Kamila Wasilewska
|
30 sierpnia 2023
Spis treści

Czy wspólnicy spółki komandytowej mogą swobodnie dysponować środkami zgromadzonymi przez spółkę? Zdecydowanie nie – wyprowadzanie pieniędzy ze spółki, bez podstawy prawnej i poza granicami prawa, stanowi czyn zabroniony kwalifikowany jako wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym. Czy istnieją zatem legalne możliwości wypłacania pieniędzy ze spółki komandytowej?

Na wstępie należy przypomnieć, że w spółce komandytowej – będącej spółką osobową (spółka komandytowa) – wyróżniamy dwa typy wspólników tj. komandytariuszy i komplementariuszy. Zasadnicza różnica między nimi polega na zakreśleniu granic odpowiedzialności za długi spółki – komandytariusz odpowiada za długi spółki tylko do wysokości sumy komandytowej z tytułu udziału i dochodu spółki komandytowej. Komplementariusze tymczasem odpowiadają za długi spółki całym swoim majątkiem, bez ograniczenia. Ponadto to właśnie rolą komplementariuszy jest reprezentowanie i prowadzenie spraw spółki i nadzorowanie przychodów uzyskiwanych z tego tytułu oraz zyskach spółki komandytowej od których opłacany jest zryczałtowany podatek dochodowy.

Co do zasady więc, uprawnienia komandytariuszy i komplementariuszy względem możliwości pobierania środków z majątku spółki będą się nieco różnić. Jak więc zatem przebiega wypłata pieniędzy ze spółki komandytowej? Co zrobić odnośnie podatku należnego? Wyjaśniamy.

Odsetki od udziału kapitałowego

W przypadku spółki komandytowej, ustawodawca uregulował odrębnie tylko część zagadnień związanych z jej funkcjonowaniem m.in. zobowiązania spółki. W pozostałej części posłużył się „zdaniem – wytrychem”, stanowiąc, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale do spółki komandytowej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jednym z takich zagadnień – znajdujących zastosowanie w przypadku spółki komandytowej, ale uregulowanym w części kodeksu dotyczącym spółki jawnej – jest kwestia pobierania przez wspólników odsetek od udziału kapitałowego czy zysku spółki komandytowej lub udziału w zyskach spółki komandytowej pomniejsza.

Zgodnie z art. 53 Kodeksu spółek handlowych, wspólnik ma prawo żądać corocznie wypłacenia odsetek w wysokości 5% od swojego udziału kapitałowego, nawet gdy spółka poniosła stratę. Jest to mechanizm, który z jednej strony prowadzi do uszczuplenia udziału kapitałowego, z drugiej natomiast zabezpiecza interesy wspólników na czasy mniej obiecujące. Niemniej, warto zaznaczyć, iż w praktyce wspólnicy preferują jednak udział w zysku lub inne formy uzyskiwania korzyści ze spółki aniżeli odsetki od udziału. Dlatego też, z uwagi na fakt, iż przepis z art. 53 KSH jest przepisem o charakterze dyspozytywnym, umową spółki można go wyłączyć lub zmodyfikować jego brzmienie. Wspólnicy spółki mają w tym zakresie dużą dowolność. Mogą dla odmiany uzależnić prawo do żądania wypłaty odsetek od osiągnięcia przez spółkę zysku czy określić inną wysokość możliwych do dochodzenia odsetek, a także całkowicie pozbawić wspólników prawa do domagania się odsetek.

Pobierając odsetki na gruncie art. 53 KSH należy pamiętać o jednym niezwykle istotnym aspekcie: o podatku. Zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem organów skarbowych, w przypadku pobrania odsetek od udziału kapitałowego, po stronie wspólnika powstaje przychód, a przychód ten podlega opodatkowaniu jako tzw. „przychód z innych źródeł”.

Wypłata zysku

Zgodnie z art. 123 § 1 Kodeksu spółek handlowych, komandytariusz uczestniczy w zysku spółki proporcjonalnie do jego wkładu rzeczywiście wniesionego do spółki, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Należy zwrócić zatem uwagę, że na podstawie tego przepisu prawo do udziału w zysku przysługuje tylko komandytariuszowi. Przepisy dotyczące stricte spółki komandytowej nie regulują natomiast prawa do zysku komplementariuszy. W tym zakresie zastosowanie znajdą ponownie przepisy dotyczące spółki jawnej. Poszukując podstawy prawnej do wypłaty zysku komplementariuszowi, należy odwołać się do przepisu z art. 51 Kodeksu spółek handlowych.

Należy nadto w tym miejscu zaznaczyć, że oba powyżej wskazane przepisy, mają charakter dyspozytywny. Oznacza to, że prawo do zysku, zarówno komandytariuszy, jak i komplementariuszy, może zostać uregulowane inaczej poprzez umowę spółki. Nie można ich jednak całkowicie wyłączyć, gdyż byłoby to sprzeczne z naturą spółki jako podmiotu powołanego w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Wyjątkiem jest sytuacja, w której wszyscy wspólnicy zostają pozbawieni prawa do zysku w całości lub w części w drodze decyzji wspólników o przekazaniu wygenerowanego zysku na inne cele, na przykład na inwestycję.

W praktyce wspólnicy często decydują się na odrębne tj. pozakodeksowe uregulowanie tej materii w drodze umowy. Jednym z najczęściej stosowanych rozwiązań jest określenie procentowego udziału wspólnika – bez względu na to czy jest on komandytariuszem, czy komplementariuszem – w zysku spółki. Zdarza się także, że wspólnicy w umowie spółki zawierają tylko zapisy, które pozwalają na ustalenie podziału zysku w drodze uchwały wspólników. Takie rozwiązanie, chociaż na pozór kontrowersyjne, pozwala dokonać podziału zysku adekwatnie do kondycji spółki i bieżących okoliczności. Wspólnicy mogą także ustalić, że zysk dzielony jest między wspólników po równo, z pominięciem ich podziału na komplementariuszy i komandytariuszy. Innym rozwiązaniem – stosowanym jednak stosunkowo najrzadziej – jest określenie udziału w zysku przez wskazanie konkretnej kwoty należnej danemu wspólnikowi w przypadku wystąpienia zysku w spółce.

Wypłata zysku dla komandytariusza

Prawo komandytariusza do udziału w zysku jest jednym z jego praw korporacyjnych. Komandytariusz uczestniczy w zysku netto spółki (w tzw. czystym zysku, pozostałym po opłaceniu zobowiązań i podatków) w sposób proporcjonalny do wniesionego wkładu. Słowem kluczem jest w tym przypadku słowo: „wniesionego”. Może się bowiem zdarzyć sytuacja, w której komandytariusz w umowie spółki zadeklaruje określony wkład, by następnie wnieść go tylko w części. W takim przypadku, zgodnie z brzmieniem art. 123 § 1 KSH – o ile w umowie spółki nie postanowiono inaczej – przypadnie mu tylko taki udział w zysku, który będzie odzwierciedlał faktycznie wniesiony przez niego wkład. Mało tego, zgodnie z § 2 tego samego przepisu, zysk przypadający komandytariuszowi za dany rok obrotowy jest przeznaczany w pierwszej kolejności na uzupełnienie jego wkładu rzeczywiście wniesionego do wartości umówionego wkładu. Oznacza to, że jeżeli komandytariusz nie pokrył jeszcze w całości umówionego wkładu, spółka będzie mogła zaliczyć należy mu zysk a conto wkładu. Przepis ten ma charakter bezwzględnie obowiązujący.

Jeżeli wspólnicy nie zdecydują się na odrębne uregulowanie tej materii w drodze umowy, zastosowanie znajdują postanowienia kodeksu. Wówczas z praktyki wynika, że w pierwszej kolejności należy obliczyć, jaki zysk procentowo przypada poszczególnym komandytariuszom. W jaki sposób to zrobić? Na tej płaszczyźnie trwa spór w doktrynie. Najczęściej podzielanym poglądem, wyrażonym w licznych komentarzach m.in. w Komentarzu pod redakcją Zbigniewa Jary (Kodeks spółek handlowych. Komentarz. red. Zbigniew Jara, rok: 2023), jest pogląd zgodnie z którym „obliczenie udziałów komplementariuszy powinno nastąpić poprzez podzielenie całego zysku przez sumę ilości komplementariuszy oraz ułamków odpowiadających stosunkowi rzeczywistych wkładów komandytariuszy do wkładów umówionych. Iloraz tak wyliczony stanowiłby udział w zysku komplementariusza. Udział komandytariusza wymagałby jeszcze przemnożenia udziału komplementariusza poprzez ułamek odpowiadający stosunkowi rzeczywistych wkładów komandytariuszy do wkładów umówionych”.

Wypłata zysku dla komplementariusza

Art. 51 KSH reguluje trzy podstawowe zasady związane z udziałem komplementariusza w zysku spółki. Po pierwsze stanowi, że każdy wspólnik (komplementariusz) ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu. Po drugie, określony w umowie spółki udział wspólnika w zysku odnosi się, w razie wątpliwości, także do jego udziału w stratach. I po trzecie, umowa spółki może zwolnić wspólnika od udziału w stratach. Należy jednak nadmienić, że także przepis z art. 51 KSH nie zawiera uregulowań obligatoryjnych – jeżeli wspólnicy postanowią odmiennie uregulować zasady udziały w zyskach i stratach, mogą zrobić to umową spółki.

W obu przypadkach – zarówno wypłacając zysk komandytariuszom, jak i komplementariuszom – należy pamiętać że po ich stronie wygeneruje się przychód, który podlega opodatkowaniu. Właściwie w przypadku zysku w spółkach komandytowych jest on opodatkowany dwukrotnie. W pierwszej kolejności podatek od zysku płaci spółka. W dalszej kolejności, po wypłacie zysku wspólnikom, obowiązek podatkowy powstaje po ich stronie. W zależności od tego, czy są to osoby fizyczne czy prawne, będą one opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub podatkiem dochodowym od osób prawnych. Komplementariusz jednak – pod określonymi warunkami – może dokonać odliczenia podatku zapłaconego przez spółkę komandytową.

Przede wszystkim, aby możliwa była wypłata zysku spółka musi osiągnąć nadwyżkę aktywów nad pasywami. Każdy wspólnik ma prawo żądać wypłacenia zysku z końcem roku obrotowego. Aby tak się stało, wspólnicy co do zasady powinni podjąć uchwałę w przedmiocie tego, czy dzielą zysk między siebie (a jeśli nie uregulowali tego w umowie – to w jaki sposób to robią), czy też przekazują zysk na inne cele. Wypłata zysku następuje co do zasady raz do roku – po zakończeniu roku obrotowego. W trakcie roku obrotowego spółka może wypłacać wspólnikom tylko zaliczki na poczet zysku, o czym poniżej.

Zaliczka na poczet zysku

Na jakich zasadach odbywa się wypłata zaliczki? Przede wszystkim, aby istniała taka możliwość, wspólnicy muszą ją uregulować w umowie spółki. Dzieje się tak dlatego, że ustawodawca nie uregulował kwestii wypłaty zaliczek na poczet zysku w spółkach osobowych. Należy jednak zauważyć, że nie oznacza to, iż takie działanie jest zabronione. W takim przypadku, w umowie spółki należy określić zasady takiej wypłaty oraz wysokość zaliczki. W następstwie wprowadzenia do umowy takiego rozwiązania, wspólnicy będą mogli podjąć uchwałę o wypłacie zaliczki pod warunkiem, że spółka prognozuje zysk na koniec roku obrotowego i w danym momencie posiada środki wystarczające na wypłatę. Warto zaznaczyć, że zaliczka na poczet zysku jest prawem wspólnika. Oznacza to, że może on ją pobrać, a może też nie skorzystać z takiej możliwości.

Wypłata zaliczek na poczet zysku w spółce komandytowej zarówno na rzecz komplementariuszy, jak i komandytariuszy podlega opodatkowaniu na takich samych zasadach jak wypłata zysku.

Wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki

Art 46 KSH, znajdujący co do zasady zastosowanie także względem spółek komandytowych, zawiera generalną regułę, zgodnie z którą za prowadzenie spraw spółki wspólnik nie otrzymuje wynagrodzenia. Nie jest to jednak przepis bezwzględnie obowiązujący – umowa spółki może przyznać wspólnikom wynagrodzenie. „Może to być w szczególności wynagrodzenie miesięczne, prowizyjne, polegające na udziale w zyskach, czy też w końcu polegające na zwrocie poniesionych wydatków przy wykonywaniu czynności prowadzenia spraw (zwrot kosztu hotelu, benzyny, posiłków itp.)” (A. Kidyba [w:] M. Dumkiewicz, A. Kidyba, Komentarz aktualizowany do art. 1-300 Kodeksu spółek handlowych, LEX/el. 2023, art. 46). Wysokość tego wynagrodzenia wspólnicy mogą ustalić w drodze uchwały.

W spółce komandytowej za prowadzenie jej spraw odpowiada komplementariusz. Komandytariusz, na mocy ustawy, nie ma natomiast ani prawa ani obowiązku prowadzenia spraw spółki. Na wzór omówionych już wcześniej przepisów, można jednak nadać mu takie uprawnienia w drodze umowy spółki. Jeżeli ma on otrzymać za to wynagrodzenie – niezbędne jest ujęcie także tego zapisu w umowie.

Jeżeli wspólnicy prowadzą sprawy spółki i otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie, jest to przychód podlegający opodatkowaniu. Jeżeli wspólnik ten jest osobą fizyczną, przychód ten traktowany będzie jako przychód z innych źródeł na podstawie ustawy o PIT, jeżeli osobą prawną – na podstawie ustawy o CIT. Wynagrodzenie dla komandytariusza nie będzie jednak kosztem uzyskania przychodu dla spółki.

W tym miejscu może pojawić się wątpliwość, jakie rozwiązanie jest tak naprawdę korzystniejsze dla wspólnika spółki komandytowej: udział w zysku, czy wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki?

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, iż wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki może być wypłacane cyklicznie – w ciągu roku obrotowego, czego nie można powiedzieć o zysku. Po drugie, zgodnie z nowelizacją przepisów podatkowych z lipca 2022 roku, obciążenie podatkowe z tytułu wynagrodzenia za prowadzenie spraw spółki jest co do zasady niższe niż z tytułu wypłaty zysku. Więcej o opodatkowaniu spółki komandytowej oraz jej wspólników w artykule: https://rpms.pl/spolka-komandytowa-a-cit-od-stycznia-2021-projekt/.

Obniżenie wkładu

Kolejną metodą wypłaty środków ze spółki komandytowej jest obniżenie wkładu. Jeżeli wspólnicy podejmą decyzję w tym zakresie i w następstwie dokonają zmiany umowy spółki, wówczas wkład stanowiący różnicę między wkładem uiszczonym a wkładem nowo ustalonym będzie podlegał wypłacie na rzecz wspólników.

Od wielu lat kwestie podatkowe związane z wycofaniem wkładu ze spółki, które jednocześnie nie prowadzi do całkowitego z niej wystąpienia, stanowił kość niezgody w doktrynie. Nie istniał jasny przepis, na podstawie którego fiskus miałby prawo dochodzić należności podatkowej od wartości takiego zwróconego wkładu. Organy podatkowe interpretowały przepisy na niekorzyść podatników, z kolei sądy administracyjne konsekwentnie takie decyzje uchylały. Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 2022 roku wprowadziła zmiany w zakresie art. 14 ust. 2 pkt 16. Stanowi on implementację podejścia stosowanego przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Na gruncie powyższego przepisu od 2022 roku zmniejszenie udziału kapitałowego wspólnika stanowi także zdarzenie, którego wystąpienie powoduje powstaniem przychodu kwalifikowanego jako przychód z działalności gospodarczej. W przypadku, gdy zwracany wkład będzie miał formę rzeczową, opodatkowanie nie nastąpi w momencie odebrania tej części wkładu, a dopiero podczas ewentualnego odpłatnego zbycia, jeśli nastąpi ono przed upływem 6 lat od obniżenia wkładu.

Umowy cywilnoprawne i umowa o pracę

Ostatnim omawianym źródłem, z którego wspólnik spółki komandytowej może czerpać środki, jest umowa zawarta między nim a spółką. Przepisy bowiem nie zabraniają wspólnikom zawierania umów cywilnoprawnych. Może to być umowa najmu lokalu będącego własnością wspólnika, dokonywanego na rzecz spółki lub umowa zlecenia na wykonanie na rzecz spółki określonych prac przez jej wspólnika. Co do umów cywilnoprawnych należy pamiętać przede wszystkim o kwestii reprezentacji. Do reprezentacji spółki komandytowej uprawnieni są bowiem z mocy prawa wszyscy komplementariusze, natomiast komandytariusze mogą reprezentować spółkę komandytową jedynie na podstawie pełnomocnictwa, w tym także jako prokurent.

Rozważając kwestie możliwości zawarcia umów między wspólnikami a spółką komandytową, nasuwa się zapewne pytanie o to, czy możliwe jest zawarcie umowy o pracę między spółką a jej wspólnikami. Odpowiedź na to pytanie jest co do zasady twierdząca. W przypadku komplementariuszy prowadzących sprawy spółki należy jednak zadbać, aby przedmiotem umowy nie były czynności związane de facto z prowadzeniem spraw spółki i jej reprezentacją – tym bowiem komplementariusz powinien zajmować się z samego faktu bycia komplementariuszem. W przypadku komandytariusza zaś, umowa o pracę nie może stanowić próby obejścia prawa i nadania mu uprawnień do reprezentowania spółki. Przedmiotem takiej umowy mogą być tylko i wyłącznie czynności niezwiązane z prowadzeniem spraw spółki lub jej reprezentacją.

Podsumowanie

Istnieje kilka zgodnych z literą prawa sposobów, aby pozyskać środki pieniężne ze spółki komandytowej, nie narażając się jednocześnie na zarzuty z art. 296 Kodeksu karnego. Niektóre z nich mogą rodzić dalej idące konsekwencje podatkowe, w postaci konieczności uiszczenia podatku dochodowego od przychodu. Korzystając ze wskazanych w artykule sposobów, należy także zawsze mieć na uwadze rolę, jaką wspólnik pełni w spółce komandytowej.

Pytania i odpowiedzi

Tak. Roszczenie wspólnika o wypłatę przypadającego na niego zysku przedawnia się z upływem sześciu lat (Uchwała SN z dnia 31 stycznia 2023 roku, III CZP 98/22).

Tak. O tym, co stanie się z zyskiem decydują wspólnicy tej spółki w drodze uchwały.

Najpierw spółka uiszcza o wypracowanego zysku podatek w wysokości 19% CIT. Taki przychód podlega po raz drugi opodatkowaniu przy okazji wypłaty na rzecz wspólników: 19% PIT dla wspólników osób fizycznych, 19% CIT dla wspólników będących podatnikami CIT.


Zaufali nam:


5/5 - (liczba głosów: 2)