Kinga Grzelak
|
29 czerwca 2023
Spis treści

Zasady opodatkowania nieruchomości ujęte zostały w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Obowiązujące przepisy przewidują jednak obok bazowego mechanizmu obciążenia również możliwość jego zmniejszenia w zależności od wysokości kondygnacji w budynku. W jaki sposób obliczana jest należność publicznoprawna od nieruchomości i jak rozumieć pojęcie „wysokości w świetle”?

Jak wyliczana jest podstawa opodatkowania dla nieruchomości?

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podstawę opodatkowania dla budynków lub ich części stanowi powierzchnia użytkowa. Pod tym pojęciem należy rozumieć powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. W rozumieniu przepisów kondygnacją są także:

  • garaże podziemne;
  • piwnice;
  • sutereny;
  • poddasza użytkowe.

Ustęp 2 powołanego przepisu różnicuje pojęcie powierzchni użytkowej w zależności od wysokości pomieszczenia w danym miejscu. Jeżeli jest ono wyższe niż 2,20 m, uwzględnia się 100% powierzchni. W przypadku wysokości mieszczącej się między 1,40 m a 2,20 m uwzględnia się jedynie 50% powierzchni. Powierzchnię niższą niż 1,40 m na potrzeby podatku pomija się całkowicie.

Prawidłowe ustalenie powierzchni użytkowej budynku jest kluczowe zwłaszcza w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Wysokość podatku od nieruchomości przeznaczonej na cele związane z działalnością gospodarczą jest znacznie wyższa niż dla nieruchomości mieszkalnych.

Istota problemu dotyczącego opodatkowania nieruchomości sprowadza się do znalezienia odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób wyliczać wysokość powierzchni użytkowej i czym tak naprawdę jest wysokość w świetle. Na problem ten zwrócił niedawno uwagę Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 24 maja 2022 r. (sygn. akt III FSK 590/21).

Czy elementy konstrukcyjne obniżają wysokość nieruchomości?

We wspomnianym wyroku stan faktyczny dotyczył spółki, która prowadziła działalność gospodarczą w pomieszczeniach o zróżnicowanej wysokości. Część z nich była poprzecinana belkami konstrukcyjnymi, których dolna krawędź znajdowała się na wysokości mniejszej niż 2,20 m (belki te „wystawały” ze stropu), co uzasadnia przyjęcie jedynie połowy stawki przy wyliczaniu wysokości podatku od nieruchomości. Postępowanie administracyjne zakończyło się wydaniem decyzji niekorzystnej dla podatnika. Zarówno Prezydent Miasta, jak i Samorządowe Kolegium Odwoławcze stanęli na stanowisku, że powierzchnię pomieszczenia o nierównej wysokości należy opodatkować w sposób niejednolity.

W miejscach, gdzie wysokość stropu mieści się między 1,40 m a 2,20 m należy zastosować 50% stawki podatku, ale tam, gdzie jest to możliwe, należy obliczyć należność według pełnej stawki. Wyniki poszczególnych obliczeń należy zsumować, aby otrzymać finalną kwotę zobowiązania publicznoprawnego.

Wskutek wniesionej przez podatnika skargi kasacyjnej Naczelny Sąd Administracyjny stanął na stanowisku, że przy ustalaniu podstawy opodatkowania należy odwołać się do możliwości faktycznego wykorzystania pomieszczenia przez użytkownika. Przyjęcie podziału pomieszczenia na poszczególne segmenty nie tylko prowadziłoby do pominięcia zaliczenia procentowego całego pomieszczenia do powierzchni budynku, a także uzależnienie podstawy opodatkowania od wysokości najwyżej położonej części pomieszczenia. Takie rozumienie przepisu prowadziłoby de facto do różnicowania wysokości opodatkowania od przeznaczenia budynku, jego rodzaju i zastosowania technologicznych rozwiązań. Te przesłanki nie mieściły się w intencji ustawodawcy, zatem nie powinny stanowić elementu oceny przy wydawaniu decyzji.

Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że przepisy uzależniają sposób wyliczenia podstawy opodatkowania od użytkowego wymiaru powierzchni pomieszczenia, czyli takiego, który faktycznie może być wykorzystany przez podatnika. Nie ma przy tym znaczenia fakt, że przepis rozgranicza kondygnację, jak również jej część – przy określaniu wysokości kondygnacji „w świetle” należy uwzględnić odległość mierzoną od podłoża do najniższego trwałego elementu konstrukcyjnego stropu.

Czym w takim razie jest „wysokość w świetle”?

Nawiązując do powyższych rozważań, NSA stwierdził, że jako wysokość w świetle należy rozumieć prześwit między dwoma płaszczyznami – podłożem, a najniższym trwałym elementem stropu. Dla całej kondygnacji obowiązuje jedna „wysokość w świetle” bez możliwości różnicowania jej w zależności od miejsca pomiaru.

Warto wskazać, że orzeczenie NSA niejako podsumowuje trwający w judykaturze od wielu lat spór dotyczący określenia wysokości kondygnacji w świetle. Stanowisko sądu kasacyjnego w przeszłości było już wyrażane wielokrotnie (vide: wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 6 maja 2014 r., sygn. I SA/Bk 63/14 oraz wyrok WSA w Warszawie z dnia 28 czerwca 2016 r., sygn. III SA/Wa 1643/15).

Alternatywna linia orzecznicza odwołuje się do ogólnej zasady, zgodnie z którą wyjątków (w tym przypadku przywileju niższego opodatkowania) nie należy interpretować rozszerzająco, a podatek trzeba ustalać z uwzględnieniem wysokości poszczególnych części kondygnacji. Tę linię orzeczniczą podzielił m.in. WSA w Olsztynie (vide: wyroki z 24 lutego 2016 r., sygn. I SA/Ol 804/15 oraz 7 lipca 2017 r., sygn. I SA/Ol 214/16).

Podatnicy, którzy rozważają złożenie odwołania od decyzji administracyjnej albo planują wniesienie skargi do WSA powinni rozważyć skorzystanie z pomocy kancelarii prawnej z doświadczeniem w prowadzeniu sporów sądowych z zakresu prawa administracyjnego.

Wysokość w świetle a elementy infrastruktury

Należy zwrócić uwagę, że obiekt budowlany to nie tylko fundamenty, wylewki i ściany. Zgodnie z definicją z art. 3 pkt. 1 ustawy – Prawo budowlane obiekt budowlany to budynek, budowla lub obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony przy użyciu materiałów budowlanych.

Oznacza to, że wszelkiego rodzaju instalacje, które zgodnie z projektem architektonicznym i obowiązującymi przepisami muszą znaleźć się w budynku i są zainstalowane na wysokości poniżej 2,20 m, pozwalają na obniżenie wysokości podatku od nieruchomości. Dotyczy to takich elementów, jak np.:

  • rury kanalizacyjne i ciepłownicze;
  • przewody elektryczne;
  • instalacja gazowa.

Podatnik nie ma jednak prawa do zastosowania zmniejszonej stawki podatku w sytuacji, kiedy zamontował instalację samodzielnie, a jej istnienie nie jest niezbędne do korzystania z budynku. Dlatego prawa do ulgi nie da np. montaż pompy ciepła lub instalacji typu HVAC.

Warto zwrócić uwagę, że część firm zajmujących się profesjonalnym pomiarem powierzchni deklaruje pominięcie w kalkulacjach również tych instalacji, które nie są integralną częścią budynku, np. rury wodno-kanalizacyjne. Takie rozumienie przepisów wydaje się być sprzeczne z obowiązującymi regulacjami prawa budowlanego.

W jaki sposób dokonywać pomiarów powierzchni na potrzeby podatku od nieruchomości?

Dokonanie pomiarów powierzchni nieruchomości na potrzeby opodatkowania powinno odbyć się w zgodzie z normą PN-ISO 9836:2022-07 oraz ogólną definicją powierzchni użytkowej określonej w ustawie.

Jak wystąpić o zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości?

Przepisy ordynacji podatkowej (art. 254) pozwalają na zmianę decyzji ostatecznej ustalającej lub określającej wysokość zobowiązania podatkowego za dany okres, jeżeli po jej doręczeniu przez organ zmianie uległy okoliczności faktyczne mające wpływ na określenie lub ustalenie tego zobowiązania.

Po otrzymaniu decyzji zmieniającej podatnik ma prawo zwrócić się do organu podatkowego o zwrot nadpłaty wskazanej w treści aktu. Zwrot następuje na numer rachunku bankowego wskazany w treści wniosku lub przekazem pocztowym (po potrąceniu kosztów opłaty przekazu) w terminie 30 dni od dnia złożenia pisma. Nadpłata może zostać również zaliczona na poczet innych zobowiązań publicznoprawnych podatnika zgodnie z jego dyspozycją.

Prawidłowy pomiar powierzchni użytkowej nieruchomości może okazać się sposobem na obniżenie zobowiązania publiczno-prawnego i zmniejszenie wydatków związanych z korzystaniem z budynku. Skorzystają z niego zarówno firmy, które odbierają nowopowstały budynek i zgłaszają go do organów administracji, ale także osoby fizyczne, które mieszkają w starym budownictwie. Dokumentacja z lat 70. lub 80. XX w. w wielu przypadkach może okazać się nieprecyzyjna, a powstałe rozbieżności prowadzą do zawyżenia opłat.

W razie wątpliwości co do prawidłowości wyliczonego podatku od nieruchomości warto rozważyć skorzystanie z usług doświadczonych prawników.

Kinga Grzelak

Pytania i odpowiedzi

Tak, odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Od decyzji organu odwoławczego przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a następnie skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Zgodnie z art. 6 ust. 4 i 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatek wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Jeżeli wygaśnięcie zobowiązania nastąpiło w trakcie roku podatkowego, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

W orzecznictwie przyjmuje się, że nieużytkowe poddasze nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Za użytkowe w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych można uznać wyłącznie takie poddasze, które nadaje się do wykorzystania w celach służących jego przeznaczeniu (vide m.in.: wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2012 r., sygn. I SA/Rz 158/12).


Zaufali nam:


5/5 - (liczba głosów: 2)