Terminowe płatności i zatory płatnicze spowodowane brakiem uiszczenia należności w umówionym czasie są powszechnym problemem, który spotyka prawie każdego przedsiębiorcę prowadzącego działalność w Polsce. Wykonanie dostawy czy usługi w relacjach między przedsiębiorcami zazwyczaj będzie udokumentowane fakturą VAT. Wielu przedsiębiorców nie płaci faktur VAT w terminie, a brak zapłaty za dostarczony towar czy wykonaną usługę może znacznie pogorszyć płynność finansową wystawcy faktury. Co zrobić, jeżeli kontrahent nie zapłacił nam za fakturę? Należy wtedy rozważyć wszczęcie procedury odzyskiwania należności z faktur.

  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce prywatności

  Zaufali nam

  marki - zarejestrowanie znaku

  Jak ściągnąć należność z faktury?

  W sytuacji braku zapłaty za fakturę wierzyciel jest niejako podwójnie poszkodowany. Nie tylko ponosi on koszty wykonania usługi czy dostawy towarów, ale także nie otrzymuje umówionego wynagrodzenia. W takim stanie rzeczy dla wierzyciela stanem oczywiście pożądanym jest jak najszybsze odzyskanie należności z niezapłaconych faktur. W windykacji może jednak potrzebować pomocy kancelarii prawnej.

  Co do zasady windykację (w tym windykację faktur) można podzielić na trzy etapy: windykację polubowną (przedsądową), sądową oraz egzekucję komorniczą. Na każdym z tym etapów może wierzyciela reprezentować profesjonalny pełnomocnik, czyli w szczególności radca prawny lub adwokat.

  Windykacja polubowna

  Jest to zazwyczaj pierwszy etap odzyskiwania należności z faktur. Jest rozpoczynana przez wystosowanie do dłużnika przedsądowego wezwania do zapłaty, wraz ze wskazaniem ostatecznego terminu do uregulowania zaległości. Często zdarza się, że na tym etapie dłużnicy chcą negocjować warunki spłaty poprzez np. rozłożenie długu na raty czy umorzenia części odsetek. Dla wierzyciela takie działanie może być korzystne- bowiem otrzyma on dług bez konieczności wszczynania postępowania sądowego i ponoszenia kosztów z tym związanych.

  Windykacja sądowa

  Co, jeżeli dłużnik nie odpowiada na wezwanie do zapłaty lub nie wyraża woli polubownej spłaty zadłużenia? Czy w takiej sytuacji wierzyciel nie może skutecznie dochodzić zapłaty z faktury?
  W takiej sytuacji może stać się konieczne wszczęcie procesu cywilnego, które następuje poprzez wniesienie pozwu. Proces cywilny jest jednak sformalizowaną procedurą, która wymaga zachowania terminów sądowych, dokonywania poszczególnych czynności procesowych czy sprostaniu ciężaru dowodu. Co do zasady sprawy z faktur będą rozpoznawane w postępowaniu upominawczym, co oznacza, że sąd wyda nakaz zapłaty, który po uprawomocnieniu będzie stanowił tytuł wykonawczy. Etap windykacji sądowej kończy się w momencie uzyskania prawomocnego orzeczenia. Na tym etapie windykacji faktury wskazane jest ustanowienie pełnomocnika procesowego.

  Egzekucja komornicza

  Co, jeżeli nawet pomimo prawomocnego nakazu zapłaty dłużnik nie płaci faktury? Wierzycielowi pozostaje wtedy złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej. Na etapie postępowania u komornika wierzyciela może reprezentować pełnomocnik, który sporządzi w imieniu wierzyciela wniosek o wszczęcie egzekucji czy będzie składał wnioski w toku postępowania i monitorował jego przebieg.

  Samodzielna windykacja- czy jest możliwa?

  Co do zasady żaden przepis nie stanowi przymusu adwokacko-radcowskiego w procesie windykacji faktur. Niemniej jednak czasem sam fakt ustanowienia pełnomocnika czy podpisania wezwania przez radcę prawnego skłania dłużnika do polubownej zapłaty. Również w procesie sądowym wierzycielowi będzie znacznie prościej, jeżeli sprawę powierzy wyspecjalizowanej kancelarii prawnej.

  Pomoc profesjonalnego pełnomocnika w windykacji

  Jak radca prawny/adwokat może pomóc wierzycielowi w windykacji? Profesjonalny pełnomocnik może udzielić szeregu praktycznych porad, które mogą znacznie przyspieszyć cały proces. Poniżej podajemy przykłady czynności, które zazwyczaj nasza kancelaria wykonuje w procesie odzyskiwania należności z faktur:

  • sporządzenie wezwania do zapłaty
  • prowadzenie negocjacji z dłużnikiem i przygotowanie ugody
  • sporządzenie pozwu o zapłatę
  • zastępstwo procesowe na każdym etapie postępowania
  • składanie wniosków dowodowych i opracowywanie strategii
  • występowanie o nadanie klauzuli wykonalności
  • sporządzenie wniosku o wszczęcie egzekucji
  • monitorowanie postępowania
  • odbiór kwot w toku egzekucji i następnie ich przekazanie na rachunek bankowy wierzyciela

  Należy nadmienić, że powyższe to jedynie przykłady typowych czynności podejmowanych w procesie windykacji faktury. Nasza kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w tym zakresie i może wykonywać także inne czynności ukierunkowane na windykację zaległości z faktury, o ile nie są one sprzeczne z prawem i zasadami etyki.

  QA

  Skuteczna windykacja przede wszystkim powinna być szybka. Statystyki pokazują, że im szybciej wierzyciel uzyska tytuł wykonawczy, tym większa szansa na zaspokojenie faktury w całości. Doświadczenie pełnomocnika procesowego może w tym zakresie okazać się bardzo pomocne.

  Odpowiedź na to pytanie zależy od wielu zmiennych, przede wszystkim od stopnia skomplikowania sprawy oraz sądu właściwego (i jego obłożenia). Szczególnie pomocny może być pełnomocnik w razie określonej w umowie tzw. właściwości przemiennej (gdy na mocy klauzuli umownej właściwy może być więcej niż jeden sąd) – będzie on mógł zweryfikować, przed którym sądem sprawa zostanie rozpoznana prawdopodobnie szybciej.

  Stare prawnicze przysłowie stanowi, że najgorsza ugoda jest lepsza niż najlepszy wyrok. Zdecydowanie powiedzenie to sprawdza się w przypadku windykacji faktur. Polubowna spłata prawie zawsze będzie szybsza i mniej kosztowna niż prowadzenie nawet najprostszego procesu sądowego. Umiejętności pełnomocnika procesowego w zakresie windykacji polubownej mogą sprawić, że wierzyciel otrzyma niezapłaconą sumę znacznie wcześniej.

  Nasze Aktualności prawne

  5/5 - (liczba głosów: 6)

  Zaufali nam