Antonina Schneider
|
20 września 2023
Spis treści

  Imię i nazwisko
  Email lub telefon kontaktowy
  Twoja wiadomość
  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu, w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce Prywatności.

  Świadczenie usług turystycznych jest rodzajem działalności regulowanej. Dlatego przedsiębiorcy, którzy chcieliby prowadzić biuro podróży i świadczyć usługi z nim związane, takie, jak organizacja zakwaterowania lub transport muszą spełnić warunki przewidziane przepisami prawa. O jakich wymaganiach mowa?

  Na czym polega usługa turystyczna?

  Zagadnienia związane ze wykonywaniem działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług turystycznych zostały omówione w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Na początku przyjrzyjmy się jednak, czym różni się usługa turystyczna od imprezy turystycznej.

  Pod pojęciem usługi turystycznej należy rozumieć:

  • zakwaterowanie pasażerów;
  • zakwaterowanie w celach innych niż pobytowe, które nie jest nieodłącznym elementem przewozu pasażerów;
  • wynajem pojazdów samochodowych lub innych pojazdów silnikowych;
  • inną usługę świadczoną podróżnym.

  Z kolei impreza turystyczna polega na połączeniu ze sobą przynajmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tego samego wyjazdu lub wakacji (np. transport i zakwaterowanie).

  O tym, kiedy usługi turystyczne przekształcają się w imprezę turystyczną stanowi art. 8 ustawyco sprawia, że organizator turystyki wymagania rosną w zakresie organizowania imprez turystycznych. Zgodnie z tym przepisem do utworzenia imprezy dochodzi, jeżeli:

  • usługi turystyczne zostały połączone przez jednego przedsiębiorcę turystycznego przed zawarciem umowy obejmującej wszystkie usługi (w tym na prośbę podróżnego lub zgodnie z jego wyborem);
  • niezależnie od tego, czy zawarto odrębne umowy z dostawcami poszczególnych usług, a usługi te są:
   • nabywane w jednym punkcie sprzedaży i zostały wybrane, zanim podróżny zgodził się dokonać zapłaty;
   • oferowane lub sprzedawane po cenie obejmującej wszystkie usługi;
   • reklamowane lub sprzedawane jako „impreza turystyczna” lub w inny podobny sposób;
   • łączone po zawarciu umowy, na podstawie której podróżny został uprawniony do dokonania wyboru spośród różnych rodzajów usług turystycznych;
   • nabywane od odrębnych przedsiębiorców turystycznych na podstawie powiązanych procesów rezerwacji online w ramach których poszczególni przedsiębiorcy przekazują sobie dane podróżnego, a umowy zostaną zawarte w ciągu 24 godzin od potwierdzenia rezerwacji pierwszej usługi.

  Warto zwrócić uwagę, że ustawodawca wyodrębnił trzecią kategorię świadczeń, jaką są powiązane usługi turystyczne. To sytuacja, w której przedsiębiorca turystyczny ułatwia nabywanie podróżnym usług turystycznych:

  • przy okazji jednej wizyty lub kontaktu z jego punktem sprzedaży z możliwością odrębnej zapłaty za każdą usługę turystyczną;
  • od innego przedsiębiorcy turystycznego, jeżeli umowa z tym przedsiębiorcą została zawarta najpóźniej w 24 godziny po potwierdzeniu rezerwacji pierwszej usługi turystycznej.

  Przedsiębiorca turystyczny a organizator turystyki

  W ramach organizacji usług turystycznych można spotkać się z kilkoma różnymi podmiotami, których zakres kompetencji jest jednak inny. Najszerszy zakres przedmiotowy to przedsiębiorca turystyczny. W ten sposób określa się:

  • organizatora turystyki;
  • przedsiębiorcę ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych;
  • agenta usług turystycznych;
  • dostawcę usług turystycznych –

  – będącego przedsiębiorcą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przedsiębiorcą turystycznym jest też podmiot zagraniczny, który utworzył oddział w Polsce i uzyskał wpis do KRS.

  Z kolei organizator turystyki to przedsiębiorca turystyczny, który tworzy i sprzedaje imprezy turystyczne lub oferuje je do sprzedaży bezpośrednio lub za pośrednictwem innego przedsiębiorcy lub razem z nim. Organizatorem turystyki jest również przedsiębiorca turystyczny, który przekazuje dane podróżnego na rzecz innego przedsiębiorcy turystycznego. Oba powyższe wymagają wpisu do centralnej ewidencji organizatorów turystyki w zakresie organizowania imprez turystycznych, inaczej niż to ma miejsce za pośrednictwem innego przedsiębiorcy turystycznego czy dostawcami poszczególnych usług turystycznych.

  Agent turystyczny a pośrednik

  Obok podmiotów zajmujących się organizowaniem usług turystycznych można wyróżnić też agenta i pośrednika. Agent turystyczny to przedsiębiorca turystyczny inny niż organizator turystyki, które w ramach umowy agencyjnej sprzedaje lub oferuje do sprzedaży imprezy turystyczne utworzone przez organizatora turystyki.

  Ustawa o usługach turystycznych, która obowiązywała przed 1 lipca 2018 r. posługiwała się pojęciem pośrednika turystycznego. Obecnie obowiązujące przepisy nie wyodrębniają takiego podmiotu, ale posługują się określeniem przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych. O ułatwianiu nabywania usług turystycznych można mówić, jeżeli:

  • sprzedawane usługi są usługami turystycznymi dotyczącymi tej samej podróży lub wakacji;
  • usługi kupowane przez podróżnego są objęte odrębnymi umowami (umowy o stałą współpracę z przewoźnikiem lub siecią hoteli nie spełniają tego warunku);
  • wszystkie usługi zostały nabyte w ramach jednej wizyty lub kontaktu z jednym punktem sprzedaży (np. za pośrednictwem strony internetowej);
  • każda z usług została wybrana i opłacona oddzielnie (lub do ich sprzedaży doszło w sposób ukierunkowany od innego przedsiębiorcy turystycznego w czasie 24 godzin od zatwierdzenia pierwszej usługi).

  Jeżeli którykolwiek z powyższych warunków nie został spełniony, nie będzie można mówić o podmiocie ułatwiającym nabywanie usług, ale o organizatorze turystki sprzedającym imprezy turystyczne.

  Jak przebiega proces rejestracji działalności świadczenia usług turystycznych?

  Podstawą legalnego świadczenia usług turystycznych w Polsce jest uzyskanie wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych

  Wpis do rejestru muszą uzyskać podmioty kwalifikowane jako organizatorzy turystyki, jeżeli profil ich działalności obejmuje PKD 79.12.Z albo 79.11.B. W praktyce będzie to większość biur podróży, która łączy funkcje organizatora, podmiotu ułatwiającego nabywanie usług i jednocześnie agenta.

  Obowiązek wpisu nie dotyczy jednak:

  • przedsiębiorców państw trzecich, które wdrożyły do krajowego porządku prawnego postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2015/2302 w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych;
  • działalności agenta turystycznego.

  Wniosek o wpis należy złożyć do urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na siedzibę firmy. W treści wniosku przedsiębiorca wskazuje przede wszystkim rodzaj prowadzonej działalności oraz zakres terytorialny prowadzonej działalności. Do wniosku załącza się:

  • oświadczenie o kompletności i prawdziwości danych;
  • oświadczenie o warunkach wykonywania usług turystycznych;
  • oryginał (lub poświadczona przez profesjonalnego pełnomocnika albo notariusza kopia) gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych.

  Przedsiębiorcy, którzy zamierzają świadczyć usługi wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a wpłaty otrzymane od klientów lokować na funduszu powierniczym zamiast gwarancji lub umowy ubezpieczenia przedkładają oświadczenie stosownej treści wraz z oryginałem lub poświadczoną za zgodność kopią umowy o turystyczny rachunek powierniczy.

  Właściwy organ zweryfikuje czy wniosek spełnia wymagania formalne. W przypadku braku zastrzeżeń wpis następuje w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Przedsiębiorca turystyczny, który nie otrzymał odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, może rozpocząć prowadzenia działalności.

  Jakie obowiązki spoczywają na przedsiębiorcy turystycznym po wpisie do rejestru?

  Sam fakt uzyskania wpisu sprawia, że działalność turystyczną można prowadzić w sposób legalny, ale nie wyczerpuje obowiązków organizatora turystyki.

  Przede wszystkim przedsiębiorca powinien składać Marszałkowi Województwa oryginały lub uwierzytelnione kopie umów o ubezpieczenie lub gwarancję nie później niż na 14 dni przed wygaśnięciem poprzedniego okres ochronnego. Zabezpieczenia finansowe mają na celu ochronę klientów biura podróży na wypadek niewypłacalności.

  Firma ma obowiązek prowadzenia rejestru wszystkich zawartych umów dotyczących imprezy turystycznej oraz umów zawartych przez podróżnego z przedsiębiorcą ułatwiającym nabywanie powiązanych usług turystycznych.

  Wreszcie do obowiązków należy wpłata składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy. Do UFG trzeba składać też deklaracje zawierające m.in. wyliczenie składek, wskazanie liczby i rodzaju zawartych umów oraz informacje o liczbie podróżnych.

  Jak obliczyć wysokość gwarancji dla przedsiębiorcy turystycznego?

  Sposób obliczania wysokości zabezpieczeń finansowych dla przedsiębiorcy turystycznego wynika z dwóch rozporządzeń Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r.:

  • w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancyjnej bankowej i ubezpieczeniowej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie usług turystycznych;
  • w sprawie minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych.

  Jeżeli chodzi o gwarancję bankową i ubezpieczeniową, to jej wysokość jest wyliczana z uwzględnieniem rocznego przychodu oraz rodzaju realizowanej działalności. Rozporządzenie w odmienny sposób określa kwotę gwarancji dla:

  • przedsiębiorców przyjmujących wpłaty wyłącznie po realizacji imprezy turystycznej;
  • przedsiębiorców przyjmujących przedpłaty na poczet realizacji imprezy turystycznej w wysokości większej niż 30% ceny imprezy turystycznej (z rozróżnieniem na termin 30 dni, między 30 a 180 dni oraz powyżej 180 dni);
  • przedsiębiorców rozpoczynających działalność;
  • przedsiębiorców rozpoczynających działalność, którzy przyjmują wpłaty po realizacji imprezy turystycznej.

  Jako przykład można podać przedsiębiorcę turystycznego, który oferuje wakacje w Hiszpanii, organizując transport lotniczy i przyjmując przedpłatę na 90 dni przed planowanym terminem imprezy turystycznej. W takim przypadku minimalna wysokość sumy gwarancji wynosi 17% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, nie mniej niż równowartość 212 tysięcy euro. Analogicznie zostało uregulowane ubezpieczenie na rzecz podróżnych.

  Jakie dokumenty dla klientów musi przygotować organizator turystyki?

  Przedsiębiorca turystyczny ma obowiązek realizować wobec swoich klientów obowiązki informacyjne, o których mowa w rozdziale 6 ustawy. Są one dosyć rozbudowane, dlatego w razie wątpliwości warto rozważyć skorzystanie z usługi compliance, która zagwarantuje zgodność działań z wymaganiami formalnoprawnymi.

  Podstawowe informacje dotyczące świadczenia

  Przed podpisaniem umowy z podróżnym organizator turystyki udziela mu informacji, o których mowa w art. 40 ustawy, obejmujących m.in.:

  • główne właściwości usługi turystycznej (np. miejsce, czas trwania, klasę i charakter środka transportu);
  • warunki zapłaty za imprezę turystyczną ze wskazaniem kwot i terminów;
  • cenę imprezy turystycznej łącznie z podatkami i ewentualnymi kosztami dodatkowymi;
  • minimalną liczbę osób niezbędnych do realizacji imprezy;
  • termin powiadomienia o odwołaniu imprezy z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń;
  • informację o prawie rozwiązania przez podróżnego umowy o udział i związanych z tym kosztach;
  • ogólną informację o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych oraz wymaganiach zdrowotnych;
  • dane organizatora turystyki lub agenta;
  • informację o ubezpieczeniach obowiązkowych lub ubezpieczeniu dobrowolnym.

  Powyższe informacje powinny być przekazane w sposób jasny, zrozumiały i widoczny. Najlepiej będzie umieścić je na stronie internetowej i niezależnie od tego przekazywać klientom przy każdym podpisaniu umowy.

  Ustawa nakłada na organizatora turystyki dodatkowy obowiązek w postaci zawarcia na rzecz podróżnych umowy ubezpieczenia NNW oraz kosztów leczenia, jeżeli impreza turystyczna jest organizowana za granicą.

  Umowa o imprezę turystyczną

  Umowa o imprezę turystyczną musi określać wszystkie podstawowe dane dotyczące świadczenia, a także dodatkowe informacje takie, jak np.:

  • uprawnienie podróżnego do przeniesienia praw i przejęcia obowiązków;
  • informacje na temat wewnętrznych metod rozpatrywania skarg;
  • obowiązek podróżnego do informowania o niezgodnościach;
  • informacje o odpowiedzialności organizatora turystyki za należyte wykonanie usług i udzielenie niezbędnej pomocy;
  • możliwość jednostronnej zmiany warunków imprezy turystycznej przez organizatora.

  Formularz informacyjny

  Podróżny powinien otrzymać też formularz informacyjny, który m.in. określa podmiot odpowiedzialny, potwierdza posiadanie zabezpieczenia finansowego oraz wymienia najważniejsze prawa podróżnych, o których mowa w dyrektywie 2015/2302 w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych. Ciężar dowodu przekazania obowiązków informacyjnych spoczywa na przedsiębiorcy turystycznym.

  Wykonywania działalności związanej z turystyką wymaga spełnienia wielu wymagań formalnoprawnych, a uzyskanie wpisu do rejestru jest najprostszym spośród nich.

  Nasza kancelaria pomoże w założeniu biura podróży. Przygotujemy niezbędną dokumentację, opracujemy formularze, umowy i zadbamy o dopełnienie obowiązków informacyjnych względem podróżnych. Zadbamy też o dochowanie formalności przed Urzędem Marszałkowskim oraz UFG i TFG.

  Pytania i odpowiedzi

  Przepisom ustawy nie podlegają m.in. imprezy turystyczne organizowane przez kluby sportowe lub szkoły dla ich członków oraz podróże trwające krócej niż 24 godziny (chyba że obejmują nocleg). W takich sytuacjach przedsiębiorca nie musi uzyskiwać wpisu do rejestru.

  Roczny przychód jest określany jako przychód deklarowany na okres kolejnych 12 miesięcy, na który ma zostać zawarta gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa. Do przychodu zalicza się też kwotę wypracowaną przez agentów.


  Zaufali nam:


  5/5 - (liczba głosów: 4)