Marcin Staniszewski
|
7 lipca 2023
Spis treści

Oddając do użytku lokal lub budynek, deweloper powinien zdać go w stanie wolnym od wad, pozwalającym na swobodne korzystanie. Często zdarza się jednak, że deweloperzy, przekazują budynki i lokale obarczone usterkami lub też, że z pozoru niewidoczne usterki ujawniają się po czasie. Jakie prawa ma nabywca, który odkryje wady w swoim lokalu? Jakie obowiązują go zasady w zakresie ich zgłaszania i jak wygląda proces dochodzenia odszkodowania?

Podstawy odpowiedzialności dewelopera

Obowiązująca do 2022 roku ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w nikłym stopniu normowała zasady odbioru lokali oraz metody zgłaszania wykrytych w nich wad. Takie okoliczności kształtowały szerokie pole do nadużyć ze strony nieuczciwych deweloperów. Ich nieetyczne postępowanie przejawiało się często w stosowaniu niekorzystnych dla kupujących klauzul umownych. Ustawodawca dostrzegając potrzebę ściślejszego unormowania w tym zakresie, ukonstytuował szereg zasad dotyczących odbioru lokali i zgłaszania ich wad. Obecnie powołana ustawa została zastąpiona przez ustawę z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym [dalej jako: „ustawa deweloperska”].

Zgodnie z art. 1 pkt 7) aktualnej ustawy deweloperskiej, akt ten określa zasady i tryb dokonywania odbioru lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz zasady odpowiedzialności nabywcy i dewelopera w tym zakresie. Na pierwszy rzut oka widać zatem, że te dwie instytucje: odbiór lokalu oraz odpowiedzialność dewelopera za wady, są ze sobą ściśle związane. Takie postanowienie sugeruje bowiem, że zasadniczym momentem, w którym nabywca powinien dokonać wykrycia i zgłoszenia wad, jest moment odbioru lokalu. Nowi nabywcy powinni zatem skrupulatnie zapoznać się ze stanem lokalu i sporządzić wraz z deweloperem protokół odbioru nieruchomości.

Powyższe nie oznacza jednak, że gdy wady lokalu ujawnią się później niż przy okazji jego odbioru, nabywca musi mierzyć się z problemem we własnym zakresie. Obok przepisów nowej ustawy deweloperskiej obowiązują również w dalszym ciągu przepisy Kodeksu cywilnego. Art. 556 KC stanowi że, sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Postanowienie to znajduje zastosowanie także w przypadku transakcji polegających na zakupie mieszkania od dewelopera. W przypadku, gdy wady nieruchomości ujawnią się na etapie późniejszym aniżeli odbiór lokalu, nabywca ma prawo dochodzić ich naprawy na gruncie norm dotyczących rękojmi za wady. Tym bardziej, iż jak stanowi art. 5562 KC, jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

Trzecią możliwością, w którą ustawodawca wyposażył nabywcę lokalu, jest pociągnięcie dewelopera do odpowiedzialności na gruncie przepisu z art. 471 KC, który stanowi o odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy. O tym kiedy i na jakich zasadach nabywca może skorzystać ze wskazanych powyżej instrumentów ochrony, przeczytają Państwo poniżej.

Stwierdzenie wad przy odbiorze lokalu

Pierwszym momentem, w którym nabywca winien zapoznać się ze stanem lokalu i zgłosić zauważalne wady, jest dzień jego odbioru. Często bowiem zdarza się, że lokal już na pierwszy rzut oka posiada wady które uniemożliwiają korzystanie z niego. Jakie usterki najczęściej jesteśmy w stanie dostrzec podczas odbioru lokalu? Będą to na przykład:

  • pęknięcia na ścianach i suficie,
  • nierówności na ścianach i suficie,
  • odpadające elementy elewacji,
  • problemy z wentylacją.

Wielu nabywców martwi się, że nie będą w stanie samodzielnie zweryfikować podczas odbioru ewentualnych wad budynku i korzystają wówczas z pomocy specjalisty – inżyniera wyspecjalizowanego w dokonywaniu odbiorów. Wówczas mogą mieć pewność, że wykwalifikowana osoba z należytą starannością przyjrzy się wszystkim ewentualnym mankamentom lokalu.

Dlaczego ważny jest protokół odbiorczy?

Zgodnie z art. 41 ustawy deweloperskiej przeniesienie na nabywcę praw wynikających z umowy deweloperskiej jest poprzedzone odbiorem lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego przez nabywcę. Odbiór ten następuje odpowiednio po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na użytkowanie albo zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego przy braku sprzeciwu ze strony tego organu. Nabywca obligatoryjnie musi uczestniczyć w dokonywaniu odbioru lokalu. Potwierdzeniem, że odbiór został dokonany, jest protokół odbioru. Jeżeli w toku odbioru – oględzin nieruchomości – nabywca zauważy że odbierany budynek posiada wady, informacja o tym fakcie powinna zostać zamieszczona w tym protokole.

Odbiór lokalu jest kluczowym momentem dla wykazania istotnych wad lokalu, a sam protokół – kluczowym dokumentem dla wyrażenia wątpliwości nabywcy w zakresie prawidłowości wykonania prac.

Odmowa odbioru lokalu przez nabywcę

Jeżeli w wyniku oględzin lokalu nabywca wykryje wadę, która uniemożliwia mu odbiór lokalu, czyli tzw. wadę istotną, powinien odmówić dokonania odbioru oraz dokonać stosownej adnotacji w protokole. W protokole powinno także znaleźć się uznanie wady istotnej przez dewelopera albo odmowa uznania wady istotnej. Deweloper jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu, przekazać nabywcy na papierze lub innym trwałym nośniku informację o uznaniu wad albo oświadczenie o odmowie uznania wad oraz o przyczynach tej odmowy. W przypadku, gdy zaniecha wykonania tego obowiązku, nabywca ma prawo założyć, że deweloper uznał wady.

Ile czasu ma deweloper na usunięcie wad? Gdy deweloper uzna zgłoszenie, jest obowiązany w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu usunąć usterki w lokalu. W przypadku odmowy dokonania odbioru ze względu na wadę istotną, strony ustalają nowy termin odbioru umożliwiający deweloperowi usunięcie tej wady przed dokonaniem powtórnego odbioru. Naprawa usterek powinna uwzględniać komfort nabywcy i nie powodować uciążliwych dla niego niedogodności.

W szczególności, jeżeli naprawa opóźni się i nie będzie mogła zostać ukończona w terminie, deweloper powinien poinformować o tym fakcie nabywcę uzasadniając zwłokę, jak również wyznaczyć nowy termin zakończenia prac. Jeżeli deweloper nie usunie wad we wskazanym terminie, nabywca może wyznaczyć deweloperowi nowy termin na usunięcie wad. Po jego bezskutecznym upływie nabywca może samodzielnie usunąć wady, a kosztami naprawy obciążyć dewelopera.

Jeżeli wada lokalu zostanie stwierdzona przez nabywcę w okresie od dnia podpisania protokołu do dnia zawarcia z deweloperem umowy przenoszącej na nabywcę prawa wynikające z umowy deweloperskiej, nabywca również może zgłosić taką wadę deweloperowi.

Powtórny odbiór – nowości z aktualnej ustawy deweloperskiej

Przepisy „nowej” ustawy deweloperskiej uregulowały kwestię, która nie została poruszona przez „starą” wersję tejże ustawy. Mowa mianowicie o powtórnym odbiorze lokalu w sytuacji, gdy deweloper podejmie się naprawy wskazanych wad, ale nieskutecznie. Znowelizowany dokument stanowi bowiem, że odmowa dokonania odbioru ze względu na wadę istotną w ramach powtórnego odbioru wymaga przedstawienia przez nabywcę opinii rzeczoznawcy budowlanego. Oznacza to, że w przypadku, gdy wady zostaną „naprawione” tylko powierzchownie bądź w sposób niezadowalający nabywcę, będzie on musiał przedstawić opinię fachowca w tym zakresie, aby ponownie odmówić dokonania odbioru.

Przedmiotowe postanowienie postrzegane jest jako dość kontrowersyjne – nakłada bowiem na odbiorcę dodatkowe obowiązki i koszty, także w przypadku, gdy wady zostaną przez dewelopera w oczywisty sposób tylko „przypudrowane” lub potraktowane po macoszemu. Niemniej, nabywca zobligowany jest wystąpić z wnioskiem o wydanie opinii przez rzeczoznawcę budowlanego w terminie miesiąca od dnia powtórnej odmowy odbioru. Oznacza to, że odbiór lokalu i ewentualne korzystanie z niego po raz kolejny przeciągnie się w czasie. Dopiero bowiem w przypadku stwierdzenia przez rzeczoznawcę budowlanego istnienia wady istotnej, nabywca może odstąpić od umowy. Na domiar, w przypadku niestwierdzenia przez rzeczoznawcę budowlanego istnienia wady istotnej, koszty sporządzenia opinii przez rzeczoznawcę budowlanego obciążają w całości nabywcę.

Rękojmia za wady fizyczne na gruncie KC

Rękojmia jest instrumentem, który – niezależnie od postanowień umowy zawartej między deweloperem a nabywcą – konstytuuje odpowiedzialność dewelopera (sprzedawcy) za wady. W przypadku, gdy lokal obarczony jest usterkami natury technicznej, mamy do czynienia z wadami fizycznymi rzeczy. Zgodnie z normą zawartą w art. 5561 KC, wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. Owa niezgodność przejawiać się może w szczególności jako:

  • brak właściwości, które lokal tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • brak właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił nabywcę, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  • niemożność zastosowania do celu, o którym nabywca poinformował dewelopera przy zawarciu umowy, a deweloper nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  • wydanie lokalu w stanie niezupełnym.

Zgodnie z normą zawartą w kodeksie cywilnym, nieruchomość sprzedana będzie miała także wadę fizyczną w razie nieprawidłowego zamontowania i uruchomienia jej elementów, jeżeli czynności te zostały wykonane przez dewelopera lub osobę trzecią, za którą ten ponosi odpowiedzialność, albo przez nabywcę, który postąpił według instrukcji otrzymanej od dewelopera. Oznacza to, że jeżeli elementy wyposażenia lokalu (np. elektryczne rolety lub piec) nie działają w sposób prawidłowy, mamy także roszczenie o naprawienie usterki wobec dewelopera.

Deweloper będzie odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia lokalu na nabywcę lub wynikły z przyczyny tkwiącej w samej nieruchomości w tej samej chwili. Oznacza to, że deweloper nie będzie odpowiadał za te wady, które powstały w związku z nieprawidłowym użytkowaniem (np. za usterki powstałe w wyniku nieprawidłowo przeprowadzonych prac remontowych przez nabywcę).

Z przepisów dotyczących rękojmi wynika także, iż w przypadku stwierdzenia że lokal posiada usterki, nabywca może żądać od dewelopera naprawienia szkody. W prostych słowach oznacza to, że może domagać się usunięcia wady, podobnie jak w przypadku wykrycia wad w toku odbioru. Oprócz takiego roszczenia, nabywca może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny za mieszkanie lub w skrajnych przypadkach nawet odstąpić od umowy.

Deweloper odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem pięciu lat od dnia wydania nieruchomości nabywcy, przy czym należy pamiętać, że:

  • roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady,
  • jeżeli nabywca żądał usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do usunięcia wady.

Ponadto warto mieć na uwadze, że upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli deweloper podstępnie zataił wadę.

Nienależyte wykonanie umowy

Nie zawsze dzieje się tak, że usterkę udaje się wykryć w toku odbioru, lub że ujawnia się w terminie pięciu lat, przed upływem okresu przedawnienia dla roszczeń z tytułu rękojmi. Mało tego, nierzadko istnienie usterki nie tylko utrudnia lub uniemożliwia korzystanie z lokalu, ale powoduje także wystąpienie szkody po stronie nabywcy. Łatwo bowiem możemy wyobrazić sobie sytuację, w której źle poprowadzona instalacja powoduje pożar lub zalanie. W takiej sytuacji nabywca lokalu może domagać się od dewelopera naprawienia owej szkody z uwagi na nienależyte wykonanie umowy. Umowa deweloperska jest bowiem podstawą stosunku zobowiązaniowego między deweloperem a nabywcą. Zgodnie z jej postanowieniami deweloper ma obowiązek wybudowania lokalu z zachowaniem należytej staranności. Odstępstwa od tej zasady będą skutkowały możliwością pociągnięcia go do odpowiedzialności ex contractu.

Z treści art. 471 KC wynika, że deweloper jako dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Każdy nabywca ma wobec tego prawo oczekiwać, że lokal, który otrzyma w wyniku wykonania umowy, będzie spełniał wszystkie standardy wykończenia. Jeżeli się tak nie dzieje – deweloper narusza postanowienia umowy.

Z normy wyrażonej w powyższym artykule, nabywca może dochodzić naprawienia szkody zarówno w postaci przywrócenia stanu pierwotnego, jak i odszkodowania w postaci zapłaty określonej sumy pieniędzy. Aby tak się stało, nabywca będzie zmuszony udowodnić, że poniósł szkodę (uszczerbek na majątku), która była naturalną konsekwencją faktu, iż deweloper działał w sposób sprzeczny lub niezgodny z postanowieniami umowy.

Czy ustawodawca przewidział okoliczności, w których deweloper nie będzie ponosił odpowiedzialności za wady lokalu? Owszem, unormował taką sytuację w art. 557 KC. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, deweloper będzie zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. I w tym miejscu właśnie wracamy do początku rozważań – a więc do odbioru lokalu. Ponownie należy podkreślić, że jeśli nabywca zauważy nieprawidłowości na etapie dokonywania odbioru powinien zawrzeć je w protokole odbioru i domagać się ich naprawienia. W innym przypadku deweloper może twierdzić, iż wady były widoczne w trakcie odbioru, ale nabywca nie zgłosił uwag co do lokalu i przyjął protokół bez zastrzeżeń.

Podsumowanie

Jeśli ujawni się usterki w mieszkaniu zakupionym od dewelopera, nie powinniśmy załamywać rąk. Ustawodawca wyposaża nabywców lokali z rynku pierwotnego w szereg uprawnień, aby mogli dochodzić naprawienia usterek lub wypłaty odszkodowania. W sytuacji, gdy wady zostaną wykryte już na etapie odbioru lokalu – nabywca może dochodzić naprawienia wad lub odstąpić od odbioru na gruncie przepisów ustawy deweloperskiej. Kupujący mogą także dochodzić naprawienia wad z tytułu rękojmi lub wypłaty odszkodowania na podstawie przepisów regulujących nienależyte wykonanie umowy, na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

Kinga Grzelak

Pytania i odpowiedzi

Odszkodowanie powinno mieć charakter kompensacyjny, nie powinno stanowić wzbogacenia na majątku osoby dotkniętej szkodą. Dlatego najczęściej można liczyć na wypłatę odszkodowania w kwocie, o jaką zmalała wartość lokalu w związku z wykrytą usterką.

We wszystkich sprawach, w których poszkodowani zostają konsumenci, właściwy będzie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wady fizyczne powinniśmy zgłaszać pisemnie. Może to być list, dokument elektroniczny lub też inny, ustalony z deweloperem sposób.


Zaufali nam:


5/5 - (liczba głosów: 2)