Marcin Staniszewski
|
25 lipca 2023
Spis treści

Jednym z najważniejszych elementów każdego przedsiębiorstwa jest jego know-how. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa podlegają ochronie prawnej z uwagi na ich kluczowe znaczenie dla całej działalności. Kogo, na jaki okres czasu i w jaki sposób, można zobowiązać do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa w poufności?

Czym jest tajemnica przedsiębiorstwa?

Współczesne biznesy coraz częściej opierają swoją działalność na dobrach niematerialnych. Przedsiębiorcy stawiają na nowe technologie i innowacyjne rozwiązania, aby maksymalnie zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną. Z tego też powodu poszukują sposobów, aby chronić wypracowane przez siebie metody i narzędzia. Z pomocą przychodzi im m.in. prawo własności przemysłowej, które pozwala objąć ochroną prawa własności intelektualnej w postaci patentów czy wzorów użytkowych, a także prawo autorskie, które reguluje ochronę praw autorskich do dzieła.

Niemniej na sposób działania przedsiębiorstwa składają się nie tylko wypracowane przez to przedsiębiorstwo narzędzia, ale także metody i procedury dotyczące prowadzenia danej działalności. Te informacje, które przedsiębiorca chce utrzymać w poufności przed konkurencją, określa się jako tajemnicę przedsiębiorstwa.

Co należy rozumieć pod pojęciem „tajemnicy przedsiębiorstwa” uregulowane zostało wyczerpująco w Ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r., poz. 1233). Zgodnie z art. 11 ust. 2 ww. Ustawy, przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się:

  • informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub
  • inne informacje posiadające wartość gospodarczą,

które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu zachowania poufności informacji i przeciwdziałania ich wycieku do wiadomości publicznej (szczególnie wiadomości publicznej informacje techniczne).

Jakie informacje mogą zostać zakwalifikowane jako tajemnica przedsiębiorstwa?

Na gruncie powyższej definicji należy zauważyć, że nie każda informacja może zostać zakwalifikowana jako tajemnica przedsiębiorstwa. Aby tak się stało, informacja musi spełniać trzy podstawowe kryteria.

Po pierwsze, należy jej nadać przymiot poufności. Przedsiębiorca musi wykazać się należytą starannością w ochronie takiej informacji przed dostępem osób nieupoważnionych, przede wszystkim konkurencji. Naczelny Sąd Administracyjny, w wyroku z dnia 14 września 2017 r. (sygn. I OSK 2740/15), orzekł, że warunkiem respektowania tej tajemnicy [tajemnicy przedsiębiorstwa] jest uprzednie złożenie w odniesieniu do konkretnych informacji zastrzeżenia, że nie mogą być one w ogóle udostępnione. Informacja staje się „tajemnicą”, kiedy przedsiębiorca przejawi rzeczywistą wolę zachowania jej jako niepoznawalnej dla osób trzecich. Utrzymanie danych informacji jako tajemnicy, wymaga zatem podjęcia przez przedsiębiorcę działań zmierzających do wyeliminowania możliwości dotarcia do nich przez osoby trzecie w normalnym toku zdarzeń, bez konieczności podejmowania szczególnych starań.

Aby informacja stała się tajemnicą przedsiębiorstwa, przedsiębiorca powinien także podjąć działania celem zabezpieczenia jej przed upublicznieniem. Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 9 listopada 2022 roku (sygn. I PSK 4/22) uznał, iż poufność danych musi być wyraźnie lub w sposób dorozumiany zamanifestowana przez samego przedsiębiorcę. To on powinien podjąć w stosunku do danych informacji niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, ponieważ to na nim spoczywa, w razie sporu, ciężar wykazania, że określone dane stanowiły tajemnicę przedsiębiorcy.

I wreszcie, taka informacja musi przedstawiać wartość gospodarczą – to znaczy, że musi potencjalnie być wartościowa dla innych podmiotów z branży. Zgodnie z orzeczeniem NSA z dnia 21 września 2021 r. (sygn. III OSK 596/21) informacja przedstawiająca wartość gospodarczą musi posiadać pewną wartość ekonomiczną, tzn. jej wykorzystanie przez innego przedsiębiorcę zaoszczędzi mu wydatków lub zwiększy zyski.

Jakie informacje w praktyce mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa? W zależności od branży zbiór takich danych może się różnić. Co do zasady jednak jako tajemnicę można wskazać m.in. sposób pozyskiwania klientów przez firmę, listy klientów, sposoby na prowadzenie działań marketingowych, sposoby organizacji pracy, wyniki prowadzonych badań.

Jakie informacje nie będą stanowiły tajemnicy przedsiębiorstwa?

Informacjami, które nie będą stanowiły tajemnicy przedsiębiorstwa, będą informacje, wobec których nie zastosowano żadnych środków dla nadania im przymiotu poufności. Do takich możemy więc zaliczyć:

– informacje powszechnie znane m.in. udostępnione na stronie internetowej, w publicznych dokumentach, w powszechnie dostępnych rejestrach, albo też znane z uwagi na ich powszedni charakter i/lub możliwe do pozyskania w toku prostych działań lub badań.

– informacje ujawnione przez przedsiębiorcę tj. podane przez niego do publicznej wiadomości w toku postępowań związanych z przyznaniem praw własności przemysłowej, w social mediach, w materiałach prasowych.

Kogo obowiązuje zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa?

Przywołany już wcześniej art. 11 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie zawiera katalogu podmiotów, do których adresowany jest zakaz naruszania tajemnicy przedsiębiorstwa. Ustęp pierwszy wskazanego przepisu stanowi natomiast, że jakiekolwiek ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, a więc jest zabronione przez ustawę.

W doktrynie przyjmuje się, że wobec braku wskazania wprost kręgu adresatów normy, na gruncie Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, sprawcą naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa może być tylko inny przedsiębiorca. Tymczasem, w oparciu o inne podstawy prawne, można wskazać także inne podmioty zobowiązane do przestrzegania zakazu naruszania tajemnic przedsiębiorstwa.

Na podstawie przepisów Kodeksu pracy, osobami odpowiedzialnymi za ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa w pierwszej kolejności będą jego pracownicy. Art. 100 § 2 pkt 4) i 5) Kodeksu pracy stanowi, że pracownik jest obowiązany w szczególności dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę oraz przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach.

Ponadto, pośrednią formą ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa jest także nałożenie na pracowników zakazu konkurencji, rozumianego jako zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy i świadczenia pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność. Taki zakaz może zostać ustanowiony także na okres po zaprzestaniu zatrudnienia. Należy jednak mieć na uwadze, że w umowie należy wówczas określić okres obowiązywania zakazu konkurencji oraz wysokość odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy z tego tytułu. W ten sposób pracodawcy zabezpieczają się przed okolicznościami, w których pracownik po zakończeniu pracy, wykorzystuje tajemnicę przedsiębiorstwa dla własnych celów. Za naruszenie zakazu konkurencji pracownika może spotkać m.in. kara finansowa.

Kolejną grupą podmiotów, które przedsiębiorca może zobowiązać do zachowania w poufności tajemnic przedsiębiorstwa, są kontrahenci. Umowy zawierane między nimi mogą zostać wzbogacone o tzw. klauzulę poufności. W ramach zapisów składających się na taką klauzulę, kontrahent zwyczajowo zobowiązuje się do zachowania i ochrony tajemnicy wszystkich informacji, danych, informacji poufnych oraz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, za wyjątkiem udzielenia informacji wynikających z wymogów określonych przepisami prawa.

Obok zawarcia w umowie klauzuli poufności, strony mogą także zawrzeć dodatkową, komplementarną do umowy głównej, umowę o zachowaniu poufności (z ag. NDA, non-disclosure agreement). W takiej umowie strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji pozyskanych w drodze wykonywania umowy, także po jej zakończeniu, oraz regulują postępowanie związane z przekazanymi sobie materiałami i danymi po rozwiązaniu umowy. W ramach NDA, strony uzgadniają także zakres odpowiedzialności na wypadek złamania zakazu zachowania w poufności tajemnic przedsiębiorstwa.

W jaki sposób zabezpieczyć tajemnicę przedsiębiorstwa?

Co powinien zrobić przedsiębiorca, aby informacje związane z prowadzoną przez niego działalnością objąć zakresem tajemnicy przedsiębiorstwa? Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrokiem z dnia 6 października 2016 roku (sygn. II SA/Wa 610/16) wskazał, że aby objąć prawną ochroną pewien zakres informacji istotnej dla przedsiębiorcy, niezbędne jest jej wyłączenie z jawności publicznej, poprzez podjęcie niezbędnych działań zmierzających do zachowania poufności tej informacji. Niezbędnych, a więc jakich?

Wskazówek dla interpretacji tego terminu warto szukać w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Ten bowiem uznał, w wyroku z dnia z dnia 6 czerwca 2003 r. (sygn. IV CKN 211/01), że informacja staje się „tajemnicą”, kiedy przedsiębiorca przejawia wolę zachowania jej jako niepoznawalnej dla osób trzecich. Nie traci natomiast swojego charakteru przez to, że wie o niej pewne ograniczone grono osób zobowiązanych do dyskrecji (np. pracownicy przedsiębiorstwa). Pozostanie określonych informacji tajemnicą przedsiębiorstwa wymaga, aby przedsiębiorca podjął działania zmierzające do wyeliminowania możliwości ich dotarcia do osób trzecich w normalnym toku zdarzeń, bez konieczności podejmowania szczególnych starań. Wśród tych działań wymienia się konieczność poinformowania pracownika o poufnym charakterze wiedzy, techniki, urządzenia. Nie oznacza to jednak, że osoby, które przypadkowo weszły w posiadanie danej informacji, są zwolnione z obowiązku zachowania tajemnicy. Tajemnicę przedsiębiorstwa należy przy tym odróżnić od specjalistycznej wiedzy, chociaż granica pomiędzy taką wiedzą dostępną określonemu kręgowi osób a tajemnicą jest nieostra.

Wśród podstawowych obowiązków przedsiębiorcy co do zabezpieczenia poufności tajemnicy przedsiębiorstwa należy zatem wskazać:

  • Zidentyfikowanie informacji o znacznej wartości dla przedsiębiorstwa, które powinny zostać zakwalifikowane jako tajemnice przedsiębiorstwa i objęte poufnością;
  • Zakomunikowanie odpowiednim adresatom nakazu zachowania informacji w tajemnicy, w szczególności poprzez poczynienie odpowiednich zapisów w umowach pracowniczych oraz umowach z kontrahentami;
  • Wdrożenie środków sprzyjających ochronie informacji m. in programów antywirusowych, procedur wewnętrznych, szkoleń pracowniczych.

Na jaki okres możliwe jest zabezpieczenie tajemnicy przedsiębiorstwa?

Co do zasady nie istnieją przepisy, które normują maksymalny wymiar czasu, na jaki może zostać nałożony obowiązek zachowania w poufności tajemnicy przedsiębiorstwa. Informacja posiada przymiot tajemnicy przedsiębiorstwa tak długo, jak pozostaje poufna tj. tak długo, jak posiada wartość gospodarczą, a przedsiębiorca dokłada należytej staranności w celu utrzymania jej w tajemnicy.

W stosunku do pracowników jeszcze do niedawna, do 2018 roku, obowiązywał 3-letni okres, na jaki pracodawca mógł zastrzec obowiązek zachowania tajemnicy po upływie okresu zatrudnienia (wówczas art. 11 ust. 2 Ustawy brzmiał: Przepis ust. 1 stosuje się również do osoby, która świadczyła pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego – przez okres trzech lat od jego ustania, chyba że umowa stanowi inaczej albo ustał stan tajemnicy). Obecnie nie ma już takiego zastrzeżenia, a więc pracownik może być zobowiązany do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa zarówno przez okres świadczenia pracy jak i po jego zakończeniu. Nie mniej, warto zwrócić uwagę że orzecznictwo, w tym m.in. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 stycznia 2021 roku (sygn. V CSKP 7/21) wskazuje, że z regulacji art. 100 § 2 pkt 4 k.p. nie można wywieść uprawnienia do zakazania byłemu pracownikowi wykorzystywania informacji, które przynależą do jego doświadczenia zawodowego w celu rozwoju własnych umiejętności oraz wykonywania własnego zawodu. Wiedza, doświadczenie i umiejętności zdobyte przez pracownika podczas zatrudnienia nie korzystają z ustawowej ochrony na rzecz przedsiębiorstwa, a regulacje ustawy o ochronie nieuczciwej konkurencji nie mogą szkodzić mobilności pracowników.

Jeżeli mówimy natomiast o zakazie konkurencji ustanowionym wobec pracownika, wówczas na podstawie art. 1012 § 1 Kodeksu pracy, w umowie należy wskazać okres obowiązywania zakazu. W zakresie maksymalnego czasu trwania umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku zatrudnienia, ustawodawca nie wskazał podmiotowych lub przedmiotowych ograniczeń. Można więc założyć, że strony mogą zawierać tego rodzaju umowy na długie okresy, jednakże przy założeniu, że będzie to zgodne z celem klauzuli konkurencyjnej (wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 3 grudnia 2020 r., sygn. III APa 2/20).

W przypadku umów o zachowaniu poufności z kontrahentami, strony same regulują zakres oraz czas trwania zakazu ujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa. Ustawodawca nie obliguje jednak stron do sztywnego wskazania okresu trwania. Zgodnie z zasadą wolności umów, wyrażoną w art. 3531 KC, strony kontraktu mogą ułożyć według swego uznania stosunek prawny, w tym obowiązek zachowania w poufności przekazanych sobie informacji. Strony umowy winny wziąć jednak pod uwagę ograniczenia swobody, które mogą wynikać z zasad współżycia społecznego, właściwości stosunku lub przepisów ustaw szczegółowych.

Kiedy dochodzi do naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa?

Każde ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi naruszenie. W szczególności do naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa dochodzi, gdy następuje bez zgody uprawnionego do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi i wynika z nieuprawnionego dostępu, przywłaszczenia, kopiowania dokumentów, przedmiotów, materiałów, substancji, plików elektronicznych obejmujących te informacje lub umożliwiających wnioskowanie o ich treści. Ponadto, do naruszenia tajemnicy dojedzie także wówczas, gdy w chwili ich ujawnienia, wykorzystania lub pozyskania osoba wiedziała, lub przy zachowaniu należytej staranności mogła wiedzieć, że informacje zostały pozyskane bezpośrednio lub pośrednio od tego, kto wykorzystał lub ujawnił je w okolicznościach.

Zgodnie z art. 18 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:

1) zaniechania niedozwolonych działań;

2) usunięcia skutków niedozwolonych działań;

3) złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;

4) naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych;

5) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych;

6) zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.

Jeżeli na okoliczność naruszenia zakazu konkurencji lub klauzuli poufności przedsiębiorca zastrzegł w umowie konieczność zapłaty kary umownej – może domagać się zapłaty tej kary.

Wnioski

Ochrona wartości niematerialnych przedsiębiorstwa opiera się w szczególności na ochronie jego tajemnic. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie informacje związane z prowadzeniem działalności można zakwalifikować jako tajemnice przedsiębiorstwa. Aby tak się stało, informacja ta musi być poufna, przedstawiać wartość gospodarczą i podlegać zabezpieczeniu przed upublicznieniem. Do zachowania w poufności tajemnic przedsiębiorstwa w szczególności zobowiązać można pracowników oraz kontrahentów. Ponadto, przedsiębiorca powinien wdrożyć środki organizacyjne i techniczne dla możliwości udowodnienia, że dołożył należytej staranności dla ochrony swoich danych poufnych oraz tajemnic przedsiębiorstwa.

Pytania i odpowiedzi

Tak. Umowa powinna zostać zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.

Odszkodowanie nie może być niższe od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji.

Tak. Zgodnie z art. 721 § 1 KC, jeżeli w toku negocjacji strona udostępniła informacje z zastrzeżeniem poufności, druga strona jest obowiązana do nieujawniania i nieprzekazywania ich innym osobom oraz do niewykorzystywania tych informacji dla własnych celów, chyba że strony uzgodniły inaczej.


Zaufali nam:


5/5 - (liczba głosów: 2)