Nasza kancelaria oferuje bieżącą obsługę prawną i wsparcie merytoryczne Małym Instytucjom Płatniczym, które realizują usługi objęte ustawą o usługach płatniczych. Doświadczenie w działaniu na rynku regulowanym zdobywaliśmy od długiego czasu, co pozwala nam świadczyć usługi na najwyższym poziomie z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb klienta.

Zaufali nam

marki - zarejestrowanie znaku

Podstawy prawne funkcjonowania Małych Instytucji Płatniczych

Prowadzenie działalności jako MIP wymaga spełnienia szeregu wymagań rozproszonych w wielu aktach prawnych. Jest to działalność regulowana, co oznacza, że do jej rozpoczęcia niezbędne jest uzyskanie wpisu do rejestru dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego. 

Do najważniejszych źródeł regulacji w prawie krajowym można zaliczyć:

 • ustawę o usługach płatniczych;
 • ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad małymi instytucjami płatniczymi;
 • rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kategorii aktywów oraz maksymalnej części środków pieniężnych inwestowanych przez krajowe instytucje płatnicze.

Oprócz aktów prawa krajowego funkcjonowanie instytucji płatniczych jest regulowane przez szereg przepisów unijnych, w tym:

 • dyrektywa PSD2;
 • dyrektywę 2009/110/WE w sprawie pieniądza elektronicznego;
 • rozporządzenia w sprawie regulacyjnych standardów technicznych (RTS);
 • rozporządzenie w sprawie warunków technicznych i handlowych do przelewów i poleceń zapłaty w euro.

Tak obszerna regulacja powoduje, że bieżące funkcjonowanie MIP wymaga stałego nadzoru prawnego, który nasza kancelaria może zaoferować.

Obszary wsparcia Małych Instytucji Płatniczych

Małym Instytucjom Płatniczym, które skorzystają z naszego wsparcia, oferujemy następujące usługi.

Sporządzanie raportów do KNF

Jednym z podstawowych obowiązków ciążących na MIP jest sprawozdawczość, o której mowa w art. 117r ustawy o usługach płatniczych. Przygotowujemy zarówno raporty bieżące, dotyczące wartości i liczby przeprowadzonych transakcji płatniczych w danym miesiącu, roku lub kwartale, jak i raporty incydentalne na żądanie KNF.

Obowiązek sprawozdawczy jest realizowany również poprzez cykliczne przekazywanie sprawozdań finansowych wraz z odpisem uchwały albo postanowienia organu o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.

Należy zaznaczyć, że MIP podlega obowiązkowi sprawozdawczemu także w sytuacji, gdy w danym okresie nie wykonała żadnej transakcji.

Usługi compliance

Zmieniające się dynamicznie przepisy prawa sprawiają, że wielu przedsiębiorstwom trudno nadążyć za regulacjami prawnymi. Dlatego naszym klientom oferujemy kompleksowe wsparcie w ramach compliance polegające na:

 • informowaniu o zmianach w przepisach prawa;
 • przekazywaniu aktualnych wytycznych KNF w zakresie regulacji rynku finansowego.

Wspieramy również MIP w procesie wdrożenia zmian, przygotowania dokumentacji, formularzy i procedur, które odpowiadają nowym wymaganiom. Dzięki temu firma zawsze ma czas, aby przygotować się do sytuacji rynkowej z wyprzedzeniem.

Doradztwo w zakresie obliczenia opłat rocznych na nadzór oraz sporządzenia w tym zakresie deklaracji do KNF

Zgodnie z obowiązującymi przepisami na Małej Instytucji Płatniczej spoczywa obowiązek wnoszenia opłat na pokrycie kosztów nadzoru realizowanych przez organ regulacyjny w trybie art. 177u ustawy o usługach płatniczych. Wysokość opłat jest aktualizowana każdego roku do dnia 31 maja. Wraz z dokonaniem wpłaty MIP jest zobligowana do złożenia deklaracji, której szczegóły są określone w rozporządzeniu w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad małymi instytucjami płatniczymi.

Termin płatności upływa z dniem 30 czerwca każdego roku. Na złożenie deklaracji podmioty mają 10 dni od dnia upływu terminu do uiszczenia wpłaty.

Wysokość opłat każdego roku może być inna. Do ich wyliczenia wykorzystywane są dwa składniki – całkowita kwota transakcji płatniczych od której zależy podstawa obliczenia wpłaty oraz stawka ogłoszona w komunikacie Przewodniczącego KNF. Opłaty stanowią iloczyn podstawy oraz stawki.

Aktualizacja treści w mediach

Działając w imieniu naszych klientów, na bieżąco monitorujemy treść komunikatów umieszczanych na stronach internetowych, w mediach społecznościowych oraz innych kanałach, zapewniając kompletność i rzetelność informacji przekazywanych odbiorcom.

Wszystkie informacje o instytucji płatniczej oraz o świadczonych przez nią usługach płatniczych, w tym informacje reklamowe publikowane przez MIP, na jej zlecenie lub rzecz powinny być prezentowane w sposób rzetelny i zrozumiały.

Zgodność informacji z obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczy zarówno MIP, jak i agentów, za pośrednictwem których świadczy ona swoje usługi płatnicze.

Naruszenie zasady jasności przekazu uprawnia KNF do:

 • wydania zalecenia o nierozpowszechnianiu informacji lub nakazania sprostowania informacji;
 • nałożenia kary pieniężnej instytucję płatniczą lub bezpośrednio na osobę zarządzającą, odpowiedzialną za niewykonanie nakazu.

Szkolenie specjalisty do spraw AML

Małe Instytucje płatnicze stanowią instytucję obowiązaną w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wiąże się to z obowiązkiem wdrożenia wielu regulacji i procedur wewnętrznych, a także obowiązkami raportowymi względem GIIF oraz organów ścigania. W ramach bieżącej obsługi MIP nasza kancelaria może przeprowadzić szkolenie osoby wybranej na stanowisko specjalisty z zakresu AML. W toku spotkania zostaną omówione takie zagadnienia jak:

 • identyfikowanie i ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu;
 • wdrożenie i stosowanie środków bezpieczeństwa , w tym procedur wewnętrznych, które mają zapewnić zgodność działań MIP z prawem;
 • obowiązek współpracy z GIIF;
 • identyfikacja klienta i beneficjenta rzeczywistego;
 • opracowanie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń;
 • przebieg postępowania kontrolnego;
 • system kar i sankcji za naruszenie procedur AML;

Warto pamiętać, że sankcje za niedochowanie regulacji AML potrafią być bardzo surowe. Obejmują m.in. cofnięcie koncesji lub zezwolenia na wykonywanie działalności, zakaz pełnienia obowiązków na stanowisku kierowniczym przez osobę odpowiedzialną za naruszenie, jak również nałożenie kary pieniężnej. Dlatego w ramach wsparcia przeprowadzamy również bieżącą analizę transakcji oraz monitorujemy wykonywanie obowiązków AML po wdrożeniu stosownych procedur wewnętrznych w MIP.

Bieżące doradztwo prawne w zakresie działalności MIP

Małym Instytucjom płatniczym oferujemy świadczenie stałej pomocy prawnej, która pozwoli stabilnie i bezpiecznie prowadzić działalność gospodarczą. W ramach usług gwarantujemy wsparcie w:

 • sporządzaniu i opiniowaniu umów zawieranych z partnerami biznesowymi;
 • reprezentacji MIP w postępowaniach przed KNF, GIIF oraz innymi organami administracji, a także sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi;
 • obsłudze procesów pracowniczych (m.in. sporządzanie i opiniowanie umów, reprezentacja w sporach między pracownikiem a pracodawcą oraz przed PIP, obsługa zwolnień grupowych);
 • planowanych zmianach działalności (procesy M&A, carving out biznesu, zmiana profilu działalności, pozyskanie niezbędnych pozwoleń, licencji i koncesji);
 • podatkowych aspektach działalności (optymalizacja podatkowa, postępowanie skarbowe i karnoskarbowe, występowanie o interpretacje indywidualne i opinie zabezpieczające, ocena podatkowych skutków transakcji).

Zakres wsparcia prawnego jest każdorazowo dopasowywany do potrzeb i profilu działalności klienta.

Audyt działalności MIP

Przeprowadzamy audyty firm, które planują występować o przyznanie statusu Małej Instytucji Płatniczej, ustalamy aktualną sytuację prawną i ekonomiczną przedsiębiorstwa oraz przygotowujemy konkretne zalecenia w postaci raportu gotowego do wdrożenia.

Przedsiębiorcom, którzy już działają na rynku jako MIP oferujemy cykliczne audyty kontrolne, które pozwolą na identyfikację obszarów wymagających szczególnej uwagi i zaangażowania.

Sprawozdania przygotowywane są przez profesjonalistów z zakresu prawa, podatków i księgowości oraz IT tak, aby swoim zakresem obejmowały wszystkie aspekty prowadzonej działalności gospodarczej.

Odpowiadanie na pisma sektorowe organu nadzorczego

Jednym z zadań realizowanych przez KNF jest prewencyjne wysyłanie pism sektorowych (tzw. listów pasterskich), które mają za zadanie ujednolicić standardy świadczenia usług przez kontrolowane podmioty na określony poziomie w relacji do zmieniających się przepisów lub bieżących wydarzeń geopolitycznych. Pisma sektorowe służą również do upominania podmiotów, które swoim działaniem mogą naruszać obowiązującą regulację lub poddawać w wątpliwość rzetelność, bezpieczeństwo i stabilność świadczonych usług

Przykładem takiego listu pasterskiego jest m.in. uchwała nr 111/2022 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie okoliczności istotnych dla oceny rękojmi w sprawach z zakresu rynku finansowego w związku z agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

W kontekście kompetencji KNF do publikowania pism sektorowych nasza kancelaria oferuje udzielanie odpowiedzi na wystąpienia.

Zapraszamy do kontaktu podmioty posiadające status Małej Instytucji Płatniczej. W razie zainteresowania prześlemy ofertę usług Kancelarii w tym zakresie.

Pytania i odpowiedzi

Wpis do rejestru MIP następuje na pisemny wniosek przedsiębiorcy, do którego należy załączyć dane wnioskodawcy, wykaz usług płatniczych, które będą wykonywane oraz oświadczenie o spełnieniu warunków formalnych. Wniosek podlega opłacie w wysokości 616 zł.

Środki pieniężne przyjęte przez MIP od klienta nie mogą być łączone z ze środkami posiadanymi przez Małą Instytucję Płatniczą z innych tytułów. Co więcej pieniądze nieprzekazane odbiorcy do końca danego dnia roboczego muszą być ulokowane na wyodrębnionym rachunku bankowym lub zainwestowane w aktywa o niskim ryzyku.

Nasze Aktualności prawne

Oceń

Zaufali nam