Antonina Schneider
|
28 września 2023
Spis treści

  Imię i nazwisko
  Email lub telefon kontaktowy
  Twoja wiadomość
  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu, w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce Prywatności.

  Ugoda z dłużnikiem to po prostu umowa zawarta pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem, którą podpisuje się najczęściej przed skierowaniem sprawy do sądu (z tego powodu nazywa się ją także ugodą pozasądową). Polega ona na dokonaniu przez obie strony pewnych ustępstw w drodze negocjacji w celu uniknięcia postępowania sądowego. Ugoda taka jest elementem tzw. windykacji polubownej.

  Co musi zawierać ugoda z dłużnikiem? Elementy ugody

  Przepisy nie wskazują tego, co musi zawierać ugoda. W praktyce może to być prosty dokument, w którym należy zawrzeć kilka elementów.

  • Miejsce i data podpisania ugody;
  • Zidentyfikowanie obu stron: tj. wskazanie danych dłużnika i wierzyciela (imię, nazwisko, adres, PESEL, a jeżeli są to przedsiębiorcy: dane z KRS czy CEIDG);
  • Określenie treści długu (tj. przede wszystkim jego wartości) oraz jego podstawy (umowa, faktury VAT, rachunki, orzeczenia sądowe, decyzje administracyjne);
  • Oświadczenie dłużnika, w którym uznaje on roszczenie. Oświadczenie musi mieć charakter jednoznaczny i nie budzić wątpliwości;
  • W ugodach zawiera się też niekiedy klauzulę chroniącą dłużnika – oświadczenie wierzyciela, iż ugoda wyczerpuje wszystkie roszczenia wierzyciela, które wypływają z określonego stosunku prawnego. Powoduje to, że wierzyciel nie może domagać się od dłużnika innych roszczeń, jeżeli pochodzą one z tej samej umowy, rachunku itp. Jest to pewnego rodzaju odpowiednik oświadczenia dłużnika;
  • Wyliczenie ustępstw wierzyciela. Najczęściej mają one charakter warunkowy i zależą od tego, czy dłużnik ureguluje zobowiązania na nowych zasadach. Naruszenie postanowień ugody powinno skutkować zakończeniem jej bytu;
  • W ugodzie określa się sposób uregulowania długu. Jeżeli jest to płatność – zazwyczaj podaje się numer konta do wpłaty;
  • Jeżeli płatność została odroczona lub rozłożona na raty: podać należy termin odroczenia albo harmonogram spłat: liczbę rat, wysokość, terminy uregulowania każdej z nich;
  • Niekiedy w ugodach wskazuje się także sposób zabezpieczenia ugody: zastawy, hipoteki, weksle czy umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie. Ten element ugody pojawia się jednak rzadko i tylko przy wysokich kwotach długu;
  • W umowie wskazać można także prawo właściwe dla umowy (jeśli np. jest zwarta z obcokrajowcem), sąd właściwy dla rozstrzygania sporów czy formę zmiany warunków ugody (np. pisemna pod rygorem nieważności).

  Ugoda nie musi mieć specjalnej formy, jednak najczęściej stosowana jest zwykła forma pisemna.

  Ugoda z dłużnikiem to wiele korzyści

  Zawarcie ugody jest opłacalne dla obu stron. Po pierwsze, jest to oszczędność czasu i pieniędzy – można ją zawrzeć w jeden dzień, podczas gdy postępowanie sądowe może ciągnąć się latami. Nawet w przypadku poczynienia pewnych ustępstw przez wierzyciela, wciąż może on wyjść na ugodzie lepiej niż na ponoszeniu kosztów postępowania sądowego.

  Po drugie, ugoda przerywa bieg przedawnienia. Jest to w sposób oczywisty opłacalne dla wierzyciela – dłużnik nie będzie mógł zwlekać z płatnością, czekając na jej przedawnienie.

  Ponadto, dłużnik w ugodzie uznaje roszczenie wierzyciela za bezsporne. Jest to zatem wyrażone wprost potwierdzenie, że istnieje dług, który zobowiązany jest oddać. Jest to sytuacja bardzo korzystna dla wierzyciela: dłużnik co do zasady nie może kwestionować roszczenia (zobacz więcej na temat skutków uznania długu: https://rpms.pl/czym-jest-uznanie-dlugu-i-jakie-powoduje-skutki/).

  W przypadku, gdyby warunki ugody zostały naruszone i dłużnik dalej nie płacił, wierzyciel może skorzystać z szybszego i tańszego trybu postępowania – postępowania nakazowego (pod warunkiem, że dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia rzeczy zamiennych, tj. takich które nie są w obrocie traktowane indywidualnie, nie wyróżniają się szczególnymi, indywidualnymi cechami). W postępowaniu nakazowym sąd rozstrzyga bez rozprawy, na podstawie dostarczonych mu dokumentów. Skutkiem tego postępowania jest wydanie nakazu zapłaty, który stanowi tytuł zabezpieczający – komornik może zatem dokonać na jego podstawie zajęcia rzeczy czy wynagrodzenia dłużnika za pracę. Wpis (opłata) od takiego postępowania jest czterokrotnie niższy od wpisu w ramach zwykłego postępowania.

  Nie oznacza to, że na ugodzie korzysta jedynie wierzyciel: dłużnik może uzyskać pewne ustępstwa ze strony wierzyciela, w postaci wymienionego już rozłożenia na raty, częściowego umorzenia czy odroczenia terminu spłaty, co znacznie polepsza jego sytuację.

  Podsumowanie

  Ugoda z dłużnikiem może przynieść wiele korzyści zarówno wierzycielowi jak dłużnikowi. Profesjonalni windykatorzy bardzo często rozpoczynają próbę odzyskania długu właśnie od starań o ugodę z dłużnikiem.

  Jeżeli są Państwo zainteresowani zawarciem ugody z dłużnikiem, zapraszamy do kontaktu. Nasi eksperci z chęcią pomogą w skonstruowaniu ugody oraz negocjacjach z dłużnikiem.

  Pytania i odpowiedzi

  Wierzyciel w ramach ugody uzyskuje uznanie przez dłużnika istnienia roszczenia, co pozwala mu później na wszczęcie postępowania nakazowego. Możliwe jest także uzyskanie zabezpieczenia długu. Dłużnik zazwyczaj uzyskuje pewne ustępstwa ze strony wierzyciela oraz oświadczenie, że nie ma on innych roszczeń wynikających z danego stosunku prawnego. Dług można rozłożyć na raty, umorzyć w części, umorzyć wynikającego z niego odsetki, odroczyć termin jego płatności. Obie strony uzyskują oszczędność w postaci uniknięcia kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego.

  Co do zasady, w takiej sytuacji wierzyciel może zwrócić się do sądu, który rozpatrywać będzie sprawę w postępowaniu nakazowym. Postępowanie to jest tańsze i znacznie krótsze od ,,zwykłego” postępowania sądowego.


  Zaufali nam:


  5/5 - (liczba głosów: 3)