Anna-Maria Sobczak
|
6 kwietnia 2023
Spis treści

Parodia to dobrze znana i lubiana przez społeczeństwo forma przekazu. W dzisiejszym świecie pojawia się ona praktycznie każdego dnia, zarówno w telewizji, gazetach, czy Internecie. Nie da się ukryć, że aby stworzyć parodię, jej autor musi nawiązać do dzieła stworzonego przez kogoś innego. I choć prawo jak najbardziej dopuszcza wykorzystanie utworu parodystycznego w celach humorystycznych, to istnieją w tym zakresie pewne ograniczenia. Ich przekroczenie może spowodować, że parodia naruszy cudze prawa autorskie i straci legalną formę.

Czym jest parodia?

Mianem parodii określamy rodzaj komunikatu, który związany jest ze swobodą artystyczną oraz wolnością wypowiedzi. Charakter parodii może być różny: od żartobliwego, poprzez prześmiewczy czy krytykujący. Przyjmuje się, że parodia powinna ściśle nawiązywać do oryginalnego dzieła, a sposób jej wyrażenia powinien umożliwić odbiorcy szybkie i klarowne skojarzenie z oryginałem.

Parodia jako forma artystyczna znana jest od czasów starożytnych i pierwotnie związana była przede wszystkim z formami pisanymi oraz różnymi gatunkami literackimi (szczególnie epigramatem), później wykorzystywany był także przez malarstwo. Obecnie parodię wyrażać można poprzez treści pisemne, utwory muzyczne, grafiki czy też wystąpienia artystyczne – jest to forma stosowana często przez kabarety. Parodia zazwyczaj ma charakter polemiki i skierowana jest przeciwko komuś lub przeciwko czemuś (choć znane są także parodie wyrażające zachwyt nad parodiowanym obiektem), nierzadko bywa wykorzystywana w kontekście politycznym.

Parodia a prawo

Choć parodia jest formą znaną od tysiącleci, w polskim ustawodawstwie dość długo nie poświęcano jej osobnej uwagi, a traktowana była jako forma korzystania z prawa cytatu. Niedawno jednak pojawiła się osobna regulacja dotycząca parodii jako element Ustawy o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych. Przepis ten określa zakres i formę wykorzystania parodii jako środka artystycznego wyrazu. W art. 291 wspomnianej ustawy przeczytać można: „Wolno korzystać z utworów na potrzeby parodii, pastiszu lub karykatury, w zakresie uzasadnionym prawami tych gatunków twórczości”.

W prawie autorskim parodia uregulowana została jako jedna z form tzw. użytku dozwolonego. Umożliwia to twórcom parodii korzystanie z dzieł, których autorami są osoby trzecie bez konieczności uzyskania ich zgody. Ustawodawca dopuszcza taką formę, ponieważ bez niej twórcza swoboda tworzenia parodii mogłaby zostać znacznie ograniczona. Można przypuszczać, że niewielu twórców wyraziłoby pisemną zgodę lub udzieliło licencji na wykorzystanie ich dzieł w celach parodystycznych.

Parodia i jej ograniczenia

Choć w przypadku parodii zastosowanie ma zarówno forma użytku dozwolonego, jak i prawo cytatu, to należy mieć na uwadze, że dozwolony użytek stanowi stosunkowo wąskie odstępstwo od ogółu przepisów. Aby parodia mogła wypełnić wszystkie jego znamiona i zmieścić się w legalnych ramach, musi spełniać kilka istotnych warunków.

Pierwszym z nich jest nawiązanie do istniejącego już utworu. Zazwyczaj następuje ono przez parodiowanie elementów chronionych, stanowiących część dzieła parodiowanego. Może to być np. karykaturalne wykorzystanie postaci z utworu, czy też nawiązanie do stylistyki, kolorystyki lub innych istotnych aspektów, pozwalających na identyfikację utworu parodiowanego.

Choć nawiązanie do oryginału powinno być widoczne i umożliwić odbiorcy identyfikację dzieła oryginalnego, to parodia powinna także wykazywać uchwytne różnice w porównaniu z utworem parodiowanym. Samo naśladownictwo oryginału nie wystarczy, aby znamiona parodii zostały spełnione: obydwa utwory muszą się widocznie różnic, mimo zauważalnych podobieństw i powiązań. Przyjmuje się, że różnice powinny umożliwiać odbiorcy odróżnienie, który z utworów jest dziełem oryginalnym, a który stanowi jego parodię.

Kolejnym nieodzownym aspektem parodii jest jej żartobliwy lub humorystyczny charakter. Wydaje się to oczywiste, sprawa jednak może komplikować się w momencie, gdy dzieło oryginalne również zostało stworzone w duchu żartobliwym. Istotne jest, aby humorystyczny charakter parodii wynikał ze zmian wprowadzonych przez jej autora, a nie był kopią humoru zawartego w dziele oryginalnym.

Nie jest wymagane, aby parodia miała własny, unikatowy charakter. Nie istnieją również ograniczenia stanowiące o tym, które dzieła mogą być sparodiowane, a które nie.

Jak stworzyć parodię bez naruszania cudzych praw autorskich i osobistych?

Dyskusję na temat naruszenia praw autorskich i osobistych przez parodię rozpoczęła sprawa C-201/13, której rozstrzygnięciem zajmował się Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Dotyczyła ona parodii komiksu Suske en Wiske belgijskiego autora Willego Vandersteena z 1961 roku. Autorzy parodii wykorzystali rysunek z komiksu, który przekształcili w parodystyczny obraz przedstawiający wizerunek burmistrza Gandawy, który rozsypywał pieniądze nad tłumem ludzi odzianych w burki oraz turbany. Parodia miała prześmiewać politykę prowadzoną przez burmistrza, który – zdaniem jej autorów – miał przeznaczać zbyt duże pieniądze na pomoc imigrantom, zaniedbując jednocześnie potrzeby rdzennych mieszkańców Gandawy. Spadkobiercy Willego Vandersteena, autora oryginalnego dzieła, wystąpili z roszczeniami przeciwko autorowi parodii. Nie spodobało im się, że parodia miała charakter stricte polityczny oraz była dyskryminująca rasowo i etnicznie.

Trybunał Sprawiedliwości co prawda nie rozstrzygnął sporu, niemniej jednak wskazał na istotne cechu parodii, zwracając uwagę na zachowanie równowagi pomiędzy prawami twórcy, a przyjętą społecznie wolnością wypowiedzi. Parodia nie może także nieść dyskryminującego przekazu – w przeciwnym przypadku, podmioty posiadające prawa do parodiowanego utworu mają słuszny interes w wyrażeniu sprzeciwu wobec takiego przekazu.

Przyjmuje się, iż twórca parodii nie może czerpać z oryginalnego utworu w sposób sprzeczny z ogólnie przyjętymi normami społecznymi. Tak jak wskazano w opinii Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, parodia nie może także mieć charakteru dyskryminującego lub zawierającego mowę nienawiści, czy też do niej nawołującego. Taka parodia, lub parodia niespełniająca aspektów humorystycznych wyróżniających ją od oryginału, może stanowić naruszenie praw autorskich.

Podsumowanie

Parodia znana jest od starożytności, stanowi formę artystycznego wyrazu lubianą zarówno przez samych twórców, jak i odbiorców kultury. Do tej pory w ustawodawstwie nie istniało osobne orzecznictwo nawiązujące do parodii, którą wiązano z prawem dozwolonego użytku oraz prawem cytatu. Od niedawna poświęcono jej jednak osobne zapisy w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dyskusja o prawnych granicach parodii, jako formy artystycznego wyrazu pojawiła się także na płaszczyźnie europejskiej w związku z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-201/13.

Przyjmuje się, że parodia powinna spełniać określone cechy: wyraźnie nawiązywać do oryginalnego dzieła (odbiorca musi mieć możliwość identyfikacji oryginału), posiadać uchwytne różnice z oryginałem oraz mieć charakter żartobliwy lub humorystyczny – przy czym ten charakter powinien wynikać z „przeróbek” wprowadzonych do utworu przez autora parodii. Parodia nie może nikogo dyskryminować, zawierać mowy nienawiści lub do niej nawoływać. Jeśli takie elementy występują, parodia może zostać uznana za działanie naruszające prawa autorskie i dobra osobiste podmiotów posiadających prawa do oryginalnego dzieła.


Zaufali nam:


Oceń