Marcin Staniszewski
|
11 lipca 2021
Spis treści

Podejmowanie prowadzenia działalności zazwyczaj poprzedzone jest dokładnymi analizami co do wyboru formy prawnej. Może się jednak okazać, że w toku prowadzenia działalności zachodzi istotna zmiana okoliczności, wymagająca wprowadzenie pewnych zmian organizacyjnych. Jedną z najdalej idących zmian organizacyjnych jest zmiana całej formy prawnej prowadzenia działalności. Jedną z możliwych opcji przekształcenia jest przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę z oo.

Korzyści ze spółki z o.o.

Spółka zoo jest to spółka kapitałowa posiadająca osobowość prawną. O ile ustawa nie stanowi inaczej, może być utworzona w każdym celu dopuszczalnym prawem. Najczęściej spółka z o.o. tworzona jest w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Główną cechą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest konieczność wniesienia przez wspólników udziałów, które muszą być w minimalnej wartości 5000 zł. Kodeks spółek handlowych stanowi, że minimalna wartość nominalna jednego udziału nie może być niższa niż 50 zł. Udziały w spółce z o.o. są co do zasady podzielne. Oznacza to, że wspólnicy w umowie spółki ustalić wartość i wysokość udziałów. Udziały są zbywalne i co do zasady, o ile umowa spółki nie zawiera postanowień odmiennych, bardzo łatwo można zmienić strukturę udziałów spółki.

Korzyścią tego typu spółki jest ograniczona odpowiedzialności wspólników za długi spółki powstałe w toku jej działalności, są one ograniczone do wysokości udziałów. Wspólnicy sprawują nad spółką kontrolę poprzez podejmowane udziały na zwyczajnych oraz nadzwyczajnych zgromadzeniach wspólników. Wspólnicy decydują przede wszystkim o sposobie podziału zysków lub o pokryciu strat. W przypadku osiągnięcia zysku przez spółkę, wspólnikom może przysługiwać dywidenda.

Porównanie spółki z o.o. oraz spółki akcyjnej

Spółka z o.o. Spółka Akcyjna
Organy Zarząd, Zgromadzenie wspólników, Rada Nadzorcza (fakultatywna, chyba, że kapitał przekracza 500.000 zł a wspólników jest przynajmniej 25) Zarząd, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Rada Nadzorcza (obligatoryjna)
Struktura kapitału składa się z udziałów, które mogą być nierównej wartości, dopuszczalne jest uprzywilejowanie poszczególnych udziałów.

Minimalna wartość udziału to 50 zł

udziały są co do zasady zbywalne

występują akcje, których wartość musi być równa, minimalna wartość nominalna akcji to 1 grosz.

Akcje są co do zasady zbywalne

Nadzór w spółce z o.o. wymagana jest jedynie w sytuacji, gdy kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500.000 złotych, a wspólników jest więcej niż dwudziestu pięciu. W spółce akcyjnej rada nadzorcza jest zawsze obligatoryjna
kapitał zakładowy minimalny kapitał zakładowy wynosi 5.000 zł minimalny kapitał zakładowy wynosi 100.000 zł
Rejestracja Przed zgłoszeniem do KRS obowiązek pokrycia całości wkładów pod rygorem odmowy wpisu Przed zarejestrowaniem spółki wystarczy wpłacić 25% wartości nominalnej obejmowanych akcji
podział zysków Zgromadzenie Wspólników może postanowić, że wypracowany zysk zostaje podzielony pomiędzy wspólników (dywidenda) zazwyczaj opierając się na wielkości i liczbie posiadanych udziałów.

Udziały mogą być uprzywilejowane co do zysku

Po uchwale Walnego Zgromadzenia i sporządzeniu oraz zbadaniu finansowego spółki przez rewidenta może zostać wypłacona dywidenda zazwyczaj w myśl zasady im więcej akcji tym większy zysk

akcje mogą być uprzywilejowane co do zysku

pokrycie strat nie występuje obowiązek utworzenia kapitału zapasowego na pokrycie strat. na pokrycie straty wymagany jest kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki nie osiągnie on co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego
Odpowiedzialność Wspólnicy i Akcjonariusze nie ponoszą odpowiedzialności finansowej do wysokości poniesionych przez siebie wkładów

Praktyczne aspekty przekształcenia

Poprawne wykonanie procesu przekształcenia zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych wymaga dokonania szeregu czynności. Należą do nich m.in.:

  • sporządzenie planu przekształcenia wraz z załącznikami
  • powiadomienie wspólników o planowanym przekształceniu i powzięcie uchwały o przekształceniu
  • powołania członków organów spółki przekształconej albo określenia wspólników prowadzących sprawy tej spółki i reprezentujących ją
  • dopełnienie formalności w KRS

Załącznikami do planu przekształcenia są w szczególności projekt uchwały w sprawie przekształcenia oraz statut spółki przekształconej. Konieczna jest także wycena spółki na dzień przekształcenia. Po marcu 2020 roku nie ma konieczności badania planu przekształcenia przez biegłego rewidenta.

W kolejnym etapie po zakończeniu badania planu przekształcenia podejmuje się faktyczne czynności mające na celu zmianę formy prawnej. Po pierwsze należy do tych czynności powzięcie uchwały o przekształceniu. W przypadku S.A. powinna ona zostać podjęta przez walne zgromadzenie. Za przekształceniem spółki muszą się wypowiedzieć wspólnicy reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego, większością kwalifikowaną ¾ głosów. Statut lub umowa spółki w tym zakresie mogą przewidywać warunki surowsze. Uchwała powinna być umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza. Po drugie należy poinformować wspólników spółki przekształcanej. Zgodnie z przepisami wspólników należy powiadomić podwójnie, po raz pierwszy nie później niż miesiąc od dnia powzięcia uchwały o przekształceniu, a po raz drugi po upływie minimum dwóch tygodni od pierwszego zawiadomienia.

Ponadto, dla przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową, kodeks przewiduje dodatkowe wymogi. Spółka akcyjna, czyli spółka przekształcana musi mieć pokryty cały kapitał zakładowy i zatwierdzone sprawozdania za co najmniej dwa lata obrotowe. Kapitał zakładowy spółki przekształconej nie może być niższy od kapitału zakładowego spółki przekształcanej.

Ostatnim punktem po ukończeniu poprzednich czynności jest zgłoszenie we właściwym rejestrze. Niewniesienie wniosku w sposób kompletny na właściwym formularzu skutkować będzie wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych lub w skrajnych przypadkach, np. w przypadku braku uzupełnienia błędów w terminie, odmową wpisu.

Wynik przekształcenia

Po ukończeniu powyższych kroków, sąd rejestrowy dokonuje wpisu spółki przekształconej oraz wykreślenia spółki przekształcanej ze skutkiem na dzień przekształcenia. Spółce z o.o. przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki akcyjnej. Dotyczy to w szczególności koncesji, ulg oraz zezwoleń.

Ksh przewiduje, że prawa i obowiązki wspólnika spółki akcyjnej, które nie są zgodne z przepisami ustawy o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, wygasają z mocy prawa z dniem przekształcenia. Wspólnik, którego prawa wygasają posiada wobec spółki z o.o. roszczenie o uzyskanie stosownego wynagrodzenia. Przepisy przewidują, że wynagrodzenie to powinno być wypłacone nie później niż w terminie roku od dnia przekształcenia, ale w tym zakresie uprawniony i spółka mogą postanowić inaczej.

Czy przekształcenie w sp. z o.o. jest korzystne?

Czy przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jest… Korzystne? Aktualny jest pogląd zawarty na początku niniejszego artykułu, że zarówno początkowy wybór, jak i zmiana formy prawnej prowadzonej działalności powinna być poprzedzona dokładną analizą korzyści i wad danych spółek. Z pewnością w niektórych okolicznościach przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może być korzystne. Zazwyczaj funkcjonowanie spółki z oo. generuje za sobą niższe koszty. Inną z sytuacji, w której przekształcenie SA w sp. z o.o. jest korzystne to okoliczność braku wymogu tworzenia rezerw na pokrycie strat czy większa prostota w prowadzeniu działalności. Owa większa prostota wyraża się m.in. w braku obowiązku powołania organu nadzorczego, którym jest rada nadzorcza. Jednakże, proces przekształcenia wymaga dokonania szeregu czynności prawnych.

Sprawdź informację na temat przekształceń spółki akcyjnejZaufali nam:


5/5 - (liczba głosów: 1)