Filip Nowaczyk
|
18 października 2023
Spis treści

  Imię i nazwisko
  Email lub telefon kontaktowy
  Twoja wiadomość
  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu, w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce Prywatności.

  Postępowanie restrukturyzacyjne często jest postrzegane jako uniwersalny sposób na uratowanie firmy przed koniecznością ogłoszenia upadłości, a w efekcie zakończeniem prowadzonej działalności. Choć rzeczywiście celem restrukturyzacji jest utrzymanie ciągłości prowadzonej działalności gospodarczej, obowiązujące przepisy przewidują katalog sytuacji, w których dłużnik nie będzie miał możliwości skorzystania z tego postępowania. Kiedy sąd odmówi wszczęcia restrukturyzacji?

  Jaki jest cel restrukturyzacji?

  Aby móc wskazać granice korzystania z restrukturyzacji warto w pierwszej kolejności odpowiedzieć sobie na pytanie o cel takiego postępowania. Funkcja restrukturyzacji została wyartykułowana w art. 3 prawa restrukturyzacyjnego Zgodnie z tym przepisem, celem restrukturyzacji jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji poprzez zawarcie układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego, również poprzez przeprowadzenie działań sanacyjnych przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

  Można więc powiedzieć, że restrukturyzacja zabezpiecza nie tylko interes dłużnika, ale także wierzycieli.

  Kiedy sąd odmówi wszczęcia konkretnego rodzaju postępowania?

  Restrukturyzacja może być prowadzona w jednym z czterech trybów, przy czym o wyborze trybu decyduje dłużnik. Musi on jednak wykazać spełnienie w tym zakresie przesłanek ustawowych – pozytywnych lub negatywnych. Jeżeli tego nie zrobi, sąd odmówi wszczęcia restrukturyzacji według reżimu wskazanego we wniosku postępowania (odmówa wszczęcia restrukturyzacji lub postępowań restrukturyzacyjnych):

  • postępowanie o zatwierdzenie układu może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem;
  • przyspieszone postępowanie układowe może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem (analogicznie jak w postępowaniu o zatwierdzenie układu);
  • postępowanie układowe może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem;
  • postępowanie sanacyjne wymaga sporządzenia i zatwierdzenia spisu wierzytelności.

  Patrząc na te przesłanki, łatwo zauważyć, że o ile dłużnik może wybierać np. między postępowaniem układowym a sanacyjnym, to spełniając przesłanki przyspieszonego postępowania układowego, nie może wybrać np. zwykłego postępowania układowego, ponieważ wykluczają się one wzajemnie.

  Brak spełnienia materialnoprawnych przesłanek restrukturyzacji

  Niezależnie od warunków dotyczących wszczęcia poszczególnych rodzajów postępowań, prawo restrukturyzacyjne posługuje się przesłankami o charakterze ogólnym. Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy, restrukturyzację ogłasza się wobec dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością, przy czym pojęcia te bazują na systemie domniemań wzruszalnych, które mogą być obalone przez wierzyciela obawiającego się utrudnień w dochodzeniu należności

  Stan niewypłacalności należy definiować na podstawie art. 11 ustawy prawo upadłościowe. Stosownie do brzmienia przepisu, za niewypłacalnego uważa się dłużnika, który utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemanie w tym zakresie zachodzi, jeżeli opóźnienie przekracza 3 miesiące.

  Ustawodawca wprowadził odrębne domniemanie w stosunku do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych. W ich przypadku o niewypłacalności można mówić także, jeżeli zobowiązania pieniężne przewyższają wartość majątku i stan ten utrzymuje się przez minimum 24 miesiące. Jednocześnie ustawodawca wskazuje, które zobowiązania należy uwzględnić, a których nie uwzględnia się przy ocenie relacji aktywów do pasywów.

  Z kolei stan zagrożenia niewypłacalnością – zgodnie z art. 6 ust. 3 prawa restrukturyzacyjnego oznacza sytuację, która wskazuje na to, że dłużnik stanie się niewypłacalny w niedługim czasie.

  Z uwagi na fakt, że stan zagrożenia niewypłacalnością wyprzedza stan samej niewypłacalności, z reguły to właśnie na niego dłużnicy powołują się najczęściej. Niestety ustawa nie zawiera wytycznych co do tego, w jaki sposób należy ocenić potencjalną możliwość popadnięcia w niewypłacalność. W praktyce więc sądy restrukturyzacyjne muszą wziąć pod uwagę m.in. sektor, w jakim działa firma dłużnika, skalę prowadzonej działalności czy jej otoczenie biznesowe. W przypadku działalności jednoosobowej stan zagrożenia niewypłacalnością może oznaczać ryzyko bankructwa w ciągu kilku tygodni. Dla spółki transgranicznej będzie to nawet wiele miesięcy.

  To od dłużnika zależy czy będzie on w stanie przekonać sąd co do swojej nie najlepszej sytuacji majątkowej. Jeżeli mu się to nie powiedzie, wniosek zostanie oddalony. Dlatego rozważając składanie wniosku o restrukturyzację warto skorzystać ze wsparcia kancelarii prawnej z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu postępowań insolwencyjnych.

  Przesłanki negatywne o charakterze podmiotowym

  Prawo restrukturyzacyjne w art. 4 ust. 2 zawiera obszerną listę podmiotów, względem których wszczęcie i prowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego jest niedopuszczalne. Na tej liście znalazły się:

  • Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego;
  • banki krajowe, oddziały banków zagranicznych BGK i SKOK-i;
  • firmy inwestycyjne w rozumieniu ustawy o BFG, czyli domy maklerskie posiadające uprawnienie na prowadzenie określonej działalności związanej z inwestowaniem;
  • zakłady ubezpieczeń i reasekuracji;
  • fundusze inwestycyjne;
  • instytucje finansowe w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 575/2013, w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych przy spełnieniu określonych warunków oraz 2019/2033 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych;
  • finansowe spółki holdingowe, inwestycyjne spółki holdingowe oraz holdingi mieszane;
  • dominujących spółek holdingowych i inwestycyjnych.

  Nietrudno zauważyć, że postępowanie restrukturyzacyjne z założenia nie jest dostępne dla największych uczestników rynku. Zdecydowana większość przedsiębiorców, niezależnie od formy organizacyjno-prawnej, będzie mogła z niego skorzystać. Warto zapamiętać, że ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji przewiduje procedurę restrukturyzacji przymusowej. Funkcjonuje ona niezależnie od standardowej restrukturyzacji, ale mogą z niej korzystać wyłącznie określone kategoria podmiotów, np. banki.

  Jak rozumieć pokrzywdzenie wierzycieli?

  Ustawodawca w art. 8 ust. 1 prawa restrukturyzacyjnego wskazał, że sąd odmawia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jeżeli skutkiem tego postępowania byłoby pokrzywdzenie wierzycieli. Pojęcie pokrzywdzenia wierzycieli jest klauzulą generalną, zatem sąd poddaje je indywidualnej interpretacji z uwzględnieniem okoliczności postępowania.

  Ocena pokrzywdzenia wierzycieli jest dokonywana na etapie złożenia wniosku (z wyłączeniem postępowania o zatwierdzenie układu, gdzie oceny dokonuje się na moment ustalenia dnia układowego). Niezależnie od tego sąd umorzy postępowanie, jeżeli stwierdzi już w trakcie postępowania, że warunki układu są rażąco krzywdzące dla wierzycieli, którzy głosowali przeciwko układowi i zgłosili zastrzeżenia (art. 165 ust. 2 prawa restrukturyzacyjnego). W postępowaniu o zatwierdzeniu układu mechanizm pokrzywdzenia wierzycieli dotyczy więc przede wszystkim wierzycieli mniejszościowych.

  W doktrynie wskazuje się, że przesłanka z art. 8 ust. 1 znajduje zastosowanie np. w sytuacji pozorowania problemów finansowych przez dłużnika poprzez celowe wyzbywanie się składników majątku, a następnie złożenie wniosku o wszczęcie restrukturyzacji w celu uzyskania korzystnych warunków spłaty zobowiązań.

  O naruszeniu interesu wierzycieli można mówić także wtedy, gdy dłużnik konsekwentnie składa wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego w różnych formach, nawet wiedząc, że w danej sytuacji jest to niemożliwe. Taka strategia skutecznie blokuje dłużników, którzy nie mogą dochodzić swoich wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym, a jednocześnie – ze względu na brzmienie art. 11 prawa restrukturyzacyjnego i pierwszeństwa wniosku restrukturyzacyjnego nad upadłościowym – sami nie mogą wystąpić o wszczęcie postępowania upadłościowego.

  W judykaturze wskazuje się, że o pokrzywdzeniu wierzycieli świadczy np. wykonywanie zobowiązań w sposób selektywny, jedynie wobec niektórych wierzycieli z pominięciem pozostałych (vide: wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 listopada 2014 r., sygn. VI ACa 202/14). Z kolei Sąd Okręgowy w Warszawie w uzasadnieniu postanowienia z dnia 30 lipca 2018 r., sygn. XXIII Gz 611/18 zwrócił uwagę, że krzywdzące dla wierzycieli jest zaakceptowanie takich propozycji ugodowych, które prowadziłyby do wzrostu zobowiązań przedsiębiorcy i jedynie dodatkowo utrudniały zaspokojenie wierzycieli czy wręcz je uniemożliwiały. Nie ma bowiem wątpliwości co do tego, że postępowania restrukturyzacyjne wprawdzie nie musi prowadzić do poprawy sytuacji wierzycieli, ale w żadnym razie nie może jej pogorszyć.

  Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że sąd nie jest w stanie już na samym początku postępowania zweryfikować, jakie działania dłużnika mogą być krzywdzące dla każdego z wierzycieli z osobna, dlatego powinien jedynie uwzględniać całościowy efekt restrukturyzacji. W szczególności poza oceną sądu powinno znaleźć się porównanie ze sobą potencjalnych skutków postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Wniosek nie może zostać oddalony wyłącznie z tego względu, że zdaniem sądu upadłość byłaby dla wierzyciela korzystniejsza.

  Możliwości finansowe dłużnika

  Artykuł 8 ust. 2 prawa restrukturyzacyjnego wprowadza dodatkowy wymóg dla postępowania układowego (zwykłego, nieprzyspieszonego) oraz sanacyjnego. Sąd odmówi ich wszczęcia, jeżeli nie zostanie uprawdopodobniona zdolność dłużnika do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po jego otwarciu.

  Ten mechanizm ma zabezpieczyć prawidłowe wykonanie układu. Warto jednak zaznaczyć, że wystarczające będzie uprawdopodobnienie przesłanki, dłużnik nie musi jej udowadniać poprzez przedstawienie dokumentacji finansowej potwierdzającej określoną wartość przedsiębiorstwa.

  Złożenie wniosku o upadłość dłużnika a restrukturyzacja

  W sytuacji, kiedy względem dłużnika złożono wniosek o ogłoszenie upadłości, sąd restrukturyzacyjny zawiesi postępowanie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania upadłościowego. Jeżeli upadłość ostatecznie zostanie ogłoszona, a postanowienie uprawomocni się, wniosek o restrukturyzację zostanie oddalony. Jeżeli jednak okaże się, że spełnione są przesłanki restrukturyzacji, a nie upadłości, kolejność działań będzie odwrotna – to wniosek o upadłość zostanie oddalony, a rozpoznany wniosek restrukturyzacyjny.

  Nasza kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie obsługi postępowań insolwencyjnych. Analizujemy sytuację dłużnika, koordynujemy jego relacje z wierzycielami i pomagamy wypracować wspólne rozwiązanie, które nie będzie rodziło ryzyka oddalenia wniosku restrukturyzacyjnego.

  Pytania i odpowiedzi

  Prawo restrukturyzacyjne nie daje w tym zakresie żadnych wytycznych, dlatego zasadne jest odwołanie się do ogólnych reguł postępowania dowodowego w procedurze cywilnej. Do przykładowych dowodów można zaliczyć dokumentację księgową przedsiębiorstwa, zeznania świadków, opinie biegłych z zakresu rachunkowości. Z pewnością nie wystarczy jednak samo twierdzenie dłużnika o słuszności swojego stanowiska.

  W doktrynie mówi się o „rozsądnej i obiektywnej ocenie ekonomicznej”. Zazwyczaj o zagrożeniu niewypłacalnością będzie świadczyła malejąca zdolność do bieżącego regulowania zobowiązań pieniężnych i niepieniężnych, niemożność zapłaty grzywien i kar umownych. Wyznacznikiem mogą być też ekonomiczne wskaźniki płynności, jak np. niekorzystny Inventory Turnover wskazujący na odkładające się zapasy na półkach i malejący popyt.


  Zaufali nam:


  5/5 - (liczba głosów: 2)