Marcin Staniszewski
|
6 września 2023
Spis treści

Firmy działające w branży transportowej są zobowiązane do spełnienia szeregu wymagań prawnych nie tylko polskich, ale też wspólnotowych. Jednym z nich jest wyposażenie pojazdów wykorzystywanych do realizowania przewozów w tachografy cyfrowe, a także okresowa legalizacja i kalibracja tych urządzeń. Na czym polega kalibracja i legalizacja tachografu i kto może ją przeprowadzić?

Czym jest tachograf?

Reguły dotyczące stosowania tachografów oraz wymagania stawiane tym urządzeniom znalazły się w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym.

Rozporządzenie reguluje obowiązki i wymogi w odniesieniu do budowy, instalacji, użytkowania, sprawdzania i kontrolowania tachografów w celu weryfikacji zgodności pracy wykonywanej przez kierowcę z unijnymi przepisami regulującymi sektor transportu drogowego. Warto zwrócić uwagę, że rozporządzenie nie wymaga transpozycji do krajowego porządku prawnego, ponieważ jest stosowane bezpośrednio. Nie uchybia ono oczywiście przepisom polskiej ustawy o tachografach, która odnosi się jednak wyłącznie do zadań organów administracji publicznej oraz innych podmiotów w zakresie stosowania urządzeń rejestrujących pracę kierowcy w pamięci tachografu.

Na pytanie czym jest tachograf, odpowiada art. 2 ust. 2 lit. a rozporządzenia, zgodnie z którym jako tachograf określa się urządzenie przeznaczone do instalowania w pojazdach w celu automatycznego lub półautomatycznego wyświetlania, rejestrowania, drukowania, przechowywania i wysyłania szczegółowych danych dotyczących ruchu, w tym o prędkości jazdy oraz niektórych okresach aktywności kierowcy. Powoduje to konieczność okresowej kalibrację tachografu czy przesiadkę na tachograf cyfrowy podpięty pod numer rejestracyjny pojazdu.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 lit b i c każdy tachograf składa się z szeregu elementów, w tym jednostki przetwarzającej, pamięci danych, funkcji pomiaru czasu, dwóch czytników kart inteligentnych (dla kierowcy i współkierowcy), drukarki, wyświetlacza, złącz i urządzeń do wprowadzania danych przez użytkownika. Aby tachograf nie był jedynie urządzeniem rejestrującym, dodatkowo powinien być uzupełniony o czujnik ruchu oraz przewód do jego przyłączenia oraz posiadać ważny przegląd tachografu i ustawienia ogranicznika prędkości z daty rejestracji pojazdu przy samochodach ciężarowych.

Jakie dane rejestruje tachograf?

Aby zapewnić zgodne z prawem korzystanie z tachografu, przedsiębiorca transportowy musi upewnić się, że zamówione przez niego urządzenia spełniają surowe standardy zdefiniowane przez unijnego ustawodawcę.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia tachografy muszą zapewniać gromadzenie danych w sposób dokładny i wiarygodny, z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa kierowcy. Powinny zapewniać kompatybilność między różnymi generacjami kart do tachografów oraz samymi urządzeniami rejestrującymi, a także być wyposażone w pamięć wystarczającą do gromadzenia danych w zakresie wskazanym przez rozporządzenie oraz oferować przyjazny interfejs. Każdy tachograf musi umożliwiać weryfikację danych i ich ocenę w relacji do obowiązujących przepisów. Tachografy cyfrowe rejestrują następujące dane:

 • przebytą odległość i prędkość pojazdu;
 • pomiar czasu;
 • punkty położenia (punkty początkowy i końcowy dziennego okresu pracy, czas załadunku lub rozładunku, przekroczenie granicy państwa oraz zapis co każde 3 skumulowane godziny jazdy);
 • tożsamość i aktywność kierowcy;
 • dane dotyczące kontroli, kalibracji i naprawy tachografu, w tym dane identyfikujące warsztat;
 • zdarzenia i usterki.

Dane zapisane zarówno na karcie, jak i w pamięci urządzenia powinny być dostępne w każdym czasie dla pracodawcy oraz organu kontrolującego, szczególnie jesli chodzi o stosowanie tachografów cyfrowych.

W jakich samochodach należy stosować tachografy?

Tachografy muszą być zainstalowane we wszystkich pojazdach o masie całkowitej powyżej 3,5 tony, które są przeznaczone do przewozu towarów, a także pojazdach służących do przewozu osób, jeżeli liczba miejsc wraz z kierowcą jest większa niż 9 i zostały one zarejestrowane po 1 maja 2006 roku. W praktyce firmy zajmujące się przewozem rzeczy lub osób muszą zapewnić instalację tachografu w każdym pojeździe stanowiącym część floty.

Tachografy są montowane w kabinie kierowcy w taki sposób, aby mógł on korzystać ze wszystkich funkcji urządzenia bez konieczności wstawania z fotela.

Na czym polega kalibracja tachografu?

Użytkownicy tachografów są zobowiązani do ich okresowej kalibracji i legalizacji. Są to odrębne czynności, które nie powinny być ze sobą utożsamiane. Kalibracja tachografu została zdefiniowana w art. 2 ust. 2 pkt m rozporządzenia i oznacza aktualizację lub potwierdzenie parametrów pojazdu, w tym identyfikację pojazdu i charakterystykę pojazdu, które mają być przechowywane w pamięci danych z wykorzystaniem karty warsztatowej. Z kolei karta warsztatowa jest wydawana personelowi producenta tachografu, instalatorowi, producentowi pojazdu lub zatwierdzonemu warsztatowi, która identyfikuje posiadacza karty i umożliwia pobranie danych z tachografów oraz ich kalibrację i aktywację.

Obowiązujące rozporządzenie nie precyzuje wprawdzie parametrów, jakie są objęte kalibracją, ale warto odwołać się w tym zakresie do rozporządzenia Komisji nr 1360/2002 dostosowujące po raz siódmy do postępu technicznego rozporządzenie nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym. Zgodnie z tym aktem prawnym poprzez kalibrację ustala się parametry dotyczące:

 • identyfikacji pojazdu (numer VIN, numer rejestracyjny VRN, kod rejestrującego Państwa Członkowskiego);
 • charakterystyki pojazdu (współczynnik charakterystyczny pojazdu, stała tachografu, obwód koła i wielkość opon, ogranicznik prędkości (jeżeli dotyczy);
 • bieżący czas UTC;
 • bieżąca wartość licznika kilometrów.

Pierwsza kalibracja powinna nastąpić w terminie 2 tygodni od instalacji urządzenia lub przypisania numeru rejestracyjnego do pojazdu w zależności od tego, która z czynności została dokonana w dacie późniejszej. Każdą kolejną kalibrację należy przeprowadzić nie później niż w 2 lata po poprzedniej. Dodatkowo przepisy rozporządzenia 1360/2002 nakazują przeprowadzania kalibracji w razie:

 • jakiejkolwiek naprawy urządzenia;
 • po zmianie współczynnika charakterystycznego pojazdu;
 • po zmianie skutecznego obwodu tocznego opon;
 • po zmianie numeru rejestracyjnego pojazdu;
 • po zmianie czasu UTC o więcej niż 20 minut;
 • uszkodzenia tabliczki rejestracyjnej lub zerwania plomb zabezpieczających.

W praktyce oznacza to, że każda kalibracja będzie wymagana po np. przetransportowaniu pojazdu do innej lokalizacji i wykorzystywaniu go do prowadzenia działalności w innej strefie czasowej.

Stosownie do pkt 097 i 098 rozporządzenia Komisji nr 1360/2002, dane kalibracyjne, które są przechowywane w pamięci urządzenia rejestrującego obejmują informacje dotyczące:

 • parametrów kalibracyjnych znanych w momencie aktywacji;
 • pierwszej kalibracji po aktywacji urządzenia, w tym pierwszej w danym pojeździe identyfikowanym poprzez numer VIN;
 • pięciu ostatnich kalibracji (maksymalnie jednej z każdego dnia), a w przypadku tachografów inteligentnych nawet do 20 zapisów.

Jednocześnie przy każdej kalibracji rejestruje się rodzaj kalibracji, nazwę warsztatu, numer karty warsztatowej oraz państwo członkowskie wydające kartę i jej datę ważności, identyfikację pojazdu oraz jego parametry.

Na czym polega legalizacja tachografu?

Od kalibracji należy odróżnić legalizację. Polega ona na zatwierdzeniu poprawności kalibracji i stwierdzeniu, że tachograf nadaje się do dalszego użytku. Legalizacja to także dopasowanie urządzenia rejestrującego do konkretnego pojazdu.

Po każdej kalibracji danych w urządzeniu rejestrującym należy zadbać o jego legalizację, aby zmienione dane zostały zatwierdzone.

Kto może legalizować tachografy?

Do legalizacji tachografów uprawnione są wyłącznie okręgowe stacje kontroli pojazdów oraz certyfikowane serwisy posiadające stosowne uprawnienia wydane przez organy państwowe. Po przeprowadzeniu badania pracownik serwisu ma obowiązek umieszczenia po wewnętrznej stronie słupka od strony kierowcy tabliczki pomiarowej zawierającej najważniejsze informacje, w tym wskazanie warsztatu oraz daty przeprowadzenia badania.

Jaka kara grozi za jazdę bez ważnej kalibracji tachografu?

Ustawa o tachografach wprowadza rozbudowany system sankcji dotyczący zarówno wprowadzania do obrotu, jak i korzystania z tachografów niespełniających wymagań.

Zgodnie z art. 50 ustawy wprowadzanie do obrotu oprogramowania służącego do podrabiania lub przerabiania danych pochodzących z tachografu jest zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Z kolei karą pieniężną od 10 do nawet 20 tysięcy złotych jest zagrożone:

 • wprowadzania do obrotu lub użytkowania tachografu lub jego elementu składowego bez świadectwa homologacji typu;
 • prowadzenie działalności w zakresie instalacji, sprawdzania, przeglądów lub napraw tachografu bez zezwolenia.

Sankcjonowane jest też działanie samego producenta tachografów, który nie weryfikuje ich zgodności z rozporządzeniem minimum raz na 2 lata oraz warsztatu, który dokonuje instalacji, sprawdzania, przeglądów lub naprawy tachografu analogowego lub cyfrowego bez niezbędnych uprawnień. W ten sposób ustawodawca dąży do tego, aby na rynku były obecne wyłącznie urządzenia spełniające unijne wymogi instalowane i naprawiane przez firmy posiadające właściwe kwalifikacje.

Odrębne sankcje w zakresie jazdy samochodem niespełniającym wymagań (także w zakresie dotyczącym urządzenia rejestrowego) wprowadza ustawa o transporcie drogowym. Zgodnie z jej art. 92a ust. 1 kara za wykonywanie przewozu z naruszeniem obowiązków może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych, przy czym w niedługim czasie wchodzi w życie zmiana przepisów tej ustawy, która m.in. podnosi sankcje w tym zakresie.

Nasza kancelaria od wielu lat współpracuje z podmiotami z branży TSL. Wspieramy zarówno przedsiębiorców prowadzących firmy transportowe, kierowców, jak i usługodawców świadczących pomoc na rzecz uczestników obrotu. Specjaliści od prawa transportowego pomogą ocenić czy zastosowane przez przedsiębiorcę tachografy spełniając wymagania wskazane prawem, a przedsiębiorca prowadzi swoją działalność legalnie.

Pytania i odpowiedzi

Rozporządzenia wspólnotowe definiują współczynnik charakterystyczny pojazdu, jako wielkość liczbową określającą liczbę sygnałów dostarczony przez element pojazdu do urządzenia rejestrującego w czasie, gdy pojazd przebywa drogę o długości jednego kilometra. Tymi elementami pojazdu może być wał główny skrzyni biegów lub oś, zatem ich wymiana może pociągać za sobą konieczność badania poprawności odczytów tachografu.

Zgodnie z art. 92c ustawy o transporcie drogowym postępowania nie wszczyna się, a wszczęte umarza w razie spełnienia jednej z przesłanek ustawowych, w tym wskazywanie przez okoliczności sprawy i dowody, że podmiot wykonujący przewozy lub inne czynności związane z przewozem nie miał wpływu na powstanie naruszenia, a naruszenie nastąpiło wskutek zdarzeń lub okoliczności, których podmiot nie mógł przewidzieć.


Zaufali nam:


5/5 - (liczba głosów: 1)