiębiorstwa w zakresie OPZ, czyli w szczególności sprecyzowanie rodzajów paliw ciekłych będących przedmiotem obrotu z zagranicą, dokumenty potwierdzające tytuł prawny do instalacji niezbędnych do prowadzenia działalności, protokoły z ostatnich kontroli stacji paliw (w tym kontroli przeciwpożarowych), czy decyzje o pozwoleniu na użytkowanie. Należy w tym zakresie przede wszystkim przedłożyć dokumenty potwierdzające, że urządzenia wchodzące w skład instalacji (np. odmierzacze paliw czy wagi) spełaniają przewidziane prawem wymogi np. mają świadectwo legalizacji).
 • Dokumenty potwierdzające, że przedsiębiorca dysponuje środkami finansowymi niezbędnymi do prawidłowego wykonywania działalności (względnie wykazanie, że istnieje możliwość ich pozyskania). Do tej kategorii przede wszystkim zalicza się sprawozdania finansowe z ostatnich trzech lat poprzedzających złożenie wniosku, gwarancje bankowe czy gwarancje ubezpieczeniowe, zaświadczenia z banku o wielkości obrotów i zaświadczenia z właściwych urzędów o braku zalegania z daninami publicznoprawnymi.

Jakie sa opłaty i czas wydawania decyzji?

Co bardzo istotne, wniosek o wydanie koncesji w zakresie OPZ musi być złożony przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej. Ile trwa wydanie koncesji OPZ? Pod warunkiem, że wniosek został złożony bez braków formalnych, załatwienie sprawy może trwać do jednego miesiąca. Niemniej jednak, zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, organ w niektórych przypadkach może ten termin przedłużyć jednorazowo o dodatkowy miesiąc. W związku z powyższym, wydanie koncesji na obrót paliwami z zagranicą może co do zasady trwać maksymalnie dwa miesiące.

Wydanie koncesji OPZ wiąże się z opłatą skarbową w wysokości 4244 zł, która ma być uiszczona na rachunek Urzędu Dzielnicy Ochota- Miasta Stołecznego Warszawy. Warto także pamiętać, że w przypadku działania przez pełnomocnika, zaktualizuje się także konieczność uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Zakres koncesji OPZ

Jak wskazano powyżej, uzyskanie koncesji OPZ upoważnia do obrotu paliwami ciekłymi z podmiotami zagranicznymi. Koncesja dotyczy zarówno sprzedaży hurtowej, jak i detalicznej. Koncesja określa podmiot upoważniony do obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą, szczegółowo precyzuje przedmiot i zakres działalności objętej koncesją, datę rozpoczęcia i okres ważności koncesji, a także szczególne warunki wykonywania działalności objętej koncesją, które mają zapewnić właściwą obsługę odbiorców. Istotne jest, że udzielenie koncesji OPZ wiąże się z koniecznością uiszczania rocznej opłaty paliwowej, która jest wyliczona według ustalonej stawki.

Prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą nie jest możliwe bez uzyskania koncesji na obrót paliwami ciekłymi (OPC). Złożenie niepełnego wniosku może znacznie wydłużyć całą procedurę, zatem warto zaznajomić się ze szczegółowymi wymogami w tym zakresie, aby móc jak najszybciej rozpocząć działalność.


Pytania i odpowiedzi

Przepisy nie wymagają, żeby wniosek o wydanie koncesji OPZ był podpisany i złożony przez profesjonalnego pełnomocnika- radcę prawnego czy adwokata. Niemniej jednak powierzenie pełnomocnikowi prowadzenia tego postępowania może znacznie odciążyć przedsiębiorcę ubiegającego się o koncesję.

Wśród licznych wymogów formalnych dla wydania koncesji OPZ jest m.in. obowiązek przedłożenia zabezpieczenia w postaci 10 mln zł czy dysponowanie środkami finansowymi, gwarantującymi wykonywanie działalności. Z praktycznego punktu widzenia, uzyskanie koncesji dla spółki z niskim kapitałem zakładowym może być znacznie utrudnione.

Co do zasady wnioskodawca nie ma wpływu na czas wydawania koncesji- ewentualne ponaglenia mogą przynieść skutek odwrotny do zamierzonego. Najlepszym sposobem na przyspieszenie procesu uzyskania koncesji jest złożenie poprawnego formalnie wniosku- a pomoc prawnika w tym zakresie może być nieodzowna.


Zaufali nam:


5/5 - (liczba głosów: 4)