Karolina Pruchniewicz
|
20 września 2023
Spis treści

  Imię i nazwisko
  Email lub telefon kontaktowy
  Twoja wiadomość
  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu, w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce Prywatności.

  Dynamiczny rozwój technologii, cyfryzacja i digitalizacja wielu procesów jest naturalną koleją rzeczy współczesnego świata. W konsekwencji odchodzi się od konserwatywnych metod analitycznych czy nadzorczych na rzecz przekazania części tych kompetencji technologii i sztucznej inteligencji. Jednak algorytmy w dalszym ciągu wymagają ludzkiej pomocy w zakresie wprowadzania i nadzorowania procesów implementujących aktualne regulacje prawne do systemów bankowych, podmiotów finansowych czy biznesowych.

  W związku z szybkim rozwojem technologii oraz próbą ustawodawcy uregulowania wszystkich zachodzących zmian, w szczególności w dziedzinie bankowości oraz finansów, powstały instytucje, które świadczą pomoc regulacyjną w zakresie dostosowania podmiotów regulowanych do obowiązujących przepisów prawa oraz wspierają nadzór nad ich wykonywaniem. I tak z pomocą przychodzi RegTech oraz SupTech.

  W celu właściwego zrozumienia czym jest RegTech, zakresu świadczonych usług oraz grona odbiorców tychże usług, warto dowiedzieć się z artykułu traktującego o tym, czym jest FinTech. Pozwoli to na pełne zrozumienie działań typu RegTech oraz SupTech, ponieważ są one ściśle powiązane z działaniami typu FinTech.

  Czym jest RegTech?

  Aktualnie prawodawstwo nie wypracowało legalnej definicji określenia RegTech (ang. Regulatory Technology). Jednakże praktyka pokazuje, że mianem RegTech określa się podmioty, które świadczą pomoc instytucjom regulowanym, poprzez dostarczanie technologii umożliwiającej szybkie i skuteczne wdrożenie nowych regulacji jak również stosowanie procesów utrzymujących zgodność działania przedsiębiorstw z obowiązującym prawem. Firmy dostarczają nowe technologie, w szerokim tego słowa znaczeniu, wspierające przedsiębiorstwa i automatyzujące procesy w zakresie wprowadzanych zmian legislacyjnych w obszarze działania usług finansowych. Dzięki działaniom typu RegTech gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych jest znacznie efektywniejsze, szybsze i generuje mniejsze koszty aniżeli powołany do tego zespół ekspercki.

  Słowem – RegTech ma na celu zautomatyzowanie procesów oraz procedur nakładanych na podmioty regulowane przez ustawodawcę oraz ułatwienie przetwarzania danych, i wykorzystywania ich w procesach finansowych.

  Zakres działania RegTech

  W treści artykułów i publikacji naukowych podejmuje się próby zdefiniowania pojęcia RegTech, co powoduje powstanie różnych poglądów, odnoszących się do zakresu jego działania. I tak, ogólne oraz szeroko rozumiane określenie RegTech sprowadza się do przyjęcia, iż są to nowoczesne technologie, z których korzystają większe lub mniejsze podmioty, firmy z sektora finansowego. Z kolei, definicje bardziej szczegółowe wskazują, że RegTech to innowacyjne technologie, obejmujące przechowywanie, zbieranie oraz interpretacje danych za pomocą zastosowania analityki, systemów big data, zautomatyzowania procesów, zastosowania sztucznej inteligencji czy wizualizacja danych.

  Zatem zakres działania RegTech nie jest szczegółowo określony. Działania te obejmują wszelkie procesy polegające na zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań, które automatyzują i jednocześnie ułatwiają wdrożenie regulacji prawnych w dziedzinie finansów i rachunkowości.

  Obecnie rola działań typu RegTech nieustannie przybiera na znaczeniu. Konieczność wdrażania coraz to nowych regulacji oraz obowiązek utrzymywania trybu działania podmiotu w zgodności z nowymi oraz nowelizowanymi regulacjami, czyli tzw. compliance powoduje, że działania typu RegTech stają się niezbędne w większości przedsiębiorstw, w szczególności z zakresu bankowości, finansów i rachunkowości.

  Czym jest SupTech?

  SupTech (ang. Supervisory Technology) jest rodzajem szczegółowych usług wchodzących w skład usług typu FinTech oraz RegTech. Jednakże SupTech wykorzystuje innowacyjne technologie w celu sprawowania i wspierania nadzoru. Działania typu SupTech mają charakter zapobiegawczy, ponieważ dzięki działaniom nadzorczym i kontrolującym chronią podmioty dysponujące ważnymi, wrażliwymi informacjami przed wyciekiem danych (data leaks).

  Zakres działania SupTech

  Tak samo jak w przypadku RegTech, zakres działań SupTech nie został szczegółowo określony. Wskazuje się, że każde zastosowanie innowacyjnej technologii, zapewniającej skuteczny nadzór lub wspomagającej działania nadzorujące stanowi składową SupTech. Wśród najczęściej stosowanych technologii wymienia się chatboty, cyfrową komunikację między nadzorcą a podmiotem nadzorowanym czy wykorzystywanie chmury obliczeniowej.

  Technologia SupTech opiera się w dużej mierze na gromadzeniu i analizie danych, które umożliwiają podjęcie działań zachowawczych, chroniących podmiot nadzorowany przed kryzysami organizacyjno – technologicznymi. Zatem analogicznie, jak w przypadku RegTech, wszelkie zastosowanie nowej technologii, z tym że wspomagającej nadzór będzie stanowiło zakres działań typu SupTech.

  Nowoczesne technologie wykorzystywane w RegTech i SupTech

  Obecnie rola RegTech i SupTech stale rośnie. Nowoczesne technologie nadzorcze oraz regulacyjne stosowane są powszechnie w sektorze finansów, rachunkowości i bankowości. Banki, instytucje finansowe czy domy maklerskie korzystają z najnowszej, zaawansowanej technologii w celu ochrony danych wrażliwych oraz usystematyzowania i zautomatyzowania pewnych procesów, które w bezpieczny sposób ułatwiają pracę instytucjom.

  Sztuczna inteligencja, big data, Interfejs Programowania Aplikacji, czyli API, czy uczenie maszynowe są wykorzystywane w tworzeniu i stosowaniu działań typu RegTech i SupTech. Wszelkie innowacyjne technologie służą dostosowaniu się instytucji, w sposób zautomatyzowany, do stale pojawiających się nowych regulacji, przy jak najmniejszym obciążeniu kosztowym jak również operacyjnym. Zatem działania typu RegTech czy SupTech będą miały zastosowanie w każdej dziedzinie, którą można częściowo bądź całkowicie zautomatyzować.

  Zastosowanie RegTech i SupTech w praktyce

  Ilość wydawanych regulacji prawnych, ustaw, rozporządzeń, zarządzeń, opinii, aktów prawa krajowego i europejskiego jest ogromna, w szczególności w sektorze finansów, bankowości i rachunkowości. Przedsiębiorstwa muszą radzić sobie z dynamicznymi zmianami w prawie oraz procedurach. Wówczas zastosowanie mają działania typu RegTech oraz SupTech.

  Wykorzystanie algorytmów, uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji umożliwia technologii RegTech i SupTech na zautomatyzowanie pewnych procesów. Uczenie sztucznej inteligencji na podstawie Big Data może usprawniać obliczanie ryzyka kredytowego czy skuteczne szacowanie prognoz giełdowych. Ponadto działania typu RegTech wykorzystuje się przy sporządzaniu sprawozdań, raportów, wypełnianiu prostych formularzy czy analizie danych.

  Umożliwienie instytucjom bankowym dostępu do API znacznie usprawnia zarówno pracę w zakresie RegTech jak i SupTech. Stworzenie Interfejsu Programowania Aplikacji, do którego dostęp uzyskają zarówno regulatorzy jak i podmioty regulowane, umożliwi bezpośrednie komunikowanie się systemów należących do tych podmiotów. Zatem podmioty regulowane i nadzorowane oraz organy regulujące i nadzorcze będą mogły korzystać z bazy danych zgromadzonych na tym samym serwerze, skutecznie i szybko raportować błędy, przesyłać dane, zbierać i przetwarzać konkretne informacje czy na bieżąco wyszukiwać niezgodności danych z obowiązującymi regulacjami. Bezpośredni dostęp do API wszystkich niezbędnych podmiotów usprawni działanie danej instytucji oraz zoptymalizuje koszty wdrażania nowych regulacji oraz nadzorowania procesu implementacji oraz ich stosowania.

  Kolejne praktyczne zastosowanie RegTech przejawia się w korzystaniu z chmury obliczeniowej (cloud computing). Jest to interfejs, na którym zgromadzone są konkretne usługi, z których może skorzystać klient. Na takim serwerze udostępnionym dla klienta zgromadzone są usługi, z których korzysta, przy czym płaci jedynie za moce obliczeniowe chmury. Dzięki temu optymalizuje się koszty pozyskiwania każdej osobnej funkcji, ponieważ nie zachodzi konieczność wykupienia licencji, dostępu czy subskrypcji na każdą poszczególną usługę. Tytułem przykładu należy wskazać, że dzięki zastosowaniu chmury obliczeniowej można jednocześnie korzystać z arkusza kalkulacyjnego, pakietów biurowych, czy specjalistycznych oprogramowań, zgromadzonych w jednym miejscu w sieci, do których dostęp można uzyskać z każdego urządzenia.

  Rozwój RegTech w tym zakresie doprowadził do stworzenia trzech podstawowych modeli usług chmury obliczeniowej. Wybór usług chmurowych zależy od potrzeb klienta. I tak oferuje się chmurę obliczeniową w modelu: infrastrukturę jako usługę, platformę jako usługę oraz oprogramowanie jako usługę.

  W działaniach nadzorczych doskonale mogą sprawdzić się uczenie maszynowe oraz sztuczna inteligencja. Przy użyciu algorytmów oraz nauczonych danych i informacji, AI mogłaby klasyfikować, przyporządkowywać konkretne dane do decyzji, dokonywać na tej podstawie oceny oraz zgodności działania przedsiębiorstwa z obowiązującymi procedurami.

  Co więcej, istnieje możliwość nauczenia sztucznej inteligencji podejmowania prostych decyzji na podstawie algorytmów oraz Big Data. Natomiast w tym zakresie pojawiają się pewne trudności, z uwagi na wysoki poziom skomplikowania regulacji i na bardzo często występujące niejednoznaczne rozwiązania prawne. Sztuczna inteligencja nie posiada zdolności logicznego myślenia w takim zakresie jak człowiek, zatem jest w stanie podjąć decyzję określoną zero-jedynkowo. Rozwiązanie wymagające udzielenia innej odpowiedzi niż „tak” lub „nie” będą stanowiły problem dla sztucznej inteligencji.

  Wyzwania związane z zastosowanie RegTech oraz SupTech w praktyce

  Działania typu RegTech tez i SupTech niewątpliwie są przyszłością automatyzacji i optymalizacji procesów bankowych. Jednakże, wdrożenie nowoczesnej technologii regulacyjnej i nadzorczej w praktyce wiąże się z wieloma trudnościami technicznymi, organizacyjnymi a przede wszystkim z trudnościami w zakresie bezpieczeństwa danych.

  Przekazywanie danych podmiotom zewnętrznym, świadczącym usługi z zakresu RegTech i SupTech, wiąże się z udostępnianiem danych wrażliwych, będących przedmiotem tajemnicy zawodowej. Konieczne staje się zastosowanie szczególnych zabezpieczeń, szyfrowania danych oraz zapewnienie bezpieczeństwa łącza. Natomiast w dalszym ciągu przekazywanie danych między podmiotami, przy wykorzystaniu sieci internetowej, jest narażone na data leaks czy kradzież danych.

  Wyzwaniem dla implementacji RegTech i SupTech jest również kwestia organizacyjna oraz budżetowa. Stworzenie dedykowanego Interfejsu Programowania Aplikacji, chmury obliczeniowej czy wykorzystanie uczenia maszynowego wymaga zaangażowania zespołu programistów, informatyków czy prawników. Przy czym wiedza ekspertów z tej dziedziny musi być jak najbardziej aktualna i szeroka.

  Samo stosowanie RegTech i SupTech pozwala na optymalizację kosztów wprowadzania i stosowania wszelkich procedur i regulacji. Natomiast stworzenie narzędzi usprawniających regulowanie i nadzór na podmiotami regulowanymi, z wykorzystaniem innowacyjnej technologii wiąże się z wysokimi kosztami. Zatem nie wszystkie państwa są przygotowane na takie koszty stworzenia i wprowadzenia technologii RegTech i SupTech w życie.

  Kolejnym wyzwaniem w zakresie bezpiecznego wdrożenia działań typu RegTech i Suptech jest uregulowanie odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego przetwarzania danych, braku zapewnienia bezpieczeństwa przesyłu danych, czy zwyczajnej awarii technicznej. Należy wówczas określić warunki współpracy oraz zasady odpowiedzialności. Prawo nowych technologii jest stosunkowo nową dziedziną prawa, zatem reguły odpowiedzialności nie są w pełni uregulowane. Obecne prawo w dalszym ciągu dostosowuje się do ciągłych zmian technologicznych.

  Działania typu RegTech i SupTech niewątpliwie zyskują na popularności w obecnym, cyfrowym świecie. Innowacyjne technologie usprawniające działania i procesy banków wpływają na szybkość i precyzję dokonywania czynności bankowych. Jednakże prawo nowych technologii, działania typu RegTech i SupTech, pomimo zdecydowanie pozytywnego wpływu na rozwój technologiczny bankowości, wiążą się z dużymi wyzwaniami oraz ryzykiem w praktyce, w zakresie ich tworzenia oraz wprowadzania do obiegu.


  Zaufali nam:


  5/5 - (liczba głosów: 1)