Anna Maria Sobczak
|
1 lutego 2022
Spis treści

SME Fund, czyli fundusz dla MŚP realizowany przez Urząd Europejski ds. Własności Intelektualnej – EUIPO. Celem jest wsparcie praw własności intelektualnej małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) europejskich.

Kto może skorzystać z funduszu dla MŚP – dofinansowania na rejestrację znaku towarowego lub wzoru przemysłowego ?

Skorzystać z dotacji może każde MŚP mające siedzibę w UE. Wniosek w ramach dofinansowania mogą złożyć właściciele, upoważnieni pracownicy lub pełnomocnicy. Przez pełnomocnika rozumie się osobę trzecią, fizyczną lub prawną, która jest odpowiednio upoważniona przez MŚP do jego prawnego reprezentowania. Przyznane kwoty z dotacji wypłacane są na rachunek bankowy MŚP, który wcześniej został podany we wniosku.

Proces składania wniosków o dofinansowanie na rejestrację znaku towarowego lub wzoru przemysłowego

Sam proces składania wniosków jest bardzo prosty i przebiega sprawnie. W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy przygotować odpowiednie dokumenty:

  • wyciąg z rachunku bankowego, który zawiera następujące dane: nazwa przedsiębiorstwa jako posiadacza rachunku, pełny numer IBAN oraz kod BIC/SWIFT,
  • zaświadczenie VAT lub zaświadczenie o posiadaniu krajowego numeru rejestracji wydane przez właściwy organ krajowy,
  • oświadczenie, w przypadku gdy MŚP jest reprezentowane przez przedstawiciela lub jeżeli jest się przedstawicielem działającym w imieniu MŚP. 

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dotację EUIPO wydaje decyzję, po otrzymaniu której należy złożyć wniosek o podjęcie co najmniej jednego działania oraz zapłacić za nie przed upływem terminu ważności bonu lub bonów (bony są ważne przez okres do 4 miesięcy, przy czym okres ten może zostać przedłużony o dodatkowe 2 miesiące, jeżeli złoży się wniosek w ciągu ostatnich 30 dni pierwotnego okresu 4 miesięcy). Nawet gdy nie zostanie zarejestrowany znak, wzór czy patent zwrot kosztów zostanie wypłacony.

Dotacja z dofinansowania przyznawana jest w formie bonów, które umożliwią częściowy zwrot kosztów. Oferta jest szeroka i prezentuje się następująco:

  • 90% zwrot kosztów usług wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP Scan); 
  • 75% zwrot opłat za zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru, opłat za dodatkowe klasy oraz badanie, rejestrację, publikację i odroczenie publikacji na szczeblu UE; 
  • 75% zwrot opłat za zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru, opłat za dodatkowe klasy oraz badanie, rejestrację, publikację i odroczenie publikacji na szczeblu krajowym i regionalnym; 
  • 50% zwrot podstawowych opłat za zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru, opłat za wyznaczenie oraz kolejne wyznaczenie poza UE. Opłaty za wyznaczenie uiszczane w państwach członkowskich są wyłączone, podobnie jak opłaty manipulacyjne pobierane przez urząd pochodzenia; 
  • 50% zwrot opłat przed udzieleniem patentu (np. złożenie wniosku, wyszukiwanie i badanie), opłat związanych z udzieleniem patentu i publikacją na szczeblu krajowym.

Przykładowe wartości dofinansowania:

a) znaki towarowe:

1. Opłata na terenie Polski: 940 zł, po dofinansowaniu: 235 zł.

2. Opłata na terenie UE: 850 Euro, po dofinansowaniu: 212,5 Euro.

b) wzory przemysłowe:

1.Opłata na terenie Polski: 520 zł, po dofinansowaniu: 130 zł.

2. Opłata na terenie UE: 350 Euro, po dofinansowaniu: 87,5 Euro

c) patenty:

1.Opłata na terenie Polski: 1030 zł, po dofinansowaniu: 257,5 zł

2. Opłata na terenie UE: 1610 Euro, po dofinansowaniu: 402,5 Euro

Maksymalna kwota podlegająca zwrotowi na jedno MŚP wynosi:

  • Bon 1 (maksymalnie 1 500 EUR) może zostać wykorzystany na usługę wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP Scan), jak również w celu rejestracji znaków towarowych lub wzorów.
  • Bon 2 (maksymalnie 750 EUR) można wykorzystać w celu rejestracji patentów.

RPMS Kancelaria Prawna

W kwestii praw własności intelektualnej nie ma ograniczeń co do liczby znaków towarowych, wzorów czy patentów, które mogą zostać zarejestrowane przez MŚP. Całkowita kwota ewentualnej dotacji jest jednak ograniczona do maksymalnej kwoty 2 250 EUR.

Ostatnim etapem jest wypełnienie formularzu o zwrot kosztów, do którego trzeba załączyć dowód zapłaty. Następnie zostanie wysłana wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie wniosku o zwrot kosztów. Należy pamiętać, że może to potrwać do 60 minut. Po zatwierdzeniu informacji zawartych w formularzu wniosku oraz dowodu zapłaty w ciągu 1 miesiąca zostanie dokonana wpłata bezpośrednio na rachunek bankowy MŚP. Ilość środków jest ograniczona, więc dotacje przyznaje się zgodnie z kolejnością zgłoszeń.


WSPARCIE W POZYSKANIU DOFINANSOWANIA

Kancelaria dla swoich klientów prowadzi postępowanie w przedmiocie uzyskania dofinansowania na rejestrację znaków towarowych lub wzorów przemysłowych bez odrębnych opłat.


Pytania i odpowiedzi

Co do zasady nie ma maksymalnej liczby znaków towarowych (oraz analogicznie wzorów przemysłowych czy patentów), które jedno przedsiębiorstwo może zarejestrować, korzystając z dofinansowania. Trzeba jednak przypomnieć, że maksymalna kwota dofinansowania wynosi 2250 euro.

Teoretycznie dofinansowanie powinno zostać przekazane wnioskującemu w terminie miesiąca od dnia złożenia prawidłowego wniosku. Zasadą jest jednak, że wnioski rozpatrywane są zgodnie z kolejnością zgłoszeń, do wyczerpania puli dofinansowania.

Uzyskanie dofinansowania z EUIPO w ramach SME Fund 2022 na rejestrację danego prawa własności przemysłowej wymaga złożenia wniosku i dopełnienia określonych formalności, niektórzy pełnomocnicy mogą za to pobierać odrębne honorarium. Nasza kancelaria nie pobiera opłat od klientów za wsparcie w uzyskaniu dofinansowania.


Zaufali nam:


5/5 - (liczba głosów: 10)