Przepisy o AML reguluje w Polsce ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ten akt prawny obliguje wybrane podmioty, tzw. instytucje obowiązane do wdrożenia określonych ustawą mechanizmów i wykonywania obowiązków sprawozdawczych. Niedochowanie tych obligacji może skutkować surową odpowiedzialnością oraz wysokimi karami pieniężnymi.

Nasza Kancelaria świadczy kompleksowe usługi wsparcia z sektora AML dla wszystkich instytucji obowiązanych w ramach outsourcingu, działając jako AML Officer.

Zaufali nam

marki - zarejestrowanie znaku

Czym jest instytucja obowiązana?

Instytucje obowiązane zostały zdefiniowane w art. 2 ustawy o AML. To obszerny, i na bieżąco aktualizowany katalog podmiotów, wśród których można znaleźć m.in.:

 • instytucje finansowe, w tym banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, instytucje płatnicze (KIP oraz MIP) oraz instytucje pieniądza elektronicznego i ich oddziały;
 • firmy inwestycyjne i banki powiernicze;
 • zakłady ubezpieczeń;
 • fundusze inwestycyjne, TFI, ASI oraz ich oddziały;
 • przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową oraz w przedmiocie walut wirtualnych;
 • operatorzy pocztowi;
 • podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach;
 • instytucje pożyczkowe.

Status instytucji obowiązanej powstaje z mocy prawa z momentem rozpoczęcia danego rodzaju działalności gospodarczej. Nie ma również związku z wysokością obrotów, liczbą zatrudnianych pracowników lub wolumenem transakcji. Wdrożenie obowiązków wynikających z ustawy o AML bardzo często wiąże się z koniecznością wprowadzenia daleko idących zmian w strukturze firmy. Pojawia się potrzeba:

 • przeszkolenia pracowników;
 • implementacji wewnętrznych procedur i przygotowania formularzy;
 • oceny ryzyka transakcji oraz klientów korzystających z usług przedsiębiorcy;
 • realizacji czynności sprawozdawczych względem GIIF oraz organów ścigania.

Dla licznych firm dochowanie tych wszystkich rygorów to niemałe wyzwanie i wysokie koszty operacyjne. Dlatego przeniesienie tych obowiązków na podmiot zewnętrzny pozwala skupić się na rozwoju prowadzonego biznesu bez ryzyka powstania odpowiedzialności prawnej.

Jakie wsparcie może zaoferować nasza Kancelaria?

Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie AML, które obejmuje wszystkie z wymienionych obowiązków. Naszym klientom gwarantujemy wsparcie praktyków z wieloletnim doświadczeniem, doskonałą znajomość orzecznictwa, bieżących wytycznych GIIF oraz praktyki organów. W czym konkretnie możemy pomóc?

Prowadzenie bieżącej dokumentacji działalności instytucji obowiązanej

W toku działalności instytucje obowiązane są zobligowane do gromadzenia przez okres 5 lat od jej sporządzenia dokumentacji dotyczącej m.in.:

 • klientów;
 • realizowanych transakcji;
 • oświadczeń klientów w zakresie PEP;
 • stosowanych środków bezpieczeństwa finansowego;
 • wyników bieżących analiz przeprowadzonych transakcji;
 • identyfikacji elektronicznej klienta lub beneficjenta rzeczywistego;
 • dowodów potwierdzające przeprowadzenie transakcji oraz ewidencji transakcji.

Wszystkie te dokumenty mogą być analizowane w toku kontroli prawidłowości wykonywania obowiązków z zakresu AML, dlatego ich staranne prowadzenie jest niezwykle istotne dla zabezpieczenia interesów instytucji obowiązanej.

Doradztwo w zakresie analizy ryzyka klientów i oceny transakcji

Zgodnie z art. 27 ustawy o AML instytucje obowiązane są zobligowane do identyfikacji i oceny ryzyka odnoszących się do ich działalności związanych z czynnikami dotyczącymi:

 • klientów;
 • państw i obszarów geograficznych;
 • produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw.

Działania powinny być wdrożone z uwzględnieniem charakteru i wielkości instytucji obowiązanej co oznacza, że w każdym przypadku należy projektować je indywidualnie. Naszym klientom oferujemy:

 • kompleksową ocenę ryzyka;
 • sporządzenie wewnętrznej procedury oceny ryzyka oraz jej regularną aktualizację.

Projektując ocenę ryzyka, zawsze uwzględniamy wytyczne wynikające z oceny krajowej oraz wytyczne wspólnotowe, o których mowa w dyrektywie 2015/849.

Kierowanie zawiadomień do GIIF oraz prokuratury

Rozdział 8 ustawy o AML wprowadza obowiązek współpracy instytucji obowiązanej z GIIF oraz właściwym prokuratorem w razie powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że dana transakcja lub określone wartości majątkowe mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. W takich przypadkach instytucja może zostać zobligowana do następujących działań na żądanie GIIF:

 • wstrzymania transakcji polegającego na czasowym uniemożliwieniu dysponowania i korzystania z wartości majątkowych przez podmiot;
 • zablokowania rachunku, czyli całkowitego uniemożliwienia dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym;
 • zamrożenia wartości majątkowych poprzez uniemożliwienie ich przenoszenia, zmiany lub wykorzystania w jakikolwiek sposób;
 • odmowy udostępnienia środków majątkowych, czyli braku możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe, np. kredyt hipoteczny przez wnioskodawcę.

W ramach realizacji obowiązków sprawozdawczych i raportowych oferujemy:

 • przekazywanie danych o klientach i transakcjach do GIIF;
 • wysyłanie zawiadomień w razie podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w ramach transakcji.

Doradztwo przy weryfikacji klientów

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o AML instytucje obowiązane są zobowiązane do weryfikacji tożsamości:

 • klienta;
 • osoby działającej w imieniu klienta;
 • beneficjenta rzeczywistego.

Weryfikacja tożsamości odbywa się na podstawie weryfikacji dokumenty tożsamości osoby fizycznej albo wyciągu z rejestru osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej. Obowiązujące przepisy nakazują również dokumentowanie wszelkich trudności w identyfikacji beneficjenta rzeczywistego.

Jest bardzo ważne, aby weryfikacji dokonać przed nawiązaniem stosunków gospodarczych lub przeprowadzeniem transakcji okazjonalnej. Jedynie w wyjątkowych okolicznościach dopuszcza się weryfikację podczas nawiązywania stosunków gospodarczych. Naszym klientom oferujemy:

 • bieżące wsparcie podczas weryfikacji tożsamości podmiotów wymienionych w ustawie;
 • dokumentowanie trudności, które pojawią się w toku identyfikacji;
 • dopasowanie wewnętrznej procedury weryfikacji tożsamości do specyfikacji prowadzonej działalności gospodarczej tak, aby zapewnić ciągłość prowadzonego biznesu.

Wsparcie przy projektowaniu biznesu z uwzględnieniem aspektów AML

Rejestracja działalności gospodarczej, której profil determinuje przyznanie statusu instytucji obowiązanej, wiąże się z obowiązkiem wdrożenia wielu rozwiązań, które muszą sprawnie funkcjonować już od pierwszego dnia. Nasza Kancelaria świadczy kompleksowe usługi na rzecz przedsiębiorców wchodzących na rynek w zakresie dopasowania aspektów ich biznesu do surowych wymagań ustawy o AML, w tym:

 • przygotowanie odpowiednich klauzul zarówno na stronie internetowej, jak i w dokumentacji;
 • przygotowanie gotowych oświadczeń do pobrania (m.in. o statusie PEP);
 • ocena systemów IT stosowanych przez przedsiębiorcę pod kątem ich zgodności z przepisami o AML, w tym oceną ryzyka.

Wdrażamy politykę AML w firmach z każdej branży, w tym finansowej, IT, kreatywnej, a także w grupach kapitałowych bez względu na rozmiar prowadzonej działalności gospodarczej.

Monitoring w zakresie zmieniających się przepisów i rekomendacji organów AML

Na bieżąco monitorujemy zmiany w przepisach, komunikaty GIIF i niezwłocznie pomagamy je zaimplementować w bieżącej działalności przedsiębiorcy. Dzięki temu firma ma czas, aby wdrożyć nowe procedury i zawsze funkcjonuje zgodnie z prawem. Dla przedsiębiorcy oznacza to:

 • możliwość prowadzenia działalności gospodarczej bez zakłóceń;
 • minimalizację ryzyka prawnego i biznesowego;
 • sprawny przebieg kontroli organów AML;
 • w pełni transparentne działanie.

W ramach usług nasza kancelaria realizuje corporate compliance.

Wsparcie w zakresie sporządzania raportów zarządczych

Pomagamy instytucjom obowiązanym w sporządzaniu raportów zarządczych oraz interpretujemy zagregowane dane. Dzięki temu osoby zarządzające podmiotem otrzymują przejrzyste wytyczne oraz sprawozdanie w zakresie zakresu zrealizowanych celów, oraz kolejnych etapów strategii wdrażania procedur AML. Dostając gotowe raporty zarządcze wraz z ich interpretacją firma:

 • otrzymuje szybki dostęp do najważniejszych danych z zakresu AML;
 • efektywniej wdraża nowe rozwiązania;
 • redukuje koszty prowadzenia biznesu poprzez podejmowanie trafnych decyzji;
 • opiera decyzje biznesowe na konkretnych KPI i zamierzeniach prawno-finansowych;
 • usprawnia system kontroli wewnętrznej.

Usługi Kancelarii obejmują wsparcie prawników, ale także specjalistów od IT, controllingu, księgowości i podatków.

Cykliczne audyty oraz udział w działaniach kontrolnych organów

Na życzenie klienta przeprowadzamy cykliczny audyt przedsiębiorstwa z uwzględnieniem procedur przewidzianych ustawą o AML. Identyfikujemy ryzyka i procesy wymagające dopracowania oraz proponujemy adekwatne rozwiązania uwzględniające specyfikę i możliwości finansowe danej firmy.

W razie potrzeby wspieramy naszych klientów w toku postępowania kontrolnego prowadzonego przez osoby upoważnione przez GIIF:

 • analizujemy zakres upoważnień, treść protokołów;
 • nadzorujemy zgodność przebiegu kontroli z przepisami prawa;
 • przygotowujemy dodatkowe wyjaśnienia i dokumentację w toku kontroli;
 • składamy umotywowane zastrzeżenia do protokołu kontroli;
 • pomagamy wdrożyć zalecenia pokontrolne.

Wsparcie naszej kancelarii jako AML Oficera to dla instytucji obowiązanych gwarancja bezpieczeństwa i możliwość korzystania z usług praktyków z wieloletnim doświadczeniem. Wszystkie zainteresowane podmioty zapraszamy do kontaktu. Niezwłocznie prześlemy ofertę w zakresie bieżącej obsługi AML.

Pytania i odpowiedzi

Katalog kar został umieszczony w art. 150 ustawy o AML i obejmuje on publikację informacji o naruszeniu w BIP, nakaz zaprzestania podejmowania przez instytucję obowiązaną określonych czynności, cofnięcie koncesji, zezwolenia albo wykreślenie z rejestru działalności regulowanej, zakaz pełnienia funkcji kierowniczych oraz karę pieniężną.

Kryteria wskazane przez ustawodawcę obejmują:

 • wagę naruszenia i czas jego trwania;
 • zakres odpowiedzialności instytucji obowiązanej;
 • możliwości finansowe instytucji obowiązanej;
 • skalę korzyści lub unikniętych strat;
 • straty poniesione przez osoby trzecie w związku z naruszeniem;
 • stopień współpracy instytucji obowiązanej z organami AML;
 • uprzednie naruszenie przepisów o AML przez instytucję obowiązaną.

Są to przesłanki opisowe, dlatego każda sprawa jest badana indywidualnie.

Tak, do procedury nakładania kar stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Stronie przysługuje odwołanie do Ministra Finansów, a następnie – w toku postępowania sądowoadministracyjnego prawo do złożenia skargi do WSA, a następnie skargi kasacyjnej do NSA.

Nasze Aktualności prawne

5/5 - (liczba głosów: 4)

Zaufali nam