Filip Nowaczyk
|
11 września 2023
Spis treści

W czasie trwania postępowania układowego lub sanacyjnego, po stworzenia spisu wierzytelności, może okazać się, że któraś wierzytelność nie znalazła się w spisie, że znalazła się w nim niepotrzebnie (np. została już uregulowana). Możliwe jest także, że dane dot. wysokości czy zabezpieczenia którejś wierzytelności są nieprawidłowe.

W takich wypadkach Prawo Restrukturyzacyjne przewiduje możliwość zgłoszenia sprzeciwu. W jakim terminie go złożyć? Co musi zawierać i na co zwracać uwagę? Tego dowiesz się z poniższego artykułu.

W jakim terminie zgłosić sprzeciw co do umieszczenia lub pominięcia wierzytelności w spisie?

Nieprawidłowości w spisie można zgłaszać w ciągu 14 dni od dnia obwieszczenia spisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ten sam termin obowiązuje w przypadku, gdy wierzyciel zauważy, że nie został w nim uwzględniony.

Prawo złożenia sprzeciwu przysługuje warunkowo także dłużnikowi. Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny ze złożonym przez niego wcześniej oświadczeniem o uznaniu lub odmowie uznania wierzytelności w postępowaniu układowym czy postępowaniu sanacyjnym. Jeżeli dłużnik nie złożył oświadczenia, może złożyć sprzeciw tylko w przypadku, gdy wykaże, że nie złożył ww. oświadczenia z przyczyn od niego niezależnych (odmowa uznania wierzytelności).

Sprzeciw wniesiony po terminie podlega odrzuceniu przez sąd.

Co musi zawierać sprzeciw?

Sprzeciw musi spełniać wymogi właściwe dla pisma procesowego, tj. zawierać:

 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane;
 • imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 • oznaczenie rodzaju pisma;
 • osnowę wniosku lub oświadczenia;
 • w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia – wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów;
 • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
 • wymienienie załączników.

Przede wszystkim jednak, należy wskazać w piśmie pominiętą lub zaskarżoną wierzytelność oraz zawrzeć wniosek co do pominięcia lub umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności wraz z uzasadnieniem i wskazaniem dowodów na jego poparcie.

Jeśli sprzeciw odnosi się do pominięcia wierzytelności w spisie, należy pamiętać o uwzględnieniu w piśmie dodatkowych informacji, takich jak np. wskazanie sumy wierzytelności oraz sumy, według której będzie obliczany głos wierzyciela w głosowaniu nad układem, informację czy wierzycielowi przysługuje prawo potrącenia albo czy wierzytelność jest zależna od warunku zawieszającego.

Twierdzenia zawarte w sprzeciwie muszą zostać także odpowiednio udowodnione. Trzeba zatem uwiarygodnić powody, dla których wierzytelność powinna się w spisie znaleźć lub wskazać, czemu dane wierzytelności w spisie uważa się za błędne. Środki dowodowe są dość ograniczone: jak wskazuje Prawo Restrukturyzacyjne, okoliczności uzasadniające sprzeciw mogą zostać wykazane jedynie za pomocą dowodu z dokumentu albo z opinii biegłego.

Przygotowanie odpowiednich dokumentów jest bardzo istotne – ich nie zgłoszenie w sprzeciwie może kosztować wierzyciela nie uwzględnienie sprzeciwu. Zgodnie z Prawem Restrukturyzacyjnym, sędzia-komisarz pomija twierdzenia i dowody niezgłoszone w sprzeciwie, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w sprzeciwie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy.

Jak szybko sąd rozpoznaje sprzeciw co do umieszczenia lub pominięcia wierzytelności w spisie?

W związku z tym, ze sąd orzeka zasadniczo na podstawie dokumentów na posiedzeniu niejawnym, sąd rozpoznaje sprzeciw dosyć szybko – w ciągu dwóch miesięcy od jego wniesienia.

W zakresie sprzeciwu sąd wydaje postanowienie. Zażalenie na to postanowienie przysługuje dłużnikowi, nadzorcy sądowemu albo zarządcy oraz wierzycielom (nie tylko wnoszącemu sprzeciw). Po uprawomocnieniu się postanowienia uwzględniającego sprzeciw, w spisie wierzytelności dokonuje się zmian zgodnie z tym postanowieniem.

Ile kosztuje złożenie sprzeciwu co do umieszczenia lub pominięcia wierzytelności w spisie?

Wniesienie sprzeciwu nie jest bezpłatne. Konieczne jest wniesienie opłaty w wysokości 1/5 opłaty stosunkowej, tj. zależną od wartości wierzytelności. W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

Jeżeli sprzeciw nie odpowiada wskazanym wyżej wymaganiom formalnym co do treści pisma lub nie uiszczono należnej opłaty, sąd wezwie stronę do uzupełnienia braków w terminie tygodnia, pod rygorem zwrotu pisma. Zwrócone pismo nie wywołuje skutków prawnych i nie będzie rozpoznawane.

Co gdy sąd nie uwzględni sprzeciwu?

Jeśli wierzyciel nie dochował terminu na złożenie sprzeciwu do spisu albo sąd odmówił uznania wierzytelności w spisie, wierzyciel wciąż może wytoczyć powództwo przeciwko dłużnikowi i kontynuować proces, pomimo toczącego się równolegle postępowania restrukturyzacyjnego. Wierzyciel nie skorzysta jednak wtedy z praw przysługujących mu w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Postępowanie takie może okazać się też znacznie droższe i czasochłonne dla wierzyciela.

Zgodnie z art. 65 ust. 7 Prawa Restrukturyzacyjnego wierzyciel nieumieszczony w spisie wierzytelności traci uprawnienia uczestnika postępowania z dniem uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu jego sprzeciwu lub bezskutecznego upływu terminu do jego złożenia albo uprawomocnienia się postanowienia uwzględniającego sprzeciw co do umieszczenia jego wierzytelności w spisie. Powoduje to, że staje się on jedynie jego biernym uczestnikiem, bez prawa głosu czy udziału w radzie wierzycieli.

Więcej informacji na temat roli i statusu wierzyciela w postępowaniu restukturyzacyjnym oraz możliwych korzyściach, które może w ten sposób utracić, znajdziesz tutaj: https://rpms.pl/postepowanie-restrukturyzacyjne-z-perspektywy-wierzyciela/ ; https://rpms.pl/co-oznacza-postepowanie-restrukturyzacyjne-dla-wierzyciela/.

Podsumowanie

Sprzeciw jest bardzo ważnym instrumentem zarówno dla wierzyciela jak i dla dłużnika, który może spróbować za jego pomocą np. usunąć ze spisu wierzytelność, która nie powinna się w nim znajdować, lub znajduje w nim w wysokości zawyżonej.

Niezależnie od tego czy składający sprzeciw jest dłużnikiem czy wierzycielem, powinien bardzo uważnie pilnować terminu przewidzianego na dokonanie tej czynności – wniosek złożony po terminie zostanie odrzucony, co może mieć mocno negatywne konsekwencje.

W sprzeciwie bardzo istotne jest wskazanie odpowiednich dokumentów uzasadniających ujęcie wierzytelności – sąd będzie decydować o losach sprzeciwu na podstawie dostarczonych przez stronę dowodów i w przypadku ich niedostatecznej wiarygodności, oddali sprzeciw.

Pytania i odpowiedzi

Tak. Przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego przewidują taką możliwość, jednak dotyczy to tylko wyjątkowych sytuacji, gdy opóźnienie nastąpiło bez winy osoby składającej dane pismo. W praktyce udowodnienie, że nadanie pisma nastąpiło bez winy jest bardzo trudne i sądy rzadko przywracają termin.

Tak. Sprzeciw nie przysługuje jedynie w przypadku gdy wierzytelność w ogóle nie została uwzględniona lub uwzględniona została niezasadnie, ale można też zaskarżyć tą drogą inne, nieprawidłowo ujęte w spisie elementy związane z daną wierzytelnością. Sprzeciw można złożyć np. wtedy, gdy:

 • nie uwzględniono zabezpieczenia wierzytelności;
 • nie uwzględniono przyznania lub odmowy prawa do potrącenia;
 • nie określono przedmiotu zabezpieczenia;
 • wskazano wierzytelność w błędnej wysokości;
 • błędnie określono okoliczności mające wpływ na uprawnienie do głosowania;
 • błędnie określono podstawę wierzytelności.

Podczas rozpatrywania sprzeciwu sąd bada jedynie dowody z dokumentów, możliwe jest także zasięgnięcie opinii biegłego. Sąd nie będzie np. przesłuchiwać świadków czy dokonywać oględzin.


Zaufali nam:


5/5 - (liczba głosów: 2)