Antonina Schneider
|
29 czerwca 2023
Spis treści

Założenie firmy transportowej czy działającej w branży transportowej nieustannie cieszy się dużym zainteresowaniem. Sektor TSL stanowi rdzeń każdej gospodarki. Terminowy przewóz towarów jest niezbędny dla zapewnienia integralności łańcucha logistycznego, z którego korzystają wszyscy uczestnicy rynku – od pośredników w obrocie do konsumentów. O czym powinien pamiętać przedsiębiorca, który planuje założyć spółkę z o.o. w branży transportowej?

Kiedy spółka z o.o. będzie dobrym wyborem i jakie są jej zalety?

Przepisy obowiązujące w Polsce nie nakładają obowiązku prowadzenia firmy transportowej w określonej formie organizacyjnoprawnej. Oznacza to, że przedsiębiorca może zarejestrować działalność w dowolnej spośród dostępnych form, tj. jako:

 • jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG);
 • spółka cywilna;
 • spółka prawa handlowego, w tym:
  • spóła osobowa (jawna, komandytowa lub komandytowo-akcyjna);
  • spółka kapitałowa (sp. z o.o., spółka akcyjna i prosta spółka akcyjna).

Jeszcze kilka lat temu na polskim rynku dominowały firmy transportowe prowadzone, jako JDG. Obecnie coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na wybór spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Dlaczego tak się dzieje? Powodów je przynajmniej kilka.

Spółka z o.o. jako spółka kapitałowa posiada pełną podmiotowość prawną, co oznacza, że jest odrębnym bytem od wspólników, działa we własnym imieniu, może nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, zatrudniać pracowników i występować w postępowaniu sądowym, inaczej niż jesli chodzi o jednoosobową działalność gospodarczą czy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Z tej odrębności wynika również podział odpowiedzialności za długi. Spółka z o.o. sama odpowiada za własne zobowiązania wobec wierzycieli. Dopiero w sytuacji, kiedy egzekucja z majątku spółki okaże się nieskuteczna, wierzyciele mogą usiłować sięgnąć do majątku członków zarządu, których odpowiedzialność ma charakter solidarny i subsydiarny. Mogą oni też podjąć próbę uwolnienia się od roszczeń wierzycieli.

Spółkę z o.o. można relatywnie łatwo założyć szczególnie jeśli chodzi o założenie firmy transportowej. Poza standardową formą umowy w postaci aktu notarialnego wspólnicy mogą sięgnąć po wzorzec dostępny w systemie teleinformatycznym. Takie rozwiązanie będzie szybsze i tańsze, choć nie pozwala na stosowanie spersonalizowanych rozwiązań.

Dzięki niskiemu minimalnemu kapitałowi zakładowemu (zaledwie 5 tysięcy złotych) spółka z o.o. jest szeroko dostępną formę działalności, znacznie tańszą w zakładaniu i prowadzeniu niż np. spółka akcyjna. Łatwiej rejestruje się ją też w krajowym rejestrze sądowym i w ramach przychodów ewidencjonowanych czy jesli chodzi o certyfikat kompetencji zawodowych w przypadku spółki. Dodatkowo pomimo odrębności majątkowej spółki z o.o. wspólnicy mają do dyspozycji szereg narzędzi pozwalających na wypłatę majątku z kapitału osoby prawnej.

Opodatkowanie spółki z o.o. w kontekście firmy transportowej

Wybór spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako formy prowadzenia biznesu sprawia, że dochód spółki opodatkowany jest podatkiem CIT natomiast dochody wspólników podatkiem PIT. Spółki kapitałowe mają jednak tę ogromną przewagą nad np. JDG, że po spełnieniu przesłanek z ustawy o CIT mogą skorzystać z preferencyjnych metod i stawek opodatkowania, w tym:

 • estońskiego CIT, czyli ryczałtu od spółki;
 • obniżonego podatku CIT w wysokości 9%.

Dzięki tym metodom łatwiej zadbać o optymalizację podatkową działalności i jej szybszy rozwój.

Trudno zaprzeczyć, że branża TSL to sektor, który wymaga bardzo wysokich nakładów finansowych i to często już na starcie. Zakup samochodów, uzyskanie licencji, pokrycie innych opłat administracyjnych oraz zaprojektowanie zindywidualizowanego oprogramowania CRM kosztują dużo, więc i koszty takich usług nie są niskie.

Umowa spółki w branży transportowej. O czym warto pamiętać?

Decydując się na spółkę z o.o., należy zadbać o odpowiednie sformułowanie treści umowy. Jej obligatoryjnymi elementami są:

 • firma i siedziba spółki;
 • przedmiot działalności (dla transportu drogowego towarów będzie to przede wszystkim 49.41.Z);
 • wysokość kapitału zakładowego;
 • informacje czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział;
 • czas trwania spółki, chyba że umowa została zawarta na czas nieoznaczony.

Oczywiście są to tylko ramy spółki. W umowie warto również rozważyć instrumenty, które pozwolą na sprawne zarządzanie biznesem, w tym:

 • warunki zmiany wysokości kapitału zakładowego (w tym podwyższanie bez zmiany umowy spółki);
 • możliwość żądania dopłat od wspólników;
 • warunki zbywania oraz dziedziczenia udziałów;
 • obowiązek utworzenia kapitału zapasowego oraz rezerwowego (szczególnie istotne z uwagi na konieczność utrzymania płynności finansowej).

Można również rozważyć wprowadzenie np. konieczności posiadania odpowiednich kwalifikacji przez członków organów (zarząd i radę nadzorczą, jeżeli zostanie powołana) oraz dodatkowych obowiązków wspólników czy wreszcie udziały uprzywilejowane. Możliwości jest sporo, a projektując umowę, należy dopasować jej brzmienie do indywidualnych potrzeb wspólników.

Wymagania formalne dla firmy transportowej

Wymagania dla przedsiębiorcy, który planuje założyć firmę transportową, zostały omówione w ustawie o transporcie drogowym, a także rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1071/2009 ustanawiającym zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia przedsiębiorcy wykonujący zawód przewoźnika drogowego muszą spełniać następujące wymogi:

 • posiadać rzeczywistą i stałą siedzibę w jednym z państw członkowskich;
 • cieszyć się dobrą reputacją;
 • posiadać odpowiednią zdolność finansową;
 • posiadać wymagane kompetencje zawodowe.

Koszt zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika to 1000 zł. W przypadku zmiany wpisu za każdy wypis pobiera się 11% opłaty bazowej, czyli 110 zł.

Wyznaczenie osoby zarządzającej transportem

W pierwszej kolejności przedsiębiorca powinien wytypować przynajmniej jedną osobę, tj. zarządzającego transportem, która:

 • w sposób rzeczywisty i ciągły zarządza operacjami transportowymi przedsiębiorstwa;
 • ma rzeczywisty związek z przedsiębiorstwem (np. jest jego dyrektorem lub udziałowcem);
 • posiada miejsce zamieszkania na terenie wspólnoty.

Jeżeli przedsiębiorca nie posiada odpowiednich kompetencji zawodowych, może zawrzeć w tym zakresie umowę z osobą zarządzającą przedsiębiorstwem. W takiej sytuacji to ona będzie musiała posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie.

Siedziba firmy transportowej

Firma transportowa musi dysponować siedzibą, która spełnia kryteria określone w art. 5 ust. 2c ustawy o transporcie drogowym. Baza eksploatacyjna musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jej infrastruktura powinna być dopasowana do skali prowadzenia działalności, przy czym liczba dostępnych miejsc postojowych nie może być mniejsza niż 1/3 liczby pojazdów, którymi dysponuje przewoźnik. W przypadku posiadania kilku baz eksploatacyjnych wymóg stosuje się łącznie do wszystkich z nich. W bazie przechowywane są również dokumenty księgowe, akta pracownicze oraz dokumentacja czasu pracy kierowców.

W momencie wydania zezwolenia przedsiębiorca musi posiadać przynajmniej jeden pojazd zarejestrowany w Polsce, choć nie musi być jego właścicielem. Za równoznaczny z prawem własności uważa się inny tytuł prawny, np. leasing lub najem.

Unijny ustawodawca wskazuje też, że posiadanie siedziby nakłada na przedsiębiorcę obowiązek prowadzenia działalności w sposób ciągły i rzeczywisty, w tym poprzez wyposażenie się w odpowiedni sprzęt techniczny. W praktyce oznacza to nie tylko konieczność zakupu samochodów, ale również korzystanie z profesjonalnego oprogramowania CRM pozwalającego na ewidencjonowanie wymaganych prawem informacji.

Wymóg dobrej reputacji

Przedsiębiorca transportowy powinien wyróżniać się posiadaniem tzw. dobrej reputacji. Zarówno polskie, jak i wspólnotowe przepisy nie definiują tego terminu, ale unijne rozporządzenie w art. 6 wprowadza wytyczne, którymi organy administracyjne powinny kierować się przy ocenie biznesu. Wymóg dobrej reputacji uznaje się za spełniony, jeżeli:

 • przedsiębiorca nie był karany za przestępstwa popełnione w zakresie m.in. prawa o ruchu drogowym, obrotu gospodarczego, a także upadłości i likwidacji;
 • przedsiębiorca transportowy nie naruszył m.in. warunków zatrudniania przewoźników, przewozu towarów, obowiązku badań technicznych, ubezpieczenia lub wyposażenia samochodów w tachografy cyfrowe.

Wykazanie zdolności finansowej

Kolejnym wymaganiem postawionym przed przedsiębiorcami przewozowymi jest obowiązek wykazania odpowiednio wysokich rezerw finansowych, których wysokość jest uzależniona od liczebności floty. Minimalna kwota przy jednym pojeździe to 9 tysięcy euro. Na każdy kolejny samochód należy wykazać dodatkową kwotę 5 tysięcy euro.

Zasadniczo płynność finansowa powinna wynikać ze sprawozdania finansowego zatwierdzonego przez audytora lub upoważnioną do tego osobę. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach właściwy organ może wyrazić zgodę, aby wskazane sumy wykazać w inny sposób, np. poprzez zabezpieczenie takie, jak:

 • gwarancja bankowa;
 • ubezpieczenie (w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej).

Wymóg kompetencji zawodowych

Aby móc realizować działalność transportową w sposób bezpieczny, przedsiębiorca powinien posiadać odpowiedni poziom kwalifikacji. Wymaga to otrzymania certyfikatu kompetencji zawodowych, który jest wydawany po zdaniu egzaminu i potwierdza wiedzę z takich dziedzin, jak prawo cywilne, transport drogowy rzeczy i osób, prawo handlowe, socjalne i podatkowe, działalność gospodarcza, zarządzanie finansami dostęp do rynku, bezpieczeństwo drogowe i normy techniczne.

Przedsiębiorca lub osoba zarządzająca w jego imieniu przedsiębiorstwem powinna odbywać nie rzadziej niż raz na 10 lat szkolenia odnawiające wiedzę zdobytą podczas szkolenia.

Kiedy przedsiębiorca musi uzyskać dodatkowe zabezpieczenie?

Część firm spedycyjnych, o których mowa w art. 5c ustawy o transporcie drogowym, musi postarać się również o zabezpieczenie finansowe w kwocie 50 tysięcy euro. Dotyczy to firm ubiegających się o licencję w zakresie przewozu rzeczy (art. 5b ust. 2 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym), ale już nie przewozu osób (w ich przypadku wymagania się nieco łagodniejsze). Przedsiębiorca musi wykazać, że:

 • członkowie organu zarządzającego lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą:
  • nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwa podatkowe lub umyślne przestępstwa z zakresu prawa karnego, których katalog stypizowano w ustawie;
  • nie otrzymali prawomocnego orzeczenia zakazującego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego;
 • w stosunku do zatrudnionych przez niego kierowców, a także osób wykonujących swoje obowiązki w ramach samozatrudnienia nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy;
 • posiada tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, którymi transport drogowy ma być wykonywany;
 • znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50 tysięcy euro.
 • przynajmniej jedna osoba zarządzająca przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie legitymuje się certyfikatem kompetencji zawodowych.

W praktyce przedsiębiorca transportowy będzie musiał wykazać więc nie tylko majątek w wysokości 9 tysięcy euro (oraz kolejne 5 tysięcy euro na kolejne pojazdy), ale również zabezpieczenie w wysokości 50 tysięcy euro. Ma ono służyć zwiększeniu prawdopodobieństwa wypłacalności firmy w razie sporu sądowego z kontrahentem lub klientem.

W jaki sposób przedsiębiorca transportowy może wykazać zabezpieczenie finansowe?

Ustawa o transporcie drogowym w art. 5c ust. 3 pkt 1 i 2 precyzuje w jaki sposób przedsiębiorca może udowodnić posiadane zabezpieczenie finansowe na kwotę 50 tysięcy euro. Zgodnie z tym przepisem wymogi potwierdza się:

 • rocznym sprawozdaniem finansowym;
 • dokumentami potwierdzającymi:
 • dysponowanie środkami pieniężnymi dostępnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami;
 • posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych;
 • udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych;
 • własność nieruchomości.

Ustawodawca nie specyfikuje czy kapitał musi należeć bezpośrednio do spółki czy też wystarczy, że osoba prawna zaciągnie pożyczkę u jednego ze wspólników. Ważne jest, aby spółka w razie potrzeby była w stanie postawić do dyspozycji wymaganą kwotę. Na liberalne traktowanie środków pieniężnych wskazuje też zwrot „dostępne aktywa”. Można zatem przyjąć, że chodzi o wszelkie aktywa jakie są dla spółki dostępne, choćby potencjalnie.

W doktrynie nie ma też zgodności czy przedsiębiorca rzeczywiście musi ograniczać się do składników wymienionych w przepisie, czy też może sięgnąć po inne wartości majątkowe, np. znak towarowy o określonej wartości.

Aby nie narażać się na wydanie decyzji odmownej, warto rozważyć zgromadzenie aktywów, które pozwolą na jednoznaczne wykazanie dobrej sytuacji finansowej firmy (np. częściowo w gotówce, częściowo w maszynach i udziałach w innej spółce).

Ustawa precyzuje sposoby, za pomocą których można wykazać posiadany majątek. Nie musi być to wyłącznie gotówka na rachunkach bankowych. Równie dobrze sprawdzą się akcje lub udziały w spółkach, poręczenia i gwarancje bankowe lub tytuł prawny do nieruchomości.

Antonina Schneider

Pytania i odpowiedzi

Katalog takich czynów został zamieszczony w art. 5 ust. 2a ustawy o transporcie drogowym. Zalicza się do nich m.in. wyrządzenie spółki szkodzie poprzez nadużycie uprawnień, potwierdzenie nieprawdy w celu uzyskania finansowania czy wyłudzenie odszkodowania. Każdy z sankcjonowanych czynów musi być popełniony umyślnie.

Decyzję o przyznaniu zezwolenia wydaje właściwy starosta. W razie otrzymania decyzji odmownej wnioskodawca ma możliwość złożenia odwołania do samorządowego kolegium odwoławczego.


Zaufali nam: