W praktyce banków i instytucji pożyczkowych brak spłaty pożyczki przez klienta jest bardzo częstą sytuacją. Z wewnętrznych, korporacyjnych zasad podmiotu wynika zazwyczaj, że udzielający pożyczki nie może pozostawić braku spłaty kredytu bez odpowiedzi. Konieczne jest w takiej sytuacji wszczęcie postępowania windykacyjnego. Nasza kancelaria świadczy usługi dla instytucji pożyczkowych i innych podmiotów na każdym etapie windykacji pożyczki.

  Sprawdź koszt sprawy windykacyjnej
  Wybierz formę przekazania informacji
  Wypełnij formularz
  lub
  Prześlij nam dokumenty
  Krok 1 z 3
  kwota zadłużenia
  Termin zapłaty
  dalej
  Krok 2 z 3
  nazwa dłużnika lub nip
  Czy dłużnik kwestionował wykonanie usługi / dostarczenie towaru
  Tak
  Nie
  dalej
  Poprzedni krok
  Krok 3 z 3
  Wpisz swój adres e-mail*
  Wpisz swój numer kontaktowy
  Jeśli chcesz, dodaj swoją wiadomość
  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu, w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce Prywatności.
  Poprzedni krok
  Dołącz plik: faktury, listy nierozliczonych płatności, zdjęcie
  ⓘ Dopuszczalne rozszerzenia plików: PDF, JPG, PNG
  dalej

  Dziękujemy za zgłoszenie

  W ciągu 48 godzin skontaktujemy się na wskazany adres e-mail lub telefonicznie.

  Zaufali nam

  marki - zarejestrowanie znaku

  Kiedy konieczna jest windykacja pożyczki?

  Czy windykacja pożyczki będzie konieczna zawsze, w odniesieniu do każdej umowy? Odpowiedź jest oczywiście przecząca. Windykacja pożyczki, w tym windykacja pożyczki prywatnej, konieczna jest w sytuacji opóźnienia w płatnościach. Jeżeli pożyczkobiorca nie realizuje spłat według wyznaczonego harmonogramu, konieczne jest podjęcie czynności, najpierw w toku windykacji polubownej, a następnie w ramach windykacji sądowej.

  Nie można jednak zapominać o proporcjonalności w windykacji pożyczki. W przypadku kilkudniowego opóźnienia w płatności pojedynczej raty zazwyczaj nie można dochodzić całego roszczenia (wyjątkiem jest sytuacja, w której umowa pożyczki została wypowiedziana). Bezzasadne zazwyczaj wtedy będzie wszczynanie egzekucji sądowej z pominięciem prób windykacji polubownej, kiedy celem takiego procesu będzie odzyskanie równowartości jednej raty.

  Praktyczny przebieg windykacji

  Windykacja kredytów i pożyczek odbywa się na trzech etapach. Co do zasady powinny one następować po sobie, aczkolwiek aby windykacja chwilówki, kredytu czy pożyczki była możliwie maksymalnie skuteczna, w niektórych przypadkach można przystąpić od razu do windykacji sądowej. Z drugiej strony, istnieją przypadki, w których pożyczkobiorca wyraża wolę polubownego rozwiązania sporu i deklaruje dobrowolną spłatę- w takich przypadkach warto poświęcić więcej czasu na etap windykacji polubownej.

  Pożyczkodawcę czy kredytodawcę na każdym z poniżej opisanych etapów windykacji może wspomagać i reprezentować radca prawny.

  Skontaktuj się z nami

   Kontakt
   Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce prywatności.

   Windykacja polubowna

   Windykacja polubowna to pierwszy etap, w którym pożyczkodawca najczęściej za pośrednictwem pełnomocnika zwraca się do pożyczkobiorcy ze sprecyzowanym żądaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej. Zazwyczaj odbywa się to poprzez kontakt pisemny lub telefoniczny.

   Usługi naszej kancelarii na tym etapie to przede wszystkim sporządzenie przedsądowego wezwania do zapłaty z podpisem radcy prawnego, negocjacje zarówno pisemne, jak i ustne z pożyczkobiorcą oraz przygotowywanie strategii negocjacyjnej i dokumentacji do ewentualnej windykacji sądowej.


   Windykacja sądowa

   W przypadku fiaska windykacji polubownej, którym zazwyczaj jest brak zapłaty i brak jakiejkolwiek odpowiedzi z propozycją polubownego rozwiązania sporu. Wówczas konieczne jest wniesienie powództwa do sądu właściwego.

   Na tym etapie windykacji nasza kancelaria świadczy kompleksowe usługi prowadzenia sprawy sądowej, na które składa się szereg czynności ukierunkowanych na uzyskanie tytułu wykonawczego, który może stanowić podstawę egzekucji komorniczej.

   W toku postępowania w szczególności przygotowujemy pozew wraz z kompletem dokumentacji, uczestniczymy w rozprawach sądowych, przygotowujemy niezbędne pisma procesowe oraz sporządzamy strategię procesową i monitorujemy postępowanie w każdej instancji (również w tzw. postępowaniu klauzulowym).

   Egzekucja komornicza

   Etap windykacji sądowej kończy się uzyskaniem dokumentu, który potwierdza istnienie roszczenia i może być podstawą egzekucji u komornika. Zazwyczaj jest to wyrok, ugoda czy akt notarialny opatrzone klauzulą wykonalności.

   Egzekucja komornicza co do zasady nie rozpoczyna się jednak z urzędu. Nasza kancelaria może pomóc wierzycielowi poprzez opracowanie strategii i przygotowanie wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej, który musi zawierać określone elementy. Ponadto, aby maksymalnie odciążyć wierzyciela, pilotujemy postępowanie i analizujemy dalsze możliwości skutecznej windykacji.

   Czym różni się windykacja pożyczek, windykacja chwilówek i windykacja kredytów?

   Pożyczka, kredyt i chwilówka to trzy różne produkty finansowe, które co do zasady stanowią istotny składnik banku czy innej instytucji finansowej. Windykacja pożyczki i kredytu może się trochę różnić od windykacji chwilówki, szczególnie na etapie przedsądowym.

   W przypadku kredytu czy pożyczki zazwyczaj, aby dochodzić całą należność, konieczne będzie wypowiedzenie umowy. Wypowiedzenie dla swojej skuteczności wymaga zachowania szeregu wymogów formalnych (np. dot. doręczenia). W przypadku chwilówek, które często udzielane są na 30, 60 czy 90 dni, nie będzie konieczności wypowiadania umowy- należność podlega zazwyczaj jednorazowej spłacie i tym samym będzie całościowo wymagalna.

   Warto w tym zakresie ustalić z kancelarią prawną procedurę windykacji, która będzie znacznym ułatwienie zarówno dla instytucji pożyczkowej, jak i dla prawnika na późniejszych etapach. Nasza kancelaria może Państwu pomóc w przygotowaniu takiego dokumentu, który może sprawić, że windykacja będzie skuteczniejsza.

   Rzeczą wspólną dla ww. windykacji jest możliwość dochodzenia roszczeń w tzw. e-sądzie. Jest to powszechnie stosowana praktyka w obrocie tymi produktami finansowymi, która może sprawić, że cały proces będzie tańszy i szybszy. W e-sądzie klienta również może reprezentować pełnomocnik.

   Czy ma sens powołanie pełnomocnika w toku windykacji?

   Tak jak sygnalizowaliśmy powyżej, przedsiębiorcę udzielającego pożyczki czy kredytu na każdym etapie może specjalizować profesjonalny pełnomocnik- np. radca prawny. Możemy Państwu pomóc w kompleksowej obsłudze całego procesu na każdym etapie- polubownym, sądowym i egzekucyjnym.

   Pełnomocnik w windykacji kredytu i pożyczki z pewnością ma sens. Najskuteczniejsza windykacja to taka przeprowadzona sprawnie i profesjonalnie, bez błędów natury formalnej i procesowej. Pełnomocnik w postaci radcy prawnego zastępującego instytucję może sprawić, że windykacja kredytu i pożyczki nie będzie dla instytucji pożyczkowej znacznym obciążeniem organizacyjnym.

   QA

   Całościowy koszt windykacji pożyczki zależy od wielu czynników- przede wszystkim od wartości roszczenia oraz stopnia skomplikowania sprawy. Koszty windykacji to nie tylko honorarium pełnomocnika, ale przede wszystkim koszt opłaty od pozwu i innych opłat sądowych, a te ostatecznie są pokrywane przez stronę przegrywającą proces.

   Czas trwania windykacji pożyczki co do zasady bardzo trudno przewidzieć w oderwaniu od konkretnego stanu faktycznego. Wszystko zależy od przyjętej strategii na etapie windykacji polubownej i sądowej (np. czy sprawa jest kierowana do e-sądu, czy do innego sądu właściwego). Zazwyczaj jest to od kilku tygodni do nawet kilkunastu miesięcy.

   Odpowiedź brzmi: to zależy. Jeżeli wiemy, że dłużnik jest osobą, która podejmowała w przeszłości aktywne próby restrukturyzacji zadłużenia czy ogólnie rzecz biorąc, utrzymuje kontakt z przedsiębiorcą, można skorzystać z windykacji polubownej i w niej upatrywać szansy na skuteczne wyegzekwowanie należności. W pozostałych przypadkach najrozsądniejsza będzie się wydawała windykacja sądowa.

   Nasze Aktualności prawne

   Zaufali nam