Marcin Staniszewski
|
19 lipca 2023
Spis treści

Podmioty gospodarcze mają prawo do prowadzenia swojej działalności według dowolnie przyjętej strategii, dzięki której starają się zwiększać swoją efektywność oraz udział w rynku. Jednym z rozwiązań, prowadzących właśnie do zwiększania swoich wpływów jest koncentracja, która jednak może skutkować jej ograniczeniem lub zupełnym wyeliminowaniem konkurencji rynkowej. Dlatego w przypadku zamiaru dokonania koncentracji wymagana jest zgoda ze strony właściwego organu państwa.

Stanowi o tym ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, która ma za zadanie chronić przedsiębiorców oraz wolny rynek przed niewłaściwymi praktykami, zakłócającymi rozwój wolnej konkurencji i ograniczającymi możliwość swobodnego realizowania interesów gospodarczych.

Koncentracja przedsiębiorców – co to znaczy?

Koncentracja to działanie gospodarcze, przynoszące trwałą zmianę w kontroli zainteresowanych przedsiębiorstw. Mówimy o koncentracji wówczas, gdy przedsiębiorstwa zatracają swoją samodzielność działania i zostają podporządkowane centralnemu kierownictwu. W tej sytuacji często ulega zmianie również forma prawna organizacji. Może ona odbywać się poprzez:- fuzję, czyli połączenie się w sposób dobrowolny dwóch lub więcej przedsiębiorców;

– przejęcie kontroli nad innym przedsiębiorstwem lub przedsiębiorstwami (np. poprzez nabycie albo objęcie akcji czy udziałów itp.);- joint venture, czyli utworzenie przez przedsiębiorców innego, wspólnego przedsiębiorstwa;- nabycie zorganizowanej części mienia (całości lub części przedsiębiorstwa).

Koncentracja jest procesem kontrolowanym przez UOKiK, co ma na celu przeciwdziałanie nadmiernej ich konsolidacji, prowadzącej w efekcie do znacznego ograniczenia konkurencji na rynku.

Mówi o tym art. 18 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów: „Prezes Urzędu, w drodze decyzji, wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku „.

Rodzaje koncentracji przedsiębiorców

Koncentracji mogą dokonywać różni przedsiębiorcy – zarówno Ci, stanowiący dla siebie wzajemną konkurencję, jak i działający na zupełnie innych rynkach, będących z innych branż lub świadczących różne usługi.

Koncentracja horyzontalna

Dokonywana przez przedsiębiorców, którzy dotychczas byli swoimi konkurentami. Są to więc podmioty pochodzące z tego samego rynku właściwego.

Ten rodzaj koncentracji jest kontrolowany najwnikliwiej, gdyż stwarza największe zagrożenie, spośród wszystkich jej typów.

Koncentracja wertykalna

Biorą w niej udział przedsiębiorcy działający na różnych szczeblach obrotu gospodarczego.

Koncentracja konglomeratowa

Dokonywana jest przez przedsiębiorców o odrębnych profilach działalności, którzy działają na różnych rynkach właściwych, a więc niebędącymi swoimi konkurentami.

Obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorstw

Na przedsiębiorcach planujących dokonać koncentracji spoczywa obowiązek zgłoszenia takiego zamiaru do Prezesa UOKiK.

W myśl art. 13 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu, jeśli:

 1. Łączny światowy obrót przedsiębiorców, chcących dokonać koncentracji, w poprzednim roku obrotowym (poprzedzającym rok zgłoszenia) przekracza równowartość 1.000.000.000 euro
 2. Łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców, chcących dokonać koncentracji, w poprzednim roku obrotowym (poprzedzającym rok zgłoszenia) przekracza równowartość 50.000.000 euro.

Zwolnienia z obowiązku zgłaszania zamiaru koncentracji przedsiębiorstw

Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów istnieją przesłanki zwalniające z przeprowadzania procedury zgłoszenia zamiaru koncentracji. Mówi o tym art. 14 ustawy:

Obowiązkowi zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorca nie podlega, jeżeli:

 • obrót przedsiębiorcy przejmowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekroczył w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających przejęcie równowartości 10 000 000 euro;
 • obrót żadnego z przedsiębiorstw, zamierzających dokonać fuzji lub utworzenia wspólnego przedsiębiorstwa na terytorium RP nie przekroczył w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 000 000 euro;
 • polega ona (koncentracja) na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów, w celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia;
 • polega ona na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji, lub udziałów w celu zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży;
 • następuje ona w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć kontrolę lub nabywający część mienia jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego lub którego część mienia jest nabywana;
 • koncentracja dotyczy przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

Procedura uzyskania zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorstw

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów wprowadza dwuetapowe postępowanie w sprawach koncentracji przedsiębiorstw.

Postępowanie powinno zostać zakończone w terminie 1 miesiąca od jego wszczęcia, tj. dnia złożenia stosownego wniosku, jeżeli:

 • koncentracja nie jest skomplikowana i nie rodzi uzasadnionego prawdopodobieństwa istotnego ograniczenia konkurencji na rynku;
 • koncentracja nie wymaga przeprowadzania badania rynku.

Jest to etap pierwszy postępowania.

Jeżeli natomiast koncentracja:

 • uznana zostaje za szczególnie skomplikowaną;
 • wywołuje prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji;
 • wymaga przeprowadzenia badania rynku;

to Prezes UOKiK wydaje postanowienie o przedłużeniu postępowania antymonopolowego o kolejne 4 miesiące, bez przysługującego zażalenia. Jest to etap drugi postępowania.

Jeżeli Prezes Urzędu wezwie zgłaszających do usunięcia braków lub uzupełnienia informacji, ustawowy termin na wydanie decyzji zostaje wydłużony o czas oczekiwania na odpowiedzi. Dotyczy to zarówno pierwszego, jak i drugiego etapu postępowania.

W sprawach, w których istnieje uzasadnione ryzyko istotnego ograniczenia konkurencji na rynku w wyniku dokonania planowanej koncentracji, Prezes UOKiK przedstawia zainteresowanym podmiotom wszelkie zastrzeżenia dotyczące tejże koncentracji. Przedsiębiorcy mają prawo na ustosunkowanie się do powyższego w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma. Na uzasadniony wniosek, Prezes Urzędu może termin ten wydłużyć maksymalnie o kolejnych 14 dni.

Rodzaje decyzji wydawanych w sprawach koncentracji przedsiębiorców

Prezes Urzędu może w sprawie koncentracji przedsiębiorców wydać decyzję im przychylną – tzn. zgodzić się na jej dokonanie lub przeciwnie – wydać decyzję zakazującą koncentracji. Istnieje również możliwość otrzymania zgody dopiero po uprzednim spełnieniu dodatkowych warunków.

Art. 18 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wskazuje, iż w sytuacji, kiedy dokonanie koncentracji nie będzie miało wpływu na istotne ograniczenie konkurencji na rynku (szczególnie poprzez powstanie albo umocnienie pozycji dominującej) Prezes UOKiK, w drodze decyzji, wydaje na nią zgodę. W przeciwnym wypadku – wobec art. 20 ust. 1 ustawy – decyduje o zakazie dokonania koncentracji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy Prezes Urzędu może wyrazić zgodę na dokonanie koncentracji, ale dopiero po spełnieniu określonych warunków. Według brzmienia art. 19 ust. 2 ustawy może on nałożyć obowiązek na przedsiębiorców, planujących dokonać koncentracji lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do:

 1. zbycia całości lub części majątku jednego albo kilku przedsiębiorców;
 2. wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności poprzez zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, albo odwołania z funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego jednego, lub kilku przedsiębiorców;
 3. udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi – określając w decyzji termin spełnienia warunków.

W wydanej decyzji Prezes UOKiK nakłada obowiązek informowania o realizacji powyższych warunków, w wyznaczonym przez niego terminie.

W myśl art. 20 ust. 1, jeżeli konkurencja na rynku zostanie istotnie ograniczona, szczególnie poprzez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku, to Prezes UOKiK, w drodze decyzji, zakaże przedsiębiorcy lub przedsiębiorcom dokonania koncentracji.

Wyjątki

Wyjątkowo, Prezes Urzędu może wyrazić zgodę na koncentrację, nawet pomimo istotnego ograniczenia konkurencji na rynku, jeżeli takowe odstąpienie od zakazu jest uzasadnione. Przesłankami, uzasadniającymi wydanie zgody mogą być:

 1. przyczynienie się do rozwoju ekonomicznego lub postępu technicznego;
 2. wywarcie pozytywnego wpływu na gospodarkę narodową.

Uchylenie decyzji dotyczącej zgody lub zakazu dokonania koncentracji przedsiębiorstw

Prezes UOKiK może uchylić wydaną decyzję, zezwalającą lub zakazującą dokonania koncentracji przedsiębiorców, jeśli została ona oparta na nierzetelnych informacjach, za które odpowiedzialni są przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, lub jeżeli nie spełnią warunków, koniecznych do uzyskania zgody na koncentrację.

Jeżeli natomiast koncentracja, o której mowa powyżej została już dokonana, a przywrócenie konkurencji nie jest możliwe w inny sposób, Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania, nakazać w szczególności:

 1. podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji;
 2. zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy;
 3. zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę.

Takowa decyzja nie może zostać wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji.

Powyższe stosuje się również w przypadku:

 1. przeprowadzenia koncentracji, pomimo braku zgłoszenia Prezesowi UOKiK zamiaru jej dokonania, zgodnie z art. 13 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
 2. dokonania koncentracji, pomimo wydanej decyzji o zakazie.

Wygaśnięcie decyzji dotyczących koncentracji przedsiębiorstw

Decyzje dotyczące zamiaru koncentracji – zezwalające lub warunkowo zezwalające na jej dokonanie – wygasają, jeśli w terminie 2 lat takowa koncentracja nie doszła do skutku. Natomiast w przypadku złożenia przez zainteresowaną stronę stosownego wniosku (nie później niż 30 dni przed upływem wspomnianego terminu), Prezes UOKiK może, w drodze postanowienia, przedłużyć ten termin o kolejny rok. W tej sytuacji jednak przedsiębiorca jest zobligowany do wykazania, że nie nastąpiła zmiana okoliczności, w wyniku której koncentracja może spowodować istotne ograniczenie konkurencji na rynku.

W przypadku wydania postanowienia o odmowie przedłużenia terminu, przedsiębiorca musi ponownie ubiegać się o zgodę na dokonanie koncentracji, poprzez zgłoszenie swojego zamiaru do Prezesa Urzędu.

Podsumowanie

Koncentracja przedsiębiorstw to jedna z dozwolonych strategii konkurencyjnych, wpływająca na zwiększenie siły rynkowej. Może ona przynieść korzyści zarówno zainteresowanym podmiotom, jak i całej gospodarce. Jednakże stosowanie koncentracji w sposób niekontrolowany może w konsekwencji doprowadzić do powstania struktury, ograniczającej innym przedsiębiorcom możliwość korzystania ze swobody rynkowej. Właśnie dlatego zamiar koncentracji podlega uprzedniemu zgłoszeniu do podmiotu właściwego. Kontrola przeprowadzanych koncentracji ma na celu przeciwdziałanie ich nadmiernym konsolidacjom, prowadzącym do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku, w szczególności poprzez uzyskanie lub umocnienie pozycji dominującej.

Kamila Wasilewska

Pytania i odpowiedzi

1. Kryterium przedmiotowe

Zgodnie z przepisami prawa koncentracją jest:

 • połączenie dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców;
 • przejęcie kontroli nad innym przedsiębiorstwem poprzez nabycie lub objęcie akcji, udziałów, itp.;
 • utworzenie przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorstwa;
 • nabycie części mienia innego przedsiębiorcy.

2. Kryterium obrotu

Zamiar dokonania koncentracji należy zgłosić, jeżeli w roku poprzedzającym łączny obrót zrealizowany przez przedsiębiorców:

 • przekroczył równowartość 1 miliarda euro na świecie;
 • przekroczył równowartość 50 milionów euro w Polsce.

3. Jak obliczyć obrót, jeżeli nie jest on realizowany w euro?

jeżeli obrót liczony jest w złotówkach:

obrót należy przeliczyć ze złotówek na euro po średnim kursie ogłoszonym przez NBP w ostatnim dniu roku kalendarzowego, poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru koncentracji.

jeżeli obrót liczony jest w innej walucie niż złotówki i euro:

należy najpierw przeliczyć go na złote, a następnie na euro według wskazanej powyżej zasady.


Zaufali nam:


5/5 - (liczba głosów: 2)