Marcin Staniszewski
|
15 maja 2023
Spis treści

  Imię i nazwisko
  Email lub telefon kontaktowy
  Twoja wiadomość
  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu, w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce Prywatności.

  Utrzymanie płynności finansowej ma kluczowe znaczenie nie tylko dla rozwoju, ale nawet dla trwania każdej firmy. Z momentem, kiedy zachwianiu ulega terminowość regulowanych zobowiązań, przedsiębiorca powinien przyjrzeć się swojemu biznesowi i upewnić się, czy jego firma nie wypełnia przesłanki niewypłacalności. Jak rozumieć ten termin i jak efektywnie bronić się przed niewypłacalnością?

  Pojęcie niewypłacalności na gruncie prawa upadłościowego

  Pojęcie niewypłacalności zostało zdefiniowane w ustawie prawo upadłościowe, w art. 10 i nast. Zgodnie z art. 10 prawa upadłościowego stan upadłości można ogłosić wyłącznie w stosunku do przedsiębiorcy, który stał się już niewypłacalny, przy czym ten stan opiera się na systemie wzruszalnych domniemań.

  Stosownie do art. 11 prawa upadłościowego dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do regulowania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. O stanie takim można mówić, kiedy opóźnienie w wykonaniu takich zobowiązań przekracza 3 miesiące.

  W przypadku dłużników będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi stan niewypłacalności zachodzi również wtedy, gdy zobowiązania przekraczają wartość majątku przedsiębiorcy, a stan taki utrzymuje się przez czas dłuższy niż 24 miesiące. Z kolei domniemanie w tym zakresie zachodzi, kiedy – zgodnie z art. 11 ust. 5 prawa upadłościowego – zgodnie z bilansem zobowiązania, z wyłączeniem rezerw na zobowiązania oraz zobowiązań wobec jednostek powiązanych przekraczają przez wspomniane 24 miesiące wartość aktywów przedsiębiorcy.

  Wszczęcie upadłości oznacza dla dłużnika, że traci on zarząd nad majątkiem firmy na rzecz syndyka, który poprzez spieniężanie kolejnych składników majątku przedsiębiorstwa będzie zmierzał do zaspokojenia roszczeń wierzycieli. Należy zdawać sobie sprawę, że upadłość to nie restrukturyzacja – po ogłoszeniu upadłości nie chodzi o zachowanie ciągłości prowadzenia działalności przez dłużnika. Priorytet ma zaspokojenie wierzycieli, dlatego upadłość często kończy się wykreśleniem przedsiębiorcy z KRS.

  Wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć zarówno dłużnik, jak i każdy z jego wierzycieli osobistych. W przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych pełny katalog podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku znalazł się w art. 20 ust. 2 prawa upadłościowego. Są to np.:

  • wspólnicy odpowiadający bez ograniczeń za zobowiązania spółki w przypadku spółek osobowych;

  • w stosunku do przedsiębiorstwa państwowego także organ założycielski;

  • w stosunku do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, którym ustawa przyznaje zdolność prawną każda osoba uprawniona do reprezentowania samodzielnie lub razem z innymi osobami dany podmiot na mocy ustawy, umowy lub statutu (w praktyce będą to przede wszystkim członkowie zarządu).

  Przesłanki ogłoszenia upadłości oraz konieczność złożenia wniosku są dla dłużnika istotne nie tylko z perspektywy potencjalnej utraty firmy, ale również surowej i wielopłaszczyznowej odpowiedzialności na wypadek niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie.

  Zgodnie z art. 21 prawa upadłościowego dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. W interesie dłużnika, który chce kontynuować prowadzenie działalności gospodarczej, jest wykazanie, że wniosek o ogłoszenie upadłości nie został złożony, ponieważ nie zaistniała przesłanka niewypłacalności.

  Przyczyn niewypłacalności może być bardzo wiele – od kontrahentów zalegających z płatnościami, poprzez przyjęcie niedopasowanego modelu biznesowego, aż po nieuzyskanie finansowania dłużnego, od którego przedsiębiorca uzależniał powodzenie swojego biznesu.

  Jakie są konsekwencje niezłożenia wniosku o upadłość przedsiębiorstwa w terminie?

  Stwierdzenie z odpowiednim wyprzedzeniem przesłanki niewypłacalności obliguje dłużnika lub osoby działające w jego imieniu do złożenia wniosku upadłościowego. Niedopełnienie tego obowiązku rodzi szereg konsekwencji.

  Odpowiedzialność za niezłożenie wniosku upadłościowego a przepisy kodeksu spółek handlowych

  Sankcja karna za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości wynika z art. 586 k.s.h. Zgodnie z tym przepisem członkowie zarządu spółki oraz likwidatorzy, którzy nie zgłosili wniosku o upadłość spółki handlowej pomimo powstania warunków uzasadniających ogłoszenie upadłości, podlegają karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 1 roku.

  Przepisy k.s.h. wprowadzają również odpowiedzialność odszkodowawczą członków zarządu spółki z o.o., którzy zgodnie z art. 299 tej ustawy odpowiadają subsydiarnie i solidarnie za zobowiązania spółki. Zgodnie z art. 299 §2 k.s.h. członek zarządu może uwolnić się od odpowiedzialności, ale musi wykazać jedną z przesłanek ekskulpacyjnych, t.j.:

  • złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub wydanie w tym samym czasie postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu między dłużnikiem a wierzycielami;

  • niezłożenie jednego z wyżej wymienionych wniosków bez winy członka zarządu;

  • wykazanie, że wierzyciel nie poniósł szkody pomimo niedochowania czynności przez członka zarządu.

  Obrona członka zarządu w przypadku pozwów odszkodowawczych opartych na art. 299 k.s.h. nie jest łatwym zadaniem i wymaga przemyślanej taktyki procesowej oraz solidnej argumentacji. Dlatego spór powinien zostać poprowadzony przez kancelarię z wieloletnim doświadczeniem w zakresie postępowań sądowych.

  Odpowiedzialność za niezłożenie wniosku upadłościowego a przepisy ordynacji podatkowej

  Sankcję za opóźnienie w złożeniu wniosku upadłościowego wprowadza ordynacja podatkowa w art. 116. Zgodnie z tym przepisem za zaległości podatkowe spółki kapitałowej (też: w organizacji) odpowiadają solidarnie i całym swoim majątkiem członkowie zarządu, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub części bezskuteczna, a członek zarządu:

  • nie wykazał, że we właściwym czasie złożono wniosek o ogłoszenie upadłości, otwarto postępowanie restrukturyzacyjne lub że niezgłoszenie wniosku nastąpiło bez jego winy;

  • nie wskazał mienia spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki przynajmniej w znacznej części.

  Odpowiedzialność za niezłożenie wniosku upadłościowego a przepisy prawa upadłościowego

  Ogólna odpowiedzialność odszkodowawcza została wskazana również w prawie upadłościowym. Zgodnie z art. 21 ust. 3 tej ustawy dłużnik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku w terminie, chyba że nie ponosi winy.

  Dłużnik może zwolnić się od odpowiedzialności, wykazując też, że w 30-dniowym terminie otwarto postępowanie restrukturyzacyjne albo zatwierdzono układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu.

  Jak skutecznie bronić się przed niewypłacalnością?

  Zasadniczą strategią obrony przed niewypłacalnością jest obalenie domniemań ustawowych, które pozwalają na ogłoszenie upadłości.

  • w przypadku dłużników będących osobami fizycznymi należy wykazać, że opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych nie przekracza 3 miesięcy;

  • w przypadku dłużników będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi konieczne jest wykazanie, że zobowiązania pieniężne nie przekraczają wartości majątku przez czas dłuższy niż 24 miesiące (pasywa mogą przenosić aktywa przez czas krótszy).

  W przypadku odpowiedzialności opartej na winie ustawodawca zastosował konstrukcję rzeczywistego przerzucenia ciężaru dowodu i to dłużnik będzie musiał wykazywać przesłanki zwalniające go z sankcji.

  Zarządzanie biznesem w taki sposób, aby skutecznie obalić ustawowe domniemanie i spowodować oddalenie przez sąd upadłościowy wniosku o ogłoszenie upadłości wymaga przemyślanej strategii i konsekwentnego działania. Ustawodawca nie zakłada, że przedsiębiorca nie może mieć żadnych kłopotów finansowych. Kłopoty mogą się jak najbardziej pojawić, ale nie powinny trwać zbyt długo. Metody obrony przed niewypłacalnością powinny być każdorazowo dobierane do skali i rodzaju prowadzonej działalności i mogą obejmować m.in.:

  • rozłożenie zobowiązań na raty;

  • konwersję wierzytelności dłużników na udziały lub akcje;

  • zmianę działań marketingowych;

  • usprawnienie windykacji należności;

  • ograniczenie kosztów operacyjnych;

  • zmianęa struktury zatrudnienia;

  • stworzenie lub usprawnienie działań zespołu compliance w celu zapewnienia lepszej kontroli finansowej.

  Dłużnik, który nie chce zostać zmuszony do wejścia w upadłość, powinien za wszelką cenę dążyć do tego, aby wykazanie niewypłacalności w jego przypadku było niemożliwe. W przypadku podmiotów, które operują na granicy sprawności finansowej, optymalnym rozwiązaniem może okazać się „ucieczka” w restrukturyzację.

  Ustawa prawo restrukturyzacyjne jako przesłankę postępowania wymienia wskazywanie przez okoliczności, że w niedługim czasie dłużnik stanie się niewypłacalny. Taki obrót sprawy jest dla przedsiębiorcy znacznie korzystniejszy, ponieważ co do zasady zatrzymuje on zarząd majątkiem i może upracować razem z wierzycielami plan restrukturyzacji bez obawy o spieniężanie kolejnych elementów przedsiębiorstwa. Jednocześnie ustawodawca, posługując się terminem nieostrym pozwala na dokonanie oceny przez samego przedsiębiorcę w kontekście tego, czy nadszedł już czas na złożenie wniosku restrukturyzacyjnego.

  Na ocenę tego, czy przedsiębiorca kwalifikuje się do złożenia wniosku o otwarcie restrukturyzacji poprzez odwołanie się do zagrożenia niewypłacalnością składa się analiza przepływów pieniężnych, efektywności prowadzonych działań windykacyjnych, a nawet skuteczności kampanii marketingowych. Jedynie tak holistyczne podejście pozwala na rzetelną ewaluację kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Ustawa prawo restrukturyzacyjne przewiduje cztery tryby postępowań, z których każdy może być wszczęty w nieco innych okolicznościach. Wśród dostępnych możliwości należy wymienić:

  • postępowanie o zatwierdzenie układu;

  • przyspieszone postępowanie układowe;

  • postępowanie układowe;

  • postępowanie sanacyjne.

  Prawnicy doświadczeni w zakresie praktycznego stosowania przepisów prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, a także kompleksowym prowadzeniu postępowań insolwencyjnych pomogą w doborze odpowiedniej procedury i pokierują firmą przedsiębiorcy tak, aby nie został on zmuszony do składania wniosku o upadłość.

  Pytania i odpowiedzi

  Zgodnie z art. 116 §2 ordynacji podatkowej odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania podatkowe rozciąga się na zobowiązania, których termin płatności upływał w czasie pełnienia przez nich funkcji, a także nadpłatę lub zwrot podatku wykazane nienależne lub w wysokości większej od należnej lub wykazane decyzją, która następnie została uchylona, zmieniona, wygasła lub stwierdzono jej nieważność.

  Odpowiedzialność solidarna pozwala na dochodzenie przez wierzyciela spełnienia świadczenia od jednego, kilku lub wszystkich dłużników. Wierzyciel może wyboru dokonać swobodnie, kierując żądanie do tych podmiotów, które dają największą szansę na zaspokojenie.

  Stosownie do art. 373 ust. 1 pkt 1 prawa upadłościowego względem osoby, która nie złożyła ze swojej winy w ustawowym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości sąd może orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na czas od 1 roku do 10 lat.  Zaufali nam:


  5/5 - (liczba głosów: 1)