Marcin Staniszewski
|
8 sierpnia 2023
Spis treści

Spory o nazwy domen internetowych stały się nieodłączną częścią dynamicznie rozwijającego się świata wirtualnego. Domeny internetowe odgrywają kluczową rolę w identyfikacji, komunikacji oraz prowadzeniu działalności online. Coraz więcej firm oraz organizacji korzysta z Internetu, co przekłada się na zwiększoną liczbę sporów związanych z rejestracją, posiadaniem oraz wykorzystywaniem identyfikatorów internetowych oraz na zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jeśli chodzi o rejestrację domeny.

Na poziomie krajowym istnieje wiele form rozstrzygania sporów, począwszy od mediacji, poprzez postępowania arbitrażowe, kończąc na klasycznym sporze przed sądem powszechnym.

Również na arenie międzynarodowej istnieje szereg organizacji takich jak ICANN i WIPO, które stosują efektywne mechanizmy rozwiązywania sporów domenowych, naruszeń znaku towarowego, czy jeśli chodzi o prawo własności przemysłowej.

Wybór formy rozwiązywania sporu zależy od tego, jaki domena ma zasięg geograficzny oraz od efektu, jaki chcemy osiągnąć. Wachlarz jest bardzo szeroki.

Domena internetowa to unikalny identyfikator używany do lokalizowania i identyfikowania adresu strony internetowej w sieci. Składa się z dwóch głównych części – nazwy domeny oraz jej rozszerzenia. Rozszerzenia są zazwyczaj powiązane z typem organizacji lub krajem, w którym zarejestrowano domenę. Rejestracja domen odbywa się poprzez specjalne organizacje, które są uprawnione do zarządzania i rejestrowania domen w danym rozszerzeniu. Domenę zakłada się za opłatą. Jest ważna przez określony czas, zazwyczaj od kilku miesięcy do kilku lat, po czym można ją odnowić.

Rodzaje rozszerzeń domen internetowych

Domeny najwyższego poziomu (TLDs – top level domains)

· Domeny generyczne (gTLDs- generic top-level domains)

.com, .net, .org, .eu

· Domeny krajowe (ccTLDs – country code top-level domains)

.pl, .de, .it

· Domeny sponsorowane (sTLDs – sponsored top-level domains)

.gov, .areo, .tel

· Domeny .xxx

zarezerwowane dla serwisów pornograficznych i rejestrowane na odrębnych zasadach

Domeny drugiego poziomu (SLDs – second level domains)

a) Regionalne – są specyficzną odmianą domen krajowych i funkcjonalnych, wykorzystywaną dla określonych regionów. Stosuje się je dla regionalnych projektów, oficjalnych stron internetowych dla regionu, ale też firm działających lokalnie na danym obszarze.

Przykładami są:

· .com.pl

· .biz.pl

· .info.pl

· .net.pl

· .org.pl

b) Funkcjonalne – mają za zadanie dookreślić tematykę strony internetowej już na poziomie samego adresu, wskazując np. że jest to strona firmowa, rządowa, czy edukacyjna np.

· .auto.pl,

· .edu.pl,

· .media.pl

· .nieruchomości.pl

· .szkola.pl

· .turystyka.pl

Jak wygląda rejestracja domeny internetowej?

Warto pamiętać, że rejestrując domenę internetową, nie stajemy się jej właścicielem. Wobec tego możemy z niej korzystać na oznaczony okres.

Aby zarejestrować domenę internetową, na wstępie należy wybrać organizację, z którą podpiszemy umowę. Jeśli chodzi o domenę z rozszerzeniem .pl, musi być to firma akredytowana przez NASK -Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (instytucję badawczą pełniąca funkcję operatora domen z rozszerzeniem .pl – zarówno funkcjonalnych, jak i regionalnych).

Kolejnym krokiem jest decyzja o zakupie i założenie konta w systemie danego operatora. W przypadku domen zarejestrowanych na firmę będą one widoczne w bazie WHOIS, co oznacza, że każdy będzie mógł sprawdzić do kogo należy dana domena. Należy pamiętać, że koszt rejestracji domeny i utrzymania jej przez pierwszy rok jest zazwyczaj dużo niższy, niż kwota wyznaczona na kolejne lata.

Zasada first come, first served w kontekście domen internetowych

Podmiot planujący zawarcie umowy o utrzymywanie nazwy domeny .pl nie jest zobowiązany do analizy wszystkich dostępnych nazw domen internetowych. Obowiązuje bowiem zasada pierwszeństwa w rejestracji ,,first come, first served – każdą domenę można zarejestrować tylko raz, a więc nie mogą istnieć dwie identyczne domeny.

Zasada ta nie jest jednak nieograniczona. W sytuacji naruszenia praw wyłącznych innych podmiotów – w szczególności takich jak znaki towarowe, autorskie prawa majątkowe i osobiste – podmiot, który wcześniej zawarł umowę o utrzymywanie nazwy domeny internetowej nie może liczyć na ochronę, a co więcej, może liczyć się z możliwością rozwiązania tej umowy.

Przyczyny sporów domenowych

Sam fakt rejestracji domeny nie sprawia, że rejestrujący staje się jej właścicielem. Oznacza to jedynie, że zyskuje jedynie czasową możliwość jej używania. Spory domenowe powstają w momencie, gdy ktoś uważa, że posiada silniejsze prawa niż osoba aktualnie władająca domeną. Dzieje się tak w przypadkach podobieństwa między nazwami domeny, a zarejestrowanymi już przez inny podmiot znakami towarowymi. Do sporów domenowych często prowadzą także przejawy piractwa domenowego. Nieuczciwe podmioty rejestrują nazwy domen z zamiarem wykorzystania ich w celach szantażu lub spekulacji w celu uzyskania korzyści finansowych. Spory domenowe są również częstym skutkiem narastających konfliktów między konkurentami lub nawet samymi wspólnikami danego przedsiębiorstwa. Zdarza się, że przedsiębiorstwa działające w tym samym sektorze lub branży mogą konkurować o podobne nazwy w celu przyciągnięcia klientów lub utrudnienia działalności konkurencji.

Naruszenia praw do domeny internetowej obejmujące czyn nieuczciwej może następować w różnych Poniżej przedstawiamy kilka przykładów:

  1. Cybersquatting: Polega na rejestrowaniu, sprzedaży lub wykorzystywaniu domeny internetowej z nazwą firmy, marką lub znakiem towarowym, które są już prawnie chronione, w celu osiągnięcia zysku. Przykładem może być rejestracja domeny o nazwie bardzo podobnej do popularnej marki w nadziei na skierowanie ruchu na swoją stronę lub sprzedaż domeny oryginalnemu właścicielowi za wysoką cenę.
  2. Typosquatting: Jest to forma cybersquattingu, która polega na rejestracji domeny o nazwie, która jest literowym błędem lub pomyłką w pisowni popularnej marki lub firmy. Celem jest wykorzystanie błędów wprowadzanych przez użytkowników podczas wpisywania adresu strony internetowej, aby kierować ich do innej strony.
  3. Phishing (czyli wyłudzanie danych): Jest to technika, która polega na stworzeniu strony, która wygląda identycznie lub bardzo podobnie do strony marki lub firmy, z zamiarem wyłudzenia od użytkowników ich danych osobowych, takich jak nazwy użytkowników, hasła, dane karty kredytowej itp.
  4. Użycie domeny w sposób wprowadzający w błąd lub dezinformujący: Jeżeli dana domena internetowa jest wykorzystywana w sposób, który celowo wprowadza konsumentów w błąd co do tożsamości, pochodzenia produktów lub usług lub którymś innym aspekcie działalności firmy, może to być uznane za czyn nieuczciwej konkurencji.
  5. Naruszenie praw autorskich lub znaków towarowych: Jeśli domena zawiera nazwę, logo lub inny znak towarowy, który jest prawnie chroniony, bez zgody właściciela praw, może to stanowić naruszenie praw autorskich lub znaków towarowych, co jest formą nieuczciwej konkurencji.

Sposoby rozwiązywania sporów domenowych w Polsce

Postępowanie mediacyjne

Polega na próbie osiągnięcia porozumienia między stronami za pośrednictwem neutralnego, wyznaczonego przez sąd mediatora. Pomaga on stronom znaleźć rozwiązanie sporu, osiągnięcie konsensusu i ma na celu zawarcie przez strony ugody. Postępowanie mediacyjne powinno zakończyć się w terminie około 10 dni od daty złożenia wniosku o jego przeprowadzenie. Porozumienie zawarte przed mediatorem wiąże strony i zostaje przekazane NASK do wykonania. Warto dodać, że zakończenie mediacji brakiem porozumienia nie zamyka możliwości dochodzenia praw w inny sposób.

Sąd Polubowny przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG)

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej rozstrzyga sprawę co do zasady przy pomocy jednego arbitra. Co istotne, Sąd Polubowny jest własny stwierdzić w wyroku jedynie, iż naruszono prawa powoda na skutek rejestracji domeny. Nie może on jednak przenosić praw do domeny na żadną ze stron. Nie może także orzekać o odszkodowaniu. Takich roszczeń należy dochodzić w postępowaniu przed sądem powszechnym.

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy PIIT

Sąd Polubowny działający przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji ma największe doświadczenie ze wszystkich sądów orzekających w sprawach domenowych. W pozwie można zgłosić roszczenie o uznanie, że w wyniku zawarcia umowy o utrzymanie nazwy domeny internetowej doszło do naruszenia prawa powoda. Nie jest jednak możliwe orzekanie o odszkodowaniu czy zakazie korzystania ze spornej domeny w tym trybie. Niewątpliwą zaletą wyboru tej formy postępowania jest fakt, że postępowanie sporne powinno zakończyć się w terminie 40 dni od przekazania akt arbitrowi. Procedura w tym przypadku jest maksymalnie uproszczona, ponieważ kodeks postępowania cywilnego stosuje się w ograniczonym zakresie.

Sąd powszechny

W tym postępowaniu jednak liczba roszczeń jest znacznie większa, niż w pozostałych. Można bowiem wnosić o zasądzenie odszkodowania na rzecz powoda, zadośćuczynienie w przypadku naruszenia dóbr osobistych lub nakazanie określonego zachowania pozwanemu. Sąd podejmuje rozstrzygnięcie na podstawie przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej, znaków towarowych oraz dobrego imienia przedsiębiorstwa. Procedura określona jest przepisami kodeksu postępowania cywilnego, wobec czego jest skomplikowana i długotrwała.

Rozwiązywanie sporów domenowych na arenie międzynarodowej

Z rozwiązywania sporów na arenie międzynarodowej mogą korzystać podmioty, które korzystały z rozszerzeń europejskich lub globalnych w swoich domenach.

Sąd arbitrażowy w Pradze

W sporach dotyczących domeny .eu postępowanie prowadzone jest w całości w formie elektronicznej przez Sąd Arbitrażowy w Pradze tj. przy Izbie Gospodarczej Republiki Czeskiej i Izbie Rolniczej Republiki Czeskiej. Procedura arbitrażowa została uregulowana w Rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady oraz w ,,Zasadach ADR ”. Postępowanie prowadzą składy składające się z trzech albo jednego arbitra. Sąd Arbitrażowy w sporach dotyczących domeny .eu posiada szerszy zakres orzeczniczy niż Sądy Polubowne przy PIIT, czy KIG – może unieważnić sporną domenę albo przenieść ją na rzecz powoda. Koszty postępowania obejmują opłatę administracyjna i wynagrodzenie arbitrów, które jest uzależnione od liczebności składu orzekającego (od 1300 do 3100 euro).

Oprócz sporów dotyczących nazw domen „.eu” czeski Sąd Arbitrażowy zajmuje się również rozstrzyganiem sporów dotyczących domen takich jak .com, .muzeum, .net, .travel oraz .org.

WIPO

World Incellecutal Property Organization to agencja ONZ zajmująca się ochroną własności intelektualnej. WIPO oferuje rozwiązywanie sporów domenowych poprzez swoje Centrum Arbitrażowe i Mediacji. WIPO rozstrzyga spory dotyczące domen ze wszystkimi międzynarodowymi rozszerzeniami. Rozstrzygnięcie WIPO może prowadzić do transferu domeny lub jej unieważnienia.

ICANN

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers jest organizacją globalną rozstrzygającą spory domenowe z popularnymi rozszerzeniami takimi jak .com, .net, .org. Zarządza procesem rozstrzygania sporów za pomocą mechanizmów pozasądowych takich jak UDRP oraz URS.

UDRP

Panel rozstrzygający na podstawie UDRP może stwierdzić transfer domeny lub jej unieważnienie. Zaletą tego rodzaju postępowania jest jego szybkość – trwa maksymalnie 60 dni.

URS

Procedura, która jest jeszcze szybsza i bardziej ekonomiczna niż UDRP. Skupia się na wąskich przypadkach naruszeń, takich jak oczywiste kradzieże tożsamości, oszustwa lub szkodliwe wykorzystanie marki. W przypadku gdy panel orzeknie na korzyść skarżącego – domena zostają tymczasowo zawieszona na okres 1-3 lat.

Pytania i odpowiedzi

Od decyzji powodów lub obu stron zależy jaką metodę rozwiązywania sporu wybiorą. Jeśli strony były związane umową i zawarto w niej klauzulę mediacyjną lub arbitrażową należy wybrać sposób rozstrzygnięcia zgodny z umową. Można stwierdzić, że aktualnie postępowanie przed Sądem Polubownym przy PIIT jest najbardziej zalecane. Wynika to z faktu, iż celem postępowania nie jest wyłącznie rozstrzygnięcie sporu, ale również umożliwienie podmiotowi, którego prawa zostały naruszone, jak najszybszego korzystania z domeny internetowej. Przekazanie sporu do sądu polubownego daje możliwość rozpatrzenia sprawy 1 miesiąc od daty otrzymania akt przez arbitra. Dodatkowym udogodnieniem stanowi możliwość porozumiewania się arbitra ze stronami sporu co do zasady za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


Zaufali nam:


5/5 - (liczba głosów: 1)